Urantija > Kalbu Jums Vėl > 118. Sielos lavinimas po prisi... >

118. Sielos lavinimas po prisikėlimo

Kada vaikai pradeda lankyti mokyklą, tada mokytojai jiems pasakoja apie įvairiausius darbus, kuriuos jie galės dirbti, kada užaugs, kada baigs mokyklą. Tačiau po mokyklos eina dar kita mokykla, kur jie mokysis tos profesijos įgūdžių.
Lygai taip pat ir su dabartiniu jūsų gyvenimu. Jis yra tik pats pradinis jūsų mokymosi etapas, skirtas tam, kad įtikėtumėte į Tą, kuris yra nematomas, bet kuris pradeda visą kūriniją ir sukuria viską iš energijos. Jis sukuria net ir pačią energiją, kuri sukuria viską kitą, bet pats Jis nėra sukurtas. Jo sukurti niekada niekas nesukūrė, nes Jis visą laiką buvo, yra, ir bus. Dėl to, kad galėtumėte suprasti, su laiku, po ilgų ir labai sudėtingų ir įdomių mokymų, Jį vis geriau ir giliau, kad net patys galėtumėte ir kitus mokyti apie Jį, jūs ir turite užbaigti šito pradinio gyvenimo mokyklą, kad galėtumėte pradėti lankyti kitą, tik aukštesnę mokyklą, bet jau kitame pasaulyje ir aukštesniu pavidalu, negu turite dabar.

Dėl to ir jūs, dabar, turite mano mokymų klausytis taip įdėmiai, kaip maži vaikučiai su giliu susidomėjimu klausosi savo mokytojos, kuri jiems aiškina, ką jie galės veikti tada, kada užaugs ir šitą mokyklą jau bus užbaigę. Dėl to ir jūs, kaip ir tie mažyliai, kurie nieko negali suvokti, ką reiškia būti suaugusiu ir dirbti suaugusio darbą, sakykim pilotuoti lėktuvą, ar būti tyrinėtoju, ieškant gamtos turtų, negalite suvokti, ką reikės daryti jums po prisikėlimo, kad galėtumėte geriau pažinti aplinką ir patirti Tėvo buvimą visur. Ir jūs turėsite mokytis dar aukštesnėje mokykloje negu šitas jūsų pradinis pasaulis.
Kiekvienas naujas pasaulis bus toks, kad jums suteiktų ne tik naujų atradimų džiaugsmo, bet taip pat patvirtintų ir ankstesniame pasaulyje įgytas žinias. Visos žinios jums bus suteikiamos ne tam, kad galėtumėte prieš kitus mėgautis jomis, bet tam, kad galėtumėte geriau orientuotis naujo ir aukštesnio lygio pasaulyje bendradarbiaudami su tokiais pat, kaip ir jūs, žengiančiais pas Tėvą į Rojų tobulėjimo keliu, o tuo pačiu papildomai išmokdami bendradarbiauti ir su aukštesnio lygio pasaulio gyventojais, kad galėtumėte augti toliau. O tam, kad galėtumėte augti, jūs ir turite įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Tik šitokiu būdu jūs galėsite sau parengti kitą laiptelį, ant kurio galėsite vėl kaupti naujų žinių, kurias vėl turėsite taikyti praktikoje. Ir toks kelias visą laiką tęsis iš pasaulio į pasaulį sielos pavidalu.

Ir ateis laikas, kada jūs atsidursite tame pačiame pasaulyje, iš kurio aš valdau visą savo kūriniją Tėvo man suteikta galia. Ir valdau taip, kaip ir pats Tėvas valdytų, jeigu Jis būtų asmeniškai, o ne per mane šitoje mano visatoje. Mes, aš ir kiekvienas iš jūsų, bendrausime betarpiškai. Jūs mane matysite ir bendrausite su manimi lygiai taip, kaip dabar matote vieni kitus ir kaip betarpiškai akis į akį bendraujate vieni su kitais.
Iki to laiko jūsų sielos matymas bus tiek išplėstas, jūsų suvokimas bus toks gilus, kad jums nebebus reikalingas joks papildomas manųjų virpesių priderinimas prie jūsų, kad galėtumėte mane išvysti. Tada jūs tapsite amžinąja dvasia.

Pasiekę mano visatos valdymo būstinę, jūs būsite užbaigę visą sielos, tūkstančius metų, jūsų laiku matuojant, trukusią savojo mokymo vieną dalį. Iki to laiko jūs mane būsite matę tam tikromis progomis, kada manojo dvasios pavidalo virpesiai jums buvo specialiai nužeminami, kad mano pavidalą galėtų matyti jūsų sielos dar neišlavintas regėjimas. Tuo tarpu tapę dvasia patys, jūs būsite pasirengę bendrauti su manimi akivaizdžiai kaip brolis su broliu.

Ir per visą sielos lavinimo ilgalaikį etapą jūs vis daugiau ir daugiau būsite mokomi, kaip dirbti ir bendradarbiauti su daugeliu sielų ir iš kitų pasaulių, lygiai taip pat šito besimokančių, siekiant kuo geresnių savo savybių atskleidimo ir pritaikymo visumos labui.

