Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Jėzus > Jūsų pasaulis reikalauja pakei... >

Jūsų pasaulis reikalauja pakeitimo ir šis pakeitimas gali būti įvykdytas tik pakeičiant jūsų sąmonę

AŠ ESU Jėzus, atėjęs pas jus šią dieną.
Šiandieninio mūsų pokalbio tema bus medžiaga, be kurios jūsų ėjimas Keliu į priekį bus mažiau sėkmingas. Todėl turite pasirinkti tinkamą laiką ir įdėmiai susipažinti su šia medžiaga.
Žinote, kad aš vaikščiojau Žeme maždaug prieš 2000 metų. Ir šis įvykis buvo toks reikšmingas daugelio žmonių akyse, kad labai daugelis iš jų patikėjo, kad aš esu Dievo Sūnus ir jų Gelbėtojas. Ir šis jų tikėjimas tapo pagrindu religijos, kurią jūs žinote kaip krikščionybę.
Bet aš turiu jums pabrėžti, kad niekada per visą savo egzistavimo istoriją krikščionybė neatspindėjo to Mokymo, kurio aš mokiau būdamas Žemėje, esmės.
Mažiau už viską aš noriu pasėti jūsų protuose ir širdyse nepasitikėjimą krikščionybe, kaip ir bet kuria kita pasaulio religija. Paprasčiausiai norėčiau nukreipti jūsų protą ir atkreipti jūsų dėmesį ne į išorinį Mokymo pasireiškimą, kaip jis išdėstytas išorinėse krikščioniškose bažnyčiose, o į vidinę mano Mokymo esmę. Ir jums taps aišku, kodėl aš buvau nukryžiuotas.
O vidinė mano Mokymo esmė buvo ta, kad šis pasaulis yra laikinas ir jūs turite save ruošti perėjimui į naują pasaulį, Dieviškąjį pasaulį, kuris yra jūsų tikrieji Namai, ir iš kur jūs atėjote ir kur sugrįšite.
Todėl nėra šiame pasaulyje jokios religijos, kuri atspindėtų mano Mokymo esmę.
Paslaptis ta, kad bet kuri religija yra Dieviškosios Tiesos perlaužimas protuose žmonių, esančiuose įsikūnijime ir bandančiuose savo žodžiais nusakyti Dieviškąją Tiesą. Ir kadangi šių žmonių sąmonė tolima nuo tobulybės, tai ir Tiesa, kurią jie išreiškia išorinėje religijoje, taipogi tolima nuo realios Dieviškosios Tiesos.
Todėl Dievas visada į pasaulį siuntė pasiuntinius ir pranašus, kad primintų apie tikrąjį Tikėjimą ir apie tikrąją religiją. Religiją, pagrįstą ne kultu ir kažko, esančio už jūsų pačių ribų, garbinimu. O Religiją, pagrįstą Vieningojo, esančio jūsų viduje, jūsų širdyje, garbinimu. Širdies religiją, mokančią visuotinės Meilės visai kūrinijai ir kiekvienos gyvybės dalelės vienybei.
Šiame tikėjime ir religijoje nėra vietos vieno žmogiškojo individo viršenybės įtvirtinimui prieš kitą žmogiškąjį individą. Šiame Tikėjime ir religijoje visi yra absoliučiai lygioje padėtyje prieš Vieningą Kūrėją, Dievą Kūrėją. Ir visi yra tarnautojai Dievo šventovėje.
Kadangi žmogaus sąmonė netobula, tai ši netobulybė tapo žmonių nelygybės priežastimi. Turtinės nelygybės, kuri privedė prie žmonijos dalijimo į turtinguosius ir vargšus, ir socialinės nelygybės, kuri privedė prie žmonių dalijimo į skirtingus socialinius sluoksnius ir kastas, kas sukūrė nelygų, nevienodą skirtingų socialinių gyventojų sluoksnių priėjimą prie švietimo, informacijos, įvairių materialinių gėrybių.
