Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Sanat Kumara > Aš kantriai laukiu, kol kiekvi... >

Aš kantriai laukiu, kol kiekvienas iš jūsų bus pasiruošęs prisijungti prie Šviesos Hierarchijos ir būti jos priešakiniu postu te

AŠ ESU Sanat Kumara, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs pakalbėti apie mūsų judėjimo vystymosi kelius, apie išorinės organizacijos dalies, kurią jūs žinote kaip Šviesos Hierarchiją arba Didžiąją Baltąją Broliją, vystymosi kelius.
Žinote apie tikslų mūsų veiksmų organizuotumą ir apie mūsų struktūros hierarchiškumą.
Kai mūsų čelos kalba apie demokratinius principus, kurie turi būti nustatyti mūsų išorinėse organizacijose, mes negalime nenusišypsoti.
Ne, egzistuoja griežtas žemesniojo pavaldumas aukštesniajam. Ir šis pavaldumo principas nesvarstomas. Jūs galite užsiimti bet kurios organizacijos, pagrįstos demokratiniais principais, kūrimu ir vystymu. Bet ši organizacija neturės jokio ryšio su mūsų Hierarchija.
Mūsų organizacijos visada buvo pagrįstos visišku visų mūsų organizacijos narių pavaldumo principu aukščiausiam šios visatos Įstatymui. O šios visatos Įstatymas numato pavaldumą visų, kas stovi ant žemesnio savo vystymosi laiptelio, aukštesniesiems.
Jums gali atrodyti, kad šis mano pamokymo teiginys prieštarauja anksčiau mano duotam mokymui apie aukštesniojo tarnavimą žemesniajam šioje visatoje.
Numylėtiniai, taip tik atrodo, kad yra prieštaravimas.
Iš pradžių jūs savanoriškai atiduodate savo ego, prisiimate atitinkamus įsipareigojimus, susijusius su jūsų tarnavimu, o vėliau gaunate visą reikalingą pagalbą. Pagalbą, susijusią su jūsų tarnavimu, o ne su įsivaizdavimu, ką jūs turite gauti už jūsų tarnavimą. Jeigu jums kyla mintys įgyti bet kokias materialias ar valdžios privilegijas savo tarnavimo metu, tai geriau jums laikytis nuošalyje nuo mūsų išorinių organizacijų.
Neverta su mumis žaisti pagal savo taisykles. Visi tokie žaidėjai su laiku supranta visą karmos naštą, kurią jie sukuria žaisdami pasiuntinius, žaisdami tarnavimą Hierarchijai ir žaisdami tarnavimą Dievui.
Tie, kas savo tarnavime nuoširdūs ir nesavanaudiški, gaus mūsų pagalbą ir palaikymą visuose savo pradėjimuose ir siekiuose, atitinkančiuose Dievo Valią.
Tie, kas sau asmeniškai siekia gauti bet kokių pranašumų, bus pastatyti į sunkias sąlygas, kuriomis turės galutinai pasirinkti, kam jie tarnauja. Ar ketina jie tarnauti Dievui ar jie ketina tęsti tarnavimą savo ego.
Ir tai, ką jūs stebite tose organizacijose, kurios pasiskelbė mūsų išorinėmis organizacijomis, yra grūdų nuo pelų atskyrimo procesas organizacijos viduje ir taip pat tų individų širdyse, kurie sudaro šias organizacijas.
Jeigu norite priversti Dievą žaisti pagal savo taisykles, ką gi, jūs gausite visišką iliuziją, kad jums tai pavyko. Jūs gausite visišką išorinį efektą, rodantį jums ir jums palaikantiems žmonėms, kad pasiekėte daugelį pasiekimų kelyje. Tačiau yra didelis skirtumas tarp išorinių pasiekimų ir vidinių pasiekimų. Kad ir kokias pareigas jūs sau suteiktumėte, kad ir kokiais drabužiais apsirengtumėte, kad ir kokiais blizgučiais puoštumėte save ir savo aukso veršio garbinimo vietas, tai niekaip neatspindi jūsų pasiekimų lygio. O tikrasis Kristus basas ir prastai apsirengęs turės savo pasiekimus, kurie bus paslėpti nuo neišmanėlio akių, bet kurie bus matomi tiems, kieno atvertos akys ir kas pasiruošęs išgirsti Tiesą.
Niekada neieškokite išorinių, efektyvių mūsų mokymų teisingumo patvirtinimų. Pasakysiu jums dar daugiau. Dabartiniu metu žmonijos sąmonės lygis toks, kad ten, kur sutelktos didelės masės tikinčiųjų ir dideli turtai, jūsų požiūriu liudijantys nenuginčijamą šios religijos arba tikėjimo tikrumą ir tos religijos palaikymą paties Dievo, iš tikrųjų yra mažiausiai išreikšta Dieviškoji Tiesa ir mažiausiai yra Dieviškojo prado.
Kristus pasireiškia tyliame pokalbyje, tarp nedaugelio ir tikrų mokinių.
Minios žmonių susirenka arba pažiūrėti į mesiją, arba jį nukryžiuoti. Ir daugeliui žmonių nėra didelio skirtumo žiūrėti į realų mesiją Kristų ar žiūrėti į populiarią estrados žvaigždę.
Labai graudu stebėti žmogiškuosius individus, pasidavusius masinei sąmonei. Ir daugumos žmonių sąmonė taip tolima nuo Dieviškosios, kad geriau laikytumėtės toliau nuo žmonių minių.
Savo širdyje aš laikau sumanymą Naujai Epochai. Aš matau nuostabias gėles, išsiskleidžiančias mūsų čelų, pasiekusių Kristaus sąmonės lygį, širdyse. Aš matau šias gėles išsiskleidžiančias visur planetoje.
Kiekviena tokia Kristaus esybė gali ir turi tapti tuo pradiniu kristalu-embrionu, apie kurį atsiras kaskart vis nauji bendradarbiai ir fiziniame plane atsiras nuostabus kristalas, Šventosios Dvasios bendruomenė, sudaryta iš mūsų ištikimų bendradarbių, kurie neturi kito tikslo, tik tarnavimą Dievui ir Brolijai.
Galite kurti savo bendruomenes, remdamiesi išoriniais demokratiniais principais, bet tegul visada pirmoje vietoje jūsų bendruomenėse ir jūsų valdyme bus Kristus.
Atėjo naujas bendradarbiavimo etapas ir Kristaus esybės turi susivienyti fiziniame plane, iš pradžių į mažas organizacijas ir grupes, kurios bus kaip būsimos visuomenės struktūros embrionai, matricos, prototipai.
Jūs negalite pakeisti visų pasaulio vyriausybių ir visų Žemės žmonių sąmonės. Bet savo sąmonę jūs galite pakeisti tiek, kad jūsų sąmonė leis jums susivienyti su panašiomis į jus Kristaus esybėmis į Šventosios Dvasios bendrijas.
Aš sakau jums, kas dabar išeina į pirmą planą. Pasėkite savo širdyje sumanymą organizacijos, sudarytos ne iš milijonų, ne iš tūkstančių, bet iš nedaugelio Kristaus esybių, kurios visą savo gyvenimą paskyrė Dievo Valios vykdymui ir Hierarchijos planų fizinei oktavai vykdymui.
Kiekviena tokia Kristaus esybė turės vidinį kontaktą su Brolija. Ir išorinėje veikloje galėsite vadovautis tais principais ir pamokymais, kuriuos jūs gaunate per meditacijas ir vidinį bendravimą su mumis.
Patikėkite, kad tik jūsų ego ir nepakankamas jūsų keturių žemųjų kūnų, auros ir čakrų švarumas neleidžia jums realizuoti mūsų planų dabartiniam momentui.
Galite pakeisti supančią jus tikrovę pagal Dieviškąjį pavyzdį. Bet tam jūs turite pakeisti save ir susiderinti su Brolija.
Savo viduje turite turėti Kamertonu skambantį teisingą garsą, harmoningai skambantį su jūsų Kristaus AŠ, Dievu jumyse. Ir per šią teisingą natą sugebėsite surasti bendradarbius fiziniame plane ir suprasti Dieviškąjį planą šiam momentui, ir pradėti veikti, duodami jus supančiam pasauliui teisingą sekimo pavyzdį ir orientyrą.
Turite pradėti, nelaukite jokios komandos iš išorės. Visas instrukcijas ir visus nurodymus, ką ir kaip daryti, gausite iš vidaus, iš savo širdies.
Tik pradėkite veikti ir, patikėkite, visi Pakylėtųjų Pulkai bus pasiruošę padėti jums įvykdyti jūsų planus ir sumanymus.
Mes pradedame naują savo judėjimo etapą. Jis prasideda ten, kur jūs esate dabar, ir tada, kai savo širdyje ištariate:

