Urantija > Kalbu Jums Vėl > 124. Mano mokymų paskirtis >

124. Mano mokymų paskirtis

Mano mokymai yra skirti tiems iš jūsų, kurie patys nuoširdžiai trokštate siekti daugiau negu jau esate pasiekę. Tie, kurie savo padėtimi, ir aplinka, esate patenkinti, mano šitais mokymais nesidomėsite ir juos niekinsite, kaip niekam tinkamus ir net trukdančius gyventi. Tačiau jūs turite atsiminti, kad didžioji dalis jūsų, ir mano, sielos brolių ir sesių, tokių mokymų trokšta, nes jie patys negali suprasti, kodėl aplinkui vyrauja chaosas, kodėl tokia padėtis, kada meilė ir tiesa negali prasibrauti pro įvairiausias užkardas ir kliūtis, kodėl tokie paprasti ir akivaizdūs žodžiai, taip sunkiai gali skintis kelią tiek žmogaus širdyje-sieloje, tiek ir gyvenime. Todėl jiems šitie mokymai bus kaip atsispyrimo lenta prieš šuolį kasdieniame gyvenime.

O juk ir iki šiol kūrinijoje vyravo lygiai ta pati Tėvo meilė ir tiesa kaip ir iki mano šitų mokymų perteikimo. Tačiau jūs jautėte, kad vis tik kažkokio tiesos perteikimo jums stinga, kad galėtumėte susiorientuoti aplinkui ir savo gyvenime surasti tvirtesnį kelią negu tą, kuriuo žengėte iki šiol ir kuris jus taip vargino ir kėlė tiek daug nerimo iš vidaus ir iš išorės. Štai tiems, kurie jautė šitokį nerimą, tiems, kurie kėlė daugybę nuoširdžių klausimų savo viduje, kurie ieškojo, nuoširdžiai, atsakymų į savo iškeltus klausimus, kurie stengėsi visomis išgalėmis nepasiduoti tokiai įtraukiančiai blogio jėgai, mano mokymai bus kaip stiprybės šaltinis.
Ir jie iš tikrųjų yra skirti jūsų, kiekvieno, sustiprinimui ir paskatinimui, kad savo kelyje žengtumėte tik Tėvo meilės ir tiesos keliu, nors ir koks būtų viliojantis ir turtingas, materialia ir kūno patogumo prasme, jums siūlomas kitas kelias. Mano mokymai yra skirti jūsų, kiekvieno, charakterio ugdymui, kad jūs patys patirtumėte savo teigiamą keitimąsi ir tuo pajustumėte savo tikrojo aš pergalę prieš savo gyvulinį aš, kupiną aistrų ir savanaudiškų siekių, kurie ir pastato užkardas ir barjerus meilei ir tiesai. O kada jūsų, tokių, susiburia daug, tada jūs ir stengiatės, visomis priemonėmis, apsunkinti kelią meilės ir tiesos sklidimui, kad net ir kiti savo kelyje jos nebegalėtų nei pamatyti, nei jos siekti. Jūs ir tampate, patys, ta blogio jėga, kuri trukdo augti ir jums patiems, ir kitiems.

Ne Tėvas, ir ne aš nuo jūsų paslepiame meilę ir tiesą, ne. Nuo jos pasislepiate jūs patys. Dėl to ir atėjo metas man pateikti šituos mano mokymus kaip Aukščiausiajam Visatos, kurioje jūs pradedate savo žengimą į amžinybę, savo kelią pas Tėvą Rojuje, Valdovui. Nors jūs mane pažįstate Jėzaus Kristaus vardu, tačiau šituos mokymus aš pateikiu jau būdamas ne tik kaip Kristus, bet kaip Visatos vienas iš Sutvėrėjų ir Aukščiausiųjų Valdovų. Aš juos pateikiu kaip pati aukščiausioji visatos jėga, kuri yra Tėvo meilės ir tiesos jėga visoje visatoje.

Dėl to aš jums sakau, kad tie iš jūsų, kurie mano šitais mokymais patikės ir pradės juos taikyti savo kasdieniame gyvenime, tiems nebus jokių neįveikiamų kliūčių, kad ir patys taptų meilės ir tiesos reiškėjais kitiems savo sielos broliams ir sesėms, kad ir kokios būtų tam nepalankios aplinkybės. Jūs, drauge su Tėvu ir manimi, o taip pat ir su savo angelų sargų, serafimų, pagalba, pajėgsite įveikti visas kliūtis, kad meilė ir tiesa suspindėtų aplink jus, o jūsų viduje, kad ji šviestų taip stipriai, kad ir jūs patys pradėtumėte maitintis šitais pačiais meilės ir tiesos gyvais virpesiais. Ir taip bus, nes tokia yra Tėvo, tokia yra mano valia, kad jūs išsivaduotumėte iš melo ir baimės vergovės, kad taptumėte laisvais Tėvo vaikais.

Štai tam yra skirti ir mano mokymai. Jus išlaisvinti iš jūsų pačių susikurtų pančių, kurie jums veržia, trina iki kraujo ir rankas, ir kojas, ir kaklą. O jūs turite jaustis palaimoje ir nepatirti jokio trynimo, jokio skausmo. Ir tam, kad pajaustumėte nuolatinę palaimą, pasiekiančią ir apglėbiančią jus Tėvo siūlomą palaimą, jūs ir turite mano mokymais vadovautis. Nė vienam jie nepakenks. Net ir tiems, kurie nenori jų skaityti, net ir tiems, kurie jus skaudina ir kankina, net ir tiems mano mokymai nepakenks. Jokiu būdu jie neatims nė vienam iš jūsų laisvos valios apsisprendimo. Tik jūsų valia nuspręs, ar verta tokiu keliu eiti, ar verta atsistoti ir kaip jūs sakote, „pūsti prieš vėją.“ Spręsti jums, kiekvienam asmeniškai. Tačiau jūs vis tik turite žinoti: tie, kurie apsispręsite „pūsti prieš vėją,“ pūsti prieš savo pačių užsidėtus ritualų ir dogmų, ydų ir skurdo vergystės pančius, tiems į pagalbą ateis Tėvas. Tiems padėsiu aš ir visa mano visata, nes nė vienas mano visatoje negali būti vergas prieš savo paties valią. Dėl to visa visatos gausi šeima, apie kurią jūs neturite jokio supratimo, prisijungs prie jūsų dvasinio pakilimo ir išsilaisvinimo.

