Urantija > Kalbu Jums Vėl > 63. Gyvenimas yra prasmingas ž... >

63. Gyvenimas yra prasmingas žaidimas, bet ne pramogavimas

Dabartiniai laikai daug labiau žmogaus protą blaško įvairiomis vilionėmis. Dėl to jam labai sunku susikaupti ir nurimti, kad jis galėtų tapti iš tiesų toks, koks yra – žvelgiantis į gelmę, o ne į paviršių.

Jūs dabar patys sau kasate pražūties duobę, paversdami savo visą gyvenimą pramogavimo kančia, vietoje to, kad gyvenimas būtų prasmingas žaidimas, kuriame dalyvauja visa kūrinija, vadovaujant Tėvui. Jūs irgi nesate išimtis. Visa planetos žmonija yra įtraukta į šitą patį prasmingą Tėvo kūrybos žaidimą – augti charakteriu Jo meilėje ir tiesoje kasdieniuose darbuose visų labui.

Jūs patys puikiai matote, tie, kurie pradeda žvelgti giliau, kiek dabartinė pasaulio visuomenės vystymosi kryptis prasilenkia su mano ką tik paminėta prasmingo žaidimo nuostata. Jūs ne žaidžiate, bet pramogaujate. Net dirbdami labai sunkų ir tikrai sudėtingą darbą, jo nepaverčiate tarnavimu Tėvui. Dėl to pavargstate ir negalite ilgai sutelkti savo pastangų tokiems reikalingiems darbams, kaip geresnio gyvenimo sukūrimo minčių vystymui ir įgyvendinimui. Dabar jūs esate tiesiog atskirų ir svetimų, vieni kitiems, individų suma, neturinti jokios jungiamosios ir gyvos grandies, kuri jus paverstų, tarpusavyje, broliais ir seserimis.
Būtent dėl tokio svetimumo, jūs ir pavertėte savo gyvenimą vien tik pramoga. Kiekvienas kariaujate vienas su kitu ir su savimi, kad tik patenkintumėte savojo ego nesibaigiančius troškimus ir siekius bet kokia kaina. Vien tik toks gyvenimo būdas jūsų sielą vis labiau ir labiau aptraukia voratinkliais, kurių niekaip ne tik nenuvalote, bet net ir nepastebite, kad jie atsirado.
Todėl jūs siekiate naudos sau kitų sąskaita, nesvarbu kokia būtų kaina kitų sveikatai, net gyvybei. Tuo pačiu ir savo gyvenimui. Jūs pavertėte vieni kitus dabartinio naujojo amžiaus vergais ir pradėjote viską vertinti vien tik pagal tai, kaip kas atrodo išoriškai, su kuo kas bendrauja, kur ir kiek uždirba, kokį materialų turtą turi, kokią įtaką daro savo aplinkoje dėl šito sukaupto turto ir padėties. Jūs net turite tokį posakį, kad “pirmasis milijonas yra visada nedoras.” Ir tuo posakiu mėginate pateisinti savo veiksmus. O kaip gi gali atsirasti milijonas doru tarnavimu, kada jūsų atskiros grupuotės primeta net ir tokios pramogos, kurią dabar sudaro jūsų gyvenimas, nes jo negyvenate prasmingai ir su Tėvu sieloje, žaidimo taisykles visumai jos pačios naikinimo sąskaita. Jūs atidarėte daugybę lošimo ir pasilinksminimo oficialiai veikiančių įstaigų – restoranų, kazino, net kai kur yra ir moteris žeminančių viešųjų namų atvira veikla. Jūs patys nesuvokiate, ką jūs darote patys sau. Juk visai šitai proto troškimų vergovei reikalingi vergai, kitaip ji sužlugs. Sužlugs ir tie milijonai, kurie dabar teka į nedidelės grupės rankas. Dėl to jūs imate nurodinėti, nes turite daugiau pinigų ir perkate visus, ką ir kur norite statyti, kada ir kokiu būdu norite į šitą pramogų vergiją įtraukti naujų vergų. Ir tam jūs sugalvojote tokias mokyklose dėstomas pamokas, kaip ekonomikos pagrindai. Jūs nuo mažumės pradedate mokyti vaikus, kaip skaičiuoti pinigus į savo kišenę, kaip mokėti juos kaupti ir didinti, kad tik būtų geriau tam mokinamam mažiukui. Jūs naikinate tų mažiukų besiskleidžiančią sielą kimšdami jiems nereikalingų dalykų apie jūsų pačių susigalvotus ir negyvus ekonomikos dalykus nuo mažų dienų, o apie gyvą sielą jūs tylite. Jūs visi vienodai bijote patys praregėti, nes bažnyčia tam irgi pataikauja, tik dėl akių kalbėdama teisingus žodžius, bet tais žodžiais pati netikėdama.
Dėl to jūs neturite dvasinių vedlių, kurie jums padėtų susiorientuoti dabartinėje ekonominėje, politinėje, moralinio nuosmukio, visuomenės svetimumo, egoizmo, prievartos, ir materialaus turtėjimo siekių jūsų vergystėje.
Jūs visi prisidedate prie korupcijos išlaikymo, nes visi tyliai tuo naudojatės, jeigu tik naudinga jūsų asmeniniam interesui. Kada tas trukdo jūsų pačių asmeniniam interesui, tada pradedate šaukti. Bet ir tai tik dar labiau stiprina korupcijos šaknis, nes ima kitus apgaulingai veikti, kada jie mano, jog garsiai šaukiantis yra švarus ir doras kovotojas prieš korupciją. Jūsų visa medicinos sistema yra taip pat prisidedanti prie korupcijos stiprinimo ir kai kurie iš jūsų tą mato, tačiau vis tiek su tuo taikstosi savyje.
Jūsų politika yra aklavietėje, nes ji nesuvokia esminio dalyko – tarnavimo iš meilės Tėvui visai visuomenei, ne atskiroms partijoms ir ekonominėms grupuotėms.
Švietimo sistema net iš tolo neprimena tokio tyro ir reikalingo vaiko sielai mokymo, kuris jį stiprintų ir keltų iš vidaus siekti gėrio visiems, o ne mokėti prisitaikyti prie tokių pragaištingų sąlygų, kurias yra sukūrę išminties neturintys aktyvesnieji.
Jums primeta tas pražūtingo žaidimo taisykles ir jūs jomis vadovaujatės, nors viduje joms priešinatės, o kai kiti nemato ir pažeidinėjate. Net ir tas pačias automobilių eismo taisykles, kurias keičiate ir vis tiek pažeidinėjate. Ar jūs suvokiate, kad taisyklės netenka prasmės, jeigu jų pradeda nebesilaikyti didesnė dalis jūsų sielos brolių ir sesių. Netenka prasmės ir visi įstatymai, jeigu jų nesilaikoma. O įstatymus jūs ir kuriate tokius, kurie jūsų gyvenimą ne palengvina, bet, priešingai, apsunkina tiek, kad žmogus, norėdamas jį palengvinti, įsiteikdamas savajam ego, ieško įvairių kelių, kaip pažeisti. Ir juos suranda. Tuo pačiu savo veiksmu yra smukdoma visa visuomenė. Ji demoralizuojama, jau nieko nebesakau, kad ji nudvasinama, nes tai, kas sutarta jūsų pačių išrinktų atstovų, kurie pagal kai kurių iš jūsų sugalvotas taisykles, turi jūsų suteiktą teisę įstatymus priiminėti, yra kasdien pažeidinėjama.
Bet ten, kur yra pažeidinėjama tai, kas yra sutarta, ten dvasia negali skleistis, nes ji yra Tėvo meilės dovana. O meilė nepripažįsta apgaulės. Jūs visą savo vadinamąją ekonomiką grindžiate be Dievo vedimo. Tokia ekonomika negalės ilgai išsilaikyti, nes ji pažeidžia pagrindinį Tėvo meilės įstatymą, kuris galioja visoje kūrinijoje. O jūs esate irgi neatskiriama kūrinijos dalis. Ir jums nėra jokių išimčių, kad jūsų pasaulyje nustotų veikti šitas vienintelis meilės įstatymas.

