Urantija > Kalbu Jums Vėl > 140. Išplėskite savo sampratą ... >

140. Išplėskite savo sampratą apie kūriniją

Jūsų dabartinės žinios apie mane ir kūriniją labai prasilenkia su tikrove. Dėl to aš jums noriu paaiškinti, kad mano visata, toji kūrinijos dalis, kurią kūriau aš drauge su savo Partnere, jums net negirdėta, Visatos Motina Dvasia, sudaro tik vieną visatą iš septynių šimtų tūkstančių tokių visatų. Jūs iš viso painiojate daugybę astronominių terminų, tvirtindami, kad yra tik viena visata. Tačiau jūs nieko nežinote apie gyvybę visatose, dėl to jūs ir negalite jų kokiu nors pagrindu skirstyti. Visatos kuriamos iš energijos. Jos nėra atsitiktinės kosmose, kuris taip pat yra sukuriamas. Jūs nieko nežinote apie energijos manipuliatorius, tokias būtybes, kurios man padėjo ir padeda palaikyti energetinę pusiausvyra mūsų visatoje. Dėl to dabar aš jums pateiksiu daugiau žinių apie visatos fizinę struktūrą.

Visa kūrinija turi savo mažesnių segmentų vadovybę. Jūs neturite manyti, kad tik jūs turite savo valstybių vadovus. Kosminė kūrinija lygiai taip yra nuostabiai valdoma, kaip nuostabiai gražiai ir atrodo, kada jūsų akys mato jos tik labai mažytę dalį nakties danguje, kada nėra debesų uždangos. Tačiau jūs nieko nematote iš tų gausybės planetų, kurios yra skirtos viso šito skliauto nuostabiam valdymui. Šitos planetos nėra spindinčios žvaigždės, dėl to jūsų žvilgsniui jų pamatyti tiesiog neįmanoma. Bet jūs turite suvokti, kad jeigu jau jūsų tokia atsilikusi savo mąstymu planeta turi valdymą, tai Dievo kūrinija tuo labiau turi turėti valdymą. Jūs neturėtumėte manyti, kad Dievas yra toks, kuris nesukuria daugiau pasaulių, ir tobulų pasaulių. O kam Jam tuomet juos kurti, jeigu juose negyventų ir kitokios gyvybės formos negu jūsų gyvybė? Dėl to toji gyvybės forma taip pat turi turėti atitinkančią jų lygį, jų sugebėjimus, veiklą. Todėl ir pasauliai turi būti atitinkamo lygio, kad toji gyvybės forma galėtų ir pritaikyti savo atitinkamus sugebėjimus.

