Urantija > Kalbu Jums Vėl > 113. Jūsų interesai ir poreiki... >

113. Jūsų interesai ir poreikiai turi poveikio visai kūrinijai

Mano mokymas, kaip ir visas Tėvo vedimas per visą kūriniją, yra skirtas jūsų, visų ir kiekvieno, labui. Jo tikslas nėra jums suteikti geresnį darbą ar didesnį uždarbį, kokį tikslą dabar sau keliate jūs. Jo tikslas yra padėti jums tapti tikruoju ir geresniu aš, kad dirbdami bet kokį darbą, galėtumėte jį atlikti geriau ir su meile. Tik tada jūs pradėsite suvokti, kad nėra nė vieno darbo, kuris nebūtų geras ar net šventas, kaip jūs dažnai pasakote. Ir tai visiškai priklauso nuo jūsų požiūrio į savo santykį su aplinka, su kūrinija, su Tėvu. Kada jūs prisipildysite Tėvo meilės, tada bet koks darbas bus dirbamas su meile, su sąlyga, jeigu tas darbas neprieštaraus Tėvo meilės valiai – skleisti meilę visiems ir šviesinti visus savo atliekamu darbu.
Darbas ne visada patinka, ir net labai dažnai nepatinka, jums, bet jūs vis tiek jį dirbate, nes aplinkybės jus verčia šitaip elgtis. Ir jeigu tik jūs vadovausitės mano mokymu, labai greitai pajausite, kad net ir nelabai patinkantis darbas ėmė vis labiau ir labiau patikti, nes vis daugiau ir daugiau pamatote jo prasmingumą visiems. Tačiau nenustebkite, kad bus daug ir tokių jūsų sielos brolių ir seserų, kurie dabartinių darbų atsisakys, nes pamatys jų kenksmingumą tiek savajam aš, tiek ir visumai.
Ir tegu tikrai nepergyvena tie, kurie paliks tokį darbą, pamatę jo žalą kūrinijai. Vietoje šito darbo jie gaus kitą, kuris tikrai bus prasmingas ir vertingas tiek jiems patiems, tiek visiems. Ir nebijokite, kad pajamos sumažės, kad poreikiai keisis, nes viskas turi prasmę visumos ir kiekvieno individo atžvilgiu. Net ir sumažėję poreikiai turi įtakos pajamų padidėjimui asmens ar šeimos biudžete, net jeigu realios pajamos nė kiek nepadidėjo.

Ir jeigu jūs, po šito mokymo, pradėsite visiškai kitokiu žvilgsniu vertinti savo veiksmus, savo interesus, savo poreikius, tuo pačiu jūs irgi prisidėsite prie visumos veiksmų, interesų, poreikių keitimo. Vien tik jūsų asmeninis apsisprendimas, kad ir koks jis būtų jūsų supratimu nereikšmingas, turės poveikio visai visumai. Visuma negali pati savaime keisti savo poreikių ir interesų jų nekeičiant atskiram individui. Visuma nėra kažkokia teorinė abstrakcija. Visuma yra sudaryta iš realių individų, kurių, kiekvieno, interesai ir poreikiai turi įtakos jai. Visuma yra sistema, o ne izoliuoti ir tarpusavyje nesąveikaujantys elementai.

Žmonija, kaip visos kūrinijos Tėvo šeimos mažytė dalelė, taip pat yra sudaryta iš atskirų individų, tarpusavyje susietų į mažesnius susivienijimus ir tarpusavyje palaikančius vienokius ar kitokius ryšius. Ir būtent tų ryšių kokybė ir nulemia, kokia kryptimi vystosi visuma. Dėl to kiekvieno iš jūsų interesai ir poreikiai labai tiesiogiai paveikia ir visumą. Tik šitas poveikis nėra pastebimas jūsų materialiam protui per jums juntamą laiko intervalą. Norint pajausti vieno individo poveikį visai žmonijai, būtina turėti daug aukštesnį už dabartinio žmogaus matymo ir suvokimo lygį. Dėl to, dabar, jums derėtų pasikliauti mano mokymu ir patikėti, kad kiekvieno iš jūsų ir mintys ir veiksmai veikia visą žmoniją, jeigu laiko atkarpą išplėsite iš dabartinio žmogaus gyvenimo tarpsnio iki jums sunkiai suvokiamų milijonų metų tarpsnio.

Todėl jau dabar turite pradėti suvokti, kad savo pačių asmeniniais interesais ir poreikiais jūs betarpiškai veikiate kitas, ateities, kartas, kada dabartinius jūsų interesus ir poreikius arba jos atmes, kaip niekam nereikalingą balastą, arba puoselės ir vystys toliau.
Ir jeigu tik jūs patys jausite visos kūrinijos pulsą, jeigu tik jūs patys pradėsite pagal jo tvinksnį gyventi, o ne mėginti jį savavališkai keisti, ko padaryti jums vis tiek nepavyks, tuomet jūs būsite tikri, kad jūsų interesai ir poreikiai tikrai niekur ir niekada nebus išmesti už borto kaip nereikalingas balastas, bet tikrai bus tęsiami ir vystomi kitų jūsų sielos brolių ir seserų. O kad neapsiriktumėte, tam aš ir pateikiu savo mokymą. Tai pagalbinė priemonė jūsų pačių interesų ir poreikių formavimo ir vystymo kelyje.