Urantija > Kalbu Jums Vėl > 75. Demokratija yra išsisėmusi... >

75. Demokratija yra išsisėmusi

Kada aš buvau žmogiškojo pavidalo įsikūnijimu tarp jūsų, tada aš irgi mačiau geresnį politinį ir ekonominį valstybės organizavimą ir kelią, kaip jį pasiekti. Tačiau vergovės sąlygomis apie demokratiją kalbėti dar buvo per daug akinantis dalykas. Ir jeigu tuo metu aš būčiau nors žodžiu apie tai užsiminęs, tai tą žodį ir dabar jūs laikytumėte kaip šventą ir nepajudinamą. Taip, kaip dabar daugelis iš jūsų tebelaikote Bibliją šventu ir nepajudinamu žodžiu, kurio negalima niekaip kuo nors papildyti, išplėsti, ar pakeisti. Net ir dabar, kada aš nepalikau jokio žodžio apie demokratiją, tačiau ją vis tiek jūs laikote geriausia forma priimti bet kokius sprendimus. Todėl dabar aš jums ir pasakiau, ir sakau, kad demokratijos resursai jau išsemti ir atėjo laikas permąstyti ir keisti pasenusias sampratas pačiomis aukščiausiomis, nes tam jūs jau esate pribrendę. Visa ikišiolinė evoliucija, kurioje žmogus jau buvo tapęs jos pagrindine dalimi, visą laiką žmogui suteikdavo vis aukštesnį išsivystymo lygį, tiek savo proto sugebėjimais, tiek jų pritaikymu gamyboje, tiek geresniais priimamais sprendimais. Štai ir dabar atėjo metas jums žengti tokį naujos kokybės žingsnį, kokį jūsų senieji protėviai žengė, keisdami vieną visuomeninę farmaciją kita, ir vis geresne, aukštesnio lygio, ir atitinkančia aukštesnio lygio visuomenę. Dabar jūs patiriate tokį dvasinio virsmo, dvasinio kokybinio šuolio etapo pačią pradžią, kuri labai daug kam gali sukelti net šoką. Ir vis tik toks evoliucinis žengimas yra neišvengiamas. Ir tam, kad jis vyktų kuo sklandžiau, aš jums ir pateikiu šitą mokymą. Aš jus noriu nuraminti, kad toks dvasinis virsmas yra ne jūsų pačių sugalvotas. Jį numato Tėvo evoliucinis planas. Kada viena jo dalis yra įgyvendinta, tada prasideda kita, ir būtinai aukštesnės dalies įgyvendinimas.

Tačiau mes tie, kurie esame daug aukštesniame lygyje, tik stebime jūsų evoliucinį procesą ir padedame jam, bet už jus augti ir vystytis negalime. Dėl to tie kokybiniai šuoliai vyksta ne vienu metu ir ne visur tokiu pačiu mastu. Bet jie nesustabdomi, kaip nesustabdoma Tėvo meilės energija, pasiekianti ir jūsų sielas, kurios ir skleidžiasi aukštesniam evoliuciniam lygiui savo viduje. Ir kuo daugiau sielų atsiskleis savo viduje, tuo daugiau visuomenės irgi patirs šitą aukštesnio dvasinio lygio pasireiškimą tarpusavio ryšiuose ir visuose priimamuose sprendimuose, visuose lygiuose, ir visą laiką.

Tik tada jūs žinosite, kam patikėti jūsų šalies vadovavimą, kokiems žmonėms jūs pavesite šitą nuostabų ir kilnų dievišką meilės ir šviesos dalinimą visai Lietuvai. Jūs tada, ne anksčiau, suvoksite ir pajausite savo viduje, kad dvasinė aristokratija neturi nieko bendro su jūsų pačių išgalvotomis sampratomis apie žmogiškąją ir žemų dvasinių virpesių valdomą aristokratiją, kuri pati, nors ir vadovaujasi rafinuotomis kūno manieromis ir rafinuoto elgesio taisyklėmis, kuri rengiasi, išoriškai, gražiais apdarais, bet savo viduje neturi Tėvo šviesos, nejaučia Tėvo meilės, kuri pranoktų visus išorinius manieringo elgesio ir aprangos dirbtinius reikalavimus.

Dvasinė aristokratija yra vienintelė aristokratija visoje Tėvo ir mūsų visų kūrinijoje, kuri skleidžia Tėvo meilę visiems, nelaukdama už tai jokio atlygio, kuri tarnauja visiems, visiškai net ir minties neturėdama apie atlygį už šitą tarnavimą, kuri eina ten, kur sunkiausia, nes ten eiti kiti nedrįsta, kuri dalinasi viskuo su visuma ir tuo dalinimu kvėpuoja – dalina meilę, gėrį, tiesą, gailestingumą, net jeigu dėl šito paties dalinimo ją kiti ir šmeižia, net jeigu dėl to iš jos tyčiojasi ir kaltina, kuri pati žino tvirtai ne tik Tėvo meilės ir šviesos kelio kryptį visiems – atrasti Tėvą kiekvienam savo viduje, užmegzti gyvą ryšį su gyvu Tėvu, esančiu kiekvieno viduje – bet ir pati šituo keliu jau tvirtai žengia, kuri niekada ir jokiomis aplinkybėmis nepažeidžia tiesos ir net neteisingų kaltinimų jos atžvilgiu metu vis tiek skleidžia meilės energetinius virpesius, kuriuos gauna iš Tėvo, savo kaltintojams, šmeižikams, ir piktavaliams sielos broliams. Tik tokie jūsų sielos broliai gali užtikrinti Lietuvos, ir viso pasaulio, dvasinį atgimimą ir politinį-ekonominį suklestėjimą tarnavimo ir bendradarbiavimo dėka.