Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Jūsų Meilė ir jūsų Tikėjimas –... >

Jūsų Meilė ir jūsų Tikėjimas – tai viskas, ko jums reikia tam, kad įvykdytumėte savo Dieviškąjį planą

AŠ ESU Šventasis Mykolas, Arkangelas Mykolas! AŠ ESU atėjęs per šį Dievo pasiuntinį.
Mano angelų pulkai, mano angelų legionai atėjo kartu su manimi, kad išreikštų pasiuntiniui pagarbą.
Tegul jūsų neglumina toks mūsų jausmų pasireiškimas. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės galėdami suteikti visą būtiną pagalbą, palaikymą ir apsaugą mūsų pasiuntiniui, esančiam įsikūnijime.
Dabar aš noriu kreiptis į tuos iš jūsų, kas iki galo nesuvokė šio įvykio svarbos ir reikšmingumo.
AŠ ESU Mykolas, Pirmojo spindulio - Tikėjimo spindulio Arkangelas. Ir aš turiu jums pranešti, kad pirmas dalykas, kad galėtumėte eiti Keliu į priekį, yra jūsų Tikėjimas. Be Tikėjimo jums nebus suteikta pagalba iš aukščiau, be Tikėjimo negalėsite žengti nei vieno žingsnio Keliu link Dievo.
Kad ir ką darytumėte fiziniame plane, be Tikėjimo į Dievą joks darbas nebus sėkmingas ir bus panašus į namą, pastatytą ant smėlio.
Tik jūsų Tikėjimas yra ta kelrodė žvaigždė, kuri nurodys jums kelią per jūsų gyvenimo audras ir štormus, su kuriais susiduriate savo gyvenimuose fiziniame plane.
Todėl nuo jūsų Tikėjimo lygio priklauso, kiek sėkmingas bus jūsų tolesnis žingsnis.
Jeigu tikite ir jūsų Tikėjimas stiprus, tai galite prašyti Dievo vadovavimo savo gyvenime ir Jis jums vadovaus tiek, kiek leidžia jūsų Tikėjimas.
AŠ ESU Mykolas, Arkangelas! AŠ ESU atėjęs, kad įtvirtinčiau jūsų Tikėjimą ir jūsų atsidavimą Viešpačiui. Jūs dvejosite ir jūs nuolat dvejojate, kai einate Keliu, vedančiu jus atgal pas Dievą. Jūs prašote ženklų ir vadovavimo, kai einate savo Keliu. Bus jums ženklai ir bus jums vadovaujama, tik ne anksčiau, negu jūs įrodysite savo Tikėjimą ir savo ištikimybę Dievui ir Pakylėtųjų Pulkams.
Iš pradžių jūs atiduodate savo žmogiškąjį ego, išreiškiate savo nuolankumą Dievo Valiai ir tik po to gaunate ženklų ir patvirtinimą, kad pasirinkote teisingai.
Toks yra Įstatymas ir nei aš, nei jūs negalime jo pakeisti.
Todėl visiems jums, esantiems įsikūnijime, būtinas Tikėjimas. O kartu su Tikėjimu jūs gausite viltį ir vadovavimą.
O jūsų Tikėjimo pasireiškimas fiziniame pasaulyje bus jūsų Meilė. Todėl, kad be Meilės, jus kiaurai persmelkiančios, įkvepiančios veiksmams fiziniame plane, neįmanoma žengti nei vieno žingsnio teisinga kryptimi.
Iš pradžių jūs tikite ir tik paskui pradedate jausti viską nustelbiantį meilės jausmą ir ši Meilė pradeda vadovauti jūsų gyvenime ir veda jus per visus testus ir išbandymus.
Jūsų Meilė ir jūsų Tikėjimas - tai viskas, kas reikalinga tam, kad įvykdytumėte savo Dieviškąjį planą.
Ir jeigu jums savo Dieviškajam planui įvykdyti reikia dar kažko, tai įdėmiai išanalizuokite savo norus ir siekius.
Ir paprastai šitai būna kaip tik tai, ko jums būtina atsikratyti pirmiausia.
Jeigu jums reikia pinigų, valdžios ir dar kažko, priklausančio iliuziniam pasauliui, be ko jums atrodo, kad negalėsite tarnauti Dievui, tai jūs klaidingame kelyje.
Jūs visada turėsite viską, kas yra būtina įvykdyti jūsų Dieviškajam planui ir tarnauti Dievui ir žmonėms, jeigu Tikėjimas ir Meilė taps nuolatiniai jūsų gyvenimo palydovai.
O Išmintis, Dieviškoji Išmintis, kaip tik yra ta savybė, kurią jūs įgyjate, kai nesavanaudiškai mylite ir tikite.
Dievas apdovanoja jus savo Išmintimi ir ne tik Išmintimi, bet ir kitomis Šventosios Dvasios dovanomis, kurios nusileidžia ant jūsų jums paprašius ir netgi tada, kai jų neprašote.
Jūsų širdies savybės, kurias įgyjate nesavanaudiškai tarnaudami Dievui, pačios pritraukia į jūsų pasaulį viską, kas jums būtina tam, kad jūsų tarnavimas būtų efektyvesnis.
