Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mokymas apie jūsų sielą >

Mokymas apie jūsų sielą

AŠ ESU Kutchumi, vėl pas jus atėjęs. Kaip visada aš atėjau dėl jums būtinų pamokymų, dėl pamokymų, kurie reikalingi jūsų sielai, išsiilgusiai realaus, Dieviškojo, pasaulio.
Mes nuolat ateiname, kad pasirūpintume jūsų siela ir duotume tą maistą, kuris jai reikalingas. Štai ir šiandien aš atėjau, kad duočiau nedidelį Mokymą apie jūsų sielą ir jūsų sielai.
Pamąstykime kartu minutėlę apie tai, ką yra jūsų siela? Ar jūsų siela yra visas jūsų pasireiškimas? Kas iš tikrųjų yra jūsų siela?
Iš tikrųjų jūs esate labai sudėtingas darinys. Jūs turite savo Dieviškąją dalį, esančią Dieviškajame pasaulyje, kuri niekada nepaliko Dieviškojo pasaulio. Ir jūs turite sielą, tą jūsų pačių dalį, kuri buvo specialiai formos kūrėjų sukurta jūsų kelionei po išreikštus pasaulius, ir taip pat turite fizinį kūną, kuris yra sielos buveinė žemiškų įsikūnijimų periodui. Jūs esate labai sudėtinga konstrukcija. Ir jeigu ne laiko reikalavimas, aš neateičiau duoti šio svarbaus Mokymo apie sielą.
Reikalas tas, kad labai daugelis iš jūsų painiojasi terminuose ir kaip sielą omenyje turi visai kitus dalykus, nei iš tikrųjų yra.
Jūsų siela glaudžiai ir neatsiejamai susijusi su jūsų fiziniu kūnu, bet jūsų sielos ryšys su subtilesniais, Dieviškaisiais, kūnais kažkokiu jūsų sielos vystymosi laikotarpiu buvo prarastas. Šitai įvyko tuo persilaužimo momentu, kai jūs panorote palikti Dieviškąjį pasaulį ir įsigilinti į materiją. Jūs panorote įgyti žmogiškosios patirties, šitai buvo būtina jūsų sielos evoliucijai. Todėl, kad jūsų siela nesugebėtų evoliucionuoti, jeigu negautų žemiškosios evoliucijos patirties. Neįmanoma vystytis, jeigu negalite nuolatos gilinti patirties. Jūs nusileidžiate į vis tankesnius ir tankesnius fizinio pasaulio pasireiškimus, ir šitai panašu į tai, tarsi jūsų siela ir Aukščiausioji jūsų pačių dalis batiskafu nusileidžia į fizinio okeano dugną. Batiskafas šiuo atveju yra jūsų fizinis kūnas. O jūsų siela, neperskiriamai su juo susieta, yra jūsų subtilieji kūnai: astralinis kūnas, mentalinis kūnas ir eterinis kūnas. Jūsų subtilieji kūnai neperskiriamai susieti su jūsų fiziniu kūnu ir evoliucionuoja jūsų fizinio kūno dėka.
Jeigu mes sugrįšime prie analogijos su batiskafu, tai jūsų subtilieji kūnai yra elektroninės sistemos ir jūsų batiskafo aprūpinimo gyvybe sistemos.
Bet tik tada, kai yra žmogus, kuris valdo batiskafą, šis vandenyno dugne gali vykdyti atitinkamas užduotis.
Daugelis iš jūsų esate tos sąmonės būsenos, kai batiskafas tampa nevaldomas. Jūsų Aukščiausieji, Dieviškieji, kūnai praranda ryšį su batiskafu ir batiskafas paliekamas pats sau.
Galima pateikti kitą pavyzdį: burlaivio, kuris štormo metu tapo nevaldomas. Jūs gyvenate grynai fizinį gyvenimą ir nesusimąstote apie tai, kas jūs esate, iš kur atėjote ir kur einate. Tai apriboja jūsų tikslus ir užduotis grynai fiziniu pasauliu ir neleidžia jums vystytis toliau.
