Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Su kiekvienu iš jūsų aš būsiu ... >

Su kiekvienu iš jūsų aš būsiu tol, kol jūs visi sugrįšite Namo

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. AŠ ESU atėjęs, kad duočiau jums nurodymus ir mokyčiau jus, kad jūs suvoktumėte Dieviškąją realybę, kitą pasaulį, kuris egzistuoja tuo pat metu su jūsų pasauliu ir skiriasi nuo jūsų pasaulio tik savo vibracijomis.
Kiekvienu laiko momentu, kai jūs esate savo pasaulyje, jūs tuo pat metu galite būti ir mūsų pasaulyje. Ir egzistuoja jūsų pačių dalis, kuri visą laiką yra Aukščiausiuose pasauliuose. Ši jūsų pačių dalis per visą jūsų įsikūnijimų fizinėje oktavoje periodą išsaugo savo ryšį ir tarpusavio sąveiką su Aukščiausia realybe.
Ateina kosminis terminas ir Aukščiausia jūsų pačių dalis apsivelka tankesniais kūnais ir nusileidžia į materiją.
Supančiam pasauliui tankėjant, ryšys tarp Aukščiausios ir žemiausios jūsų pačių dalies palaipsniui pažeidžiamas ir tampa iš pradžių vos įžiūrimas, kol iš viso išnyksta. Ir kai jūsų pasaulio materialumas pasiekia savo aukščiausią tašką, jūs prarandate ryšį su Aukščiausia savo pačių dalimi.
Todėl visos teisingos dvasinės praktikos, kurios egzistuoja jūsų pasaulyje, nukreiptos į šio vidinio ryšio atkūrimą. Kai jūs tiktai prisimenate, kas jūs iš tikrųjų esate, ir kai tik gaunate galimybę bendrauti su Aukščiausia savo pačių dalimi, jūs įgyjate sugebėjimą pagal savo norą pakeisti savo vibracijas.
Jūs ir toliau būnate savo fiziniame pasaulyje ir tuo pačiu metu jūsų sąmonė tiek pakyla, kad tam tikrais momentais galite gauti informaciją ir žinias iš mūsų pasaulio.
Daugelis pažengusių žmonių visais laikais turėjo sugebėjimą spontaniškai, nevalingai, pakylėti savo vibracijas ir savo būdraujančioje sąmonėje atsirasti aukščiausiose, eterio, oktavose. Būtent iš čia jie sėmėsi ir semiasi įkvėpimo ir vaizdinių savo meno kūriniams, kūrybai, mokslo žinių ir išradimų.
Bet kuris atradimas visada buvo padaromas žmonių, vienu ar kitu lygiu turinčių priėjimą prie mūsų realybės.
Ir dabar pasaulių įsiskverbimo vienas į kitą ir jūsų sąmonės įsiskverbimo į mūsų pasaulį sugebėjimas bus daug kartų padidintas.
Jūs gausite Šventosios Dvasios dovanas ir gausite iš tiesų stebuklingus sugebėjimus. Visa tai jūsų laukia artimiausioje ateityje. Viena, kas stabdo jus, tai jūsų prisirišimas prie fizinio pasaulio ir jūsų trūkumai.
Turite įgyti sugebėjimą atskirti jumyse pačiuose tai, kas nėra Dieviška, ir palaipsniui to atsisakyti. Iš pradžių sugebėsite pasiekti bendravimą su mumis ir su Aukščiausia savo pačių dalimi tiktai gyvendami visiškai izoliuotai ir atsisakydami bet kokios masinės kultūros ir jai pajungtų žmonių įtakos.
Tai panašu į pionierius, kurie užsilipa ant plikų Dieviškosios sąmonės uolų. Šių kelią praskinančių žmonių pastangos ir darbas iš tiesų milžiniški, reikalaujantys įdėti visas savo jėgas ir visus Dievo duotus sugebėjimus.