Jeigu jūs teisingame Kelyje, tai jūs įgyjate visas Dieviškąsias savybes ir tobulybes pagal tai, kiek pažengiate Keliu į priekį.
Bet kai tiktai pradedate dievinti savo siekio objektą, labai greitai pasukate iš Kelio. Žmogiškas protas toks klastingas, kad netgi siekį įgyti Dieviškųjų savybių gali pasukti sau, savo ego, o ne Dievo naudai.
Iki tol, kol esate tankiame fiziniame pasaulyje, turite nuolatos būti sargyboje ir kiekvieną minutę stengtis atskirti tą motyvą ir tą norą, kurie jus veda.
Todėl tiek daug žmonių, prisišliejusių prie skirtingų religinių grupių ir judėjimų, iš tikrųjų į tas grupes atėjo ne dėl to, kad tarnautų Dievui, o tam, kad tarnautų ir garbintų savo ego.
Iš tiesų Dievo garbinimui nereikia jokio ritualo, jokios išorinės įstaigos ir net nereikia, kad laikytumėtės kokios nors bažnytinės dogmos.
Jūs nusilenkiate savo širdyje ir turite surasti Dievą savo širdyje, ir garbinti tiktai Jį.
Ir visi išoriniai mokymai, išorinės grupės ir išorinės bažnyčios reikalingos jums tik dėl to, kad suprastumėte šią paprastą tiesą ir kreiptumėtės į vienintelį tikrą Dievą, kuris yra jūsų širdyje.
Ir jeigu jūs gilinsitės į visų didžiųjų žmonijos Mokytojų žodžius, netgi į tuos žodžius, kuriuos jie perdavė per diktavimus, duotus per šį pasiuntinį, tai pamatysite vieną bendrą dėsningumą. Visi didieji žmonijos Mokytojai, kiekvienas savo kalba ir remdamasis savo vidiniu supratimu, mokė vienos ir tos pačios didžiosios Tiesos apie tai, kad viskas yra Dievas ir šis Dievas yra bet kurio daikto, esančio šiame išreikštame pasaulyje, viduje.
Taigi Dievas yra ir jūsų viduje. Ir kai ši Dieviškoji Tiesa pagaliau užvaldys žmonijos daugumos sąmonę ir kiekvienas žmogus atsigręš į šį Dievą, esantį jo paties viduje, tai išreikštas pasaulis, ši išreikšta iliuzija nustos egzistavusi. Ir žmonija ir visa Žemė pereis į aukštesnį energetinį lygį ir egzistuos kituose, subtilesniuose kūnuose.
Ir tada pasibaigia kova tarp jėgų, ginančių iliuziją, ir tarp jėgų, nukreipiančių savo pastangas iliuzijos suvyniojimui.
Ir jeigu dėmesingai, būdami pačios aukščiausios jums pasiekiamos sąmonės būsenos, pažiūrėsite į supantį jus pasaulį, tai pamatysite, kaip aplink jus nuolat susiduria šios jėgos.
Ir yra žmonių, kurie gina šio pasaulio iliuziją ir visi jų veiksmai nukreipti šios iliuzijos palaikymui. Ir yra žmonių, kurių visi veiksmai nukreipti šio pasaulio iliuzijos suvyniojimui.
Ir galėsite pastebėti, kad pirmųjų daug daugiau negu antrųjų.
Bet tai tik atrodanti, išorinė, jėgų persvara. Ir ši persvara laikina ir išreikšta tik fiziniame šios planetos pasaulyje, šiuo istoriniu momentu. Bet subtiliajame plane pasiekta galutinė Šviesos jėgų persvara ir tik laiko klausimas, kada ši pergalė bus išreikšta fiziniame plane. Todėl dviejų jėgų priešprieša tęsiasi. Ir darbo man ir mano mėlynosios liepsnos legionams nemažėja.
Ir visi šviesnešiai, nors jų ir mažuma, patikimai apsaugoti!
Jėgų persvara tų, kas Dievo pusėje. Ir taip buvo visada.
Ne skaičiumi, o tikėjimu ir atsidavimu buvo vykdomi tie pakitimai Žemėje, kurie turėjo įvykti pagal Dievo planą reikiamu laiku.
Todėl tegul jūsų neglumina laikina persvara fiziniame plane tų jėgų, kurias jūs vadinate tamsos jėgomis. Jų laikas iš tikrųjų pasibaigė. Kad ir kaip jie siautėtų, jų jėgos jau baigiasi.
Aš ir mano legionai esame visiškoje jūsų dispozicijoje. Ir mes pasiruošę jums pašaukus suteikti visą pagalbą, kuri gali būti jums suteikta pagal jūsų Tikėjimą.

AŠ ESU Arkangelas Mykolas ir aš laukiu jūsų pagalbos šaukinių 24 valandas per parą ir kartu su savo angelų legionais pažadu jums suteikti visą įmanomą pagalbą!