Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie Budą ir Budos sąm... >

Mokymas apie Budą ir Budos sąmonės padidinimą

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs.
Pagal tradiciją aš duosiu Mokymą. Tačiau šio Mokymo suvokimas jūsų išorinei sąmonei gali sudaryti tam tikrų sunkumų. Tai Mokymas apie Budą. Apie tą jūsų Kelio etapą, kurį jūs neišvengiamai turite pasiekti ir kurį anksčiau ar vėliau pasieksite.
Kiekvienas iš jūsų turi potencialą tapti Buda. Lygiai taip, kaip kiekviena sėkla turi potencialą tapti augalu ir savo ruožtu subrandinti sėklas.
Sąmonės lygis - tai viskas, kas jus skiria nuo Budos.
Vienos sėklos patenka į palankias sąlygas ir labai greitai sudygsta. Kitoms sėkloms reikia daug pastangų, kad sudygtų. Tačiau niekada nereikia pamiršti, kad visi jūs esate sode, kur sodininkas yra pats Viešpats Dievas. Ir jis yra labai rūpestingas sodininkas. Todėl, jeigu jums tapti Buda reikia labai didelių pastangų, jūs vis tiek tapsite Buda. Jūs negalite netapti Buda todėl, kad tai natūralus ir dėsningas jūsų vystymosi laiptelis. Dabar aš nenoriu apsistoti ties tomis sielomis, kurios nenori vystytis ir nenori eiti tuo Keliu, kuris joms suplanuotas. Žinote, kad iš tikrųjų ne visos sėklos sudygsta. Ir yra tam tikras procentas sėklų, kurios netampa suaugusiais augalais. Yra tam tikras procentas augalų, kurie žūva taip ir nepasiekę vaisių vedimo stadijos.
Bet jūs turite žinoti, ko jums siekti. Ir turite siekti tapti Buda.
Iš tikrųjų, Budos sąmonės lygis, kai jūs jį pasiekiate, panašus į augalą, kuris įžengia į vaisių vedimo stadiją. Ir kai žmogiškoji būtybė pasiekia Budos sąmonės lygį, ji sugeba apdalyti savo sąmone milijonus būtybių, esančių žemesnėse evoliucijos vystymosi stadijose. Tai labai panašu į suaugusio augalo sėklų išbarstymą. Buda sėja Budos sąmonės sėklas žmogiškosiose būtybėse. Ir šios sėklos kurį laiką yra paslėptos žmogiškosios būtybės viduje. Bet ateina laiko periodas, kuris nulemtas kosminių terminų, ir Budos sėklos pradeda dygti šioje žmogiškojoje būtybėje.
Buda sėja savo Išminties kibirkštis žmogiškosiose būtybėse. Ateina terminas ir šios Išminties kibirkštys pradeda dygti ir tampa pastebimos. Kiekviename iš jūsų paslėpta Budos sėkla, Išminties kibirkštis, kuri pasėta jūsų būtybėje prieš milijonus metų pagal žemiškus matus. Ir dabar ateina laikas, kai ši Budos sąmonės kibirkštis pradeda pasireikšti.
Šitai nėra intelektas. Ir tai nėra jūsų sugebėjimai, kurie leidžia jums egzistuoti fiziniame pasaulyje. Tai Išmintis, kuri yra jumyse ir kuri identiška Dieviškajai Išminčiai. Šitai yra jumyse tai, kas duoda jums galimybę pasiekti Dieviškąją vystymosi stadiją ir tapti žmogumi-Dievu.
Kaip kad sėkla pasiaukoja, kad duotų galimybę atsirasti augalui, lygiai taip pat aukojasi Buda, kad duotų galimybę išdygti Išminties sėkloms milijonuose gyvų būtybių. Tai aukščiausias pasiaukojimas, kurį jūs galite atlikti, kai pasiekiate Budos sąmonės lygį.
