Urantija > Kalbu Jums Vėl > 73. Dvasinė aristokratija yra ... >

73. Dvasinė aristokratija yra pasaulio ateitis

Dvasinės aristokratijos autokratija neateis per metus ar dvejus, neateis ir kelis dešimtis metų, tačiau pradžią visam pasauliui jau gali duoti ir Lietuva artimu laiku. Atėjo laikas, kad Lietuva iš demokratinės politinės prezidentinės respublikos turėtų tapti dvasine prezidentine respublika, kurią valdytų patys dvasingiausi ir Tėvo tarnavimui atsidavę Jo sūnūs ir dukros. Tik tokie žmonės galės priimti tokius išmintingus sprendimus, kurie pirmiausia pasirūpins Tėvo reikalu valstybėje, o ne savo politinių grupuočių interesų tenkinimu visų kitų sąskaita.

Tėvo reikalas – tai gyvos meilės skleidimas visiems, net ir savo vadinamiems priešams, kurie iš tikrųjų yra ne priešai, o tik žemesnių dvasinių virpesių sąmonę turintys jūsų sielos broliai ir seserys. Priešais juos pavadina tik tie, kurie patys yra tokių pačių žemų dvasinių virpesių sąmonės. Dėl to jūsų šalies, Lietuvos valstybės, požiūriu, pati didžiausia meilės virpesių koncentracija turi būti nukreipiama į jūsų laikomus politinius priešus, kurie gyvena tokiose, jūsų manymu, nedraugiškose valstybėse, kaip Rusija, Baltarusija, Irakas, Afganistanas, Alkaidos lyderiai, teroristai, visi tie, kurie jūsų politikų šiandien nudažomi juodžiausiomis spalvomis. Jūs turite jiems visiems siųsti tik meilės virpesius, tik jūsų dvasinį spindėjimą, kuris tikrai pasklinda į visatą ir pasiekia tuos, kam jie yra nukreipti. Ir tą meilės virpesių spindėjimą, kurį visa kūrinija gauna iš Tėvo, turite siųsti kasdien ir visi, o ne tik valstybės vadovai. Jūs net nesuvokiate, kokia tai galinga jėga, koks tai pats galingiausias ginklas, toli pranokstantis bet kokios, net ir pačios galingiausios, galios atominį ginklą. Lygiai tokius pačius meilės virpesius jūs turite siųsti, irgi kasdien, Šiaurės Korėjos visiems žmonėms, visiems Irano žmonėms, įskaitant ir jų vadovus. Ir tai nėra demokratiniu balsavimu priimtas spendimas, tai yra jūsų pačių sielos giluminis ir išmintingas apsisprendimas dalintis savo meile su tais, kurie pasauliui sukelia daug problemų. Jūs visi turite siųsti savo meilės virpesius Jungtinių Amerikos Valstijų žmonėms ir jų vadovams, Didžiosios Britanijos žmonėms ir jų politiniams lyderiams, kad jų dabartiniai klaidingi ir neišmintingi sprendimai neturėtų dar didesnių tragiškų pasekmių jūsų visai planetai. Jūs turite su meile žvelgti ir į savo politinius vadovus ir jiems siųsti Tėvo meilės virpesius. Ir lygiai taip pat jūs turite visa atsivėrusia savo siela šituos pačius Tėvo meilės paties aukščiausio dažnumo virpesius siųsti vieni kitiems.
Tai nėra demokratija. Tai yra autokratinis dvasinis valdymas. Aš jums tik pasakiau, ką jūs turite daryti, aš neprašiau, kad mano sprendimą jūs aptarinėtumėte ir dėl jo balsuotumėte, jam pritardami ar atmesdami. Aš tiesiog turėdamas nepalyginamai aukštesnę ir gilesnę kosminę įžvalgą ir žinodamas Tėvo meilės veikimo įstatymą visoje kūrinijoje lygiai taip žinau ir priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio pasireiškimą kiekvienoje, net ir mažiausioje kūrinijos kertelėje, net ir paties mažiausio tvarinio širdyje-sieloje. Dėl to remdamasis savo gilesne išmintimi ir šviesa aš jums pateikiau jūsų, kiekvieno, veikimo kryptį. Bet aš jūsų laisvos valios nelaužau, aš jums šito savo mokymo neprimetu, tik paaiškinu daug plačiau ir Tėvo meilės įstatymą ir priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimą. Tuo tarpu sprendimą ir jūsų pačių veikimą diktuos jums atsivėrusi siela asmeniškai kiekvienam.
O jeigu jūs šitą meilės virpesių dovaną siųsite susibūrę kolektyviai, tai šio veiksmo poveikis bus kvadratu nuo tame susibūrime dalyvaujančių žmonių skaičiaus. Ir visada prie tokio meilės veiksmo prisijungs ir kūrinijos dvasinės asmenybės, kurios šiandien jums dar nėra matomos. Bet kai kurie iš jūsų, kurių sielos bus labiau atsivėrusios, galėsite pajausti ir jų dalyvavimą šitame nuostabiame meilės procese. Tik jame jūs turite dalyvauti labai nuoširdžiai, su atsidavimu, ir laisva valia.