Bet kuri jūsų pasauliui būdinga nelygybė yra jūsų netobulos sąmonės pasekmė. Iš tikrųjų visi jūs prieš savo Tėvą esate absoliučiai lygūs. Ir kiekvieną iš jūsų Dangiškasis Tėvas vienodai myli ir kiekvienu iš jūsų rūpinasi.
Tačiau dėl iš pat pradžių jums būdingų individualių ypatumų jūs sukuriate sau tas karmines sąlygas, kurios gimdo apribojimus. Ir kiekvienas iš jūsų su laiku atsiranda ant skirtingų savo sąmonės vystymosi laiptelių.
Vieni individai gavo galimybę toliau pažengti Kelyje dėl anksčiau jų uždirbtų nuopelnų praėjusiuose įsikūnijimuose. Kiti individai atsiliko savo vystymesi ir jų sąmonei labai sunku suvokti netgi elementarias žinias.
Todėl, numylėtiniai, Dievas leidžia egzistuoti tiek daug skirtingų tikėjimų, skirtingų religijų, netgi nepaisant to, kad daugelis iš jų per daug iškraipo Dieviškąją realybę, tačiau kažkam būtent toks požiūris bus geriausias šiame jo sąmonės vystymosi etape.
Mes visiškai suprantame, kad diktavimai, dabartiniu metu mūsų duodami per šį pasiuntinį, bus suprasti labai nedaugelio žmonių. Kitiems žmonėms, ypač tiems, kurie labai tvirtai susiejo savo sąmonę su kokia nors religine doktrina, šie diktavimai nesukels nieko, išskyrus susierzinimą ir norą susitvarkyti su tuo žmogumi, per kurį šie diktavimai duodami.
Ir jūs vėl galite atsidurti toje pačioje situacijoje, kurioje žmonija atsidūrė prieš 2000 metų, kai įtūžusi minia klykė: "Nukryžiuok jį!"
Galbūt šį kartą nebus prieita iki tiesioginio fizinio susidorojimo. Bet negatyvios jėgos, kurios jūsų pasaulyje veikia, pasirūpino, kad pilnas juodosios magijos ir burtų arsenalas taptų prieinamas kiekvienam norinčiam.
Pažvelkite į jūsų parduotuvių lentynas. Visoje knygų gausoje jūs vos surasite keletą dešimčių knygų, kurios iš tiesų būtinos jūsų dvasiniam vystymuisi ir jūsų dvasinei pažangai. Visi kiti 90 procentų knygų yra dvasiniai surogatai, kurių skaitymas geriausiu atveju nenaudingas, o blogiausiu atveju bus paprasčiausiai pražūtingas jūsų sąmonei, jūsų minčių vaizdams ir tiesiog užprogramuos jus vykdyti neteisingus poelgius.
Todėl aš visada patiriu didelį džiaugsmą, kai stebiu iš subtiliojo plano, kad atsirado dar vienas žmogus, kuris gavo priėjimą prie šių diktavimų, surasdamas svetaines Interneto labirintuose, kuriose jie yra. Man šis žmogus primena staiga jūsų pasaulio tamsumoje blykstelėjusią proto, meilės, siekimo, tikėjimo ugnelę.
Ir aš, stebėdamas, kaip vis daugiau ir daugiau tokių ugnelių užsiliepsnoja tose šalyse, kurios supranta rusų kalbą, kuria šie diktavimai duodami, apgailestauju dėl to, kad mums kol kas nepasiseka surasti patikimų žmonių, per kuriuos mes galėtume išversti šiuos diktavimus į kitas pasaulio kalbas. Todėl aš prašau tų iš jūsų, kas jaučia savyje norą, siekį ir galimybę išversti šiuos diktavimus arba padėti išversti į kitas pasaulio kalbas, prašau, nepalaikykite sunkumu įvykdyti mano prašymą ir suteikti šį svarbų tarnavimą pasauliui.
