Urantija > Kalbu Jums Vėl > 152. Mūsų šeima ir jūsų pagalb... >

152. Mūsų šeima ir jūsų pagalba man

Mūsų bendra su Tėvu visatos šeima yra suvokiama ir patiriama jums, kiekvienam, tik tada, kada jūs patys trokštate iš visos širdies prisijungti prie mūsų šeimos ir tapti jos pilnateisiais nariais. Tačiau jūs turėtumėte žinoti, kad Tėvo šeimoje nėra vietos tinginiams, kurie nenori atsiduoti šeimos bendrabūviui, kuris ir kuria visos šeimos gerovę, paremtą tarnavimu ir gilumine Tėvo meile.

Jūs negalite sujaukti šitos šeimos taip, kaip sujaukiate savo žemiškąją šeimą. Tėvo valia yra priešinga negu jūs galite ją suvokti dabar. Jūs neturite manyti, kad Tėvo pakantumas ir gailestingumas yra toks, kad Jis taikstosi su bet kokiu jūsų asmeniniu gyvenimu, kada jūs pradedate gyventi savo žemiškoje šeimoje. Nors žmonių sugalvota šeima yra vien tik žmogiškoji institucija, bet jūs turėtumėte suvokti, jog per ilgą žmogaus evoliuciją ji kaip tik ir pasiekė tokią išraišką, kada jūs sukuriate tokį priešingų lyčių bendravimą ir bendradarbiavimą, pagrįstą meile ir ištikimybe, kokį visą laiką kūriau, kuriu, ir kursiu aš su savo Partnere, Visatos Motina Dvasia. Taip, šita prasme, jūsų šeima atitinka tokį mūsų dieviško bendravimo ir bendradarbiavimo principą. Tačiau tai, kaip jūs žvelgsite į savo žemiškąją šeimą, priklausys nuo jūsų požiūrio į mane ir į Tėvą. Tik su Tėvu širdyje, ir pajutę jo giluminę ir realią meilę savo viduje, jūs įgausite tokį požiūrį į savo žemiškąją šeimą, kokį aš turiu visą laiką nuo pat pirmosios akimirkos, kada tik pradėjau kurti, drauge su savo Partnere, visą visatą ir joje esančią gyvybę, kuri iki šiol, per daugybę milijardų metų, dar nėra iki galo sukurta. Dėl to aš kviečiu ir jus, kiekvieną, prisijungti prie manosios visatos šeimos plėtimo.

Tėvas man, drauge su Visatos Motina Dvasia, patikėjo sukurti visatą ir jos gyvybės šeimą, kuri vis labiau ir labiau atitiktų Jo kūrinijos šeimos vystymo planą. Dėl to, aš negaliu įvykdyti Tėvo evoliucinio tvarinių šeimos tobulinimo plano, jeigu jūs man nepadėsite ir patys, kiekvienas, asmeniškai, neprisidėsite prie šito plano įgyvendinimo.

Štai kokia yra jūsų sprendimų vertė ir atsakomybė.

Aš jus, kaip visatos vienas iš Dviejų Sukūrėjų ir Valdovų, kviečiu ateiti man į pagalbą ir padėti man įvykdyti Tėvo pavestą užduotį. Be jūsų pagalbos aš šitos nuostabios užduoties įgyvendinti negaliu, nes jos viena iš sudedamųjų dalių yra tokia, kad vien tik mano pastangų nepakanka, kad įvykdyčiau visą užduotį. Šitoji dalis yra bendra ir jums, ir man. Tik jūsų dvasinis vystymasis leidžia įgyvendinti man Tėvo pavestą visą visatos šeimos vystymo užduotį. Štai dėl ko aš į jus kreipiuosi, kad jūs manęs nenuviltumėte ir neišduotumėte, jeigu mano vardą kartojate savo kasdieniame gyvenime. Jeigu jūs esate su manimi, kada taria mano vardą jūsų lūpos, tuomet ženkite dar vieną žingsnį į priekį, išgirskite, kaip aš beldžiuosi į jūsų širdį, kad atvertumėte jos duris ir aš galėčiau įeiti į vidų, kad mane jaustumėte ir patirtumėte ne tik tada, kada mano vardą taria jūsų lūpos, bet ir kada tik yra atverta jūsų širdis ir kada jūs darote gerus darbus kitiems, net ir netariant jūsų lūpoms mano vardo.

Tokia jūsų pagalba, nuolat teikiama man, yra neįkainojama parama visai visatai. Ir jos vertės neįmanoma įvertinti jokiais materialiais turtais. Tai visos visatos šeimos vystymo kelias, kurį jūs pasirenkate patys, laisva valia ir asmeniškai. Ir tik tada jūsų žmogiškoji šeimos gyvenimo išraiška atitinka mano ir manosios Partnerės bendravimo ir bendradarbiavimo išraišką visos visatos lygiu ir atitinka mūsų lūkesčius, susietus su jūsų šeimų dvasiniu vystymu.

Štai kokią jūs galite suteikti man pagalbą ir tuo pačiu patys prilygti man, vystydami kiekvienas save iš meilės Tėvui, ir man, o tuo pačiu ir visai žmonijai ir visai visatai, kurioje yra milžiniška gausybė įvairių tvarinių kategorijų. Vien tik jūsų bendravimas, iš širdies, su manimi yra lygiai tas pats bendravimas su Tėvu. Tėvas ir aš esame viena dvasioje. Ir jeigu tik jūs pradedate bendrauti ir bendradarbiauti su Tėvu, lygiai taip jūs bendraujate ir bendradarbiaujate ir su manimi. Visiškai nėra skirtumo man, kad jūs tariate Tėvo vardą. Aš žinau viską, kaip viską žino ir Tėvas, kas susiję su jūsų mintimis ir planais, lūkesčiais ir nerimu. Taip, kaip Tėvas dirba jūsų labui ir gerovei, taip dirbu ir aš. Ir Tėvo dvasia, dirbanti jūsų viduje, veikia lygiai taip, kaip ir mano Tiesos Dvasia, kuri visą laiką beldžia į jūsų širdį, kad atvertumėte jos duris ir aš galėčiau įeiti į jūsų vidų. Jeigu tik jūs atrandate gyvą Tėvą savo pačių viduje, tuo pačiu jūs atveriate ir savo širdies duris, kad per jas įeičiau ir aš. Ir tada Tėvo ir mano veikimas jūsų, kiekvieno, atsivėrusio viduje sustiprėja, nes mums nebereikia įveikti jūsų nenoro ir priešinimosi eiti dvasinio vystymosi keliu, nes juo pradedate eiti patys noriai. Ir man atveriate duris. Priešingai negu Tėvas, aš negaliu būti jūsų viduje visą laiką prieš jūsų valią. Aš tik beldžiu, kad atvertumėte savo sielą ir atsivertumėte, tuo tarpu Tėvas jūsų viduje yra visą laiką, net ir tada, kada mano beldimui jūs priešinatės ir mane keikiate. Tačiau net ir tokiu atveju, Tėvo dvasia jūsų viduje nieko nedaro prieš jūsų valią.