Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Aš įeisiu į jūsų šventoves ir ... >

Aš įeisiu į jūsų šventoves ir veiksiu per jus

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus per mano pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau dėl to, kad įtvirtinčiau jums naujas žinias ir tų įvykių supratimą, kurie dabar vyksta subtiliajame Žemės planetos plane.
Žinote, kad vyksta ciklų pasikeitimas. Daug apie tai buvo kalbama ir diktavimuose, kuriuos davėme per šį pasiuntinį ir per kitus pasiuntinius.
Kuo charakteringas dabartinis tų pertvarkymų, kurie vyksta Žemėje dėl ciklų pasikeitimo, etapas?
Būsite nustebinti, jeigu aš jums pasakysiu, kad subtiliajame plane pertvarkymai, galima sakyti, baigti. Iš visų subtiliojo plano sluoksnių, išskyrus pačius žemiausius astralinius sluoksnius, mes išvalėme tas negatyvias energijas, kurios sugebėjo prasiskverbti į tuos sluoksnius, kurių esmei jos nebūdingos.
Tai buvo grandiozinis darbas, numylėtiniai, ir jį mes sėkmingai užbaigėme.
Dabar atėjo etapas, kai mes pradedame valyti būtent sluoksnius, artimus fiziniam planui, ir valyti patį fizinį planą.
Kas sudaro sunkumą? Tos jėgos, kurios neteisėtai sugebėjo prasiskverbti į aukštų vibracijų sluoksnius, dabar mūsų prispaustos prie Žemės. Ir jos ieško bet kokios dingsties, kad įtvirtintų savo pozicijas fiziniame plane ir tankesniuose astralinio plano sluoksniuose.
Šios jėgos neturi asmeninio Dieviškos Energijos šaltinio ir jos maitinasi jūsų energija, kuria jūs kartais taip neapgalvotai leidžiate joms naudotis.
Todėl dabar į pirmą vietą iškyla Dieviškos Energijos panaudojimo kontrolės klausimas. Ir beveik visų šių diktavimų leitmotyvas, jeigu įdėmiai juos perskaitysite, yra kaip tik Dieviškos Energijos panaudojimo kontrolė, kurią jūs, numylėtiniai, turite patys įvykdyti.
Kiekvienas iš jūsų esate Dieviškos Energijos šaltinis jūsų fiziniame pasaulyje. Jūs patys, kaip turinčios laisvą valią būtybės, renkatės, kur jums panaudoti Dievo jums dovanotą Energiją. Šios energijos jūs negalite neeikvoti. Dieviškoji Energija patenka į jūsų aurą nenutrūkstama tėkme iš Dieviško pasaulio kiekvieną minutę ir kiekvieną jūsų buvimo Žemėje sekundę. Ir tik nuo jūsų pačių priklauso tai, kaip jūs pasinaudosite savo Dieviškąja Energija.
Tamsos jėgos neturi priėjimo prie Dieviškosios Energijos, bet jos labai viliojančiai gundo, norėdamos pasisavinti jūsų Dieviškąją Energiją. Jos paima jūsų energiją, kurią jūs taip nerūpestingai atiduodate joms per bet kurią bedievišką veiklą, kurią vykdote jūsų pasaulyje.
Visa šiuolaikinė industrija 90 proc. dirba tamsos jėgų energetiniams poreikiams patenkinti. Ar susimąstėte kada nors apie tai, numylėtiniai? Jums atrodo nekenksminga, jeigu jūs einate į roko koncertą arba žiūrite siaubo filmus, muilo operas, filmus, prisidedančius prie smurto propagandos.
Jums atrodo nieko tokio, jeigu sekdami madą perkate niekaip jums nereikalingus daiktus, reikmenis. Kiekvienas jūsų įsigytas daiktas neša savyje atitinkamas vibracijas. Yra daiktų, turinčių savyje Šviesą, o yra daiktų, kurie atima jūsų Šviesą. Ar susimąstote apie tai, kai leidžiate savo pinigus, kitą savo Dieviškosios Energijos ekvivalentą, bedieviškų daiktų įsigijimui?
Ar pasitariate su savuoju Kristaus AŠ, kai perkate savo pirkinius? Kiekvieną savo gyvenimo momentą jūs renkatės ir šis jūsų pasirinkimas nukreipia jūsų Dievišką Energiją arba į šio pasaulio iliuzijos didinimą, arba į šios iliuzijos suvyniojimą.
Jūs nudažote savo Dieviškąją Energiją puikiais jausmais, pripildytais džiaugsmo ir meilės, ir pakeliate šio pasaulio vibracijas. O kai esate pripildyti neigiamų emocijų ir jausmų, tai šį pasaulį jūs pripildote sunkios energijos, klampios kaip jūsų negatyvo sirupas.
Ir tik jūs patys galite kontroliuoti kiekvieną savo Dieviškos Energijos panaudojimo ergą. Mes negalime padaryti šito už jus. Mes labai norėtume, kad kiekvienas iš jūsų pavirstų į Šviesos elektrodą, pripildantį supantį jus pasaulį harmonijos, grožio, meilės, džiaugsmo vibracijų. Ir mes prisiimame įsipareigojimus padėti kiekvienam iš jūsų, kas nuoširdžiai panorės mums padėti mūsų darbe valant jūsų oktavas nuo tamsos jėgų. Bet mes negalime jūsų priversti pasirinkti, numylėtiniai.
