Urantija > Kalbu Jums Vėl > 87. Pagalba malda veiksmingiau... >

87. Pagalba malda veiksmingiausia

Tą žinodami, jūs galite padėti vieni kitiems ne tik apsisaugoti nuo to, kad neatsidurtumėte tokioje žemų virpesių priklausomybėje – narkotikų, alkoholio, tabako, būrimo kortų, astrologinių horoskopų, azartinių lošimų – bet ir jau atsidūrusiems. Tiems, kuriuos pažįstate, ar net savo šeimos nariams. Net ir tai, kad jūs nuoširdžiai jiems savo nuoširdžioje maldoje siųsite meilės virpesius, taip pat turės įtakos jų išsivadavimui. Tačiau pats galingiausias išlaisvinantis poveikis yra tuomet, kada jūs meldžiatės drauge su tuo žmogumi. Visada turėkite minty, kad maldos poveikis meldžiantis vienu metu keliems prilygsta besimeldžiančiųjų skaičiaus kvadratui. Dėl to, jeigu melsis visi šeimos nariai – tuo pačiu metu ir nuoširdžiai – tai poveikis bus toks, tarsi tą darytų pavieniui jau nebe tiek žmonių, kiek yra toje šeimoje, o tas šeimos narių skaičius pakeltas kvadratu. O jeigu dar prie jų tuo pačiu metu prisijungs ir tos šeimos narių bičiuliai, bendradarbiai, tai poveikis dar labiau išaugs. Nors malda truks lygiai tiek, kiek ji truktų meldžiantis ir vienam mirtingajam. Jūs tik pagalvokite, kokia tai galinga meilės virpesių jėga, kuri bus nukreipta į tą, kuris yra atsidūręs tokioje sunkioje padėtyje – tiek savo fizinio kūno prasme, tiek dar baisiau, savosios sielos prasme. Tai pati sunkiausia akimirka kiekvieno mirtingojo gyvenime, kada net jo potencialiai nemirtinga siela atsiduria tokiame pavojuje, kad ji gali taip ir neišsilaisvinti iš materialių pančių ir nebeturėti galimybės žengti pas Tėvą aukštesniu lygiu – išsilaisvinusios sielos pavidalu.

Būtent dėl to, kad galėtumėte padėti tokiems jūsų sielos broliams ir seserims, jums yra būtinas įtikėjimas ir Tėvo atradimas savo pačių viduje. Tik taip jūs turėsite drąsos suteikti tokią veiksmingą pagalbą, kokios nesiūlo nė viena žmogaus sukurta organizacija. Jūs turite patys tapti Tėvo meilės laidininkais, kad galėtumėte Jo meilės virpesius pasiųsti nelaimingam savo sielos broliui ar sesei. Tuo labiau, kad šitaip elgdamiesi, jūs ir patys, visi šitame sielos gelbėjime dalyvaujantys, augate savo siela, bręstate savo Tėvo pažinimu, kuris tik dar kartą jums patvirtins, kad Tėvo meilė yra visagalė, kada pamatysite išsilaisvinusį iš narkotikų savo brolį ar sesę. Toks patyrimas jums suteiks dar didesnį pasitikėjimą Tėvu. Ir tuo pačiu jūsų noras dar labiau padidės atsiduoti tokio mylinčio Tėvo vedimui ir remtis tik į Tėvą, kuris niekada neatstumia ir niekada nesiunčia jokių sunkių išmėginimų jūsų fiziniam kūnui ar jūsų sielai. Jis jums siunčia tik meilę ir nieko daugiau be meilės. Tačiau patys atsisakydami Jo siunčiamų meilės virpesių, kurie jau yra jūsų viduje, jums tik lieka juos atrasti, jūs patys ir kankinate tiek save, tiek sukeliate didžiulių kančių kitiems, net ir visai žmonijai, ir visai kūrinijai.

Štai dėl ko žengiant su Tėvo meilės virpesiais savo pačių viduje jūs esate nugalėtojai. Tačiau ne tokie nugalėtojai, kurie džiaugiasi tuo, kad yra pirmi, bet kurie džiaugiasi tuo, kad yra toks mylintis ir gyvas Tėvas, kuris išlaisvina iš nuodėmės ir apkabina savo meilės glėbyje visus, ir kiekvieną atskirai, ir myluoja visus, ir kiekvieną, vienodai tarsi tai būtų vienas vienintelis Jo vaikas visoje kūrinijoje. Net ir tą, kuris yra narkotikų ar alkoholio, nusikaltimų ar nuodėmių nelaisvėje. Jis vis tiek ragina iš tokios duobės keltis ir žengti į meilę ir šviesą. Ir tik šitą meilės virpesį pajautęs savo paties viduje, žmogus ir pradeda keltis ir žengti vedamas šitos pačios meilės į šviesą ir į vis didesnį meilės virpesių lietų, kol siela ima atsigauti nuo šito gyvojo vandens, kuris vis nepaliaujamai liejasi ir liejasi, kol pavirsta į ežerą, o jis vis liejasi, kad tas ežeras vis auga savo krantais toldamas bei savo gelme gilėdamas, kol pavirsta į visą vandenyną, kuriame ir maudo ir skandina išlaisvintą ir mylimą sielą.


Ir jūs, kiekvienas, galite tapti matomu to lietaus piltuvėliu į narkotikų nelaisvę patekusių savo sielos brolių ir sesių sielas. Tai yra vienintelis kelias, kaip tuos kenčiančius išlaisvinti iš tokios kančios ir vergystės.


Lygiai taip ir su tais, kurie, dėl savo gobšumo ir didžiulio savojo ego poveikio, narkotikus gamina ir platina. Ir už juos turite su meile ir iš visos širdies melstis ir lygiai taip jiems siųsti meilės lietaus gyvąjį vandenį.


Jūs bjauritės jų veiksmais, kurie neša nelaimes ir pragaištį visai žmonijai, tačiau turite mylėti šituos dar didesnius vergus ir nelaimėlius, kurie yra savojo ego pačių žemiausių virpesių nelaisvėje. Jie nesupranta, ką daro. Jie nesupranta, kad tokiais veiksmais jie naikina pirmiausia patys save. O nesupranta dėl to, kad jie yra vargšai, nes niekas jiems šitokios meilės ir šviesos nerodė ir nedemonstravo, kada jie augo, kada buvo patys imliausi gėrio ir meilės virpesiams. Tada jų niekas nepripildė šituo gyvuoju Tėvo meilės vandeniu. Tėvas ir jiems liejo meilę, lygiai kaip ir dabar ją lieja jiems, tačiau nei tada, nei dabar šalia jų nebuvo gyvo ir matomo jiems tos meilės piltuvėlio, kokiu esate tapę jūs. Dėl to jie buvo nuskriausti meile ir šviesa. Dėl to jie ir negali elgtis taip, kaip elgiatės jūs, kupini meilės ir šviesos. Bet vis tiek jie yra jūsų sielos broliai ir sesės. Ir juose gyvena Tėvo dvasia, kaip ir jūsų viduje. Dėl to ir jūs turite juos mylėti lygiai taip, kaip ir tuos, kuriuos jie skriaudžia dėl savo tamsumo ir neišmanymo ir užjausti juos, kad šitaip jie save skriaudžia ir žudo savo sielas.