Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Jūs turite išmokti nejausti sa... >

Jūs turite išmokti nejausti savo priešams jokių neigiamų jausmų

AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus šią dieną.
Ar laukėte manęs? Ar jaučiate poreikį, kad mes tęstume savo mokymą ir duotume nurodymus?
Labai daug pagundų jūsų pasaulyje ir šių pagundų gausybės fone jums labai sunku atskirti tikrąsias vibracijas, būdingas mūsų pasauliui, nuo žemesnių vibracijų, būdingų astraliniam ir mentaliniam planams. O atskirti jums būtina. Nes jeigu savo sąmonėje neturėsite aiškios krypties, kuria nusprendėte eiti, tai atidėsite savo stūmimąsi Keliu.
Todėl kiekvienam iš jūsų, kas skaito šiuos diktavimus, iškyla šių laiškų tikrumo klausimas. Aš visiškai suvokiu sunkumą, su kuriuo susiduriate. Ir iš tikrųjų, kaip jums atskirti?
Visų pirma jums reikėtų atkreipti dėmesį į laiškų informacinę sudedamąją dalį. Ar yra šioje informacijoje kažkas, kas prieštarauja jūsų vidiniams orientyrams? Kadangi daugelio iš jūsų yra stiprus jūsų kūniškas protas, tai jums bus paprasčiausia išanalizuoti būtent informacinę sudedamąją dalį. Ir jeigu nerandate jokių trūkumų ir didelių neatitikimų su jūsų vidiniais įsitikinimais, tai galite imtis kitos šių diktavimų sudedamosios dalies.
Ar yra šiuose diktavimuose kažkas, kas gali pažeisti jūsų laisvą valią? Ar yra Mokyme, kurį mes duodame per šį pasiuntinį, kažkas, kas verčia jus atitinkamu būdu elgtis? Ar yra kažkas, kas priverčia jus elgtis prieštaraujant jūsų interesams? Tik, prašau, nepainiokite jūsų, kaip mokinių, einančių keliu, ir jūsų ego interesų. Jūsų ego interesai visiškai priešingi Aukščiausios jūsų pačių dalies interesams. Todėl dažniausiai būtent prieštaravimai, kurie yra jūsų viduje, tampa kliūtimi šių diktavimų suvokimui. Jūs pradedate abejoti ir bandote rasti šaltinio tikrumo ar melagingumo patvirtinimą tarp savo pažįstamų ir artimųjų. Ir pamirštate, kad viskas priklauso nuo to, kas jumyse dominuoja. Jeigu jumyse dominuoja jūsų kūniškas protas, jūsų ego, tai jūs greičiausiai ieškosite ir surasite patvirtinimą to, kad šių diktavimų šaltinis nedieviškas ir neverta įsiklausyti į šiuose diktavimuose esančią informaciją.
Jūsų kūniškas protas labai išradingas ir apsukrus, jeigu tai liečia klausimą, susijusį su jo viešpataujančios padėties jūsų būtybėje suvaržymu. Jis dės visas pastangas, kad surastų bet kokį įrodymą, patvirtinantį, kad šių diktavimų iš viso neverta skaityti. Todėl informacija ir ypač energijos, esančios šiuose diktavimuose, jūsų kūniškam protui tiesiog panašios į mirtį.
Tik tuo atveju, jeigu jūs esate netoli nuo pergalės prieš savo ego, jūs ieškosite ir surasite šių diktavimų tikrumo patvirtinimą. Galų gale šie diktavimai, juos sistemingai skaitant, atlieka atskyrimo jūsų pačių viduje funkciją - viso to, kas realu, nuo viso to, kas nerealu.
Ir kai jūs sprendžiate šių laiškų tikrumo ar melagingumo klausimą, tai faktiškai įsitraukiate į kovą su savo ego, arba atvirkščiai - jam pataikaujate.
O žinote, kad bet kurio tikrojo Mokymo pats svarbiausias skiriamasis požymis yra būtent tai, kad pasiekiamas atskyrimo realiojo nuo nerealiojo jumyse pačiuose tikslas, pelų nuo grūdų atskyrimas jūsų sieloje.