Tai, kad kūrinijoje meilės įstatymas yra tikras ir gyvas, rodo ir kai kurių iš jūsų, atsidavusių Tėvui ir mylinčių Jį ir savo sielos brolius ir seseris, gyvenimas ir kasdieniai veiksmai. Visi mano broliai ir sesės, kurie dorai ir sąžiningai dirba net tokios šio amžiaus vergystės sąlygomis, kurie mini mane ir Tėvą savo mintyse su meile, kurie daro gėrį kitiems, net ir ten, kur kiti mato ne ką kitą, kaip kvailystę, būtent ir vadovaujasi Tėvo meilės įstatymu. Tik Tėvo meilė ir leidžia jiems atsakyti gėriu į blogį ir toliau augti Tėvo meilėje ir tiesoje. Tik tokie jūsų broliai ir sesės yra gyvenimo, prasmingo gyvenimo žaidimo, druska. Ir tik jų dėka ir jūs pajuntate ir savo gyvenimo skonį, kada susimąstote apie jį. Ir būtent jiems, kad jie sustiprėtų ir dar ryžtingiau augtų, dar atkakliau žengtų šituo Tėvo keliu pas Jį patį, aš ir pateikiu šitą mano ilgoką mokymą. Kad jie skaitydami jį, pajaustų savo sieloje, kad jie nėra nepastebimi ir nematomi, kad jų veiksmai nereikalingi niekam, kad jie yra bejėgiai ir apleisti, kad Tėvas jų negirdi.