Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Mokymas apie Perėjimą >

Mokymas apie Perėjimą

AŠ ESU Šiva, vėl atėjęs pas jus!
Šiva AŠ ESU!
Aš atėjau pas jus šią dieną! Aš atėjau!
Šiandieną aš džiaugiuosi tuo, kad turiu galimybę vėl kalbėti per savo pasiuntinį!
Kiekvieną kartą aš ateinu tam, kad palaikyčiau ryšį tarp pasaulių, ir dėl to, kad tęsčiau jūsų mokymą. Jūs žinote, kad dabar ateina tas laikas, kai jums būtina išsiskirti su savo sąmonės iliuzijomis. Jūs žinote, kad jūsų Pergalė prieš mirtį neišvengiama, jei tik sugebėsite pakylėti savo sąmonę iki savo nemirtingosios dalies lygio.
Jūs panašūs į matriošką. Ir kiekvieną kartą, kai atidarote dar vieną matriošką, randate naują. Lygiai toks pats ir jūsų vystymosi principas. Kai išsiskiriate su savo fiziniu kūnu, jūs paprasčiausiai savo sąmonėje pereinate į aukštesnį vibracinį lygį. Ir jūs ateisite į įsikūnijimą ir apsivilksite savo fiziniais kūnais tol, kol neišmoksite visąlaik būti aukštesniame energetiniame lygyje.
Todėl mūsų užduotis yra pastūmėti jūsų sąmonę pereiti į aukštesnį energetinį lygį. Šis laipsniškas procesas dabar pagreitės. Jūs truputį atsilikote nuo kosminių terminų ir todėl mes priversti jus paskubinti.
Jūs sekate paskui mus tol, kol sugebate keisti savo sąmonę. Tada, kai pradedate, kaip jums atrodo, geriau už mus orientuotis daugelyje dalykų ir kai būnate linkę ieškoti naujamadiškų mokymų ir praktikų, mes nekliudome. Labai juokinga būna stebėti, kaip jūs įsivaizduojate save labai didingomis kosminėmis būtybėmis. Jūs galvojate, kad esate labai didingos kosminės būtybės. Tačiau, prieš jums iš tikrųjų tampant didingomis kosminėmis būtybėmis, jums būtina užbaigti žemiškąją mokyklą ir palaipsniui pereiti visus Kelio etapus.
Tada, kai jums siūlo akimirksniu pakylėti savo sąmonę ir pereiti į kitą energetinį lygį, aš jūsų vietoje labai stipriai susimąstyčiau dėl to pasiūlymo realumo.
Milijonus metų mes stebime žmonijos evoliucinį vystymąsi. Ir jūsų sąmonė, suvokdama Dieviškąją Tikrovę, ne per daug pasistūmėjo per pastaruosius tūkstančius metų. Nereikia painioti jūsų intelekto vystymosi ir Dieviškosios Sąmonės vystymosi. Jums, kaip ir anksčiau, be galo sunkiai sekasi suvokti paprastas Dieviškąsias Tiesas, susijusias su reinkarnacija ir Karmos Įstatymu. Jums didžiulį sunkumą sudaro įveikti mažą prisirišimą arba nedidelį įprotį. Šitai vyksta todėl, kad pats didžiausias sunkumas susijęs su prisirišimo prie fizinio plano įveikimu.
Ir atrodo keista, kai jums siūlo akimirksniu gauti didelius įšventinimus ir pasiekti didelę pažangą kelyje. Aš jūsų vietoje susimąstyčiau, kieno sąskaita vyks ta jūsų didžiulė pažanga? Kas jums duos energiją pertvarkyti jūsų karminiams klodams? Ir kokiu būdu jūsų geradariai įvykdo jūsų greitą pažangą? Ar visa tai nepanašu į jūsų sielos, jūsų gyvybinės energijos, pardavimą velniui?
Pabandykite suprasti Kosminio Įstatymo veikimą.
Jūs nusileidžiate į materialumą tada, kai laisvos valios Įstatymo dėka atliekate savo pasirinkimus ir pažeminate vibracijas, panirdami vis giliau į materiją. Paskui jums reikės didžiulio kiekio energijos, kuri turi būti lygi visai kada nors jūsų netinkamai panaudotai Dieviškajai Energijai. Ir ši energija kažkokiomis sąlygomis turi ateiti pas jus.
Įsivaizduokite, kad įvyko stebuklas ir visa jūsų netinkamai panaudota energija sugrįžo pas jus akimirksniu. Kaip, turėdami tokį tankų fizinį kūną ir tokias vibracijas, jūs sugebėsite atlaikyti šią energiją? Jūsų būtybei šitai bus panašu į naujos žvaigždės sprogimą. Jūsų sąmonė nesugebės į naują energetinį lygį persitvarkyti akimirksniu. Todėl mes jus mokome laipsniško evoliucinio kelio. Pagreitintos evoliucijos eigoje žūtų beveik visa žmonija. Mes nenorime jūsų žūties. Mes norime, kad jūs tęstumėte savo evoliuciją aukštesniame energetiniame lygyje.
Dėmesingai apgalvokite ir palyginkite tai, ką aš sakau, su daugybe jūsų sutinkamų mokymų ir teorijų, kalbančių apie staigų šuolį. Kas duos energiją šiam šuoliui?
Aš sakau jums kaip būtybė, turinti valdžią ir pašaukta suskleisti iliuziją. Ir aš jums sakau, kad neįmanoma akimirksniu pereiti į kokybiškesnį sąmonės lygį, nežūstant beveik visiems žmogiškiesiems individams, gyvenantiems Žemės planetoje.
Mes mokome evoliucinio kelio ir mes duodame žinias, kurių dėka jūs sugebėsite natūraliai pakylėti savo sąmonę iki aukštesnio energetinio lygio. Šitaip didesnis kiekis Žemėje gyvenančių būtybių sugebės tęsti evoliuciją. Revoliucinis vibracijų pakeitimas gali įvykti tik tada, jei mūsų dedamos pastangos artimiausioje ateityje nebūtų vainikuotos sėkme.
Mes manome, kad dauguma iš jūsų pasiruošę tęsti evoliuciją ir savo kūno vibracijas pakeisti tiek, kad išgyventumėte naujomis sąlygomis. Tačiau jums taipogi reikia dėti pastangas evoliucijai pratęsti ir nepatekti į nepalankias sąlygas, egzistuojančias kitose planetose, kurios panoro atskirti save nuo Dievo.
Visa, kas seka Dieviškuoju Įstatymu, egzistuojančiu šioje Visatoje, turi būti aprūpinta viskuo, kas būtina evoliuciniam vystymuisi. Visa, kas nenori sekti Dieviškuoju Įstatymu, susidurs su kaskart vis didesniais sunkumais, kol galiausiai vystymasis visiškai sustos ir mirties angelai palydės sielos liekanas į perpoliarizaciją.
Jums duodama lygiai tiek, kiek jums būtina tam, kad sąmoningai pasirinktumėte kelią ir tęstumėte savo evoliuciją. Taip smulkiai ir taip aiškiai mes nekalbėjome nė per vieną praeities ir dabarties pasiuntinį.
AŠ ESU Šiva! Aš šiandieną atėjau tam, kad aprūpinčiau jūsų sąmonę svarbia informacija pamąstymams širdies tyloje ir sprendimo priėmimui.

AŠ ESU Šiva