Todėl jeigu šie diktavimai jumyse sukelia netgi susierzinimą ir abejones, nauda skaitant šiuos diktavimus jūsų sielai bus neabejotina. Kitas dalykas, kad jūsų nerealioji dalis bando ir bandys jus įtikinti, kad jums reikia pradėti kovą su šių diktavimų šaltiniu ir jausite savo viduje teisuolišką pyktį ir darysite viską, kas nuo jūsų priklauso, kad apšmeižtumėte ir pasiuntinį, ir jo ryšį su mūsų pasauliu. Šiuo atveju jūs gausite neabejotiną ženklą, fiziniame plane išreikštą kaip jūsų mintys, jausmai ir veiksmai, kuris bylos jums geriau nei bet kurie mūsų žodžiai ir pokalbiai, kad jumyse kažkas labai negerai ir jums reikalinga skubi pagalba.
Bet kuri agresija ir bet kurios stiprios emocijos, kurios atsiranda skaitant šiuos diktavimus, yra visų pirma ženklas jums patiems, kad jums reikia skubiai dirbti su savimi.
Taigi išanalizavote informacinę diktavimų dalį ir savo išorine sąmone supratote, kad juose nėra nieko, kas jums būtų nepriimtina. Ir visgi skaitant šiuos diktavimus jaučiate negatyvią reakciją. Tai kalba apie tai, kad jumyse prasidėjo kova, realiojo nuo nerealiojo atskyrimas jumyse pačiuose. Todėl diktavimų tikslas pasiektas.
Jums būtina tiktai surasti savyje narsos ir jėgų, kad pasistengtumėte pakilti virš šios situacijos ir bešališkai ją išanalizuotumėte, pakeldami savo sąmonę ir nors kuriam laikui nuslopindami savo ego.
O tie individai, kurie ir išanalizavę šių diktavimų informacinę sudedamąją dalį, ir atkreipę dėmesį į savo reakciją skaitant šiuos diktavimus nepastebėjo nieko neigiamo, sukeliančio neigiamą reakciją, visiškai pasiruošę tolesniam žengimui mokinio keliu. Ir jie arba jau yra mūsų mokiniai, arba visiškai pasiruošę tam, kad taptų Pakylėtųjų Meistrų čelomis.
Taip mes turime galimybę surasti savo mokinius, per šiuos diktavimus užmegzti su jais ryšį ir dirbti su įsikūnijime esančiais savo mokiniais.
Jautrioms širdims mažiausios užuominos, mūsų duotos diktavimuose, pakanka, kad pasikeistų jų požiūrio kampas ir jų smalsiam žvilgsniui ir švelniai širdžiai atsivertų tai, kas anksčiau buvo paslėpta po uždanga.
Todėl, kaip ir prieš 2000 metų, taip ir jūsų laiku mes plačiai išmėtome tinklus ir turime galimybę pagauti tas sielas, kurios pasiruošusios eiti mūsų Keliu.
Mūsų mokiniai moka atskirti astralinio plano vibracijas ir Aukščiausių oktavų vibracijas. Mūsų mokiniai gali atskirti disciplinos, kurią turi turėti mūsų mokiniai, reikalavimus nuo savęs pajungimo melagingų mokytojų ir melagingų pasiuntinių valiai.
Mūsų mokiniai gali atskirti, ar gauna jie energiją skaitydami diktavimus, ar jos netenka.
O aš turiu jums pabrėžti, kad kai skaitydami šiuos diktavimus jaučiate neigiamas emocijas, tai laisva valia atiduodate energijas tamsos jėgoms.
Todėl iš jūsų reikalaujama labai dėmesinga analizė visko, kas vyksta jūsų viduje ir jūsų išorėje nuo pat šių diktavimų skaitymo pradžios.