Jūs turite suvokti patį pagrindinį dalyką, kad tobulas yra tik Kūrėjas ir visa kas yra sukurta iš Jo kilusių Kūrėjų. Tuo tarpu visi evoliuciniai tvariniai, kurie yra sukurti laiko ir erdvės visatose, siekia vienintelio tikslo – kuo geriau atskleisti savo visą potencialą, kurį kaip asmenybės dovaną yra padovanojęs kiekvienam pats Tėvas. Dėl to šitas siekimas reikalauja tiek asmeninių pastangų, tiek mokymo, tiek to mokymo pritaikymo praktikoje, kad susiformuotų vis tvirtesni įgūdžiai. Jūsų dabartinis gyvenimas be praktikos irgi būtų neįmanomas. Toks yra Tėvo evoliucinis bet kokio tvarinio vystymo planas. Nuo paties žemiausio iki paties aukščiausio. Tik tie, kurie buvo sukurti tobuli, tie vysto savo patyrimą, eidami prie vis žemesnių tvarinių, kad patirtų bendravimą su tais mažiausiais kūrinijos vaikais.

Ir šitoks vystymasis per praktinį patyrimą vysto ir pačius aukščiausius, nes jie susiduria su netobulais ir labai savanaudiškai žvelgiančiais žemais Tėvo vaikais, ir pačius žemiausius, nes šie mato, kaip su meile jiems tarnauja patys aukščiausi Tėvo vaikai, kad jie tą darytų lygiai taip pat su meile visų labui.

Gyvenimas kūrinijoje nėra beprotiškos lenktynės dėl vieno vienintelio prizo, kurį tegalima laimėti vienam ir būtent tam, kuris bus pirmasis. Gyvenimas kūrinijoje yra savo tikrojo aš veidrodžio valymas kasdieniu mokymusi ir tarnavimu, kad to tikrojo aš atvaizdas veidrodyje būtų matomas vis aiškiau ir ryškiau, kad jo tikrasis spindėjimas būtų ne tik matomas, bet ir jaučiamas kiekvieno vidumi. Dėl to tikrai kūrinijoje nėra tos varginančios įtampos, kuri vyrauja jūsų pasaulyje, kuriame norite nurungti vienas kitą, kad tik pasirodytumėte geresni vieni už kitus ir gautumėte didesnį atlygį materialia prasme. Būtent jūsų iškreiptas gyvenimo prasmės suvokimas ir sukelia jums nuolatinį stresą, kuris jus alina ir veda į fizinio kūno ligas, nes jūs esate įsitikinę, kad gyvenimas šitame pasaulyje be fizinio komforto kūnui ir malonių įspūdžių jūsų akims nėra vertingas, kad ne iki galo išnaudotas, ir dėl to kelia nepasitenkinimą.
Tuo tarpu gyvenimas aukštesniuose pasauliuose, kur nėra jokių pinigų ir mokesčio už tarnavimą, yra visiškai kitokios prasmės negu jam teikiate jūs. Ar kuris iš jūsų prieštarautumėte, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte jaustis daug tvirčiau, kad savo sugebėjimus išvystytumėte daug geriau, kad matytumėte daug plačiau, kad suprastumėte daug giliau, kad patirtumėte, viską, daug gyviau? Nesurasite nė vieno žmogaus, kuris tuo pačiu metu būtų nuoširdus ir nenorėtų šitaip gyventi. Ir tai yra ne dėl to, kad šito tiesiog trokšta pats žmogus. Šitai yra vien tik dėl to, kad Tėvas yra sumanęs tokį mirtingojo tobulinimo planą, kuris ir apima siekimą vis daugiau ir geriau. Tačiau dėl žmogaus nesubalansuoto materialaus ir dvasinio vystymo, jis visą dėmesį nukreipė vien tik į savojo žemo ir gyvulinio aš poreikių tenkinimo vystymą. Ir tik dėl to, net ir po prisikėlimo, jums teks nemažai įdėti pastangų, kad galėtumėte savo dabartines ydas transformuoti į kupiną Tėvo meilės tarnavimą kitiems visiškai nelaukdami už tokį tarnavimą pagyrimų. Nors ir jų sulauksite. Bet ne dėl to, kad lauksite, bet dėl to, kad su meile tarnausite ir dėl to jūsų mokytojai ir vadovai jus tuo skatins dar atkakliau eiti šituo keliu, kuris ir padeda jums atskleisti savo tikrąjį aš su visomis jame esančiomis geromis savybėmis. Tik jos dar pasislėpusios po nenuvalytu jūsų aš veidrodžio dulkių sluoksniu. Daug sluoksnių vis dar dengia jūsų tikrąjį aš pavidalą, nors vis daugiau ir daugiau atskleidžia ir jums patiems, kiekvienam, realesnį jūsų aš vaizdą. Ir nuo to vaizdo jums taip pat darosi malonu, nes jūs jaučiate tikrąją savo aš vertę, kuri jau atsiskleidė, o dar daugiau jaučiate savo viduje, kokia galinga yra Tėvo meilės jėga jūsų viduje, kuri dar ateityje, po daugybės tūkstančių metų mokymų ir patyrimų, atskleis jūsų aš net ir tokius bruožus ir sugebėjimus, apie kuriuos, dabar, nieko nepagalvojate.