Urantija > Kalbu Jums Vėl > 136. Švietimo sistema turi lav... >

136. Švietimo sistema turi lavinti vaikus ne individo, bet visumos labui

Individualistinis-egoistinis mokymas kenkia tiek visumai, tiek individui. Dėl to, kuo greičiau tą suvoksite, tuo greičiau atsisakysite tokios dabar ydingos mokymo sistemos, kuri visa yra grindžiama individo egoistiniu siekimu naudos sau bet kokia kaina. Net žalos visumai kaina.

Toks trumparegiškas požiūris į švietimą ir vaiko lavinimą jau šiandien duoda skaudžių rezultatų, kada jūs patys matote, kaip mažiau kaip vienas procentas žmonijos gyventojų valdo visą likusią žmoniją. Žmonijos vedlių ir negali būti didesnis procentas, tačiau vargas yra dėl to, kad tie vedliai yra viską pajungę savo, o ne visumos interesams. Ir tai yra jūsų vaikų lavinimo ir švietimo rezultatas, pasekmė.

Jūs neturite mokytojų, dėl to negalite paruošti gerų ugdymo programų, kad tokie mokytojai būtų paruošiami. Nėra gerų programų mokytojų rengimui, dėl to nėra ir gerų parengtų mokytojų. Atrodytų yra užburtas ratas. Tačiau visiškai tai nėra užburtas ratas. Jį galima labai greitai ir labai plačiu mastu, viso pasaulio mastu, pašalinti, kad jo neliktų nė kvapo. Kad susprogtų, kaip susprogsta muilo burbulas. Tereikia kiekvienam iš jūsų atrasti Tėvą savyje. Ir tada, akimirksniu, kiekvienas, atradęs Tėvą savyje, žinos, kaip reikia lavinti vaikus, ko juos reikia mokyti, ir kaip juos mokyti. Ir programos nebebus reikalingos, nes jas diktuos Tėvas per jūsų sielą. Ir tik tada jūs suvoksite, kad vaiko ugdymas ir lavinimas prasideda nuo jo pripildymo meilės turiniu, o ne nuo sausos scholastinės informacijos kalimo visiškai nesuvokiant nei jos pritaikymo galimybių, nei naudos visuomenei ir žmonijai.

Jūs turite įsisąmoninti esminį dalyką – gyvenate Kūrėjo-Tėvo kūrinijoje ir dalyvaujate, realiai dalyvaujate, pagal savo galimybes, visos kūrinijos vystymo projekte. Todėl niekada jums nepavyks pasiekti gerų pasiekimų nei moksle, nei gamyboje, jeigu jūs iš savo veiklos, o tuo labiau iš vaiko lavinimo ir švietimo, pašalinsite paties Kūrėjo-Tėvo vaidmenį.
Ir kuo greičiau šitą suvoksite, kuo greičiau atrasite Kūrėją-Tėvą savo viduje, tuo greičiau šitas ydingas dabartinio vaikų lavinimo ir švietimo tariamai užburtas ratas bus visiškai pašalintas. Ir be jokių papildomų lėšų, ir pačiu plačiausiu mastu ir per kuo trumpiausią laiką.

Kada tik ateis Tėvo patyrimas savo pačių kasdieniame gyvenime, tada iš karto pasikeis sprendimų kokybė. Ir tas, kas šiandien atrodo gyvenimo varomoji jėga, konkurencija, arba individualizmas, labai aiškiai pamatysite, jog tai yra jūsų, visų, pražūtis. Ir tada energingai pulsite taisyti tokią iškraipytą pasaulio padėtį. Šito jums nepasakys jokie mokslininkai, jokie politikai, šitą jūs turite patys išgirsti iš Tėvo, taip, kaip dabar išgirstate, per mano apaštalą, sakomą šitą pačią žinią. Tačiau dabar jūs ją skaitote, tik ji nėra jums artima ir sava, kokia ji taps, kada atrasite Tėvą savo viduje ir Jį patirsite. Tada suvoksite, kad gamybos perkėlimas į mažiau išvystytas vietas dėl didesnio pelno yra visiškai ne tas pats, kas dalinimasis savo patyrimu, kad ir mažiau išsivystę kraštai galėtų užsiimti gamyba ir mokytis bendradarbiavimo. Tik Tėvas jums, kiekvienam atsivėrusiam, pasakys, kaip ir ką reikia daryti, kad bendradarbiavimas būtų visumos, kaip darnios šeimos, labui. Tik su Tėvu jūs turėsite drąsos ir ryžto žengti tokį žingsnį, kuris paneigs visus dabar egzistuojančius jūsų vadinamuosius mokslinius teiginius, jog tik konkurencija užtikrina žmonijos vystymąsi ir yra nepakeičiamas pažangos stimuliatorius.

