Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie Budos sąmonę >

Mokymas apie Budos sąmonę

AŠ ESU Gautama Buda, vėl pas jus atėjęs.
Aš atėjau pas jus šią dieną tam, kad pasakyčiau, kas yra svarbiausia mūsų darbe, kurį mes atliekame Žemėje. Šis svarbiausias dalykas – tai Žemės gyventojų sąmonės pakeitimas. Teisybę pasakius, šis mūsų darbo principas lieka nepakitęs jau daugelį milijonų metų.
Kai tik žmogus savo sąmonėje pasiekia Budos Sąmonės lygį, viskas, kas jį gyvenime supa, įgyja visiškai kitą prasmę ir reikšmę. Todėl, kad tai, kas paprastam žmogui yra tik įvykių virtinė ir minčių bei jausmų būsenų keitimasis, Budai atsiveria kaip Gyvenimo knyga, kurią jis sugeba skaityti, versdamas puslapį po puslapio. Tada, kai pasiekiate Budos Sąmonės lygį, jūs savo sąmonėje įvykdote perėjimą į aukštesnį evoliucinio vystymosi etapą.
Aš nekalbu savo laiške tik budistams arba tiems, kurie tiki mane esant Pasaulio Viešpatį Gautamą Budą. Savo laiške aš kalbu visai žmonijai, tiems žmonėms, kurie sugeba jį suprasti, įsisavinti ir perkelti į gyvenimą. Todėl, kad iš tikrųjų ne taip jau svarbu, kaip vadinsis tas kitas jūsų sąmonės evoliucinio vystymosi etapas, svarbu, kad užliptumėte ant to savo sąmonės evoliucinio vystymosi laiptelio su mažesniais praradimais.
Aš kreipiausi į jus šiais metais* tuo metu, kai Žemė išgyveno eilinį kritinį momentą, eilinį krizinį tašką. Periodiškai Žemėje iškyla situacijų, reikalingų neatidėliotino daugelio Šviesos legionų įsikišimo. Ir tuo kritiniu momentu aš kreipiausi į jus pagalbos, nes jums būtina įsisąmoninti atsakomybę už viską, kas vyksta Žemės planetoje.
Budos Sąmonės lygis leidžia jums pakilti savo sąmonėje į tą lygį, kai neturi reikšmės nei nacionaliniai, nei turtiniai, nei politiniai, nei religiniai skirtumai. Todėl, kad jūs pakylate virš bet kurių žmogiškosios sąmonės sukurtų skirtumų ir sugebate pamatyti už visos gyvybės įvairovės visa ko Vienybę.
Jūsų pasaulyje tie žmonės, kurie pasiekė Budos Sąmonės lygį, nesugeba ilgą laiką būti žmonių miniose. Todėl, kad Budos Sąmonės lygis skatina suteikti pagalbą visiems žmogiškiesiems individams, kuriems reikalinga pagalba. Ir kai tik tikrasis Buda patenka į jūsų miestus, jis paaukoja savo sąmonės lygį ir atiduoda visus įgytus pasiekimus tam, kad suteiktų pagalbą tiems, kuriems ji reikalinga. Taip daug jūsų miestuose yra žmonių, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Taip daug jūsų pasaulyje nelaimių ir kančių. Ir todėl tie Budos, kurie ateina į jūsų pasaulį, įvykdo pasiaukojimo aktą, ištirpdami jumyse, ištirpindami žmogiškosios jūros vandenyne savo tobulas energijas ir kartu pakylėdami žmonijos sąmonę bei leisdami žmonėms suvokti Aukščiausio Įstatymo, veikiančio šioje Visatoje, egzistavimą.
Yra kitų žmogiškųjų individų, kurie atėjo į jūsų pasaulį dėl to, kad užtikrintų ryšį tarp pasaulių. Tam, kad būtų jūsų pasauliui Šviesos šaltinis, švyturys, nurodantis kelią tarp gyvenimiškų nelaimių ir vargų. Visada yra žmonių, savo širdyse nešančių ugnį ir pasiruošusių tarnauti žmonijai. Ir jeigu dėmesingai apsidairysite aplinkui, tai pro įprastus žmogiškuosius pasireiškimus galėsite įžvelgti Budos Sąmonės lygį.
