Urantija > Kalbu Jums Vėl > 80. Sunkią savo naštą atiduoki... >

80. Sunkią savo naštą atiduokite Tėvui ar man

Jūs skaitydami mano mokymus pajausite jų teisingumą priklausomai nuo savo sielos atsivėrimo laipsnio. Kuo labiau jūsų siela yra atsivėrusi, kuo labiau ji trokšta Tėvo vedimo iš vidaus, tuo giliau ji suvoks mano žodžių teisingumą, tikrumą, ir reikalingumą. Ir priešingai, kuo ji yra daugiau užspausta, užspęsta į tamsų proto kampą, kuriame viešpatauja savanaudiškos mintys, tuo labiau ją erzins mano žodžių siūloma jai šviesa, tiesa, ir meilė.
Kadangi negimusių iš dvasios žmonių yra absoliuti dauguma, pasakysiu dar daugiau, gimusių iš dvasios yra tik vienetai tarp jūsų daugiau kaip šešių milijardų, tai natūralu, kad tiek mano mokymo, tiek ir tų, kurie neš Tėvo meilę ir Jo šviesą jums, laukia sunkus ir ilgas kelias, kol jie prisibels iki jūsų tamsaus proto laikomų nelaisvėje jūsų skaisčių sielų. Bet būkite tikri, kad jūsų sielos bus išlaisvintos. Net jeigu tam jūs ir mėgintumėte labai atkakliai priešintis, tačiau meilė ir gėris yra pati galingiausia jėga ir ji nugali bet kokį pasipriešinimą. Nėra tokios užtvaros, kurios anksčiau ar vėliau neperkoptų meilė.
Štai dėl ko sužydėjusi meilė jūsų išlaisvintose sielose pakeis jūsų visų gyvenimą taip, kaip šito jos ir trokšta tuomet, kada jūs nuoširdžiai atsiveriate patys sau vienatvės ir nuoširdumo akimirkomis. Tik tokios sielos, pakilusios laisvam, tarnavimo Tėvui ir kūrinijai, skrydžiui ir nustos siekti pranašumo sau ar savo valstybei, o atsižvelgs į viso pasaulio, visos kūrinijos interesus.

Argi gali būti laimingas žmogus, netekęs paskutinio pragyvenimo šaltinio, kada namie yra sergančių, o už gydymą nėra kuo mokėti, kada mokslas kainuoja taip brangiai, o pajamų šaltinis dingo, kada ir taip gausi šeima vos tepragyveno, o dabar ir iš viso nebėra iš kur gauti pinigų, nes tėvai neteko darbo, o dar ant galvos pakibo grėsmė, kad dėl skolų šeimą išvarys iš buto namo savininkas? Ir tai atsitiko po kompanijos bankroto. Kompanijos bankrotas – tai ne kas kita, kaip neteisingo ekonominio-politinio gyvenimo organizavimo pasekmė. Jūs džiaugiatės, kada užimate naujas rinkas ir galite gauti didesnį pelną, tačiau visiškai nekreipiate dėmesio, kad jūsų naujų rinkų užkariavimas atneša nelaimes kitoms įmonėms, kurios neatsilaikiusios konkurencinėje kovoje su jumis, bankrutavo. O juk ten irgi buvo lygiai tokie patys žmonės, kaip ir jūs, kurie jų rinką ir užėmėte. Argi jūs manote, kad esate geresni ir vertingesni už juos vien tik dėl to, kad turite daug pinigų ir dėl to, klaidingai, esate laikomi galingais? Kiekviename iš jūsų nuskriaustų, dėl savo savanaudiško siekio užvaldyti kuo didesnę rinką, uždirbti kuo didesnį pelną, kuris jau ir taip didelis, nes jūs skriaudėte ir skriaudžiate net ir savo kompanijos dirbančiuosius apvogdami juos, kada nesumokate jų uždirbtų pinigų, taip pat yra Tėvas, kaip ir jumyse. Šitaip, dėl savo godumo, sudarydami tokias ekonomines sąlygas, kad mažesni jūsų konkurentai turi žlugti, o jūs dėl to dar daugiau užsimojate, dar toliau plėstis, net į kitą šalį, einate prieš Dievo valią, prieš jus mylinčio ir visus kitus vienodai mylinčio Tėvo valią.

Jūs net šito savo pražūtingo žingsnio ne tik kitiems, bet pirmiausia sau, nesuvokiate. O nesuvokiate dėl to, kad gyvenate vien tik žemų virpesių lauke, blogio virpesių įtakoje, tarsi visą laiką vaikščiotumėte naktį ir bijotumėte sužinoti, kad dar yra ir kitokia paros pusė, kada šviečia saulė. Jūs saulės šviesos bijote. Ir iš tokios baimės mėginate pataikauti savo savanaudiško ir gyvulinio ego troškimams, kuriems nėra pabaigos, nes jie veja vienas kitą, kadangi jūsų aplinka irgi gyvena lygiai tokiuose pačiuose žemuose virpesiuose. Todėl jūs ir pradedate vieni su kitais lenktyniauti, kas daugiau uždirba, kas daugiau ir kaip išleidžia, kas daugiau pobūvių ir kuo brangesnių surengia. Ir visa tai yra ne kas kita, kaip baimės įtakoje nakties tamsoje mėginti pabėgti nuo tikrojo savęs. Tai jūsų pačių sau paspęsti spąstai, kurie jus anksčiau ar vėliau tikrai išsekins ir jūs patirsite, o kai kurie tokie nevykę bėgliai, jau patiria, skaudžių pasekmių, net tragiškų pasekmių.

Šitais savo mokymais aš kreipiuosi į visus, nė vieno neišskirdamas, jaunus ir senus, turtingus ir vargšus, sveikus ir ligonius, ir sakau, nesvarbu, kokia yra jūsų padėtis ir vidinė būsena, vis tiek jūs galite ją pagerinti taip, kad savo sunkius ir atrodo neįveikiamus vargus galite atiduoti man, o patys likti laisvi nuo tokios jus užgulusios naštos. Ir tą padaryti jūs galite labai nuoširdžiai savo sunkią naštą atidavę Tėvui, arba man. Tėvas paima tą naštą su džiaugsmu ir Jam tai nesunku, o malonu daryti. Ir man tą daryti malonu, nes Tėvas ir aš esame viena dvasioje. Ir aš darau lygiai tai, ką daro Tėvas. Dėl to aš jus raginu neatidėlioti, nedelsti, o savo skausmą ir vargą atiduoti Tėvui arba man. Viską, ką jūsų širdis taip su sunkumu kaip akmenį laiko savyje, aš raginu jus perkelti ant Tėvo ar mano pečių. Mes esame tam, kad neštume kiekvieno iš jūsų naštą, kad tik jums būtų lengviau džiaugtis jūsų sielos laisvu skrydžiu tarnaujant Tėvo meilėje ir tiesoje.

Tik atidavę savo naštą iš visos širdies, jūs pajusite lengvumą savo širdyje, savo sieloje. Ir tada galėsite visiškai kitokiu žvilgsniu pažvelgti į aplinką. Jūs pamatysite, kad nebegalite imti didesnio atlyginimo už darbą, negu jūs patys sutiktumėte už tokį patį darbą sumokėti kitam tą darbą dirbančiam. Lygiai taip pat jūs mokėtumėte ir kitam, dabar dirbančiam savo darbą, tiek, kiek norėtumėte už tokį darbą gauti patys, dirbdami to kito dirbančiojo vietoje. Ir tai būtų jūsų pirmasis sprendimas įkurti dangaus karalystę ekonomikos sferoje.