Urantija > Kalbu Jums Vėl > 155. Raštų sulinkęs medis ir š... >

155. Raštų sulinkęs medis ir šis mano mokymas

Mano gyvenimas žmogaus pavidalu prieš du tūkstančius metų jums aiškiai pademonstravo, kad tik meilė, meilė, ir dar kartą meilė Tėvui ir visiems aplinkui yra tas kelias, kuris išspręs visas žmonijos problemas. Tiesiog nėra kito pasirinkimo, kad jūs galėtumėte savo gyvenimą pakeisti į tokį, kokio trokšta jūsų siela. Nėra kitokio pasirinkimo. Jeigu būtų buvęs kitoks, ir geresnis kelias geresniam jūsų gyvenimui sukurti, aš jį būčiau ir pademonstravęs jums.

Nevisi tokį mano kelią yra pajėgūs suvokti net ir šiandien, kada praėjo jau du tūkstančiai metų po mano įsikūnijimo. Ir pagrindinė klaida buvo padaryta evangelijų autorių, kurie rašė ne Dievo įkvėpti, kaip jūs nuolat tvirtinate, o tiesiog perteikdami, jau daug metų praėjus po mano pakilimo pas Tėvą, atsiminimus apie mano mokymus. Kadangi mano mokymų nė vienas nesuprato taip, kaip juos mokiau aš, tai ir jų atsiminimai buvo nuspalvinti jų klaidingų sampratų apie mano mokymą, kuris jūsų ir nepasiekė iki šių dienų. Vien tiktai dėl šitos priežasties aš leidau perteikti apreiškimą, kurį jūs gavote Urantijos Knygos pavadinimu. Šitas apreiškimas yra milžiniškas darbas didžiulio dvasių kolektyvo, kuris perteikė pačią didžiausią dabartinės kūrinijos panoramą ir Tėvo veiklą visoje Jo šeimoje.

Tuo metu žmogus dar nebuvo tiek išsivadavęs iš baimės vergovės, kad aš būčiau galėjęs savo sielos broliams aiškinti tokius mokymus, kokius suteikia Urantijos Knygos apreiškimas. Dėl to mano mokymas turėjo apsiriboti jūsų sugebėjimu suvokti jį. Tačiau net ir tai pasirodė jums perdaug sunku ir jūs pradėjote mano mintis ir mokymą iškraipyti ir derinti prie savo aplinkos. Aš niekada neiškėliau savęs, kaip viso mano mokymo centrinės figūros. O jūsų sugalvota krikščionybė sukūrė mane kaip savo centrinį asmenį, aplink kurį sukasi visos krikščionybės dogmos. Jūs patys turėtumėte atgauti savo orumą ir iš sulinkusios stovėsenos atsitiesti, tačiau mano asmeniui jūs turėtumėte atiduoti tokią pagarbą ir meilę, kokią jūs atiduodate kiekvienam iš savo sielos brolių ir sesių, o Tėvo asmenį iškelti į patį centrą ir vien tik Jo meile mylėti visus.

Jūs turite suvokti, kad mano tas mokymas, ir šitas mokymas, yra numatytas tam, kad jūs patys ne tik suvoktumėte, bet taip pat ir patirtumėte, kad geriausias jūsų gyvenimo kelias yra ne koks nors kitas, bet tik Tėvo kelias. Ir jūs negalite sugalvoti jokio kito ir geresnio kelio, kad ir kiek šito norėtumėte. Todėl aš perteikiu, per savo apaštalą ir Tėvo ambasadorių, dabartinį savo mokymą norėdamas, kad jūs nustotumėte ir toliau manyti, kad jūsų dabar taip dažnai kartojamas evangelijų mokymas jums suteikia geriausią kelią. Tai jūsų pačių sugalvotas kelias, bet ne mano mokymų kelias.
Aš niekada nemokiau, kad jūs turtėtumėte mane aukštinti ir iškelti visu spindėjimu, kuris užtemdytų net ir Tėvo spindėjimą, kuris yra vienodai spindintis visai kūrinijai, o tuo pačiu ir man. Kaip ir jums, kiekvienam.

