Urantija > Kalbu Jums Vėl > 89. Kieno šiandien yra tamsa? >

89. Kieno šiandien yra tamsa?

Lygiai taip ir su jūsų dabartiniais laikais. Ir dabar tarp jūsų yra pilna rabinų ir fariziejų, kurie daro žinodami, kad daro blogai, neleisdami žmogui atsitiesti nuo sunkių mokesčių naštos, nuo negyvų ritualų ir dogmų priespaudos, nors jų spindintis išorinis pasaulis liudija, kad jie tokios pačios naštos neneša su tais, kuriems taiko savo gražius žodžius. Jie tokį dviveidišką gyvenimą tarp mano ir Tėvo meilės ir tiesos garsiai tariamų žodžių ir savojo realaus kasdienio gyvenimo pavyzdžio pastato milžiniška negyvą bedugnę, kuri juos ir atskiria ne tik nuo jūsų visų, bet ir nuo manęs ir Tėvo, kuris yra ir jų viduje. Tik jie Tėvo neatranda, dėl to šitaip ir elgiasi.

Tai šitokie yra dabartiniai rabinai ir fariziejai, kurie ir yra jūsų religiniai ir politiniai vadovai, laikraščių ir televizijų savininkai ir vadovai, kurie jums pateikia gražių žodžių vėrinius, bet patys tais žodžiais negyvena. Dėl to jie turi daugybę užtvarų ir sargybinių, kad prie jų negalėtumėte prieiti jūs, kuriuos kasdien jie moko. Ir moko ne dėl to, kad būtų pajutę Tėvo meilę savyje ar atsivėrę man, bet dėl to, kad nori būti įtakingi ir galingi, kad turėtų kuo pasidžiaugti vieni prieš kitus, o labiausiai savo viduje. Ten, kur turėtų atrasti Tėvą, kur turėtų pajausti Tėvo meilės virpesius, ten jie atiduoda visą savo vidų, visą savojo ego žemų virpesių areną savojo netikro aš įsiviešpatavimui tikrojo, Tėvo padovanotojo aš, atžvilgiu. Dėl to jų tikrasis aš niekaip negali patirti Tėvo meilės gyvojo vandens, jų siela yra ištroškusi to paties gyvojo vandens, kuris girdo ir jūsų sielas, tačiau jie neleidžia savo sieloms atsigaivinti gyvuoju Tėvo meilės vandeniu, kuris jau yra jų pačių viduje.

Ir jų veiksmai yra tarpusavyje susiję. Politikai priima tokius sprendimus, kurie yra palankūs tik nedidelei grupei žmonių, o tie įstatymai, kurių privalo laikytis visi, toms grupėms negalioja, nes nėra tokios valstybėje jėgos, kuri priverstų juos laikytis. Kada vyksta kova tarp savojo aš ego ir dieviškojo aš ego žmogaus viduje, tada laimi kovą žemesnis ir netikras ego, jeigu nėra nuoširdaus ryšio su Tėvu, jeigu pirmiausia nesiekiama savojo aš nušvitimo, jeigu netrokštama tapti tokiu, koks yra Tėvas. Tada visada viršų paima žemasis ir materialusis gyvulinis protas, kuris visada diktuos tokius sprendimus, kurie visomis išgalėmis pataikaus tokių pačių žemų virpesių valdomiems kitiems save apgaunantiems protams ir netikriems aš. Ir vieni kitus pritrauks panašiais žemais virpesiais. Tada jie vienijasi ir buriasi ir drauge mėgina mąstyti, kaip galėtų patenkinti savo interesus, nesvarbu, kiek tai kainuotų kitiems.

Politikų interesai yra siekti palankių sąlygų savo politinėms partijoms, kad gautų valdžią, laikraščių savininkų interesai turėti savo įtaką ir savo interesų patenkinimą dar ir pelno gavimo būdu. Dėl to žemi jų sąmonės virpesiai spinduliuoja tik tokią energiją, kad jų protas gali priimti tik savajam ego naudingus sprendimus. Kompromisai yra galimi tik iki tam tikros ribos, kurią gali suvokti jų protas. Tačiau, kada toji riba yra pasiekiama, tada įvyksta arba skilimas, arba griebiamasi bet kokių metodų, kad iškilusį savo interesų patenkinimui pavojų pašalintų. Būtent dėl to mane fariziejai nukryžiavo, nes būtent aš jiems sudariau tą didžiausią pavojų jų ego interesų patenkinimui.

Ir dabartiniais laikais bet kokia šviesi mintis, bet kokia dvasinga apraiška nesuranda jokio, net mažiausio takelio nei į laikraščių puslapius, nei į radiją, nei į televiziją, nei į vyriausybę, nei į bet kokią kitą pinigų ir valdžios valdomą instituciją, jeigu šita šviesos ir dvasios apraiška gali sukelti grėsmę jų savanaudiškų interesų, tiek asmeninių, tiek grupinių, patenkinimui. Ir jūsų spauda, televizija, radijas nemoko, kaip gi surasti meilę ir šviesą savo viduje, kaip gi atrasti Tėvą savo viduje, kad galėtumėte patirti, kad esate viena ir dieviška šeima, kad jūsų kančios ir skausmai pasibaigs tik tada, kada ir spaudos, ir televizijos, ir radijo kompanijų savininkai ir vadovai, ir politikai, ir religininkai atras Tėvą savo pačių viduje.

Tas neįvyks vienu ir tuo pačiu metu. Bet žinokite, kad vis tiek tai įvyks. Ir įvyks daug greičiau negu daugelis iš jūsų manote. Ir šitas mano mokymas taip pat yra skirtas, kad išplėstų jūsų požiūrį į aplinką, į jus pačius, kad tuo pačiu irgi prisidėtų prie jūsų, kiekvieno, apsisprendimo atrasti Tėvą savyje, nesvarbu ar dabar esate politikas, kunigas, mokytojas, žurnalistas, verslininkas, sportininkas, tėvas, motina, sūnus, dukra, jaunas, senas, sveikas, ligotas, bet visas šitas mokymas yra skirtas tam, kad Tėvo meilė ir šviesa galėtų vis daugiau praskleisti tamsos uždangą, kuri dabar ir neleidžia sielai pamatyti Tėvo šviesos.