Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Kuthumi > Mes ateiname, kad pažadintume ... >

Mes ateiname, kad pažadintume jūsų Dieviškumą

AŠ ESU Kutchumi, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau, kad duočiau kai kuriuos paaiškinimus, liečiančius tą Mokymą, kurį aš daviau išvakarėse. Tai Mokymas apie liepsnas dvynes.
Daugeliui iš jūsų buvo netikėta išgirsti šio Mokymo interpretaciją, kokią daviau.
Tačiau anksčiau ar vėliau jūsų supratimas apie jus pačius ir apie jūsų sielą turi būti išplėstas.
Jūs este visai ne tie, su kuo jūs siejate save savo išorinėje sąmonėje. Ir jūs turite beribę galią.
Jumyse, kiekviename iš jūsų, yra potencialas būti Dievu.
Jūs iš esmės ir esate Dievai. Ir jūsų užduotis – palaipsniui įsisavinti savo Dieviškumą. Įsileisti Dieviškumą į savo išorinę sąmonę.
Patikėkite, jūs ne žmonės, ketinantys vaidinti Dievo vaidmenį, jūs Dievai, kurie atėjo laikinai, kad vaidintų žmonių vaidmenis.
Ir jūsų Dieviškumas paslėptas nuo jūsų išorinės sąmonės, ir jūsų sugebėjimai miega jumyse iki tol, kol jūs visiškai įvykdysite savo vaidmenį šiame pasaulyje.
Jūsų sielų sėklos prieš milijonus metų buvo pasėtos besiformuojančiose planetose. Jūsų nemirtinga dalelė, jūsų monada, perėjo vystydamasi visus materialios visatos formavimosi etapus ir stadijas.
Jūs buvote akmeniu, buvote augalu, buvote vabzdžiais, buvote žemesniojo gyvūnų pasaulio atstovais ir buvote aukštesniaisiais gyvūnais. Jūs perėjote visas šias vystymosi stadijas. Perėjote šias stadijas ne tik šioje planetoje, bet ir kitose planetose.
Visa tai užtruko milijardus žemiškųjų metų.
Dievo dalelė, kuri sudaro jūsų pagrindą, palaipsniui apsivilkdavo visų savo egzistavimų materialioje visatoje patirtimis.
Šitai panašu į tai, kai jūs ateinate dirbti į gamyklą, į didelę įmonę. Žinote, kad su laiku jūs turite tapti šios gamyklos direktoriumi. Bet tam, kad būtumėte geras vadovas, jūs nusprendėte pereiti visas stadijas, visas tarnybos laiptelių pakopas nuo paprasto darbininko, paskui tapdami mažosios ir vidurinės grandies vadovu iki direktoriaus.
Ir visose jūsų buvimo gamykloje stadijose gaunate kruopeles žinių ir patirties, kurias jums perduoda žmonės, turintys darbo patirtį ir įvaldę visus savo profesijos įgūdžius.
Įsivaizduokite, kad atėjote į konstravimo skyrių ir šio skyriaus vadovas praleidžia su jumis daugelį valandų, mokydamas jus konstruktoriaus darbo subtilybių, įgūdžių, kuriuos jis pats įgijo per ilgus darbo metus eidamas savo pareigas.
Jeigu palygintume su jūsų žmogaus pareigomis Žemėje, tai atitinkamame savo evoliucijos vystymosi etape gaunate vidinį globotoją - jūsų Kristaus AŠ, kuris priklauso aukštesnėms būtybėms, jau perėjusioms žmogiškąją vystymosi stadiją prieš daugelį milijonų metų. Ir ši aukštai išsivysčiusi būtybė dovanoja jums dalelę savęs, kuri yra jūsų globėjas, jūsų pats geriausias ir artimiausias draugas.
Ir tuo pat metu jūs gaunate protą, tą protą, kuris atskiria žmogų nuo gyvulio ir kuris yra jūsų gundytojas. Todėl, kad įgydamas protą ir tuo pat metu turėdamas laisvą valią, žmogus gali panaudoti savo protą savo buvimo fiziniame plane aprūpinimui ir žengimui evoliucijos keliu bei savęs tobulinimui Dievuje.