Būtent didingiausių Šviesos Būtybių pasiaukojimas prieš milijonus metų padėjo žmonijai įgyti Išmintį ir šios Išminties dėka žmonės pradėjo skirtis nuo gyvūnų.
Savo išmintį jūs gavote per begalinio pasiaukojimo aktą, įvykdytą didingiausių Šviesos Būtybių, kurios ištirpino save Žemės žmonijoje, dėdamos viltis į tai, kad kažkada jų pasėtos sėklos sudygs ir duos Budos sąmonės padidinimą. Ir vietoj septynių didingiausių Šviesos Būtybių visata gaus milijonus Budų.
Tokiu būdu vyksta vystymasis, taip padidinami nuopelnai.
Tačiau nuo to etapo, kai sėklos pasėtos, iki to etapo, kai augalas sugeba duoti vaisių, praeina terminai, natūralūs terminai. Žemės žmonijai šie terminai sudaro daugelį milijonų metų.
Dieviškoji Alchemija tokia, kad Šviesos Būtybės, kurios iš pat pradžių pasiaukojo, kad apdalintų Žemės žmoniją Išmintimi, ištirpino save Žemės žmonijoje, milijonuose gyvybės srautų. Ir jos sugebės visiškai atkurti savo identiškumą tik tada, kai visos žmogiškosios būtybės, kurios tuo metu pasiliks Žemėje, pasieks Budos sąmonės lygį.
Kiekviename Pakylėtame Valdove yra kibirkštis nuo aukštesnės Šviesos Būtybės ir kai žmogus pasiekia pakylėtą sąmonės būsenos lygį, tai jis sugeba sugrąžinti tą Išminties kibirkštį, kuri buvo jo būtybės gelmėse kaip raugas, kurio dėka jis galėjo vystytis. Su kiekvienu pakylėjimu Dangus džiūgauja. Kiekvienas pakylėjimas duoda galimybę įgyti vis didesnį ir didesnį vientisumą toms Didingoms Dvasioms, kurios apdalijo Žemės žmoniją Išmintimi prieš milijonus metų.
Tačiau kai žmogiškoji būtybė pasiekia Budos išsivystymo stadiją, tai ji pati pakartoja tą pavyzdį, kurį davė didingos Šviesos Būtybės. Ir kiekvienas Pakylėtasis Valdovas, pasiekęs Budos sąmonės lygį, turi galimybę padalinti dalelę savęs tiems individams, kurie dar yra įsikūnijime ir su kuriais šis Pakylėtasis Valdovas buvo karmiškai susijęs ir su kurių gyvenimais jo egzistavimo Žemės planetoje istorija buvo labai glaudžiai susipynusi.
Aišku, jūsų gyvybės srautas turi duoti sutikimą Pakylėto Valdovo dalelės buvimui jumyse.
Pasakysiu jums dar daugiau. Kiekvienas pranašas, pasiuntinys, mesijas turėjo savo viduje Aukštesnių Būtybių buvimą. Kartais tai būdavo ne viena, o keletas Šviesos Būtybių. Šviesos Būtybių buvimą įsikūnijime esančio individo šventovės viduje nulemia šio individo pasiekimų lygis. Jūs negalėsite savyje išlaikyti Aukštos Būtybės buvimo Šviesos, jeigu jūs nepasiruošę ir jeigu nepasiekėte tam tikro savo keturių žemųjų kūnų švarumo lygio ir jeigu jūsų vibracijos nėra aukšto lygio, kurios atitinka aukštą pasiektą sąmonės lygį.
Šios žinios, kurias aš jums šiandien duodu, nėra naujos žinios. Ir jos buvo žinomos ir dėstomos visose žinomose Misterijų Mokyklose ir rado atgarsį daugelyje knygų ir mokslinių darbų.