Šiandien aš atėjau, kad padėčiau jums suvokti, jog jūsų sąmonė labai plastiška ir dienos metu daugelis iš jūsų sugeba savo sąmonėje pakilti iki Budos lygio. Tik klausimas, kiek ilgai jūs galite išlaikyti šią savo sąmonės būseną. Dėl to jums reikės pasirūpinti tokiomis egzistavimo sąlygomis, kurios leis jums net tada, kai išeinate iš pusiausvyros, vėl kaip galima greičiau sugrįžti į harmoniją. Daugelis iš jūsų jaučia labai pakylėtas vidinės harmonijos ir ramybės būsenas. Nedaugelyje budistinių vienuolynų vienuoliai sugeba pasiekti tokių pakylėtų sąmonės būsenų. Dabar jums reikia išplėsti šią būseną ir padaryti ją savo gyvenime vyraujančia. Pasiekti tai, kad niekas, kas vyksta jūsų gyvenime, negalėtų jūsų išmušti iš Dieviškosios harmonijos ir ramybės būsenos.
Turite vis bandyti tai daryti, nes nuo to, kaip sugebate realiai saugoti savo viduje ramybės ir harmonijos būseną, priklauso, kaip daugeliui žmonių jūs galėsite perduoti šią savo harmonijos, ramybės ir laimės būseną. Ir nuo to, kiek žmonių sugebės nuolatos būti harmoningos sąmonės būsenos, priklauso situacija visoje planetoje. Visi uraganai, kataklizmai, stichinės nelaimės yra tik bendras žmonijos sąmonės disharmonijos pasireiškimas.
Jūs negalite apdalinti visus Budos Sąmone, bet galite išplatinti savo vidinės harmonijos būseną jus supantiems žmonėms. Jūsų aura sugeba išsiplėsti, ir tie, kas pateks į jūsų auros poveikio lauką, jaus šį poveikį. Daugeliui atrodys, kad jie iškrito iš įprastos sąmonės būsenos, ir bandys pažeminti savo vibracijas, tam panaudodami universalius vibracijų žemintojus: alkoholį, nikotiną, garsią neteisingo ritmo muziką. Tačiau šis aukštų vibracijų prasiskverbimo į jūsų pasaulį procesas stiprės. Sąmonės kokybė tų individų, kurie saugos didelių miestų harmoniją, vis stiprės. Jūsų sąmonės galia subtiliajame plane sukels pasipriešinimą ištisų pulkų jėgų, palaikančių Marą, palaikančių iliuziją. Tačiau visada prisiminkite, kad jūsų jėga ta, kad neįsitraukiate į kovą, o išstumiate neigiamas šio pasaulio energijas savo širdžių Meilės galia, ir savo Meilės galia jūs perlydote negatyvias energijas į nukreiptą teigiama linkme harmonijos, ramybės, Meilės vektorių.
Jūs turite visąlaik jausti ryšį su daugybe kitų šviesių sielų planetoje. Kartu jūs sudarote Šviesos tinklą, kuris išmėtytas po visą planetą. Kiekvienoje šalyje, kiekvienoje gyvenvietėje yra žmonių, apsiėmusių nešti Šviesą tam, kad apšviestų Kelią tiems, kurie vis dar klaidžioja tamsoje.
Pasiekti Budos Sąmonę nėra galutinis jūsų įsikūnijimo tikslas. Jūs neturite trokšti asmeninių pasiekimų. Jūs turite stengtis padėti tiems, kam reikalinga jūsų pagalba. Ir jeigu tikram Budai iškils klausimas: ar ir toliau užsiimti savo tobulinimusi Dievuje, ar visus savo pasiekimus paaukoti tam, kad žmonija tęstų savo evoliuciją, tikrasis Buda paaukos visus savo pasiekimus, kad žemiškosios evoliucijos galėtų toliau vystytis. Gebėjimas pasiaukoti dėl Bendros Gerovės – tai visų praeities ir dabarties Budų ir Bodhisatvų savybė.
Aš linkiu jums sėkmės įgyjant Budos Sąmonės būseną.

AŠ ESU Gautama, jūsų brolis

*„Apie šiandieninę situaciją Žemėje“, Gautama Buda (2007 03 07).