Buvo etapas, kai jums buvo būtina įgyti nusileidimo į materiją patirties, jūsų įsikūnijimų patirties. Jūsų subtilieji kūnai, jūsų siela, jūsų kelionių po materiją metu galėjo vystytis ir tobulėti. Jūsų konstrukcija darėsi kaskart vis sudėtingesnė. Bet tam tikrame etape jūs su savo siela praradote vienybę. Jūs nustojote jausti subtiliuosius pasaulius, atitrūkote nuo savo sielos. Jūsų siela atsiskyrė nuo jūsų pačių, kaip kad atsiskyrė jūsų aukščiausieji kūnai. Šitai sukėlė kančias jūsų sielai. Daugelį savo sielos dalių jūs praradote daugkartinių savo įsikūnijimų metu. Tada, kai neharmoningai elgdavotės, atlikdavote ryškiai išreikštus nedieviškus poelgius, jūsų siela labai kentėdavo ir ši kančia privertė ją dalinai palikti jus. Todėl jūsų subtilieji kūnai jau gimstant atsineša per jūsų buvusius įsikūnijimus padarytą žalą.
Jūs turite suprasti, kad egzistuoja subtilesnė jūsų pačių dalis. Tai jūsų siela, kuri panaši į mažą vaikelį. Ir labai daugelis jūsų pasaulio pasireiškimų jūsų sielą labai smarkiai traumuoja. Ji susigūžia ir gali netgi palikti jūsų fizinį kūną. Tačiau be savo sielos jūs prarandate sugebėjimą išreikšti Dieviškuosius jausmus, negana to, jūs prarandate ryšį su Dieviškuoju pasauliu, nes per jūsų sielą gali pasireikšti Aukščiausioji jūsų pačių dalis.
Jums reikia sugrįžti į harmoningą sielos, fizinio kūno ir Aukščiausiosios jūsų pačių dalies vystymąsi. Visus jūsų subtiliuosius kūnus būtina subalansuoti ir harmonizuoti.
Tam, kad galėtumėte užlipti ant aukštesnio savo evoliucinio vystymosi laiptelio, jums būtina surinkti visas prarastas savo sielos daleles. Jums būtina susigrąžinti savo vientisumą, vidinę harmoniją ir ramybę.
Ir šitai pasiekiama ypatingomis praktikomis ir metodikomis. Kiekvienas laikmetis duodavo naujų praktikų ir naujų metodikų, galinčių sutvarkyti jūsų subtiliuosius kūnus. Ir kiekviena metodika buvo skirta savam laikmečiui.
Dabar, kai naujos vibracijos ir energijos atėjo į Žemę, tai pats geriausias dalykas jūsų sieloms bus tylus buvimas gamtoje. Vis dar yra Žemės rutulyje kampelių, kuriuose gamta dar nepaveikta griaunančio civilizacijos poveikio. Štai šios vietos turi jums būti prieglaudos ir gydyklos, kuriose būdami galėsite susigrąžinti savo sielos, kūno ir Dieviškosios dalies jumyse pačiuose vientisumą.
Šito jūs negalėsite pasiekti dideliuose miestuose.
Savo energijas susigrąžinti jums reikės laiko.
Ir jeigu sugebėsite medituoti gamtoje kaip galima ilgesnį laiko tarpą, tai palaipsniui sugebėsite iš erdvės prisitraukti visas savo sielos daleles. Tada, kai jūsų siela pajus jūsų meilę, rūpestį, ji pas jus prisitrauks iš erdvės, kad jau niekada daugiau jūsų nepaliktų jūsų kelyje.
Aš bandau jums duoti labai svarbų Mokymą. Ir aš bandau prinešti iki jūsų sąmonės, kad jūsų tolesnė evoliucija bus neįmanoma tol, kol nesugebėsite susigrąžinti savo sielos vientisumo ir visų savo kūnų harmonijos.
Būnant gamtoje šitai įvyks natūraliai. Ir tada, kai sugebėsite išgydyti savo sielą, užgydyti jos daugelio amžių žaizdas, jūs galėsite būti pavyzdys tiems žmonėms, kurie pavargo nuo buvimo jūsų technokratinės civilizacijos pragare. Natūraliu būdu jūsų civilizacija sugebės grįžti į tą kelią, kuris jai buvo suplanuotas iš pat pradžių, – dvasinio vystymosi ir Dieviškųjų sugebėjimų bei galimybių vystymo kelią.
Kad ir kaip bandytumėte save įtikinti, kad esate vientisi ir harmoningi, aš turiu jums pasakyti, kad ta harmonija, kurią pasiekiate savitaigos būdu, neturi nieko bendro su tikra harmonija, kurią jūs visi būtinai pasieksite.
Aš daviau jums svarbų Mokymą. Mokymą apie jūsų sielą.

AŠ ESU Kutchumi