Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Maitrėja > Perspėjimas apie kontaktų su s... >

Perspėjimas apie kontaktų su subtiliuoju pasauliu pavojingumą

AŠ ESU Maitrėja, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau ir kaip visada esu pasiruošęs duoti jums naują informaciją, susijusią su jūsų Kelio etapu. Jūs galite nepasitikėti tuo, kas duodama, bet protingiau jums bus paimti domėn ir tai, kas duodama, gerai apgalvoti. Todėl, kad ne taip dažnai mes turime galimybę su jumis kalbėti. Ir sutikite, kad pastaruoju metu nesate per daug išlepinti informacija, kurią jums duoda Dangus.
Aš atėjau pas jus šiandien duoti eilinio laiško, kuriame bus kalbama apie jūsų tarpusavio santykius su mumis, Pakylėtųjų Pulkais. Jūs žinote, kad pastaruoju metu labai daugelis žmonių pasiskelbia, kad jie priima mūsų laiškus. Tačiau kažkas viduje jums sako, kad reikia atsargiai žiūrėti į tokius laiškus ir pasiuntinius.
Kodėl? Todėl, kad pats bendravimo tarp mūsų ir nepakylėtos žmonijos procesas vis dar gana sudėtingas. Ir dauguma, jei ne beveik visi tie žmonės, kurie mano, kad gauna mūsų laiškus, greičiausiai yra veikiami astralinio plano ir jame esančių būtybių. Ne visi astralinio plano gyventojai yra nedraugiški žmonėms. Labai daugelis iš jų yra užstrigę, kaip sakoma, tarp dangaus ir žemės. Jie negali priimti naujo įsikūnijimo, nes pasiekė gana aukštą išsivystymo lygį, tačiau yra tam tikra karma, kurios jie dar neatidirbo, ir šią karmą jie gali atidirbti tik per tuos žmones, kurie dabar yra įsikūnijime. Ir šios būtybės priverstos ieškoti ir rasti sau laidininkus tarp žmonių tam, kad duotų žmonijai atitinkamas žinias ir informaciją. Tokiu būdu, bendradarbiaudamos su žmonėmis, jos turi galimybę atidirbti savo likusias karmines skolas.
Yra kitų subtiliojo plano gyventojų, kurie specialiai atskyrė save nuo Dievo ir nenori įsikūnyti. Tarp jų labai daugelis save vadina pakylėtaisiais valdovais ir netgi vadinasi mūsų vardais.
Yra taipogi mūsų astraliniai antrininkai, sukurti žmonių egregoro. Jie nėra visiškai sąmoningos būtybės, bet gali duoti visiškai nuoseklius, sklandžius laiškus, kuriuose dėstomos visuotinai žinomos tiesos ir teiginiai.
Jūs visada galite atskirti šias būtybes pagal vibracijų lygį ir pagal jų laiškų turinį. Paprastai tokios būtybės kalba iš tam tikro vibracinio lygio ir jų laiškai nepasižymi ypatinga įvairove.
Aš duodu jums tokią detalią informaciją apie astralinio plano gyventojus todėl, kad su pernelyg didelėmis problemomis mums prisieina susidurti, kai tūli individai, galvodami, kad bendrauja su Pakylėtaisiais Valdovais, tampa priklausomi nuo astralinio plano būtybių. Ir tada, kai jie patys supranta arba juos supantys žmonės pradeda suprasti visą tokio ryšio pavojingumą, išsivaduoti nuo tokios įtakos būna sudėtinga. Tai jūsų psichiatrai paprastai vadina šizofrenija, o bažnyčios atstovai vadina apsėdimu. Išsivaduoti nuo tokių būtybių būna nelengva todėl, kad jūs patys savo laisva valia pakvietėte jas įeiti į savo šventoves ir panorote su jomis bendradarbiauti.
Jei turite reikalų su tomis būtybėmis, kurios nenutraukė savo ryšių su Dievu ir su jūsų pagalba atidirbinėja savo karmą, tai jūs šioms būtybėms suteikiate pagalbą ir nesukuriate asmeninės karmos. Šis bendradarbiavimas sąlygotas jūsų karminių ryšių, nueinančių į tolimą praeitį. Tačiau jei pasirenkate bendradarbiauti su tais astralinio plano atstovais, kurie atskyrė save nuo Dievo, tai priimdami jų laiškus jūs kuriate karmą. Ir kuo daugiau dėsite pastangų jų laiškų platinimui, tuo didesnę karmą kursite.
Štai kodėl mes priversti pasinaudoti specialiai apmokytais pasiuntiniais, kurie neša mūsų mantijas ir kurie atėjo į jūsų pasaulį su specialia Misija – atkurti tą Kelią, kuriuo mes vedame Žemės žmoniją.
Todėl jums suteikiama visa informacija ir visiška pasirinkimo laisvė, ko įsiklausyti ir paskui ką sekti.
Aš atėjau šiandieną turėdamas tikslą duoti jums žinių ir informacijos apie jūsų kontaktus su subtiliuoju pasauliu ir jo gyventojais.
Mūsų pasiuntiniai neša aukštesnių oktavų vibracijas ir pagal vibracijų lygį jūs visada galite atskirti mūsų pasiuntinius nuo bet kurių apsišaukėlių ir paklydėlių.
