Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Aš ir mano angelai pasiruošę a... >

Aš ir mano angelai pasiruošę ateiti pagal pirmą jūsų pašaukimą!

AŠ ESU Mykolas, atėjęs!
AŠ ESU atėjau! Aš atėjau tam, kad mano atėjimas būtų išreikštas fiziniame plane per šį pasiuntinį!
Aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu ir aš tikiuosi, kad šis susitikimas duos jums naudos, nes visi mūsų kontaktai ir mūsų sąveika labai svarbūs.
Jūs žinote mane kaip tą, kuris vadovauja Dieviškajai kariaunai ir kovoja su bet kuriuo negatyvios, neigiamos, energijos pasireiškimu. Taip, aš tarnauju gindamas šios visatos Dievo interesus ir vykdau savo darbą taip, kaip man liepia mano garbė.
Aš ir mano angelai pasiruošę ateiti pagal pirmą jūsų pašaukimą ir kvietimą, kad suteiktume jums pagalbą, kurios jūs prašote. Daug visokių nešvarumų yra astraliniame Žemės planetos plane ir aš esu tas, kuris pagal savo pareigas privalo sekti, kad šie nešvarumai netrukdytų evoliuciniam planetos vystymuisi. Aš žiūriu tvarkos ir padedu jūsų evoliuciniam vystymuisi. Aš vadovaujuosi jūsų pašaukimais ir rūpestingai vykdau juos, bet tiktai tuo atveju, kai jie atitinka Dievo Valią.
Dabar aš pasiruošęs tarnauti su dviguba jėga ir energija, nes galiu džiaugdamasis pabrėžti, kad daug žmogiškųjų individų atėjo į protą ir bando suprasti šios visatos Įstatymą ir juo sekti. Tai labai džiugina. Bet taipogi šioje džiaugsmingoje žinioje yra liūdesio prieskonis todėl, kad egzistuoja tie, kurie savo sąmonėje taip žemai krito, kad nebegali daugiau eiti evoliuciniu keliu. Ir šiems žmonėms mes atliekame duobkasių vaidmenį. Nes po individų, galutinai netekusių ryšio su Dievu, mirties subtiliajame plane lieka tamsus energetinis debesis, netinkantis tolesnei evoliucijai. Mūsų užduotis surinkti šias kosmines šiukšles, kad duotume galimybę judėti į priekį visam tam, kas seka evoliucija. Tai liūdna, bet per daug žmogiškųjų individų taip pririšo save prie fizinio plano, kad jau nebegali toliau vystytis. Ir šitas jų gyvenimas bus paskutinis. Kadangi jie jau daugelį įsikūnijimų neturi ryšio su Dievu ir nesiekia šio ryšio, tai jiems evoliucijos procesas baigtas. Jie negali daugiau pasilikti Žemėje ir bus priversti atnaujinti savo evoliucinį kelią kitose planetose ir žemesnėse formose arba visiškai nueiti nuo individualybės vystymosi kelio ir sugrįžti į Vieningojo širdį perpoliarizacijai. Visa tai yra didelis darbas man ir mano legionams, bet šis mūsų darbas atlaisvina jums Kelią. Tiems iš jūsų, kurie laikosi šios visatos Įstatymo.
Jums neverta per daug didelio dėmesio skirti tam, kas nesusiję su jūsų evoliucija. Bet aš ir mano legionai būsime dėkingi jums, jeigu vis pašauksite tam, kad mes sėkmingiau galėtume susitvarkyti su mūsų darbu subtiliajame plane.
Jūs žinote, kad įvyksta daug katastrofų ir stichinių nelaimių, kuriose žūsta žmonės, daug žmonių. Žmonės žūsta dėl įvairių priežasčių ir ne jums spręsti apie šias priežastis ir jas analizuoti. Bet jūs galite padėti sieloms tų žmonių, kurie atlieka perėjimą tragiškomis aplinkybėmis. Ir jeigu jūs pašauksite mane ir mano legionus ir pakviesite mus, kad mes paimtume savo žinion sielas žmonių, žuvusių vienoje ar kitoje katastrofoje, tai šitai palengvins mums įvykdyti savo darbą.
Todėl, prašau, jeigu jūs tapote liudininku ar per žinias išgirdote apie kažkokią katastrofą, pašaukite šitaip:

„Vardan Visagalio Viešpaties Dievo, vardan mano Aukščiausiojo AŠ aš prašau Numylėtinio Arkangelo Mykolo ir Apsaugos angelų paimti savo žinion situaciją, susijusią su šiuo įvykiu (nurodote tikslią vietą ir duodate įvykio aprašymą, pavyzdžiui: „lėktuvo nukritimu ten ir ten“). Aš prašau tavęs ir tavo angelų suteikti pagalbą žmonių, žuvusių šioje katastrofoje, sieloms ir palydėti jas į tą subtiliojo plano lygį, kuris atitinka jų pasiekimus, gautus šiame ir praėjusiuose gyvenimuose.
Tegul viskas įvyksta pagal Šventą Dievo Valią. Amen.“