Nedaugeliui jūsų laiku pasiseka užkopti į Dieviškosios sąmonės viršūnę. Ir Kelias toks sunkus, kad bet kurią akimirką galima neišsilaikyti ir nukristi iš pasiekto aukščio.
Tačiau tiems, kas eis po šių pionierių, bus daug lengviau. Aš jau artimiausioje ateityje numatau bendruomenių įvairiuose Žemės kampeliuose atsiradimą, kurios bus sudarytos iš žmonių, turinčių atitinkamą Kristaus sąmonės lygį.
Šios bendruomenės bus būsimų gyvenviečių ir būsimos žmonių visuomenės sandaros prototipai, matricos. Jungiančios savyje gamybinę veiklą ir dvasinį tarnavimą, tokios bendruomenės bus visiškai nepriklausomos ir autonominės nuo supančio pasaulio.
Aš matau, kad su laiku tokių Šventosios Dvasios bendruomenių įsikūrimo vietose nusistovės visiškai nauji valstybinės, pasaulietinės santvarkos principai. Ir vietose, kur vyraus tokios bendruomenės, susikurs sąlygos ateiti Aukso Amžiui.
Aš tikiuosi, kad tokios bendruomenės atsiras visų pirma Rusijos teritorijoje. Kadangi ši šalis pagal savo istorines tradicijas visada buvo linkusi į kolektyvinį ūkį. Sudėtingumas buvo tai, kad kai kurios jėgos visada sumaniai pasinaudodavo šia nacionaline savybe ir manipuliuodavo žmonių polinkiu į darbą bendruomenėse pajungdami savo egoistiniams tikslams.
Taip pat aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad bendruomenė tol nebus ideali, kol kiekvienas kolektyvinės bendruomenės narys nepasieks atitinkamo Kristaus esybės lygio ir nenustos naudoti bendro darbo ir kūrybos pasiekimų savanaudiškiems ir egoistiniams tikslams.
Ir vėl kiekvienam iš jūsų į pirmą vietą iškyla klausimas apie asmeninį siekį tobulėti Dievuje. Apie savo ego atsisakymą ir rūpinimąsi savo keturių žemųjų kūnų švara.
Svarbus vienas momentas, į kurį aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Iš tikrųjų yra du keliai, vedantys į tobulėjimą Dievuje. Pirmas kelias susijęs su atsiskyrimu ir malda, ir jis lengvesnis. Ir antras kelias, kai jūs dirbate su savimi, nepalikdami savo įprasto gyvenimo.
Abu keliai turi savų pliusų ir minusų. Ir jeigu jums vienintelė kliūtis, kad pradėtumėte rimtai su savimi dirbti, yra jūsų aplinka, kurioje jūs esate šiame savo Kelio etape, ir jūs iš karto atmetate rimtas pratybas, nes manote, kad išorinės sąlygos neleidžia jums šito daryti, tai šiuo atveju aš turiu jums priminti, kad tos sąlygos, kuriose esate, atitinka jūsų sąmonės lygį ir jūsų neigiamos ir teigiamos karmos santykį. Todėl kiekvienam iš jūsų starto sąlygos bus skirtingos.
Ir jums reikės įveikti visus savo išorinių sąlygų ir karminių aplinkybių nepatogumus. Tačiau turite įsisąmoninti, kad jūs patys savo pasirinkimais šiame ir praėjusiuose gyvenimuose užsitarnavote tas aplinkybes, kurios jus dabar supa. Ir jūsų dejavimai dėl blogų sąlygų ir neharmoningos aplinkos yra paprasčiausias jūsų ego pasiteisinimas, kad nieko nedarytumėte. O daugelis paprasčiausiai nusileidžia iki tiesioginių kaltinimų Dievui ir Valdovams dėl savo išorinio gyvenimo aplinkybių.
Todėl pirmas žingsnis jūsų Kelyje bus priėmimas tų aplinkybių, kuriomis pradedate savo Kelią, ir sprendimo priėmimas eiti Keliu, vedančiu atgal pas Dievą, nepaisant jokių išorinių jūsų gyvenimo aplinkybių.
