Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Surija > Pažindami Dieviškąją Tiesą nie... >

Pažindami Dieviškąją Tiesą niekada netapkite suaugusiaisiais

AŠ ESU Surija ir aš atvykau šią dieną iš Didžiosios Centrinės Saulės tam, kad duočiau Dieviškąjį žodį per šį Pasiuntinį. Beveik lygiai prieš metus turėjau garbės uždėti Dieviškojo Pasiuntinio mantiją ant Tatjanos pečių. Ji tuo metu negalėjo patikėti, kad šis įvykis realesnis jos gyvenime, negu tai, kas vyko fiziniame plane.
Pasiuntinio mantija šiaip sau neduodama. Ją būtina užsitarnauti. Ir šis nuopelnas įgyjamas ne per vieną įsikūnijimą. Kad užsitarnautų šią mantiją, reikia daugelio įsikūnijimų, per kuriuos individas privalo įrodyti savo visišką atsidavimą Dievo Valiai.
Tačiau buvę nuopelnai turi būtinai būti patvirtinti šiame, dabartiniame, įsikūnijime. Be šito neįmanoma gauti mantijos.
Kad ir koks sėkmingas jūsų tarnavimas būtų buvęs praeityje, visgi viską lemia dabartinių pasiekimų lygis.
Štai kodėl mes ypatingą dėmesį skiriame individų, kurie jau turėjo pasiuntinio mantijas praeityje, testams. Mes turime keletą individų, nuolat esančių įsikūnijime, kurie buvo gavę šias mantijas praeityje ir turi savo potencialą ir pasiruošę patvirtinti šią pasiuntinystę.
Tačiau klausimas dėl mantijų skyrimo vienam ar kitam individui, esančiam įsikūnijime, sprendžiamas pačiu aukščiausiu lygiu Didžiojoje Centrinėje Saulėje.
Todėl aš prašau jūsų su pagarba priimti Pasiuntinio mantiją, gulinčią ant Tatjanos pečių. Iš karto po visuotinio pasiuntinystės paskelbimo, bet kokia jūsų nepagarba mūsų Pasiuntiniui iškart atneša jums karmą, esančią tarp jūsų ir Dievo. Ir tai ta karmos rūšis, kuri sunkiausiai pasiduoda transmutacijai.
Mes giname savo pasiuntinius ir ne jums spręsti, ką mums pasirinkti.
Dabartinėmis Žemės sąlygomis mes keliame sau užduotį sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp mūsų pasiuntinių. Jūs žinote, kad jeigu praeityje du mūsų pasiuntiniai susitikdavo fiziniame plane ir kontaktuodavo vienas su kitu, tai dažniausiai jie nepripažindavo vienas kito pasiuntinystės ir nesugebėdavo vienas su kitu bendradarbiauti. Tai lemdavo jų sąmonės lygis ir ta priešprieša negalėdavo būti įveikta tol, kol neateis naujas kosminės galimybės etapas.
Numylėtinis Sanat Kumara kalbėjo jums per šį Pasiuntinį, kad laikas pasikeitė. Jis iš tikrųjų pasikeitė. Ir mes įžengiame į naują etapą, kai du ir daugiau mūsų pasiuntinių sugebės atpažinti vienas kitą ir bendrai dirbti.
Sunkumą sudaro tai, kad viena ir ta pati Dieviškoji Tiesa skirtingai persilaužia žmonių, esančiuose įsikūnijimuose, protuose priklausomai nuo tos pasaulėžiūros sistemos, kuri darė įtaką individų sąmonei nuo šio įsikūnijimo pradžios.
Būtent tai visada ir sudarė sunkumą – rasti sąlyčio ir bendro supratimo taškus skirtingų individų, atrodo, visiškai skirtingose pažiūrose į Dievą.
Tačiau kai jūs pakylate savo sąmonėje, pereinate į aukštesnį jos lygį, matote, kad tai, kas atrodė neįveikiama išorinei sąmonei, iš tikrųjų buvo tik skirtingas požiūris į tą pačią Tiesą. Patikėkite manimi, nereikia perdėm ginti vienokią ar kitokią jūsų išorine sąmone suvokiamą Tiesą. Toji jūsų sąmonė tokia netobula, kad būtų paprasčiausiai kvaila įrodinėti ir skelbti savo tiesą, kaip vienintelę teisingą ir neklystančią. Tai panašu į du besiginčijančius, iš kurių vienas tikina, kad žemė laikosi ant trijų banginių, o kitas teigia, kad – ant trijų dramblių.