Kada aš sakau, kad Lietuvai laikas keisti savo valdymo pagrindus, aš turiu minty ne tik politinį valdymą, bet visų sričių valdymą – švietimą, šeimą, mokslą, ekonomiką, politiką, sportą, individualų asmenį. Viskas turi atsiverti Tėvo meilės jūsų, kiekvieno, viduje jau dabar esantiems virpesiams. Tik tada jūs patys pajausite jų veiksmingumą savo kasdieniame gyvenime. Tik tada, tarsi stebuklinga lazdele mostelėjus, bet be jokio stebuklo, pradės keistis jūsų visuminiai ir giluminiai tarpusavio ryšiai tiek šeimoje, tiek mokykloje, tiek darbe, tiek valstybės įstaigose, tiek pačioje aukščiausioje valstybės valdžioje. Ir tada patys įsitikinsite, kad šitas ir Tėvo meilės įstatymas, ir Jo priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis yra ir realus, ir veikia. Ir absoliučiai visose srityse. Dabar jums tai skamba kaip fantazija, prasimanymas. Tačiau jis yra daug tikresnis už dabartinę jūsų trūkčiojančią dėl nesantaikos politinę-ekonominę tikrovę. Jūs ir pagalvoti sau neleidžiate, kad kažkas nematoma galėtų turėti tokį milžinišką poveikį tam, kas yra matoma jūsų akims.

Palaipsniui, eidami šituo mano nurodomu keliu, jūs visiškai pakeisite savo nuostatas ir demokratijos atžvilgiu, ir bažnyčios atžvilgiu, ir politikos atžvilgiu, ir bet kurios kitos žmogaus veiklos atžvilgiu. Ir tik tada jūs pamatysite, kokie Tėvo sūnūs ir dukros gali tapti jūsų valstybės vadovais, kurie rodytų Tėvo meilės ir tiesos kelią ne tik jums, bet drauge su jumis, ir visai planetai. Ir šitas kelias yra Tėvo kelias. Ir jis tuo pačiu yra ir mano kelias.

Aš esu visų šitų daugybės jums nematomų, bet apgyvendintų ir gyvenamų pasaulių ir matomų žvaigždžių-saulių Sutvėrėjas ir Valdovas, drauge su savo lygiaverte Partnere, Visatos Motina Dvasia, kurios dvasią, Šventąją Dvasią, jūs labai daug kas priskiriate net aukštesnei hierarchinei struktūrai – Rojaus Trejybės Trečiajam Asmeniui, Begalinei Dvasiai – juos visus valdome tiktai remdamiesi Tėvo meilės įstatymu. Dėl to, jeigu visa manoji visata remiasi tokiu valdymo metodu, kaip ir kitų visatų Aukščiausieji Valdovai irgi remiasi tuo pačiu Tėvo meilės įstatymu ir atsižvelgdami į priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnį, tai ir jūs nesate šitoje visoje kūrinijoje išimtis. Ir jūsų aukščiausieji valstybės vadovai turi pradėti vadovautis lygiai tuo pačiu ir vieninteliu Tėvo meilės įstatymu ir suvokti, kad jis veikia priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio pasireiškimu visur, nepriklausomai nuo vietos, rasės, tautos, religijos, turtinės padėties, intelektualaus išsivystymo, dvasinio lygio.

Ir tada patys pamatysite, kad nuoširdžių pastangų dėka, jūs galite pakeisti aplink save viską, ką iki tol laikėte nepakeičiama, nes save laikėte mažu žmogumi ir negalinčiu padaryti nieko, kas jūsų gyvenimą pagerintų ir palengvintų. Dabar jūs galite pradėti naują gyvenimo etapą – atsivėrimą Tėvui visa savo širdimi-siela ir meilės virpesių siuntimą visiems tiems, kurie jus skriaudžia, niekina, šmeižia, skaudina. Toks jūsų veiksmas bus ne kas kita, kaip kito skruosto atgręžimas tam, kuris jau jums sudavė į žandą. Tai aktyvus blogio nugalėjimas gėriu. Ir jis yra daug veiksmingesnis negu bet kokie kiti jūsų iki šiol taikyti metodai. Du tūkstančius metų jūs šitą metodą kartojote lūpomis, bet jūsų širdys nejautė tokių meilės virpesių, kad atgręžtų skausmingoje padėtyje ir kitą skruostą.
Dabar aš jus mokau, kad meilės, jus jau pasiekusios iš Tėvo, virpesiai yra realūs, ir jūs turite juos nukreipti visiems, bet ypač tiems, kurie jus skaudina ir žeidžia. Tik šitą darykite visa savo siela, net negalvodami, kad tą darote ir dėl to džiaugiatės, kad darote. Šitaip jūs iš karto blokuojate meilės virpesių sklidimą. Šitaip jūsų ego savo gėrio veiksmu džiaugiasi pats save girdamas, tuo pačiu ir dvasinės meilės, kuri savo meilės spinduliuose paskandina ir užmigdo jūsų vidinį ir savanaudišką ego, pasiųsti į išorę nebegali. Meilės virpesiai pasklinda į išorę tik tada, kada visa jūsų širdis, visa siela tiesiog visa pilna tų virpesių ir nebepajėgia jų sutalpinti savyje, todėl savasis savanaudiškas ego nebeturi nė mažiausio plyšelio, per kurį prasiskverbtų į tokios atsivėrusios ir sklidinai pilnos meilės sielos vidų su savo pasididžiavimu dėl tokio savo gerumo. Meilę skleidžianti siela pati ištirpsta tos meilės virpesiuose, kad apie save ką nors pagalvoti nebegali. Tiesiog tokios minties net ir blyksnis nebeįmanomas.