"Aš pasiruošęs, Viešpatie. Paimk mane, Viešpatie, paimk mano žinias, mano sugebėjimus. Panaudok mane, Viešpatie, Tavo planų įvykdymui. Štai, AŠ ESU, Viešpatie. Aš paklūstu Tavo Valiai ir Tavo Įstatymui. Nėra manyje daugiau nieko, kas ne nuo Dievo. Nėra nieko, kas mus skiria. Mes vieningi."

Jūs klysite ir klupsite, bet turite tęsti savo ėjimą. Ir jūsų žengimas į Tiesą bus tiek sėkmingas, kiek švarus ir nuoširdus bus jūsų motyvas.
Jūs vieniši tik iki tos minutės, kol pajusite savo vienybę su Dievu savo viduje ir per šią vienybę tapsite vieningi su kiekvienu, kieno vibracijos bus sąskambyje su jūsų vibracijomis.
Taip, numylėtiniai, jūsų mažai, bet jūsų įsikūnijime yra pakankamai, kad pradėtumėte veikti ir pradėtumėte kurti Šventosios Dvasios bendrijas tiesiog ten, kur jūs esate dabartiniu metu.
Aš duodu jums šį susivienijimo impulsą iš savo širdies.
Ir aš kantriai laukiu, kol kiekvienas iš jūsų bus pasiruošęs prisijungti prie Šviesos Hierarchijos ir būti jos priešakiniu postu ten, kur jūs tiesiog dabar esate.

AŠ ESU Sanat Kumara