Dabar jums atrodo juokinga net įsivaizduoti šį ginčą. Tačiau dauguma religinių konfliktų ir karų iš esmės kildavo dėl panašių priežasčių. Jūs vaikai. Jūs sėdite ant Dieviškosios Išminties vandenyno kranto ir bandote pažinti šią išmintį smalsiu vaikišku protu. Niekada neišeikite iš šios vaikiškos sąmonės būsenos. Pažindami Dieviškąją Tiesą niekada netapkite suaugusiaisiais.
Būkite kaip vaikai ir jūs galėsite savo sąmonėje pasiekti tas aukštumas, kurios buvusioms žmonių kartoms buvo nepasiekiamos.
Aš stebiu Žemę savo dvasiniu matymu ir matau vis didesnę prarają tarp sąmonės tų žmonių, kurie leidžia Dieviškajai Tiesai apsistoti jų širdyse, ir tarp sąmonės tų, kurie priešinasi Tiesos supratimui, atrodančiam teisingu tik dėl to, kad liko kaip jų protėvių tikėjimo paveldėjimas. Bet yra ir tie, kurie tiek sustojo savo vystymesi, kad paskendę savo kasdieniniuose reikaluose užmiršo net patį Dievo vardą.
Visai Žemės žmonijai mes pasirengę suteikti visą įmanomą pagalbą, mes pasiruošę panaudoti visą Dangaus Jėgą šiai pagalbai suteikti, bet mes negalime jos suteikti tol, kol jūs nepaprašysite šios pagalbos.
Kas jums trukdo nuoširdžiai savo širdyje kreiptis pagalbos į jūsų Dangiškąjį Tėvą? Kas jums trukdo?
Aš pasakysiu, kas trukdo. Jums trukdo jūsų karma, esanti tarp jūsų ir Dievo. Ir ką pirmiausia turite padaryti, tai panorėti įveikti šią karmą savo širdyje.
Dievas viską gali, bet kodėl nenorite priimti jo pagalbos?
Jūs pamiršote savo Ištakas, pamiršote, iš kur atėjote.
Neskriauskite mano pasiuntinių, kurie atėjo jums apie tai priminti. Prisiminkite, kad parodyti nepagarbą Dievo pasiuntiniams reiškia parodyti nepagarbą pačiam Dievui. O tai sunki nuodėmė, kurią išpirkti galima tik patyrus didelę kančią.
Man skaudu stebėti tas kančias, kurias priversti iškęsti žmonės Žemės žmonės.
Man norėtųsi, kad kuo daugiau kenčiančiųjų sužinotų, jog savo kančias sukūrėte patys ir kad turite galimybę atsikratyti šių kančių tarsi stebuklingos lazdelės mostelėjimu. Turite paprasčiausiai priimti Dievą savo širdyje. Turite atverti savo širdis Dieviškajai Tiesai ir, ją pažindami, turite tapti panašūs į vaikus, sėdinčius ant vandenyno kranto.
Aš palieku jus vienus pamąstyti savo širdyse apie Dievą ir apie jo pasiuntinius.
Ir prašau jūsų pagalvoti apie tai, kad kiekvienas iš jūsų gali tapti mano pasiuntiniu. Pasiuntinystė – tai paprasčiausiai tam tikras nuoširdaus tarnavimo Dieviškajai Tiesai pasiekimų momentumas.
Dabar aš noriu, kad atvertumėte savo širdis ir panorėtumėte atsikratyti tos savybės, tik vienos savybės, kuri, kaip manote, trukdo jūsų stūmimuisi Keliu.
Nuoširdžiai savo širdyje panorėkite atsisakyti šios savybės ir aš jums padėsiu, o tos pagalbos lygis bus proporcingas jūsų tikėjimui Dievu ir Dieviškąja Tiesa.
Tai mano dovana jums, kurią šiandien duodu.

AŠ ESU Surija ir tikiuosi susitikti su tais iš jūsų, kurie pasiruošę priimti šią naują galimybę, naują dispensaciją.