Šie diktavimai panašūs į gaivų vėją, įsiveržiantį į priplėkusią žmonijos atmosferą. Ir kažkam šis šviežias permainų vėjas naudingas todėl, kad jiems patinka atsistoti po šio vėjo gūsiais ir šiame vėjyje jie nujaučia tai, kas nauja, kas neišvengiamai ateis į Žemę. Ir jau ateina per tų žmonių protus ir širdis, kurie skaito šiuos diktavimus. Kita vertus, šis šviežias vėjas daugelį taip suerzins, kad jie bet kuria kaina panorės uždaryti šį atsinaujinimo ir žmogiškosios sąmonės išgijimo šaltinį. Todėl, kad jie pajus pavojų, einantį iš šio šaltinio, tą jėgą, kuri gali sugriauti jų įprastą gyvenimo santvarką ir priversti prisitaikyti prie naujo pasaulio ir pasikeitusių šio pasaulio egzistavimo sąlygų.
Jie gali, kaip ir prieš 2000 metų dėti pastangas, kad fiziškai susidorotų su šviesos šaltiniu ir numalšintų jį savo bedieviškais veiksmais. Tačiau prisiminkite numylėtinio Surijos diktavimą? Kiekvienas, kuris imsis bet kokių veiksmų prieš mūsų pasiuntinį, neš pačią sunkiausią karmos rūšį, būdingą jūsų pasauliui - bedieviškumo karmą.
Kiekvienas žmogus, kuris išoriškai arba savo sąmonėje kovoja prieš Dievą, prieš Dievo Įstatymą, panašus į vėžio auglį, kurį reikia gydyti ir jeigu nepasiduoda gydymui, tai būtina skubi operacija, kad išlaisvintų Dieviškąjį organizmą nuo šio auglio. Ir tai bus padaryta ir jau daroma jūsų šios visatos, kurios dalis yra jūsų planeta, organizmo gerovei.
Jūsų tikrieji priešai neposėdžiauja kažkur vyriausybėje ir nevadovauja kokiai nors religijai ar tikėjimui. Jūsų tikrieji priešai, su kuriais turite negailestingai kovoti, yra jūsų viduje. Ir tai visų pirma jūsų neišmanymas ir nenoras pakeisti savo sąmonę.
Ir jūs surasite tūkstančius priežasčių, kad pateisintumėte bet kuriuos savo veiksmus, bet kurias savo neigiamas savybes, mintis ir jausmus, užuot atsisakę savo netobulybių ir padėję visus savo prisirišimus prie šio pasaulio, visus savo trūkumus ant tarnavimo tikrajam Dievui altoriaus, Dievui, esančiam jūsų viduje, jūsų širdyje.
Aš žinau, kad kiekvienam iš jūsų ateis diena, kai proto Šviesa nušvies jūsų esybės tamsą ir jūs galutinai pasirinksite, ir daugiau jau niekada neatskirsite savęs savo sąmonėje nuo Dievo, kurio dalelė jūs esate.
Ir jūs surasite savo gyvenimo prasmę ir savo egzistavimo prasmę visiškame nuolankume Dievo Valiai ir savo tarnavime įvykdant šią Valią jus supančioje tikrovėje.
Jūsų pasaulis reikalauja pakeitimo ir šis pakeitimas gali būti įvykdytas tik pakeičiant jūsų sąmonę. Štai ta paprasta Tiesa, kurios aš atėjau mokyti prieš 2000 metų ir žmonės pasirinko verčiau nukryžiuoti mane, bet ne pakeisti savo sąmonę.
Ką gi, jūs vėl stovite prieš tą pačią dilemą ir vėl renkatės.
Todėl šį kartą aš jums linkiu teisingai pasirinkti ir pagaliau paklusti Dievo Valiai ir tapti jo nuoširdžiais tarnautojais amžiams.

AŠ ESU Jėzus