Kada jūs stebite ir analizuojate savo veiklos rezultatus ir pačią veiklą, tada jūs galite suvokti, nors ir maža dalimi, kad jūsų veikla yra labai toli nuo tos veiklos, kuri būtų tokia, kokios jūs norėtumėte, jeigu būtumėte stebukladarys, sugebantis viską padaryti per akimirksnį. Ir ne tik padaryti labai greitai, bet padaryti tokį dalyką, apie kurį galite tik pasvajoti, nes tokio dalyko niekas nėra sukūręs. Pavyzdžiui, jūs norėtumėte skraidyti į kitus pasaulius, bendrauti su kitais gyvais organizmais tuose pasauliuose, nes ir dabar jūs ieškote įvairių įrodymų, kad yra gyvybė kitose planetose, kad kas nors atskrenda į jūsų pasaulį. Jūs norėtumėte pamatyti savo draugus ar artimuosius, kurie gyvena toli nuo jūsų, kad žinotumėte, kaip jiems tuo metu sekasi. Jūs norėtumėte, kad jūsų darbai būti palengvinti tokiomis priemonėmis, kurios padėtų juos atlikti akimirksniu ir labai gerai. Jūs norėtumėte niekada nesirgti, o susirgus pasveikti tuoj pat, kad nereikėtų jūsų kūnui patirti skausmų ir kančių. Ir tokios priemonės iš tikrųjų egzistuoja, tik jūs dar negalite jų įsisavinti, nes jūsų energijos valdymo metodai yra labai grubūs ir primityvūs. Tačiau yra tokių pasaulių ir tokių būtybių, kurios energiją valdo tobulai ir tai, apie ką jūs svajojate, yra jų veiklos įprasta arena. Jūs tokios energijos įsisavinimo, būdami materialiu pavidalu, pasiekti negalite. Nes tai pati pirminė gyvybės forma, kuri kontroliuoti energijos negali. Ji tegali ją labai maža dalele pamėginti pakeisti iš vienos formos į kitą. Bet ir tai prieš tai turi išvystyti savo dvasinį lygį, nes kitaip net ir labai primityvus energijos pakeitimas iš vienos formos į kitą gali jus pačius kaip fizinius organizmus sunaikinti.
Dabar jūs mėginate energiją panaudoti vien tik kitų naikinimui. Jums buvo leista, prieš laiką, eksperimento tvarka, atrasti atomo suskaidymo branduolinę energiją. Tačiau net ir tokią labai pavojingą reakciją jūsų fiziniams kūnams jūs pirmiausia panaudojote ne savo poreikiams tenkinti, bet ginklui sukurti. Jūsų dvasinio atsilikimo lygis diktuoja savanaudiškus sprendimus net įsisavinant vienokius ar kitokius energijos metodus. Tuo pačiu tos grupės ar valstybės, pasiekusios nors kiek pranašumo šioje srityje, tuoj pat mėgina diktuoti savo sąlygas mažiau pažengusiems kraštams, kad pasiektų savo interesų patenkinimą bendraujant su mažiau išvystytais kraštais.
Tai nėra Tėvo meilės įstatymo veikimo principas. Šitaip jūs negalite, net ekonomiškai, vystyti planetos, nes jūs vietoje to, kad sulauktumėte mūsų pagalbos sprendžiant įvairias aukštesnio lygio energijos įsisavinimo problemas, dabar tos pagalbos nesulauksite, nes ji yra sustabdyta, kad naujų energijos įsisavinimo metodų, kurie įgalintų jus aplankyti kitas planetas su gyvybe, neatrasite, jog nepanaudotumėte ir jų naikinimo tikslams.

Jūsų planeta yra ne tik eksperimentinė, kokia paprastai būna kiekviena dešimta planeta su žmonėmis, bet priedo ji buvo daugiau kaip du šimtus tūkstančių metų izoliuota nuo tarpplanetinio ryšio grandinių ir vietinės sistemos ryšio grandinių. Dėl to tik eksperimento tvarka jums buvo leista sužinoti branduolinės energijos gavimo metodą. Tačiau dabar mes matome, kad šitas metodas jums buvo suteiktas per anksti. Tiek laiko planeta buvusi dvasinėje izoliacijoje net ir turėdama aukštą materialios civilizacijos lygį, nieko nesiskiria nuo vaiko, kuris žaidžia su degtukais ant milžiniškos šieno kupetos.

Tačiau kūrinijoje jūs esate ne vieni. Ir ne visi yra vien tik pradiniame savo dvasinio vystymosi etape. Dėl to jūs iš tikrųjų turėtumėte žinoti, kad yra gausybė kitų kūrinijos vietų ir pasaulių, kur savo pačias drąsiausias dabartines svajones galėsite įgyvendinti. Nėra nė vienos jūsų minties, net šiuo metu pačios fantastiškiausios, kurios jūs vėliau negalėtumėte realizuoti tikrovėje. Fantazija yra ne kas nors daugiau, kaip tik jūsų mintis aplenkusi tiek laiką, tiek vietą. Bet ji yra tikra tikrovės dalelė. Tik ne šito pasaulio dalelė, nes kūrinija turi daugybę vietų, daugybę pasaulių, kuriuose jūs ir galėsite įgyvendinti tai, ką jūsų protas dabar palaikytų stebuklu ir fantastika.