Mes siūlome jums labai paprastą sprendimą, kuris nepareikalaus iš jūsų netgi papildomo laiko, būtino maldų skaitymui. Nors maldos dabar pasauliui būtinos kaip niekada, jos yra papildomas Šviesos šaltinis fizinei oktavai.
Bet jeigu jūs nuolat save kontroliuosite, kaip eikvojate savo Dieviškąją Energiją, tai šitai nepareikalaus iš jūsų jokių papildomų išlaidų. O atvirkščiai, prisidės prie jūsų piniginių lėšų taupymo. Todėl, kad jeigu jūs pamąstysite apie tai, kam eikvojate savo pinigus, tai 90 proc. jūsų daiktų ir produktų, kuriuos įsigyjate, visiškai nereikalingi jūsų fiziniam kūnui palaikyti. Atvirkščiai, jie prisideda prie jūsų fizinio kūno griovimo ir tampate priklausomi nuo ištisos industrijos, kuri įtraukia jus iš pradžių į savo fizinio kūno ir psichikos griovimo procesą, o paskui nuolankiai pasiūlo jums didžiulį rinkinį brangiai kainuojančių priemonių, kurios neva padeda jums atgauti sveikatą.
Kontroliuokite save per visą dieną. Sekite savo mintis, jausmus. Kur nukreiptos jūsų mintys, ten teka jūsų energija. Stebėkite, apie ką galvojate. Jūs galvojate apie neteisingą vyriausybę ir siunčiate savo energiją savo vyriausybės nariams, galvojate apie tai, kaip neteisingai su jumis pasielgė jūsų vadovas darbe, ir jūs siunčiate jam savo energiją, galvojate apie tik ką pažiūrėtos muilo operos siužetą, ir siunčiate savo energiją viso dirbtinių minčių ir jausmų egregoro, esančio astraliniame plane, padidinimui.
Esate atsakingi už kiekvieną energijos ergą, kurį lengvabūdiškai eikvojate. Ir kiekvieną kartą, kai eikvojate savo energiją ne pagal Dieviškuosius principus, jūs kuriate karmą. Ir tada, kai jūs supažindinti su karminiu įstatymu ir visgi pažeidinėjate Dieviškus principus, norėdami įsiteikti savajam ego, tada jūsų karma būna sunkesnė.
Patikėkite, mes nesakome savo žodžių veltui. Ir veltui mes neeikvojame savo energijos. Kiekvienas žodis, pasakytas šiuose diktavimuose per šį pasiuntinį, nukreiptas būtent į tai, kad duotume jums tas žinias, kurių šiuo momentu jums labiausiai reikia.
Todėl mes nepavargstame jums kartoti vieną ir tą patį: esate atsakingi už savo energijos išeikvojimą ir esate atsakingi už savo energijos išeikvojimą dvigubai, jeigu perskaitę šiuos diktavimus tęsiate savo ankstesnį gyvenimo būdą ir įtikinate save, kad viskas, apie ką šiuose diktavimuose kalbama, jūsų niekaip neliečia.
Esate įsikūnijime fizinėje oktavoje ir daugelis iš jūsų prieš įsikūnijimą prisiėmėte įsipareigojimus padėti žmonijai šiuo sunkiausiu perėjimo metu. Ir mes dabar primename jūsų prisiimtus įsipareigojimus.
Paskui nesakykite, kai stosite prieš Karminę Valdybą, kad jūs nieko nežinojote, kad jūsų neperspėjo ir nieko negirdėjote.
Aš vėl ir vėl jums kartoju. Mokymosi laikas baigėsi. Iš jūsų fiziniame plane reikalingi konkretūs veiksmai ir konkretūs žingsniai.
Aiškiau suformuluoti mūsų reikalavimus jums, negu tai, kaip tai duota per šį pasiuntinį, jau vargu ar pasiseks. Turite pakeisti savo sąmonės prioritetus.
Supraskite, kad neturėdami jūsų pagalbos ir palaikymo mes bejėgiai ką nors padaryti jūsų fiziniame plane. Mes neturime priėjimo į jūsų fizinį pasaulį, nebent jeigu kažkas iš jūsų paruoš mūsų buvimui savo šventovę ir ištars šaukinį panaudoti savo keturis žemuosius kūnus - kad mes galėtume pasinaudoti jūsų rankomis ir kojomis savo planams įvykdyti.
Taigi aš duodu jums šį šaukinį. Ir, prašau, kartokite jį kiekvieną dieną.

"Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, vardan galingojo mano AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus AŠ, aš pašaukiu numylėtinį El Moriją įeiti į mano šventovę ir veikti per mane Dievo Valios išreiškimui fizinėje oktavoje ir tankiuose astralinio plano sluoksniuose. Numylėtini El Morija, aš duodu tavo visiškam vadovavimui visus mano keturis žemuosius kūnus: fizinį kūną, astralinį kūną, mentalinį kūną ir eterinį kūną. Veik per mane, jeigu tam yra Šventa Dievo Valia. Teišsipildo Dievo Valia. Amen."

Ir aš pažadu jums, kai tik atsiras galimybė, aš įeisiu į jūsų šventoves ir veiksiu per jus.
Ir taip mes pakeisime šį pasaulį! Ir Žemė gyvuos ir taps puikia laisvės, džiaugsmo ir meilės žvaigžde!

AŠ ESU El Morija ir aš daviau jums šį laišką iš aukščiausios Meilės jums taško.