Kaip ir prieš du tūkstančius metų, kai aš buvau atėjęs jūsų akims matomu pavidalu, taip ir dabar, panaudoju jūsų sielos brolį tam, kad gautumėte mano mokymą, kurį galėtų skaityti jūsų materialios akys, suvokti jūsų materialus protas, ir jį patirti jūsų atsivėrusi siela. Jūs turite suvokti visa savo atsivėrusia siela, kad mano misija prieš du tūkstančius metų buvo lygiai tokia, kaip ir šis, dabartinis, mano mokymas - apreikšti jums Tėvą, o Tėvui apreikšti žmogų. Tą aš padariau savuoju gyvenimu, kurio metu aš visą laiką mokiau vien tik meilės ir nieko daugiau. Tik meilė, jaučiama sielos, gali padaryti tokius darbus, kokių negali padaryti jūsų protas be meilės tvirto pagrindo. Tik su Tėvo meile jūs galite stovėti tvirtai dabartiniame jūsų neramiame, o dažnai labai audringame gyvenime. Geresnio už Tėvo kelią tiesiog nėra visoje kūrinijoje. Atėjo laikas, kada aš jums turiu pasakyti, kaip pasakiau prieš du tūkstančius metus – aš esu tas kelias pas Tėvą, aš esu gyvasis vanduo, kurio Šaltinis yra Tėvas, aš esu toji gyvybės duona, kurią augina Tėvas, aš esu tas gerasis piemuo, kuris yra nuo Tėvo. Aš ir Tėvas esame viena dvasioje. Aš niekada nemokiau, kad aš esu meilės šaltinis, kuris sušildo jus. Tačiau aš jums sakiau, kad aš jus myliu, net ir taip, kaip jus myli Tėvas, kad ir jūs turėtumėte vienas kitą mylėti net ir taip, kaip jus mylėjau aš. Dabar aš jums sakau – meilės šaltinis yra Tėvas, kuris ir mane pripildo savosios meilės galia, kad ir aš galiu jus mylėti net ir taip, kaip jus myli Tėvas, kad ir jūs turėtumėte vienas kitą mylėti net ir taip, kaip myli jus Tėvas.

Tai vienintelis kelias, kuris gali ištaisyti visus suklydimus, kuriuos jūs patyrėte ir patiriate, vadovaudamiesi mano mokymus iškraipiusiomis evangelijomis. Vien tik dėl to jūs negalite išdrįsti su Tėvu bendrauti ir Jį, patį Tėvą, atrasti savo viduje, nes jūs Jo bijote, nesate prie Jo prisiartinę ir prisiglaudę dvasioje, kaip materialiai prie žemiškojo tėvo prisiglaudžia mylintys vaikai ir laimės akimirką, ne tik kai kenčia skausmą ar išgąstį.
Šitas mano mokymas yra skirtas tam, kad jūs greta esamų evangelijų skaitymo, vis daugiau dėmesio skirtumėte šito mokymo studijoms ir realiam Tėvo atradimui savo viduje. Jūs turite suvokti, kad tikrasis kelias yra tas, kuris suteikia Tėvo meilę jūsų sielai. O siela negali patirti Tėvo meilės nesikreipdama, nuoširdžiai, į Tėvą nuolat, kasdien.

Aš tą jums sakau ne taip, kaip jums sako jūsų dvasiniai akli vedliai kunigai, kurie gyvena ne Tėvo meile, bet evangelijos ritualiniu skaitymu, šaltu ir apskaičiuojančiu savo materialiu protu, bet kaip tas jūsų visų dvasinis vedlys, kuris visą laiką yra su Tėvu viena ir kuris trokšta, kad ir jūs, kiekvienas, su Tėvu būtumėte dvasioje viena.
Kaip gi jūs būsite su Tėvu viena dvasioje, jeigu visą laiką centriniu asmeniu savo maldose laikysite vien tik mane. Suteikite savo maldose, ir gyvenime, deramą vietą Tėvui. Išaukštinkite Jį, kaip ir dera Jam būti išaukštintam, net ir taip, kaip Jį išaukštinau aš, visu savo gyvenimu, kurio pilniausią apreiškimą jūs ir galite skaityti Urantijos Knygos apreiškime.

