Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Uždekite savo fakelus ir eikit... >

Uždekite savo fakelus ir eikite, dovanokite savo ugnį pasauliui

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus per savo pasiuntinį.
Šiandieninis susitikimas bus skirtas mūsų reikalams, susijusiems su Rusija ir tomis problemomis, kurias mums reikės spręsti šioje šalyje tam, kad įvykdytume savo planus.
Žinote, kad per pastarųjų pusantro šimto metų laikotarpį mes bandėme realizuoti savo planus, susijusius su šia šalimi, kuri yra skirtinga nuo visų šalių ir į nieką nepanaši. Ir kiekvieną kartą, kai tik mes pradėdavome vykdyti savo planus ir surasdavome fiziniame plane laidininką, per kurį mes galėtume tai padaryti, mums besipriešinančios jėgos susiburdavo ir mes būdavome priversti atsitraukti.
Tačiau neįmanoma visą laiką bėgti nuo savo likimo. Jeigu yra Dievo planas šiai šaliai, Rusijai, o aš jums sakau, kad toks planas yra, tai šis planas turi būti įgyvendintas. Ir bet kurios kliūtys tik užgrūdina karį Kelyje. Tos kliūtys būtinos tam, kad jis įgytų įgūdžių ir sugebėjimų.
Ir jeigu jūs ir jūsų tėvai, ir jūsų seneliai nebūtų praėję to, ką praėjo per pastaruosius šimtą metų, tai vargu ar jūs ir dabar sugebėtumėte suprasti mūsų Mokymą.
Klaidinga manyti, kad mes pralaimėjome. Šis pralaimėjimas, numylėtiniai, yra tik fiziniame plane. Ir visos aukos, kurios buvo šioje šalyje per visus karų, revoliucijų ir represijų metus, buvo paaukotos tik fiziniame plane. Bet jeigu jūs išnagrinėsite tai, kas vyko subtiliajame plane, tai pamatysite milžinišką sielų augimą. Pamatysite tas galimybes, kurios buvo suteiktos kiekvienos sielos augimui.
Ir jūs matote, kad vieni žmonės aukodavosi dėl Bendros Gerovės ir Gėrio, tuo metu kiti dėl momentinės naudos fiziniame plane vykdydavo baisius nusikaltimus ir kūrė karmą.
Ir taip buvo per visą naujausią istoriją.
Dievas nori, kad jūs vystytumėtės. Dievas nori, kad tobulėtumėte ir augtumėte.
Ir kadangi Dievas myli Rusiją ir šios šalies gyventojus, tai šios šalies liaudžiai Jis davė galimybę pereiti pagreitintus testus ir pagreitintą vystymąsi. Labai daug išgyventa, labai daug liūdesio ir labai daug kentėjimų reikėjo ištverti. Ir dabar šalis yra gilioje dvasinėje krizėje ir giliame sąstingyje.
Ir tai yra bedieviškumo, kuriam žmonės leido suklestėti, karmos pasekmė. Įsivaizduokite, kad būtent dabar gimsta žmonių karta, kurie praėjusiame gyvenime kariavo vieni su kitais pilietinio karo laukuose ir susitikdavo tardymuose represijų metu.
Ar galite įsivaizduoti, kad būtent dabar viename mokyklos suole sėdi buvusios aukos ir buvę budeliai. Tie, kas žudė, ir tie, kas buvo nužudyti ir nukankinti. O karma niekur nedingo. Karma pasiliko ir karma reikalauja atidirbimo.
Žinote, kad jeigu švytuoklė per daug atsilenkė į vieną pusę, tai neišvengiamai pagal fizikos dėsnį ji turi nukrypti į kitą pusę toje pat amplitudėje. Ir jeigu pastarojo šimto metų laikotarpiu stebėjote, kaip švytuoklė pasisuko į vieną pusę bedieviškumo, netikėjimo ir Visuotinio Įstatymo viskam, kas egzistuoja, neigimo pusę, tai šitai reiškia, numylėtiniai, kad ateinančių šimto metų laikotarpiu Rusijai nulemta tikėti Dievu ir Aukščiausiuoju Įstatymu. Ir kadangi šie 100 metų nepraėjo be pėdsakų žmonių sielų vystymuisi, tai patirtis, kurią įgijo šios sielos, jau jiems neleis susižavėti aklu tikėjimu ir aklomis bet kurios išorinės bažnyčios dogmomis.
Todėl mes pradedame naują ciklą visiškoje dvasinio vakuumo būsenoje ir tuo paprasčiau mums prisodinti naujų žinių, naujų idėjų ir naujo pasaulio struktūros supratimo krūmų dabar gyvenančios Rusijoje kartos širdyse ir protuose.
Jokia suirutė fiziniame plane ir joks beviltiškumas žmonių protuose nėra kliūtis. Svarbiausia yra sužadinti siekio žmogiškuosiuose protuose ir širdyse sėklas. Uždegti žinių ugnį ir įpūsti Dieviškosios Laisvės liepsną.
Jūs įpratote pasikliauti išore. Pripratote kurti savo planus, remdamiesi išoriniu žinojimu, kurį gavo jūsų protas. Atėjo laikas, kai turite duoti galimybę Dievui veikti per jus. Tam yra būtina, numylėtiniai, visiškai išsižadėti savojo ego, bet kurių prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Turite atiduoti savo šventoves Dieviškajam vadovavimui. Mums trukdo jūsų ego. Jūsų proto sumaištis, tušti klausinėjimai.