Per šiuos diktavimus jūs gaunate mokymą, gaunate žinias ir pakeičiate savo sąmonę, paprasčiausiai reguliariai skaitydami šiuos diktavimus ir laikydamiesi juose išdėstytų rekomendacijų. Be viso kito, skaitydami šiuos diktavimus gaunate neapsakomai daug Šviesos ir ši Šviesa, kurią jūs įsisavinate, gali prieš jus sukelti tas tamsos jėgas, kurios yra jūsų aplinkoje. Kiekvienas Šviesos šaltinis jūsų tankiame pasaulyje erzina ir provokuoja tamsos jėgas aktyviems veiksmams, nukreiptiems prieš Šviesos šaltinį.
Ir kai iš visų pusių prasidės šių jėgų puolimas ant jūsų, prisiminkite tą mokymą, kurį aš daviau prieš 2000 metų. Jeigu jums suduoda per kairį skruostą, paprasčiausiai panaudokite patį stipriausią visų laikų ir tautų ginklą – atkiškite kitą skruostą.
Jūs turite mylėti savo priešus. Savo priešus turite laiminti. Jūsų priešai duoda jums galimybę atpirkti su jūsų karmines skolas ir jūsų priešai duoda galimybę jums gauti pamoką ir praeiti testą. Aš žinau, kad daugeliu situacijų jums bus sunku priimti visus priekaištus, puolimus ir grasinimus, nukreiptus jūsų adresu su susitaikymu ir dėkingumu. Bet turite išmokti priimti viską, kas tenka jūsų daliai, susitaikydami ir nuolankiai. Tik jūs patys sprendžiate, kiek galite save apginti su jūsų valdžios organų ir struktūrų, kurios skirtos spręsti ginčams konfliktinėse situacijoje, pagalba. Tačiau turite išmokti nejausti savo priešams jokių neigiamų jausmų. Žmonės, kurie puola ant jūsų, skriaudžia jus, žemina jus, iš esmės yra nelaimingi.
Žmogus, kurio širdyje gyvena Dievas, niekada neleis sau pakenkti kitam žmogui.
Todėl viskas, ką galite daryti, kai jus užpuola jūsų priešai, tai atleisti jiems ir melstis už juos. Nes jie nežino, ką daro. Jų sąmonė aptemdyta ir kartais visiškai apimta tamsos jėgų, ir jie iš tiesų neatsako už savo veiksmus.
Tiktai neišmanymo aptemdytas žmogus gali suteikti galimybę tamsos jėgoms per jį veikti ir daryti nepadorius poelgius ir kenkti šventiems nekaltiesiems.
Būna taip, kad Dievas jus pasirenka, kad atkreiptumėte į save ugnį ir taptumėte taikiniu tamsos jėgoms, veikiančioms per kitus žmones ir išnaudojančioms juos išpuoliams ir piktoms atakoms. Dievas jus pasirinko, kad duotų jums testą ir tuo pat metu galimybę pasireikšti toms jėgoms, kurios šioje situacijoje nusiima savo veidmainiškumo ir dievobaimingumo kaukes ir iššiepia savo žvėriškus dantis.
Patikėkite save Viešpaties rūpesčiui. Viešpats rūpinasi visomis savo avimis. Būkite pasiruošę paaukoti savo kūną, bet išsaugoti savo sielą. Tiesa visada ten, kur tarp šio pasaulio bjaurasties būna patys pakylėčiausi jausmai. Prisiminkite, kad jūs atsakingi tiktai už save, už savo reakcijas. Kad ir koks neteisingas jums atrodytų kitų žmonių elgesys su jumis, atleiskite jiems.
Mylėkite savo priešus. Ir tiktai jūsų meilė ir užtarimas kartais sugeba išgelbėti gyvybę toms sieloms, kurios apsėstos neišmanymo ir nežino, ką daro.
Ir jūsų malda už savo priešus kartais leidžia sustabdyti Dieviškojo teisingumo ranką ir duoti šiai sielai dar vieną šansą tęsti Gyvenimą.
Aš džiaugiuosi dar kartą galėjęs jums duoti šią pamoką. Ir aš pasiruošęs žemai nusilenkti prieš daugelio iš jūsų sielas. Nes jūsų kančios ir nelaimės, ir jūsų širdgėlos kartais žymiai viršija mano kančias, kurias aš patyriau ant kryžiaus.

AŠ ESU Jėzus