Jūsų pagalbos sieloms šiuo atveju negalima neįvertinti, nes jūs duodate šioms sieloms galimybę nesibastyti žemuosiuose astralinio plano sluoksniuose, o su mūsų pagalba pakilti į tas buveines, esančias eterinėse oktavose, kur joms bus suteikta visa būtina pagalba ir atliekama reabilitacija prieš naują įsikūnijimą.
Niekada neteiskite supančių jus žmonių, ar jie verti Dievo akyse ar ne. Žmogiškoji sąmonė negali žinoti nei kitų pasiekimo lygio, nei jų nuopelnų prieš Dievą. Ir tik iš mūsų lygio ir plano matosi, kas yra kas ir kokie kiekvieno nuopelnai prieš Dievą ir žmones.
Todėl neapsisunkinkite per daug kitų žmonių gelbėjimu, daugiau galvokite apie savo pačių sielos gelbėjimą. O aš ir mano angelai visada pasiruošę ateiti jums į pagalbą ir apginti jus nuo tų nenumatytų situacijų, į kurias patekote, jeigu jūsų karma leidžia man ir mano angelams jums šią pagalbą suteikti.
Todėl rūpinkitės, prašau, nuopelnų ir gerosios karmos įgijimu, kad kritiškais gyvenimo momentais jums užtektų energijos tam, kad jūsų pašaukimas būtų įvykdytas.
Aš ir mano angelai visada esame sargyboje, nepavargdami budime kiaurą parą. Mes tarnaujame Žemės žmonijai. Ir aš prašau jūsų, kad nepamirštumėte apie tai, kad mes esame, ir kreiptumėtės į mus pagalbos kas dieną pašaukdami savo širdžių tyloje.
O, kaip malonu girdėti išreiškiamą dėkingumą tų žmonių, kuriems suteikta pagalba. Aš paprasčiausiai maudausi jūsų Meilės spinduliuose, kai jūs siunčiate man savo Meilę ir Dėkingumą. Ir šiomis minutėmis aš gaunu tokį Dieviškosios Energijos papildymą, kad mano pastangos, nukreiptos padėti Žemės žmonijai, daugelį kartų padidėja.
Aš laimingas, kad tarp jūsų yra tokių žmonių, kurie pasirengę paprasčiausiai pasiųsti man savo Meilę, netgi nieko manęs neprašydami. Jūsų meilė padeda man su dviguba energija tarnauti tiems, kam reikalinga mūsų pagalba ir apsauga.
O dabar aš pasiruošęs duoti jums dar vieną labai svarbų pamokymą. Ir šis pamokymas liečia jūsų ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Labai daugelis žmonių bando bendrauti su Aukščiausiąja savo pačių dalimi. Ir tai labai džiugina ir Pakylėtieji Valdovai tai sveikina. Bet turite visada prisiminti, kad šiame kelyje jūsų tyko pavojai, kaip ir bet kurioje veikloje Žemėje, turinčioje dvejopą charakterį. Tada, kai jūsų motyvas nėra visiškai švarus ir keturių jūsų žemųjų kūnų švarumas nepakankamas, o jūsų noras užmegzti ryšį subtiliajame plane didelis, jūs galite patirti bendravimo patirtį ne su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi, o su būtybėmis, esančiomis astraliniame plane, kurios gali geriausiu atveju pasišaipyti iš jūsų, o blogiausiu atveju pavergti jus ir išnaudoti savo tikslams. Todėl užmegzkite ryšį su Aukščiausiuoju AŠ vadovaujant patyrusiam vadovui ir visada prieš pradėdami savo meditaciją kreipkitės į mane pašaukdami ir prašydami apginti jus nuo bet kurių negatyvių, neigiamų poveikių subtiliajame plane ir nuo bet kurių būtybių, demonų ir išsikūnijusių dvasių įtakos.
Aš labai patariu jums nepraleisti šio pašaukimo prieš kiekvieną savo meditaciją ir bet kurį bandymą bendrauti su Aukščiausiuoju AŠ.
Prisiminkite, kad niekas negali jums uždrausti bandyti bendrauti su subtiliuoju pasauliu, kai pradedate sąveikauti su tamsos jėgomis, esančiomis ir veikiančiomis daugiausia per astralinį planą. O meditacijos metu jūs visada prisiliečiate prie astralinio plano, bent jau iki to laiko, kol neišmoksite akimirksniu, kaip kokiu greitaeigiu liftu, pasikelti į Aukščiausias Šviesos oktavas.
Aš daviau jums šiandien pakankamai informacijos pamąstymams ir dabar su jumis atsisveikinu.

AŠ ESU Šventasis Arkangelas Mykolas ir aš nešu jums mėlyną savo apsaugos liepsną.