Jūsų protas yra tai, kas skiria jus nuo gyvulio, ir tuo pat metu jums pagal jūsų laisvą valią leidžiama panaudoti savo protą būtent tam, kad gautumėte iš gyvenimo grynai gyvuliškus malonumus ir apsuptumėte save fiziniame plane visais malonumais, kurie tik gali ateiti į jūsų protą.
Jeigu mes grįšime prie palyginimo su jūsų stažuote konstruktorių skyriuje, tai gautas žinias konstravimo srityje jūs pradedate naudoti tam, kad kažką sukonstruotumėte, kas leistų jums sukurti mašiną, kuri vykdytų visus jūsų norus. Ir įsivaizduokite, kad jūs pradėjote konstruoti šią mašiną ir šiam darbui pradėjote naudoti visas konstruktorių skyriaus pajėgas, o vėliau ir visos gamyklos pajėgas.
Anksčiau ar vėliau jūsų veiksmams bus užkirstas kelias todėl, kad jūsų veiksmai neatitiks to tikslo, dėl kurio ši gamykla buvo sukurta.
Ir jūs būsite priversti arba paklusti tam tikslui, dėl kurio jus pakvietė į darbą, arba palikti gamyklos patalpas, kuriose jūs pradėjote savo darbą.
Štai lygiai taip ir šiandieniniame jūsų evoliucinio vystymosi etape prieš jus stovi užduotis arba atsisakyti savo nesulaikomų norų tenkinimo fiziniame pasaulyje ir susitelkti į užduotį, dėl kurios jūsų nemirtinga dalelė atėjo į šį pasaulį, kad gautų būtiną stažuotę, arba jūs turėsite palikti šio pasaulio patalpas. Todėl, kad jūsų interesai pradėjo prieštarauti šios visatos sumanymui ir jūs turite būti sustabdyti.
Skirtumas tas, kad šioje visatoje nėra kitos gamyklos, kur jūs galėtumėte įsidarbinti.
Protas jums buvo duotas atitinkamame evoliucijos vystymosi etape ir jūsų užduotis per visą šį didelį istorinį žmonijos vystymosi periodą buvo ta, kad įvaldytumėte savo protą ir pajungtumėte jo grynai kūniškus, gyvuliškus, polinkius Dieviškajam vadovavimui.
Atėjo etapas, kai jūs turite atsisakyti kūniškosios savo proto dalies ir visiškai pajungti save Dieviškajam protui. Ir viena, ir kita yra jumyse. Jums liko tik atskirti vieną nuo kito savo sąmonėje ir savanoriškai atsisakyti to, kas jums trukdys kitoje jūsų evoliucijos vystymosi stadijoje, kai turėsite pereiti nuo žmogaus-gyvūno į žmogų-Dievą.
Ir šioje stadijoje jums bus reikalingas jūsų draugas ir globėjas - jūsų Kristaus AŠ, kuris kantriai laukia, kada gi pagaliau atkreipsite į jį dėmesį ir būsite pasiruošę pradėti mokytis jam betarpiškai vadovaujant.
Atėjo laikas išsiskirti su vaikiškais žaislais, kuriais užpildytas jūsų materialus pasaulis, ir kreiptis į realų pasaulį.
Štai šis jūsų Kristaus AŠ ir yra ta jūsų pačių dalis, su kuria turite susivienyti savo sąmonėje artimiausiu metu. Tai ir yra jūsų tikroji liepsna dvynė, jūsų sielos jaunikis.
Jūs matote, kaip viskas paprasta, numylėtiniai.
Mokymas apie Dievą iš tikrųjų yra labai paprastas Mokymas. Ir visas šio Mokymo suvokimo sunkumas yra tas, kad jūs savo išoriniu protu turite suvokti dalykus, kurie nepriklauso jūsų pasauliui. Ir padaryti tai galima tik pasinaudojus savo Dieviškaisiais sugebėjimais, kurie yra jumyse, bet kurie žmonijos daugumos yra miego būsenos.
Mes ateiname, kad pažadintume jūsų miegančius sugebėjimus. Mes ateiname, kad pažadintume jūsų Dieviškumą.
Ir atėjo laikas jums savanoriškai pajungti save Aukščiausiam protui, išreiškiančiam Aukščiausiąją Valią jūsų viduje.
Aš džiaugiuosi davęs jums kai kuriuos papildomus paaiškinimus, liečiančius dabartinį jūsų sielos evoliucijos vystymosi etapą.

AŠ ESU Kutchumi, visada su jumis jūsų Kelyje.