Kadangi visi pasauliai turi savo dvasinius vadovus, tai savaime turėtų būti suprantama, kad tie vadovai turi būti labiau išsivystę už eilinius to pasaulio gyventojus, kad galėtų jiems suteikti jų lygį atitinkantį vadovavimą. O tokį lygį suteikti įmanoma tik tokiems vadovams, kurie patys yra aukštesnio lygio. Priešingu atveju nebūtų augimo. Dėl to jūsų laukia, po prisikėlimo iš fizinio kūno mirties miego, ir kada gausite naują savo formą, sielos formą, kuri nebeturės materialaus kūno, daugybės pasaulių-universitetų lavinimo teorinis ir praktinis jūsų parengimas, kad pasiekę visos kūrinijos centrą – Rojų – jūs būtumėte tobulai paruošti ne tik valdyti įvairius fizinės kūrinijos segmentus, panaudoti tokias energijos rūšis, apie kurias dabar neturite jokių žinių, bet taip pat ir tarnauti patiems mažiausiems kūrinijos tvariniams, žmonėms, kokie dabar esate ir patys. Ir tarnauti lygiai su ta pačia Tėvo meile, kokią gali jausti jums ir tie patys mažiausi iš visų kūrinijos tvarinių.

Fizinė kūrinija yra tokia milžiniška, kad ją Tėvas yra suskirstęs į daugybę įvairių segmentų. Ir kiekvienas toks segmentas su kitais panašiais segmentais sudaro atitinkamą kategoriją valdymo požiūriu. Dėl to jūs ir nežinote, kad tokių visatų, kaip mano, yra septyni šimtai tūkstančių. Ir jos yra aprūpintos energija, kad galėtų normaliai veikti. Tačiau ir manoji visata turi mažesnių segmentų, lygiai taip, kaip ji pati yra vienas iš segmentų dar didesnių vienetų visoje kūrinijoje. Ir visa tai yra padalinama todėl, kad iš energijos fizinio šaltinio - Rojaus – pasklindanti energija yra labai galinga. Dėl to ją būtina sumažinti, kad būtų galima pritaikyti žemesniems dariniams. Ir kuo toliau nuo Rojaus į kosminę erdvę, tuo smulkesni dariniai turi gauti vis mažesnį arba silpnesnį tos pačios energijos pasireiškimą. Tą padaryti būtina, kad pati žemiausia gyvybės forma – materiali gyvybė – nebūtų sunaikinta. Jūs jau dabar suvokiate, kokia jūsų materialiai gyvybei yra pavojinga atominė-branduolinė energija.

Taip, kaip energija, pasklindanti iš Rojaus, vis nužeminama iki paties žemiausio jūsų saulės lygio, taip panašiomis, tik daug kartų sudėtingesnėmis, pakopomis nužeminamas Tėvo dvasinis pasireiškimas, einant per vis mažėjančius kūrinijos segmentus, kol pasiekiamos tokios planetos, kurios yra apgyvendinamos materialia gyvybe, kuri pradžią gauna iš gyvybės plazmos ir evoliucijos metodo dėka išsivysto iki žmogaus, galinčio tapti Dievo sūnumi ar dukra ir po materialaus kūno fizinės mirties patirti prisikėlimą su savuoju aš, egzistavusiu tame materialiame kūne, ir toliau tęsti savo dvasinį žengimą į Rojų pas Tėvą sielos pavidalu, o dar vėliau dvasios pavidalu.

Ir visas šitas augimo kelias nusidriekia per aukštesnius pasaulius, kurie visi yra kosminėje erdvėje, bet ne kaip atskiri ir izoliuoti vienetai, bet kaip sujungti į atitinkamus ir aukštesnius darinius, žengiant į kūrinijos centrą. Ir visiems šitiems dariniams yra parūpintas atitinkamas energijos kiekis, atitinkami jos prižiūrėtojai ir tvarkytojai, o taip pat ir atitinkama valdymo struktūra ir būtybės šį valdymą užtikrinančios.

Ir kada jūs žengiate iš paties žemiausio kūrinijos lygio į patį jos vidurį, net pas Tėvą, jūs turite būti tikri, kad vis gražėjantis kiekvienas naujas jūsų įsisavintas pasaulis jums suteikia užuominą, jog ir toliau šitaip žengiant, grožis augs. Dėl to atitinkamai ir jų valdymas ir tos gyvos ir realios dvasinės asmenybės, užtikrinančios tų vis gražėjančių pasaulių valdymą, irgi gražės, ir savo išminties gelme irgi augs.