Viskas pasikeis ir ateina etapas, kada tai, kas buvo pasiekiama labai nedaugeliui pažengusių mokinių, dabar tampa prieinama labai daug kam. Ir tik jūsų sąmonės lygis gali trukdyti jums suprasti ir iki galo įvertinti Kūrėjo didingumą. Jo rūpinimąsi kiekviena gyva būtybe ir tas galimybes, kurias suteikia šios visatos Įstatymas visų visatoje gyvenančių sielų vystymuisi.
Šiandien aš papasakojau jums gražią legendą apie Budas ir Budos sąmonės padidinimą.
Kai sėkla sudygsta ir augalas vystosi, jis susiduria su daugeliu kliūčių savo vystymosi Kelyje. Tai ir sausra, ir potvynis, ir deginanti saulė, ir vabzdžiai kenkėjai. Kiekvienas individas savo vystymesi Žemės planetoje susiduria su daugeliu kliūčių. Kiekvienas individas priverstas įveikti daugelį kliūčių. Tačiau tam, kad augtumėte savo sąmonėje, jums būtinos kliūtys. Jūs tampate Buda tik tada, kai įveikiate visas kliūtis. Jūs tampate Buda tik tada, kai išeinate savo sąmonėje už iliuzinio pasaulio rėmų.
O dabar svarbiausia, apie ką aš turiu jums pasakyti. Šis Mokymas, kurį jūs ką tik gavote, išreiškia kitą požiūrį į Liuciferio ir angelų nuopuolį.
Ir pagal dviejų požiūrių į vieną ir tą patį įvykį, pavyzdį galite spręsti apie tai, kaip neatpažįstamai žmogiškasis protas sugeba iškreipti netgi patį aukščiausią Dvasios žygdarbį.
Iš tikrųjų, kiekvienas apie viską sprendžia pagal save ir kiekvienas visur mato savo paties trūkumus.
Todėl tai, kokią iš šių dviejų legendų priims jūsų išorinis protas, jums labai daug ką pasakys apie jus pačius.
Kiekvienas įvykis, kuris įvyksta materialioje visatoje, turi dvejopą, dualistinę, savybę. Ir kuo aukštesnį lygį pasiekia jūsų sąmonė, tuo vis mažiau ir mažiau neigiamo matote jus supančioje tikrovėje ir vis daugiau ir daugiau matote pozityvaus, Dieviško.
Ir kai jūsų sąmonė išsivalys iki gana aukšto švarumo lygio, tai nustebę aptiksite, kad viskas aplink jus pasikeitė. Ir vietoj puolusių angelų, kurie jus supo ir su kuriais jūs be paliovos kovojote, pamatysite žmogiškąsias būtybes, kurios kenčia ir kurioms reikalinga jūsų pagalba.
Bet tam, kad įvyktų jūsų ir jūsų sąmonės persitvarkymas, turite norėti veržtis Keliu, turite atsistoti prieš permainų vėjus ir nieko nebijoti. Jūsų pasaulyje jums niekas nekelia pavojaus, išskyrus nerealiąją jūsų pačių dalį, kuri pritraukia į jūsų pasaulį visas negatyvias situacijas ir aplinkybes.
Aš linkiu jums pasiekti nušvitimą jau šiame gyvenime. Aš ir Pakylėtųjų Pulkai pasiruošę tarnauti jums ir suteikti visą reikalingą pagalbą.
Bet niekada nepamirškite: neįmanoma suteikti pagalbos individui, kuris neprašo šios pagalbos ir kuris mano, kad jam nereikalinga mūsų pagalba.
Visada prisiminkite, kad jūs tik vaikai Dieviškosios Tiesos pažinimo klausime ir šiame jūsų sąmonės išsivystymo etape netgi ta Tiesa, kurią aš jums atskleidžiau šiandien, jums atrodys nesuprantama ir privers suklusti. Bet praeis vos keletas metų ir apie šią Tiesą žinos kiekvienas moksleivis.

AŠ ESU Kutchumi