Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara >

Sanat Kumara

Kristaus palikuonis visame kosmose, Didysis Guru; Veneros Hierarchas; Dienų Senovis, apie kurį kalbama pranašo Danielio knygoje(7:9,13,22). Sanat Kumara (sanskr. – amžinai jaunas) yra vienas iš Septynių Šventųjų Kumarų. Senų senovėje, maždaug prieš 18 milijonų metų, dar Lemūrijos laikais jis atėjo į Žemę pačią tamsiausią valandą, kai visa šviesa užgęso jos evoliucijose, nes nebuvo nė vieno individo planetoje, kuris būtų šlovinęs Dievo Buvimą. Kosminės Tarybos buvo priėmę sprendimą likviduoti Žemės planetą. Toks buvo žmonijos atsitraukimas nuo Kosminio Įstatymo, jog Saulėtieji Valdovai nusprendė daugiau nebeduoti jokios galimybės žmonėms, savo valia paniekinusiems Dievo liepsną savo širdyse ir ją pamiršusiems. Pagal įstatymą, norint išgelbėti Terą (Žemę) reikėjo, jog kas nors tarsi „avinėlis" , įgavęs kūną, dalyvautų fizinėje oktavoje palaikyti Gyvybės triklostės liepsnos pusiausvyrai ir ją išsaugoti kiekvienoje gyvoje sieloje. Tapti šiuo „kuo nors" nutarė Sanat Kumara. Sanat Kumara „Išminties perluose" papasakojo istoriją apie tai, kaip veneros pasišventėliai buvo pašaukti lydėti jį ir įsikūnyti tarp žmonių, kad padėtų saugoti liepsną: "Galimybės tarnauti džiaugsmas susimaišė su liūdesiu, kurį sukėlė išsiskyrimas. Aš pasirinkau savanorišką tremtį į tamsią žvaigždę. Ir nors jai buvo lemta tapti Laisvės Žvaigžde, visi žinojo, kad ji bus man ilga ir tamsia sielos naktimi. Tada iš slėnių ir kalnų staiga pasirodė daugybė mano vaikų. Tai buvo 144 000 sielų, prisiartinusių prie mūsų šviesos rūmų. Dvylika grupių, giedojusių laisvės, meilės ir pergalės giesmes, vis žengė arčiau ir arčiau... Žvelgdami iš balkono, aš ir Venera išvydome tryliktąją grupę, susisupusią į baltus rūbus. Tai buvo karališkoji Melchisedeko Ordino kunigija... kai visi susirinko, žiedais apsupę mūsų namus, o šlovinimo ir garbinimo himnai mano garbei liovėsi, jų delegatas prisiartino prie balkono ir kreipėsi į mus didžiosios daugumos vardu. Tai buvo siela to, kurį jūs pažįstate ir mylite kaip Pasaulio Viešpatį Gautamą Budą. Jis kreipėsi į mus: "O Dienų Senovi, mes išgirdome apie testamentą, kurį Dievas šiandien paskelbė su tavimi, ir apie priedermę saugoti Gyvybės liepsną, kol kuri nors iš daugybės Žemės evoliucijų neatgis ir dar sykį neatnaujins savo įžado skleisti šviesą. O Dienų Senovi, tu – mūsų Guru, pati mūsų gyvybė, mūsų Dievas! Mes nepaliksime tavęs nepaguodžiamo. Mes eisime su tavimi". Jie prisiekė saugoti liepsną iki tol, kol Dievo vaikai neatsilieps į Dievo Meilę ir vėl nesugrįš tarnauti savo galingajam AŠ ESU Buvimui.

Šitaip jie atėjo į Žemę su Sanat Kumara ir angelų legionais, sekdami paskui grupę šviesskleidžių, nutiesusių kelią ir įrengusių šventąją buveinę Šambalą – Baltąjį miestą – Gobio jūroje(dabar Gobio dykumos) saloje. Čia Sanat Kumara įtvirtino triklostės liepsnos židinį, pritempęs prie visų Žemės žmonių pirmąjį ryšio saitą, nukreipdamas į jų širdis savosios širdies šviesos spindulius. Savanoriai iš Veneros įsikūnijo į kietus fizinių kūnų apvalkalus, kad padėtų Žemės evoliucijoms pergalingai išpildyti savo įžadą. Iš šių nepakylėtų šviesskleidžių pirmasis, atsiliepęs į Pasaulio Viešpaties šauksmą iš fizinės oktavos buvo Gautama, o paskui jį Maitrėja, trečiasis buvo Jėzus. Nuėję Bodhisatvos kelius iki Budos nušvitimo lygio, Gautama ir Maitrėja baigė kursą, Gautama – pirmasis, Maitrėja - antrasis. Šitaip juodu tapo pažangiausiais sanat Kumaros mokiniais – vienas pakeitė Guru Pasaulio Viešpaties poste, kitas užėmė Kosminio Kristaus ir Planetos Budos postą. Jėzus užima Pasaulio Mokytojo postą kartu su Kuthumi.

Sanat Kumarą induizmas laiko vienu iš keturių ar septynių Brahmos sūnų, Jie vaizduojami kaip jaunuoliai, kurie yra amžinai tyri. Apie Sanat Kumarą kalbama, kad jis yra vienas iš seniausių žmonijos protėvių. Sanat Kumara išreiškia Kosminio Kristaus šalininko individualumo keturis aspektus keturiuose Materijos kvadrantuose ir savo šviesskleidžiuose:(1) Kartikėja – karo dievas ir dievų armijos vadas(legenda byloja, kad Kartikėja gimė specialiai, kad nugalėtų demoną Taraku, simbolizuojantį žemąjį protą, arba nežinojimą); (2) Kumara – „šventasis jaunuolis"; (3) Skanda pagal vieną iš mitų buvo Agnio ir Svahos sūnus, pagal kitą mitą Šyvos ir Parvati sūnus;(4) Guha-„prieglobstis", šitaip pavadintas, nes gyvena širdies prieglobstyje.

Sanat Kumara turėjo Pasaulio Viešpaties postą iki tol, kol jo mokinys Gautama Buda neįgijo pakankamai patirties, kad galėtų perimti šias pareigas. 1956 metų sausio 1 d.Gautama Buda buvo vainikuotas Pasaulio Viešpaties karūna, o sanat Kumara grįžo į Venerą. Ten, kitame „fizinės-eterinės" oktavos išmatavime, -kartu su Šventaisiais Kumaromis, Galinguoju Pergale ir jo legionais, dauguma Paklylėtųjų Valdovų ir Veneros šviesskleidžių – jis ir toliau tarnauja drauge su Didžiąja Baltąja Brolija Žemės labui. Sanat Kumara dažnai siunčia diktavimus per savo pasiuntinį ir apgobia Žemę savo auros lauko skraistėmis. Sanat Kumara taip pat yra Rubininio Spindulio Hierarchijos vadovas.