O dabartiniu savo mokymu aš turėjau vieną tikslą – išplėsti jūsų suvokimą ne tik apie mane, apie kai kuriuos kūrinijos aspektus, bet ir apie jūsų dabartinio gyvenimo kai kuriuos aspektus. Kaip šiuos aspektus pagerinti arba pašalinti, kurie yra jums sunkūs, kaip nereikalingas balastas, kad neleidžia jums laisvai kvėpuoti ir žengti į priekį, tam jūs taip pat dabar turite pagalbinę priemonę – šitą mano mokymą.

Jūs neturite kito pasirinkimo išskyrus vienintelį – kelią pas Tėvą. Kitas kelias veda į jūsų tapatybės sunaikinimą. Tačiau jūsų pasirinkimas visada yra asmeninis ir visada laisva valia. Jūs renkatės tarp tikrosios mirties ir amžinojo gyvenimo. Jūs nesirenkate tarp gero kelio, geresnio kelio, ir geriausio kelio. Jūs renkatės tarp gyvojo įtikėjimo, išlikimo, kelio ir išnykimo iš visos kūrinijos, per visą amžinybę, kelio. Bet apsisprendę išlikti, jūs turite drąsiai eiti Tėvo keliu ir vadovautis Jo vedimu, kuris yra realus kiekvieno iš jūsų viduje.

Būtent dėl to, kad jus paskatinčiau išlikti ir žengti Tėvo keliu, aš jums suteikiau šitą mokymą. Tik Tėvo kelias garantuoja visų jūsų dabartinių skaudžių problemų sprendimą jau dabar. O taip pat ir visą laiką ateityje. Tik Tėvas yra toji meilės galia, kuri užgesins visų karų ugnis; tik Tėvo meilė ištirpins neapykantą tarp religijų; tik Tėvas, atrastas kiekvieno iš jūsų viduje, leis pajausti ir mane esantį gyvą, o ne kabantį ant kryžiaus; tik Tėvo meilės virpesiai, pažadinę jūsų sielą, pripildys ją gyvybės, kad ji pradės tarnauti gerais darbais net ir tiems, kuriuos to žmogaus protas anksčiau laikė savo priešais.

Dėl to jūsų pasirinkimas yra vienas vienintelis – drauge su manimi tarnauti Tėvui. Tėvui, kuris yra vienintelis ir amžinas meilės Šaltinis, ir jums, ir man, ir visai kūrinijai.

Dėl to Tėvo asmuo turi suspindėti visu ryškumu jūsų viduje ir jūsų gyvenime, net ir taip, kaip Jis spindėjo mano viduje ir mano gyvenime, kada aš gyvenau jūsų pavidalu.

Mano mokymas jums suteiks ne tik supratimą, kad Tėvas yra jūsų, kiekvieno, viduje, bet taip pat suteiks ryžto atsigręžti į Tėvą ne toli danguje, kaip jūs mėgstate sakyti, bet arti savo viduje. Jūs per savo vidinį atsigręžimą ir įtikėjimą keliaujate pas Tėvą, bet niekaip negalėdami išvengti susitikimo su manimi. Jūs, kiekvienas, kurie pasirinksite įtikėjimą-išlikimą asmeniškai susitiksite su manimi. Tačiau tas susitikimas įvyks, kada jūsų būsite daug daugiau nužengę nuo šito jūsų pradinio pasaulio po jūsų prisikėlimo, kada jūs nueisite visą sielos patikrinimo ir mokymo etapą ir būsite tapę amžinąja dvasia. Tada jūsų matymo diapazonas bus nepaprastai išplėstas, kad jūs jau mane matysite savo natūraliu dvasios matymu. Jums nebereikės pagalbinių dvasinių būtybių, kurios sumažintų manojo dvasinio kūno energetinį virpėjimą iki jūsų sielos buvusio matymo diapazono.
Jūs mane matysite ir klausysitės mano mokymų ir būdami sielos pavidalu, tačiau mūsų asmeninis susitikimas, su kiekvienu iš jūsų, skirsis nuo tų bendrų susitikimų jūsų sielos mokymų metu.