Urantija > Kalbu Jums Vėl > 84. Realus jūsų proto pakeitim... >

84. Realus jūsų proto pakeitimas į mano protą

Pasakymas, jeigu jums jūsų pačių protas ne padeda, o trukdo, pakeiskite savo protą mano protu yra teisingas ir atitinka tikrovę. Savo gyvulinį protą jūs ir galite pakeisti mano dvasiniu protu, kuriuo aš ir vadovavausi priimdamas visus sprendimus, kada gyvenau tarp jūsų.

Kada tik iškildavo kokia nors problema, koks nors esminis reikalas, tada būtinai kreipdavausi į Tėvą ir klausdavau Jo patarimo. Ir Jis man suteikdavo, per savo dvasią, per Minties Derintoją, kuris gyveno mano gyvulinio genetinio paveldėjimo prote, kurį aš buvau gavęs per visą Juozapo ir Marijos protėvių paveldėjimo liniją. Ne tik jų tėvų, ir jų tėvų tėvų, bet per visų jų protėvių protėvių iki pat pirmųjų jų linijos tėvų asmenų.

Tačiau kad ir kaip atrodytų keista, mano įsikūnijimas žmogiškuoju pavidalu turėjo ir visą šitą genetinį intelektualų paveldėjimą, ir visą savo dvasinį Sūnaus Kūrėjo, Visatos vieno iš dviejų Sutvėrėjų, drauge su Visatos Motina Dvasia, Dievo Tėvo Sūnaus, potencialą. Ir mano atžvilgiu jūs turite suvokti, kad aš turėjau lygiai tokias pačias savo gyvulinio genetinio paveldėjimo proto-intelekto savybes, kokias turi ir bet kuris kūdikis, gimęs jūsų planetoje, ar bet kurioje kitoje mano visatos planetoje. Tai reiškia, kad ir jūsų visas gyvulinis genetinis intelekto paveldėjimas yra perduotas jums ne tik iš jūsų tėvų ar senelių, bet per visas protėvių genetinio paveldėjimo linijas, kurios lygiai taip nusidriekia per du tūkstančius metų iki mano buvimo žmogaus pavidalu laikų, ir tuomet lygiai taip pat eina vis tolyn ir tolyn į praeitį, kaip ėjo ir Marijos ir Juozapo intelektualinio paveldėjimo genetinės linijos iki jų pirmųjų žmogiškųjų tėvų.

Tuo tarpu Minties Derintojo man buvo atveriami mano dvasinio potencialo vis didesni ir didesni dvasiniai klodai, kuriuos aš turėjau kaip Visuotinio Tėvo ir Amžinojo Sūnaus, manųjų Tėvų, vaikas, kaip Sūnus Kūrėjas turintis laisvą valią. Jūsų dvasinis potencialas, kiekvieno iš jūsų dvasinis potencialas, yra Visuotinio Tėvo jums, kiekvienam, padovanota asmenybės dovana su visu jos dvasiniu potencialu ir laisva valia.

Dėl to, tie iš jūsų, kurių genetinis palikimas gali atrodyti yra labai prastas, nes labai menki buvo jų tėvų ar senelių intelektualūs pasiekimai šitame pasaulyje, tikrai neturėtų dėl to nusiminti, nes jūs visiškai nieko nežinote apie savo tolimesniųjų protėvių veiklą šitame pasaulyje tuometinėje kartoje ir tuometiniame amžiuje. O kad galėtumėte padaryti teisingas išvadas, turite žinoti visą informaciją iki pat savo pirmųjų protėvių.
Todėl jūsų ir genetiniai tyrinėjimai, ir bet kokia genealoginio medžio istorinė informacija yra ne daugiau, kaip šito paties medžio vieno lapo aguonos grūdelio dydžio erdvės ir istorijos tyrinėjimas. Dėl to ir išvados, kad ir kaip norėtumėte, nei genetikoje, nei genealoginio medžio nagrinėjime neatitinka tikrosios vertės. Tai lygiai tas pats, kaip tyrinėti tik vos iš paties žemės plutos paviršiaus išsiveržusią lavą ir jau beveik ataušusią, ir mėginti nustatyti žemės branduolio savybes.
Žmogaus gyvybės atžvilgiu taikyti tokias išvadas, daryti kokius nors apibendrinimus, yra dar labiau klaidinga.
Dėl to, jūs turite žinoti, ir vis daugiau tuo remtis savo gyvenime, kad bet koks genetinis paveldėjimas, perduotas per kartų kartas, nuoširdžiai sielai, trokštančiai meilės ir tiesos, yra ne kliūtis, kad net ir savo menką genetinį paveldėjimą galėtų pranokti dvasiniu ryšiu su Tėvu, ir šitokiu būdu daugiau atskleistų savosios dvasinės asmenybės potencialą. Nė vienas iš jūsų neturite jokių neįveikiamų kliūčių savosios asmenybės vis didesnio ir didesnio potencialo pavertimui realiu, aktualiu, įsisavintu ir pasireiškiančiu kasdieniame gyvenime.

Ir tiems iš jūsų, kuriems dar sunku iš karto tiesiogiai bendrauti su Tėvu, nes jūsų iki šiol šito nemokė nei šeimoje, nei bažnyčioje, nei mokykloje, galite kreiptis į mane. Nesvarbu į kurį iš mūsų kreipsitės, į Tėvą ar į mane, aš visus jūsų kreipinius žinau kaip patenkinti, net ir taip, kaip juos patenkinti žino ir Tėvas. Dėl to jūs galite palaipsniui bendraudami ir su manimi, vis labiau ir labiau pasitikėti ir manimi, ir Tėvu, nes bendraudami su manimi, nuoširdžiai bendraudami, jūs vis labiau ir labiau savo gyvulinio paveldėjimo protą keisite mano protu, ir vis labiau imsite atsiremti į Tėvą, net ir taip, kaip ir aš vis labiau ir labiau ėmiau remtis į Tėvą, kada buvau žmogiškuoju pavidalu kaip Jėzus iš Nazareto.