Yra dar vienas kriterijus, kurį aš jums duosiu ir kurį jūs galite panaudoti atskirdami. Bet kuris pasiekimas subtiliajame plane, apie kurį jums sakoma, turi turėti patvirtinimą fiziniame plane.
Todėl, jeigu jums sako, kad jūs esate Jėzus, arba Viešpats Maitrėja, arba dar kažkas iš Valdovų, prašau, pažvelkite į save ir į tai, kas jus supa, dėmesingai išanalizuokite savo santykius su žmonėmis, artimaisiais. Ne visada viskas būna akivaizdu, bet jeigu jūs nesekate savo gyvenime tuo Mokymu, kurį davė Jėzus, Mozė, praeities pranašai ir pasiuntiniai, tai vargu ar esate tas, kuo jus vadina.
Jūsų civilizuotame amžiuje visgi žmonės dar pernelyg mažai išmano tikėjimo klausimus ir tarpusavio santykių su subtiliuoju pasauliu klausimus. Todėl atsiranda įvairių perėjūnų, kurie naudojasi jūsų neišmanymu. Todėl mes siunčiame savo pasiuntinius, kad išmokytume jus atpažinimo ir duotume tikrąjį Mokymą.
Jūs turite pasirinkimo galimybę. Jūs turite galimybę rinktis paklydimus arba sugrįžti į tą Kelią, korio mes jus mokome viso žmonijos vystymosi laikotarpiu.
Šiandien aš buvau labai atviras todėl, kad atėjo laikas ne kalbėti užuolankomis, o duoti jums tą informaciją, kuri leis išvengti paklydimų.
Aiškesnio laiško, kalbančio apie ryšių su subtiliuoju pasauliu pavojus, mes nesame davę. Tačiau atėjo laikas, kai mes daugiau negalime klausytis jūsų pagalbos šauksmų, kai šaukitės mūsų, pakliuvę į piktų būtybių nagus. Patikėkite, kad daug lengviau mums perspėti apie pavojų, o jums jo išvengti, nei paskui šauktis visų Pakylėtųjų Pulkų, kad jus išlaisvintų nuo pavojų.
Kad per daug neišsigąstumėte, aš turiu pasakyti, kad su astralinio plano būtybėmis, atskyrusiomis save nuo Dievo, kontaktuoja daugiausia tie individai, kurie praeityje turėjo karmą su Dievu, ir ši karma skatina juos tokiems kontaktams. Ir tas apsėdimas, kurį jie gauna, yra jų karmos su Dievu pasekmė. Neįmanoma išvengti karmos sugrįžimo, bet galima suvokti savo sąmonėje praeities klaidas, atgailauti ir paprašyti, kad apsaugos angelai atitvertų jus nuo astralinio plano įtakos. Dievas nenori, kad jūs kentėtumėte, Dievas nori, kad jūs gautumėte pamokas iš savo buvusių klaidų ir jų nekartotumėte.
Jums duodamas darbo su savo karma mechanizmas – laiškai Karminei Valdybai, taip pat darbas su ateinančio mėnesio karma 23 dieną. Kodėl gi neišnaudojate visomis jėgomis jums dovanotų galimybių?
Jeigu nesinaudosite jums duotomis malonėmis, tai Dieviškoji galimybė gali susilpnėti ar visai nustoti veikusi.
Aš primenu jums, kad dabar, iki liepos 1 dienos*, jūs turite galimybę kreiptis į Karminę Valdybą su laiškais, kuriuose gali būti prašymai palengvinti jūsų Karminę naštą. Tik jums būtina ateinantiems pusei metų, iki kito Karminės Valdybos posėdžio, prisiimti atitinkamus įsipareigojimus, kurie jums duos galimybę uždirbti gerąją karmą, kad galima būtų palengvinti jūsų karminę naštą.
Jūs galite prašyti pagalbos savo artimiesiems, ir tada jūsų geroji karma bus panaudota jiems padėti.
Aš ypač pabrėžiu, kad karma su Dievu fiziniame plane atidirbinėjama per išprotėjimą arba apsėdimą ir, kaip bet kuri kita karmos rūšis, ši karma gali būti suminkštinta arba atidirbta. Būtina įsisąmoninti savo praeities poelgius ir norėti jų nebekartoti.
Kaip matote, jūsų kontaktuose su subtiliuoju pasauliu ne viskas taip paprasta. Ir jūs turite visada suvokti visą karminės atsakomybės pilnumą, kai kontaktuojate su subtiliuoju pasauliu, priimate laiškus, ateinančius iš subtiliojo pasaulio, ir juos platinate.

AŠ ESU Maitrėja, nuoširdžiai mylintis jus ir jumis besirūpinantis.

*Pagal Pakylėtųjų Valdovų Mokymą Karminė Valdyba Žemėje posėdžiauja du kartus metuose – maždaug po dvi savaites Žiemos ir Vasaros saulėgrįžos periodu, maždaug nuo gruodžio 20–22 d. iki sausio 1 d. ir nuo birželio 20–22 d. iki liepos 1 d. Šiomis dienomis galima kreiptis su laiškais-prašymais į Karminę Valdybą. Laiškų rašymo Karminei Valdybai taisyklės išdėstytos Numylėtinio Surijos 2006 m. gruodžio 21 d. diktavime „Dabar, keičiantis metų ciklui, ypač naudinga priimti sprendimą ir atsilaisvinti nuo visko, kas jūsų sąmonėje yra nereikalinga“.