Paprasčiausiai turite pasitikėti Dievo Valia. Turite visiškai paklusti Dievo Valiai.
Dievo Valia pasireiškia ne išorinėse bažnyčiose. Nėra fiziniame plane jokios organizacijos, kuri išreikštų Dievo Valią. Dievo Valia, numylėtiniai, pasireiškia tik per jus, per jūsų širdis. Todėl jūs visa savo širdimi turite norėti atiduoti visus savo žemuosius kūnus Dievo Valios šiai šaliai įvykdymui.
Turite būti apsėsti Dievo Valios vykdymu. Turite būti apimti siekio tapti paklusniais Dievo ginklais vykdant sumanymą šiai šaliai.
Aš neprašau jūsų, kad jūs pajungtumėte savo valią bet kuriai išorinei organizacijai. Neprašau, kad bet kurių pamokymų kreiptumėtės į šį pasiuntinį, per kurį aš duodu šį diktavimą. Ne, numylėtiniai. Tarp jūsų ir Dievo jums daugiau nereikalingas joks tarpininkas. Tarp jūsų ir Pakylėtųjų Pulkų.
Jūsų Aukščiausiasis AŠ ir jūsų Angelas Sargas visada žino Dievišką planą jūsų gyvybės srautui. Ir jums nereikia eiti pas pasiuntinius, aiškiaregius, ekstrasensus arba pas kulto tarnautojus, kad sužinotumėte Dievo Valią jūsų gyvybės srautui. Viskas įrašyta jūsų širdyje.
Pasakykite, ar daug kas iš jūsų pastaruoju metu kalbėjote su savo širdimi? Ar daug kas iš jūsų bandėte suprasti, ką sako jums jūsų širdis?
Jūs taip užimti savo gyvenime, kad neturite laiko ir penkių minučių pabūti vienumoje su savimi tyloje, toliau nuo sumaišties.
Jūsų širdis visąlaik bando kalbėti su jumis. Bet jūs jos negirdite. Jūs labiau linkę klausytis savo draugų, pažįstamų, žiūrėti televizorių, klausytis savo baisios muzikos arba bandyti pasisemti žinių iš laikraščių, knygų, žurnalų.
Numylėtiniai, nėra jūsų pasaulyje jokio informacijos šaltinio, kuris jums atskleistų jūsų gyvenimo planą, pasakytų, kam jūs priėmėte įsikūnijimą ir ką jums reikia daryti dabar ir artimiausiu metu.
Šito jūs negalite išgirsti per radiją, apie tai negalite sužinoti iš televizijos programų. To neperskaitysite jokiose knygose.
Jūsų širdis saugo jums taip būtiną, giliai širdyje slypinčią, informaciją ir ji trokšta pasidalinti šia informacija su jumis.
Visi Pakylėtųjų Pulkai, numylėtiniai, pasiruošę suteikti jums visą įmanomą pagalbą jūsų Dieviškajame reikale, dėl kurio jūs atėjote į įsikūnijimą Žemės planetoje šiuo sunkiu metu.
Kodėl ignoruojate Dangaus pagalbą?
Kiek laiko lakstysite po savo vargingą pasaulį ir ieškosite gyvenimo prasmės? Jūs niekada nerasite gyvenimo prasmės jus supančiame pasaulyje! Šitą aš jums sakau su visa atsakomybe. Todėl, kad negali mirtingas paveldėti to, kas nemirtinga. Jūsų prigimtis iš esmės Dieviška. Ir jūs turite sugrįžti į savo Dieviškąją prigimtį.
Jūsų gyvenimo prasmės paieškos fiziniame pasaulyje iš pat pradžių pasmerktos nesėkmei. Vienintelis tikras Kelias yra jūsų viduje, jūsų širdyse. Daug kelių šiame pasaulyje, kuriais žmonės linkę eiti įsikūnijimas iš įsikūnijimo, gyvenimas iš gyvenimo. O vienintelį, tikrąjį Kelią, jie atmeta.
Dievas kantrus, numylėtiniai. Ir kad ir kiek jūs klaidžiotumėte išoriniame pasaulyje, ateis laikas ir jūs sugrįšite Namo.
Todėl pagrindinė jūsų užduotis artimiausiu metu – apčiuopti šį Kelią savo širdyje. Ir jūs galite tapti gyvomis rodyklėmis šiame Kelyje daugeliui paklydusių sielų.
Kai pradedate eiti Keliu, vedančiu jus Namo, jūs būnate priversti atsisakyti nereikalingo bagažo, apsunkinančio jus ir pririšančio jus prie fizinio pasaulio.
Jūsų vibracijos pradės kilti, jūsų jausmai ir mintys išsivalys ir tapsite švyturiu Kelyje tiems, kas vis dar klaidžioja po tamsą.
Visi stebuklai ir visi pasaulio turtai paslėpti jūsų širdžių gelmėje. Ir kai jūs savo siekiu galėsite uždegti fakelą savo širdyje, tai viskas pasikeis jumyse ir viskas pasikeis aplink jus.
Mums būtini ištikimi bendradarbiai. Mums būtini Šviesos kariai, kuriais mes galime pasikliauti, įvykdant mūsų planus šiai šaliai ir visai žmonijai.
Uždekite savo fakelus ir eikite, dovanokite savo ugnį pasauliui.

AŠ ESU El Morija ir aš duodu jums žinių ugnį.