Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Atėjo metas, kai savo sąmonėje... >

Atėjo metas, kai savo sąmonėje turite atsisakyti bet kokių kovos apraiškų

AŠ ESU El Morija! AŠ ESU atėjau!
Numylėtiniai, jūs pažinote mane? Įsiklausykite į mano vibracijas. Yra kažkas, esantis už visų žodžių ir vaizdinių, ir tai yra Dieviškoji Realybė, kurios neįmanoma su niekuo supainioti.
Aš atėjau pas jus iš šios Aukščiausios Realybės, kad duočiau jums tokį mokymą.
Kai aš paskutinį kartą buvau įsikūnijime ir jūs girdėjote apie šį įsikūnijimą kaip El Morijos, mano tikslas buvo Vakarų mokiniams duoti dalį slaptų žinių, kurias turėjo įšventintieji nuo Lemūrijos ir Atlantidos laikų. Priėjimas prie šių žinių buvo atviras tik nedaugeliui įšventintųjų, vėl ir vėl ateinančių į įsikūnijimą, kad šioje fizinėje oktavoje palaikytų degančią šviesos liepsną.
Tikrojo Žinojimo ugnis niekada neužgesdavo, bet ji buvo prieinama labai mažam būreliui žmonių, rūpestingai saugančių šias žinias nuo neišmanėlių.
Mes, trys karaliai: El Morija, Kutchumi ir Džvalas Kulas, įsikūnijome XIX amžiuje ir galėjome suteikti dalį slaptų žinių, kurias turėjo tik aukščiausi šios planetos įšventintieji. Toms žinioms išplatinti mums pasisekė sukurti organizaciją Teosofų Draugija.
Dėl neigiamo Vakarų požiūrio į viską, kas ateina iš Indijos ir Tibeto (tos žinios buvo laikomos primityviomis, palyginti su tomis, kuriomis neva disponavo geriausi to laikotarpio protai), mes turėjome pasinaudoti tarpininkais, turinčiais sugebėjimų priimti ir transliuoti vaizdinius ir žinias, esančias mūsų fiziniuose protuose. Tokia informacijos priėmėja buvo J. P. B., mūsų ištikima mokinė ir sekėja. Savo idėjoms išplatinti taipogi pasinaudojome keletu žmonių, priklausančių Anglijos aristokratijai.
Pagal mūsų diktavimus buvo parašyta nemažai knygų. Mes rūpestingai tikrinome viską, kas pakliūdavo į spaudą, kad kuo kokybiškiau būtų galima perduoti Tiesą. Ir iš tikrųjų visi darbai, išėję per Blavatskają, skleidė Tiesą, bet žinių perdavimo forma buvo tyčia pasirinkta klaidinanti, kad ta Tiesa galėtų pasinaudoti tik tos įsikūnijime esančios Sielos, kurios gaus būtinus raktus jai atpažinti.
Mūsų užduotis buvo įvykdyta kuo puikiausiai. Spausdinti Blavatskajos darbai yra materialus senovinės Tiesos paliudijimas, kurį palikome Žemėje.
Nors, aišku, tikra šių knygų autorystė priklausė mums.
Ir mes pasiekėme savo tikslą. Geriausių Vakarų protų kūrybinė mintis įgijo teisingą kryptį. Ir numesta mūsų žinių sėkla išaugo daugelyje ezoterinių mokymų kitame, XX amžiuje.
Mes negalėjome skleisti savo mokymo Rusijoje. Kadangi ši šalis buvo imlesnė už kitas tokioms žinioms, mūsų opozicija ėmėsi visų priemonių, kad šios žinios nebūtų rusams prieinamos ir šis Mokymas ten išplistų tik po šimto metų.
Ir pagaliau, kai jis pateko į Rusiją, buvo atskiestas ir sudrumstas daugelio kitų mokymų, gimusių Amerikos žemėje. Ir nors šių ezoterinių mokymų pagrindą sudarė žinios, kurias mes išdėstėme savo darbuose, paskelbtuose per Blavatskają, vis dėlto juose buvo nemažai amerikietiškai mąstysenai būdingų iškraipymų.
Suteikdami informaciją mes ją sąmoningai supainiojome, kad nepasirengusiems protams neatskleistume Tiesos, o naujuose suamerikietintuose mokymuose ši Tiesa buvo prieš mūsų norą atskiesta melu.
Šie amerikietiški surogatai pagaliau atėjo iki Rusijos. Ir nauda buvo nors ta, kad žmonės atkreipė dėmesį į Blavatskajos darbus, už kurių patikimumą mes prisiimame atsakomybę, nes patys dalyvavome šių knygų sukūrime.