Patikėkite manimi, kad jeigu išreikšite savo siekį ir ryžtingumą eiti Keliu, tai gausite visą būtiną pagalbą. Ir su laiku jūsų gyvenimo aplinkybės pasikeis į švelnesnes, sumažės netgi labai sunkūs karminiai apribojimai. Ir keičiantis jūsų sąmonei gausite viską, kas jums būtina jūsų tolesniam ėjimui Keliu ir tobulėjimui Dievuje.
Visos kliūtys ir visi apribojimai yra jūsų viduje. Ir visi jūsų apribojimai – tai neigiamos energijos sankaupos jūsų keturiuose žemuosiuose kūnuose.
Įsivaizduokite, kad jūsų keturi žemieji kūnai yra palėpė, į kurią per kelis šimtus metų buvo dedami nereikalingi daiktai. Su laiku ta palėpė taip pridulkėjo ir prisipildė šlamšto, kad tapo neįmanoma paprasčiausiai užlipti į ją. Daugumos žmonių keturi žemieji kūnai yra būtent tokios palėpės.
Todėl jums reikia vieną gražią dieną priimti sprendimą ir pradėti valyti karminius savo palėpės šiukšlynus.
Aišku, jums nepasiseks tai padaryti per vieną dieną ir galbūt net per kelerius metus. Bet kuo greičiau priimsite sprendimą ir pradėsite veikti, tuo greičiau pabaigsite šį nešvarų ir varginantį darbą - savo sąmonės ir pasąmonės valymą, kur jūs su pavydėtinu užsispyrimu sukišdavote bet kurias savo psichologines problemas per visą savo įsikūnijimų Žemės planetoje periodą.
Ir natūralu, kai problemos viena po kitos išplauks iš jūsų pasąmonės, tai jums reikės dėti dideles pastangas, kad įveiktumėte šias problemas ir visam laikui su jomis atsisveikintumėte. Šitai panašu į tai, kai jūs paimate senus daiktus iš savo palėpės ir jie pažadina jumyse kartais labai skausmingus prisiminimus, kurie suteikia jums kartais nepakeliamą skausmą.
Tačiau jūs sukaupiate ryžtą ir išmetate nereikalingus daiktus, ir kartu su jais atsikratote dalies jumyse esančios neigiamos energijos.
Todėl aš norėčiau iš anksto įspėti tuos, kurie ruošiasi maloniai praleisti laiką eidami savo Keliu Namo. Nesitikėkite lengvo kelio. Būkite pasiruošę bet kuriems netikėtumams. Niekada nežinote, kokia energija pakils iš jūsų karminių klodų. Elgsitės taip, kad negalėsite logiškai paaiškinti savo veiksmų. Susidursite su žmonėmis, kuriems jausite audringus, niekuo nemotyvuotus jausmus. Jums atsitiks keistų dalykų. Ir turite būti pasiruošę viskam.
Savo sąmonėje turite nuolat prisiminti savo priimtą sprendimą sugrįžti pas Dievą, pakylėti savo sąmonę iki Aukščiausių pasaulių suvokimo. Ir visada turite prisiminti, kad esate nevieniši. Mes akylai stebime kiekvieną, išdrįsusį kopti į Dieviškojo sąmoningumo viršūnę, ir kraštutiniu atveju, kritinėje situacijoje, mes visada paduosime jums ranką. Jeigu jūsų ketinimai tyri, tai jums nėra ko bijoti.
Jūsų siekių tyrumas apsupa jus nepažeidžiama Šviesos apsauga.
Kiekvienas iš mūsų savo buvimo Žemėje metu praėjo tuo pačiu Keliu. Kelias patikrintas. Todėl ruoškitės kelionei ir ženkite į Kelią drąsiau.

AŠ ESU Sanat Kumara ir su kiekvienu iš jūsų aš būsiu tol, kol jūs visi sugrįšite Namo.