Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Parodykite savo Tikėjimą ir i... >

Parodykite savo Tikėjimą ir ištikimybę Dangui!

AŠ ESU Šiva!
AŠ ESU čia ir dabar!
Erdvė ir laikas klusniai davė man galimybę kalbėti. Per šį pasiuntinį aš jums daviau daug pranešimų. Ir aš labai daug dirbau su Žemės žmonija. Aš ypač mėgstu būti Indijoje, mano mylimoje šalyje, kur garbina mane, kur į mane žiūri kaip į Dievą.
Vidinis Dievo garbinimas dabar būtinas kaip oras. Jei nesugebėsite išauginti savyje šio Dieviškojo jausmo, tai nesugebėsite judėti toliau. Jūsų žengimas evoliucijos keliu be galo susijęs su tuo, kiek jūs galėsite į savo sąmonę įsileisti Dieviškumo.
Aš ateinu dėl to, kad priminčiau jums pačias paprasčiausias tiesas, be kurių jūs nesugebėsite judėti toliau. Visa Žemę supanti tamsa gali ištirpti nuo vieno mano žvilgsnio. Tačiau tam, kad aš pažiūrėčiau, jūs turite tai užsitarnauti.
Kur jūsų ištikimybė? Kur jūsų uolumas? Kur jūsų noras garbinti Dievą visame kame?
Aš kalbu labai paprastas tiesas. Ir šios paprastos tiesos turi būti užrašytos kiekviename kampe, tose vietose, kur puikuojasi jūsų reklama.
Kaip žemai puolė visuomenė vos per 5000 kali jugos metų.
Per labai trumpą kosminės istorijos ribose laiką visuomenės degradacija pasiekė savo apogėjų. Todėl aš ateinu, kad priminčiau apie būtinybę garbinti Dievą.
Šis dieviškumo jausmas neturi nieko bendro su ėjimu į šventoves, mečetes ir bažnyčias. Tam, kad ateitumėte pas savo Dievą, jums būtina paprasčiausiai įsileisti šį Dieviškumo jausmą į savo širdį. Kai esate apimti šio jausmo, ateina nelaukta tyla, netgi jei būnate didelio miesto centre. Jūs mėgaujatės kontepliuodami vidinį Dievą ir tai leidžia Dievui sustiprinti savo buvimą jumyse. Meilės jausmas, pats pakylėčiausias, kurį galite pajausti, Meilės jausmas labai panašus į Dieviškąjį jausmą.
Dabar, kai daviau jums pagrindines kryptis, kur savo gyvenimuose jums reikia dirbti, norėčiau sustoti ties dar vienu neatidėliotinu klausimu.
Ir tai yra klausimas apie tai, kaip galėjo įvykti, kad mūsų buvimas pasiuntinio Ašramo žemėje buvo užblokuotas? Jūs neatsakote už savo veiksmus, ką jūs darote. Kiekvienas veiksmas, nukreiptas prieš mūsų pasiuntinį, priimamas kaip jūsų nenoras vystytis. Kiekvienu savo sąmoningu ar nesąmoningu veiksmu, nukreiptu prieš mūsų pasiuntinį, jūs kuriate karmą. Ir mes ne kartą kalbėjome, kad karma su mūsų pasiuntiniu prilygsta karmai su Dievu.
Ką gi jūs trokštate pasiekti? Situacija planetoje darosi vis blogesnė ir blogesnė. Ir egzistuoja tiesioginis ryšys tarp veiksmų, kurių imamasi prieš mūsų pasiuntinį, ir situacijos Žemėje pablogėjimo. Kaip galėjo įvykti, kad mūsų pasiuntinys yra teisiamas? Kaip galėjo įvykti, kad žmogiškoji sąmonė teisia Dieviškąjį atstovą? O, vargas jums, kurie nežino ką daro. O, vargas visiems kitiems, kurie nežino bet kurių veiksmų, nukreiptų prieš mūsų pasiuntinį, pasekmių.
Jūsų poelgių savo sąmone negaliu suvokti. Jūs primenate žmones, kurie šoka laive, skęstančiame dėl pramuštos skylės. Bandote rasti vis naujų žaislų bei pasilinksminimų, jūs neįsigilinate į mūsų žodžius.
Šito aš negaliu suprasti. Tai yra už mano supratimo ribų. Kaip galima taip visko aplink neapkęsti, kad darytumėte žalą viskam be išimties? Kaip galima taip atitrūkti nuo Dieviškojo pasaulio, kad prarastumėte pagrindines atpažinimo gijas?
Situacijos, kurioje yra žmonija, aš nesugalvojau. Jūs patys savo rankomis sukūrėte visą tą situaciją, kurioje dabar esate.
Aš sakau jums, kad yra kitas, lengvesnis ir pakylėtesnis kelias. Aš sakau jums, ką reikia daryti, kad šis kelias jūsų pačių viduje atsivertų. Kodėl jūs negirdite ir manęs nesuprantate?
Skirtas laikas gali būti pratęstas, o gali būti ir sutrumpintas. Mes ieškome ir tiesiog po trupinį renkame pozityvius pavyzdžius, kurie liudija tai, kad visgi yra sugebančių vystytis sielų.
Galite manimi nepatikėti, tačiau kartais vieno pavyzdžio, vieno sielos žygdarbio vardan Dievo pakanka, kad būtų leista vystytis ištisai civilizacijai. Ir lygiai taip pat vieno veiksmo, nukreipto prieš mūsų atstovą, pakanka, kad Dangus nusisuktų ir paliktų žmoniją klajoti tamsoje.
Svarstyklių lėkštė vis labiau krypsta į neišmintingumo ir nenoro sekti Dieviškuoju Įstatymu pusę. Kur tie dvasios milžinai, kurie dabar yra įsikūnijime ir turi balansuoti situaciją Žemėje?
Aš žinau daugelį iš tų, kurie pasišokinėdami nubėgo paskui iliuzinius didybės ženklus arba puolė į depresiją, arba įsivaizduoja, kad yra labai didingos asmenybės, kurioms bendrauti su dabartine žmonija yra nuodėmė. Iliuzija labai stipri ir nuo paskutinio diktavimų ciklo, kurį davėme per mūsų pasiuntinį, ji dar labiau sustiprino savo pozicijas. Šioje situacijoje reikalingos grandiozinės Tikėjimo apraiškos. Parodykite savo Tikėjimą ir ištikimybę Dangui!
Dėl šito nereikia važiuoti į pasaulio kraštą. Mes matome kiekvieną žmogų, kuris užsiliepsnoja ištikimybės ir Tarnavimo liepsna, kad ir kur jis būtų žemės rutulyje. Ir mes panaudojame kiekvieną žmogų, kuris paruošė savo šventovę Tarnavimui.
Žinau daugelį, kas pasiruošę. Tačiau jiems trūksta drąsos ir narsos, kad visu ūgiu pakiltų iš nieko neveikimo ir lindėjimo apkasų.
Pasakyta pakankamai.
Aš atėjau su nedžiaugsmingu jausmu, tačiau paklūstu būtinybei pateikti jums karčias tiesas.

AŠ ESU Šiva!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#3