Tačiau nuoširdžių širdžių protuose pasidarė painiava dėl to, kad jie pastebėjo daug prieštaravimų tarp naujų suamerikietintų mokymų ir tų, kuriuos davėme mes.
Kadangi nauji mokymai buvo perduoti paprasta, lengvai suvokiama kalba, tai pirmenybė buvo teikiama jiems.
Tačiau dabar atėjo toks laikas, kai būtina paaiškinti pagrindinį, svarbiausią, prieštaravimą, kuris susijęs su angelų ir Liuciferio nuopuolio klausimais.
Praėjusiais metais pabandėme per mūsų Pasiuntinį Tatjaną supaprastintai išaiškinti angelų ir žmonijos nuopuolį, paaiškindami „Slaptąją Doktriną“.
Ir štai dabar aš vėl priverstas grįžti prie šio klausimo todėl, kad matome, jog dabar šis klausimas geriausiems mūsų mokiniams pasidarė svarbiausias.
Todėl mes primygtinai reikalaujame, kad dėmesingiau išnagrinėtumėte, kaip ši tema išdėstyta "Slaptojoje Doktrinoje".
Atėjo metas, kai savo sąmonėje turite atsisakyti bet kokių kovos apraiškų, tarp jų ir kovos su puolusiais angelais.
Iš tikrųjų šiame klausime susiduria dvi pažiūros, du požiūriai į žmonijos istoriją ir į visatos vystymosi koncepciją. Tai rytietiškas traktavimas, atsispindintis Indijos ir Tibeto religinėse sistemose, ir vakarietiškasis, perimtas iš pasaulėžiūros, būdingos vakarietiškajai krikščioniškajai minčiai ir naujiems suamerikietintiems mokymams.
Rusija, kaip valstybė, pagal savo geografinę padėtį esanti tarp Rytų ir Vakarų, turi potencialą apimti ir įsisąmoninti abi filosofines sistemas.
Todėl mes vėl ateiname per rusų Pasiuntinį, kad nukreiptume jūsų mintį.
Puolusių angelų klausimai ir vadinamojo Liuciferio maišto klausimai atskleisti mūsų parašytuose darbuose, kai mes buvome įsikūnijime, – šie klausimai geriau neišdėstyti niekur.
Todėl atėjo laikas permąstyti žinias, duotas praeityje, ir pakelti jūsų įsivaizdavimą apie šią Tiesą į naują lygį.
Kiekvieną kartą, kai kyla noras kovoti su puolusiais angelais, prisiminkite, kad kiekvienas iš jūsų turi šį angelą – vadinamąjį penktąjį principą, arba Kristaus AŠ.
Negalite kovoti su savo pačių dalimi. Jūsų užduotis kaip tik padėti šiam puolusiam angelui sugrįžti Namo pas Dievą. O trukdo jam tai padaryti jūsų keturi žemieji kūnai, apsunkinti per daugybę įsikūnijimų Žemėje sukaupto karminio bagažo.
Todėl visos jūsų pastangos turi būti nukreiptos į tai, kad atsiskirtumėte su jūsų pačių nerealiąja dalimi, su savo ego, savo karminiais sluoksniais ir pakylėtumėte sąmonę iki savojo Kristaus AŠ, savo Angelo Sargo lygio. Tai kitas evoliucijos etapas ir jis įvyks, kad ir kaip stipriai priešintumėtės, kad ir kaip kabintumėtės už bet kurios, paslaugiai jums pateiktos sistemos, skatinančios kovoti.
Prisiminkite Kristaus, prisiminkite Budos mokymą. Ar kuris iš jų mokė kovoti su puolusiais angelais?
Perskaitykite Bibliją. Netgi iš šio mūsų akimis ne visai gryno šaltinio galima susidaryti teisingą supratimą apie Žemės vystymosi istoriją, pasinaudojus raktais, duotais „Slaptojoje Doktrinoje“.
Daug pastangų ir daug energijos mes išeikvojome tam, kad įveiktume išorinį Tatjanos sąmonės pasipriešinimą, įveiktume bet kokį buvusių pasiuntinių gerbimą ir įveiktume supratimą apie puolusius angelus, duotą per šiuos Amerikos pasiuntinius.
Todėl aš sakau, kol egzistuoja galimybė kalbėti per šį Pasiuntinį, aš patvirtinu, kad laikas pasikeitė ir būtina užlipti į kitą Dieviškosios Tiesos suvokimo lygį.
Galite rinktis. Galite mąstyti. Tačiau nepamirškite, kad yra kosminiai terminai ir tie, kurie pavėluos, ris kelio dulkes.

AŠ ESU El Morija Chanas.