Aš esu jums žinomas Jėzaus Kristaus vardu. Tačiau tikrasis mano dvasinis statusas yra Sūnaus Kūrėjo statusas. Aš jau aiškinau, anksčiau, kad mane sukūrė Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus, kurį kai kurie iš jūsų supainiojo su mano asmeniu. Dievas Sūnus visada yra kaip Asmuo, kaip Antrasis Rojaus Trejybės Asmuo, Rojuje. Jis niekada iš Rojaus nepasitraukia asmeniškai. Bet jis turi savo atstovus kituose kūrinijos segmentuose. Ir tokie Tėvo Sūnūs, kaip ir manoji kategorija, atstovauja ir jam.

O jūs žengiate kaip tik pas Tėvą Rojuje. Ir jūs niekaip negalite pasiekti Tėvo, prieš tai nesuvokę, kas yra Amžinasis Sūnus, būtent šitas pats Dievas Sūnus. Bet jūs negalėsite jo suvokti, kol nesuvoksite, ir dar likus milijardams metų iki jo suvokimo, kas esu aš. Jūs niekaip, nė vienas, negalėsite palikti mano vietinės visatos ribų, kol nesuvoksite manęs, ir kol nestovėsite prieš mane dvasios pavidalu. Jau nebe sielos, bet amžinosios dvasios pavidalu, su tuo pačiu savo aš, kuris šiandien ir pradeda šitą kelionę pas Tėvą į amžinybę mano vietinėje visatoje, pačioje pradinėje visatoje, kurioje ir vyksta jūsų patikrinimas. Iš pradžių žmogiškuoju materialaus tvarinio, turinčio laisvą valią, pavidalu, tada, jeigu įtikite, po prisikėlimo, sielos pavidalu. Ir tik užbaigę visą patikrinimą sielos pavidalu, jūs mano visatoje tapsite amžinąja dvasia. Ir aš jus asmeniškai išlydėsiu toliau ir į aukštesnės visatos karjerą. Į tolimesnį mokymosi etapą. Tik daug ilgesnį negu jūs praleidote mano visatoje. Jūs iškeliausite į supervisatos mažesnius sektorius. O po jų mokymosi įsisavinimo kilsite į didžiuosius sektorius. Iš jų ir pateksite į supervisatą. Į patį Paukščių Tako galaktikos centrą. Tačiau po tokio intensyvaus mokymosi jūs keliausite dar toliau – į dieviškąją visatą, į centrinę visatą.

Ir visi šitie kūrinijos dariniai turi nuostabaus grožio materialius pasaulius. Nors jūsų dvasinis vystymasis vis augs ir gilės, bet jūs visą laiką gyvensite ir veiksite materialiuose pasauliuose. Jie astronomams nėra matomi. Bet visi šie pasauliai yra nuostabiai aprūpinti reikalinga energija ir puikiais vadovais bei dvasiniais mokytojais, kurie ir suteiks jums aukštesnio lygio dvasinius mokymus. Ir visa tai vyks realiuose materialiuose pasauliuose, kurie ir sudaro dalį fizinės kūrinijos energijos, paverstos į šiuos nematomus jūsų astronomams, ir dėl to nieko apie juos nežinančius, jūsų ateities gyvenimo ir mokymosi pasaulius.

Ir tik keliaudami per kūriniją patys, ir vis labiau ją pažindami, pamatysite, kiek mažai apie ją žino dabartiniai jūsų astronomai, ir kiek daug dėl to jie daro klaidingų išvadų. Nors reikia pasakyti ir jiems gerų žodžių vien dėl to, kad jie deda daug pastangų, kad atrastų kitus pasaulius. Tačiau atkaklumo neužtenka. Tam būtinas įtikėjimas į Tėvą ir daug gilesnis ir visapusiškesnis fizinės kūrinijos suvokimas.