Jums yra tekę girdėti apie angelus sargus. Jūsų šitie angelai sargai turi atitinkamą pavadinimą – serafimai. Ir jie visą laiką dirba su jumis, kad padėtų jums išsilaisvinti iš šitų vergovės pančių. Tačiau, kada jūs asmeniškai sąmoningai priimsite tokį sprendimą, tai jūsų sargai gaus milžinišką sustiprinimą savo pačių veiklai, ir dėl to ji vyks daug sėkmingiau. Lygiai taip pat prie šitos veiklos prisidės tautų angelai, bažnyčių angelai, pažangos angelai, angelai-visuomeniniai architektai, tarpinės būtybės, Melkizedekai, fiziniai kontrolieriai. Tokia pagalba jums bus suteikiama kiekvienam, apie kurią negalėtų net pasvajoti pats turtingiausias jūsų materialių valstybių karalius.

Šita pagalba ir dabar jums suteikiama, tačiau, kol jūsų laisva valia yra nukreipta į blogio pusę, o ne į Tėvo, tol šita pagalba jums nėra prieinama, tol ja pasinaudoti negalite jūs, nes apie ją nieko nežinote ir negalvojate. Ir reikia vieno vienintelio žingsnio – jūsų nuoširdaus ir asmeninio apsisprendimo laisva valia, kad pasirenkate Tėvo meilės ir tiesos kelią. Ir kelias – laisvas, ženkite juo drąsiai ir per visą amžinybę. Mano mokymai jums padės priimti šitą sprendimą ir juo pasinaudoti kasdieniame gyvenime taip, kad meilės ir tiesos kelią praplėstumėte ir apšviestumėte ir kitiems. Jūsų žingsniai padrąsins kitus. Kuo daugiau bus žengiančiųjų meilės ir tiesos keliu, tuo tvirtesnis bus pats žingsnis.

Tačiau jums tiems, kurie šituo keliu žengsite pirmieji, mano mokymai ir bus tas išorinis pastiprinimas, kurį galėsite skaityti ir pasitikslinti savo žingsnį, kol išmoksite tiesiogiai ir gyvai bendrauti su Tėvu ar su manimi, kad pasiklaustumėte mūsų patarimų.

Savo vienu apsisprendimu jūs visiškai pakeičiate savo ateitį. Iš vergo tampate laisvas. Tai nuostabus pasikeitimas ir patyrimas. O kada atrasite Tėvą savo viduje, tada jūsų vidinis laisvės pojūtis bus toks milžiniškas, kad negalėsite juo atsidžiaugti, nes tik tada suvoksite, kad tapote Jo sūnumi ar dukra. Tik tada, kaip žmogus, suvoksite, kad nustojote būti Tėvo tarnas, bet tapote mylinčiu ir mylimu Tėvo sūnumi. Tai nuostabi vidinė transformacija į tikrąjį savo aš.

O kol šitą pasieksite, tol mano mokymai jums pravers kaip pagalbiniai turėklai žengiant šitais į viršų kylančiais laiptais. Ir šitie vieninteliai laiptai veda į meilę ir tiesą. Kiti keliai veda į savojo gyvulinio aš dar didesnį įsiviešpatavimą ir dar didesnių kančių patyrimą. Tačiau kas ko šitame gyvenime siekiate, tas tą ir pasieksite. Jeigu ieškote vien tik materialių poreikių tenkinimo savo gyvuliniam aš, tada jūs ir turite dalyvauti ir kitų tokių pačių gyvulinių aš sukurtomis taisyklėmis grindžiamame žaidime, kuris suteiks jums daug nusivylimo ir skausmo akimirkų, nes šito žaidimo taisyklės meilės ir tiesos pasireiškimo nenumato. O jeigu nenumato, tai nei meilės, nei tiesos jame tikėtis negalite. Todėl negalite jame tikėtis nei paguodos, nei užuojautos, nei nuraminimo, nei supratimo. Turite laukti tik įtampos, neteisingumo, ir jėgos viešpatavimo. Jeigu jums, jūsų sielą vedantis į pražūtį, toks kelias priimtinas, tai jūsų valia jį pasirinkti. Tačiau jis yra labai skausmingas ir pražūtingas akligatvis. Juo jūs nenueisite niekur. Tik save dar daugiau išsekinsite ir patirsite nusivylimą tokį, kad paskutinę akimirką, prieš jūsų ligotam ir daug kentėjusiam kūnui užbaigiant savo energijos paskutiniuosius lašus, sau pasakysite „Patyriau savo gyvenime daug ko – ir džiaugsmo, ir skausmo, bet meilės ir laimės nepatyriau.“ Ir tai bus tiesa. Nes meilės ir laimės patirti negali niekas, kas yra nusigręžęs nuo Tėvo, kas neatsiveria Jam. O tas, kas Jam atsiveria, tas nebegali gyventi tokio savanaudiško gyvenimo. Tas renkasi kitą kelią – gyvybės, ne mirties kelią.