Tai patys klaidingiausi teiginiai, kuriuos galėjo sugalvoti jau protingi žmonės. Ir jeigu toliau laikysitės šitų trumparegiškų teiginių, tai neišvengiamai prieisite tokios ribos, kada vienas prieš kitą stosite kaip didžiausi priešai. Tada jums neberūpės nei pelnas, nei gamyba, nei patys teiginiai, tada galvosite tik kaip išlikti gyvam. Tačiau pasislėpti nebus kur, nes chaosas vyraus visur. O chaosas gimdo ne tik netvarką, bet ir paniką. Savo ruožtu panika dar labiau sustiprina chaosą. Ir tada jau niekas nebenori klausyti nieko. Tokiomis sąlygomis susikalbėjimas tiesiog neįmanomas.
Todėl aš jus ir raginu, kad patys kuo skubiau padarytumėte išvadas ir visa savo siela atsigręžtumėte į Tėvą savo viduje, Jį atrastumėte, gimtumėte iš dvasios, o tada pradėtumėte normalų žmogiškąjį gyvenimą kaip Tėvo sūnūs ir dukros, žinantys kaip reikia auklėti savo vaikus ir ko juos mokyti ir kaip mokyti mokyklose. Ir tokie mokyklas baigę jauni žmonės gerai suvoks savo gyvenimo prasmę – atiduoti visą iš Kūrėjo gaunamą meilę ir veiklą visumos labui. Ir jie sieks šitą įgyvendinti kasdieniame gyvenime.

Štai tuomet jūsų mokymo programos pasikeis į realaus gyvenimo vieną programą – tarnauti su meile vieni kitiems, kaip jums tarnauja Tėvas. Tik tada jūsų mokyklos ir universitetai taps tikromis mokyklomis ir universitetais, nes tik tada nustos banguoti atskiru laikotarpiu populiarių profesijų mokymas, nes jis yra naudingas pelno-pajamų požiūriu tiek individui, tiek universitetui, tuo tarpu kitos profesijos negali iš viso prisišaukti studentų. Tai nebrandžios visuomenės ligos, kurias būtina gydyti, nes jos vis labiau ir labiau įsiūbuos žmonijos laivą. Ir vaistas yra vienas vienintelis – įtikėjimas.

Tik tada išnyks prestižinės ir pelningos profesijos, nes į darbą bus žiūrima ne kaip į savojo gyvulinio aš sureikšminimą, bet kaip į galimybę sugebėjimais atsiskleisti savo aukštesniajam ir realiam aš per tarnavimą visiems. Tik tada išnyks vertinimas pagal turtinę padėtį ar valdžios galią. Tik tada kiekvienas turės nepaprastai padidėjusias galimybes pasireikšti būtent toje sferoje, į kurią ir linksta širdis. O ten, kur širdis, ten ir darbo kokybė nepalyginamai geresnė. Tik tada jūs suvoksite, kad bendradarbiavimas ir lenktyniavimas dėl geresnių rezultatų, kad vėliau galėtumėte pasidalinti ir su kitais jūsų sugalvotais geresniais metodais, kad ir kiti galėtų pasiekti geresnių rezultatų, yra nepalyginamai aukštesnė pažangos varomoji jėga, kokios žmonija dar nežinojo. Šitaip jūs galėsite išlyginti netolygų ekonominį pasaulio išsivystymą, sumažinti chaotišką migraciją, kada viename krašte žmonės miršta iš bado, nes neturi darbo ir galimybių pragyventi, o kitame yra didžiulis perteklius, kuris ir traukia žmones ten.

Nėra nė vienos neišsprendžiamos problemos. Yra tik jūsų, kol kas, neišmintingi jų sprendimo metodai. Jūs ir dabar dažnai kartojate, jog su Dievu viskas įmanoma. Tai kodėl šitokio teiginio netaikote praktiniame savo kasdieniame gyvenime, kad ir spręstumėte jus dabar taip sunkiai slegiančias ekonomines, politines, vaikų auklėjimo, švietimo, lavinimo, socialines problemas. Atsisukite į Kūrėją-Tėvą ir pradėkite bendradarbiavimą su Juo, o tada pamatysite, kad iš Jo mokotės ir tarpusavyje bendradarbiauti. Nuo tokio jūsų naujo požiūrio ir gyvenimo turtės visi. Turtėsite ir kiekvienas asmeniškai. Tik ženkite praktinį žingsnį link Tėvo, kuris savo žingsnį jau yra žengęs, nes Jis jau padovanojo jums, kiekvienam, savo dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, ir apgyvendino jūsų prote. Dabar Tėvas laukia, kantriai laukia, kada jam atsakysite tuo pačiu, ir atsisuksite į Jį visa širdimi, kad atsivėrusi siela pradėtų patirti gyvą ryšį su Juo. Atsiverkite Jam ir tada sugebėsite išspręsti visas dabar neišsprendžiamas problemas, tiek asmenines, tiek visuomenines.