Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šv. Arkangelas Mykolas > Apie apsaugą nuo žemiausių sub... >

Apie apsaugą nuo žemiausių subtiliojo plano sluoksnių

AŠ ESU Šventasis Arkangelas Mykolas, atėjęs pas jus šią dieną.
AŠ ESU atėjau su savo mėlynosios liepsnos apsaugos legionais. Ir AŠ ESU atėjau pasakyti jums, kad, nepaisant viso Žemėje susiklosčiusios situacijos sudėtingumo ir nenuspėjamumo, mes atliekame savo tarnybą ir tebesame atsakingi už apsaugą kiekvieno, kas kreipiasi į mus pagalbos ir apsaugos.
Aš jums pasakysiu, kuo jūsų laikas skiriasi nuo buvusių laikų. Anais laikais taipogi buvo momentų, kai subtilusis planas, ypač žemutiniai astralinio plano sluoksniai, prieidavo arti prie Žemės, bet dabar tokį pasaulių suartėjimą skatina pati evoliucinio vystymosi eiga.
Aukščiausieji planai išsivalė jiems nebūdingus prasiskverbimus, ir visi tie, kas nedraugiškai nusiteikęs Žemės evoliucijų atžvilgiu ir nenori bendradarbiauti su mumis, Pakylėtųjų Pulkais, dabar prispausti prie sluoksnių, artimų žemiškajam, fiziniam planui. Todėl šiuo metu sustiprėja ne pačių geriausių subtiliojo plano sluoksnių įtaka Žemės gyventojams.
Šis evoliucijos etapas dėsningas, ir jums reikės išmokti gyventi tomis sąlygomis, kai prie jūsų priartintas astralinis planas ir žemiausi mentalinio plano sluoksniai. Šiuose sluoksniuose susitelkę ne patys geriausi žmonijos įdirbiai. Daugelis žmonijos kartų sukurdavo netobulus pavyzdžius ir kurdavo netobulas mintis ir dabar jūs esate priversti susidurti su savo pačių kūriniais. Šitai panašu į mūšį, kai jūs susiduriate ne tik su savo nerealiąja dalimi, bet ir su ta nerealiąja kolektyvinės nesąmoningos žmonijos dalimi, kuri buvo sukurta daugelio žmonių kartų.
Pasauliai priartėjo vienas prie kito, ir karmą atidirbti galite tik jūs patys. Ir tuos neigiamos energijos sutankėjimus, kurie egzistuoja, dabar patys turite perdirbti. Yra individų, kurie išvalė savo auras ir čakras tiek, kad sugeba praleisti į tankų fizinį pasaulį didelį Šviesos kiekį, ir kai ši Šviesa patenka į jūsų pasaulį, tai gesina, slopina tą tamsą, kuri susikaupė artimuose Žemei subtiliuosiuose planuose.
Tada, kai jūsų kūnų vibracijos tampa daug aukštesnės nei vidutinės žmonijos vibracijos, jūs pradedate jausti astralinį planą ir jo gyventojus. Tie žmonės, kurie nesugebėjo pakankamai išvalyti savo keturių žemųjų kūnų, kaip ir anksčiau gyvena fiziniame pasaulyje ir subtiliojo plano nejaučia.
Jūsų metu yra vietų, kur pasauliai labai arti prieina vienas prie kito ir vienas į kitą prasiskverbia. Ne visi žmogiškieji individai sugeba jausti subtilųjį planą, tačiau tam, kad galėtumėte toliau eiti evoliuciniu vystymosi keliu, jums būtina žinoti atitinkamas apsaugos priemones, kai susiliečiate su žemutiniais subtiliojo pasaulio sluoksniais, žemutiniais astralinio ir mentalinių planų sluoksniais.
Būna laiko periodų, kai šių planų būtybės tampa matomos ir juntamos subtiliausiems žmogiškiesiems individams. Jūs galite jausti be priežasties atsiradusį nerimą, nemigą, savo šoniniu matymu galite matyti purvinos pilkos spalvos judančias figūras. Jūs turite žinoti, kad nei vienas astralinio plano gyventojas ir jokia astralinio plano energija negali jums pakenkti tol, kol esate tikras dėl savo nepažeidžiamumo ir apsaugos.
Todėl jums būtina išmokti nejausti baimės, kad ir į kokią situaciją patektumėte ir kad ir ką jaustumėte. Tik jūsų netobulybės leidžia astraliniam planui jus atakuoti ir jums kenkti. Tol, kol esate savo sąmonę sutelkę į Dieviškąjį Pasaulį ir jaučiatės nepažeidžiami, jums nėra ko bijoti. Dauguma astralinio plano gyventojų virpa prieš jūsų čakrų ugningumą. Jūs esate jiems pavojaus šaltinis ir, iš tikrųjų, tie iš jūsų, kas perveda ugnį į jūsų fizinį pasaulį, išvalo astralinį planą Kundalini ugnimi, Kundalini kalaviju. Savaiminis Kundalini energijų pakilimas neutralizuoja ištisus pulkus, gyvenančius astraliniame plane.
Astraliniam planui jūs esate nepažeidžiami. Tačiau tuo atveju, kai jūs leidžiate sau netobulas sąmonės būsenas, tokias kaip liūdesys, baimė, neapykanta, priešiškumas, jūsų vibracijos pažemėja ir astraliniam planui jūs tampate pažeidžiami. Todėl mes vėl ateiname ir vėl prašome jus skirti dėmesį savo sąmonės higienai, išvalyti iš jos viską, kas turi žemas vibracijas, kas nesuderinama su Dieviškuoju Pasauliu.
Kiekvienas iš jūsų yra atsakingas už savo sąmonės būseną. Yra žmonių, kurie nesupranta to Mokymo, kurį mes duodame. Labai daugelis skaitydami mūsų laiškus jaučia susierzinimą. Šitai liudija tik apie tai, kad jų vibracijos ir jų sąmonės lygis nepakankami tam, kad suvoktų per mūsų pasiuntinį duodamą Mokymą. Supraskite, kad jūsų pasaulyje yra labai daug sąmonės vystymosi lygių. Ir yra individų, kurie užsispyrę nenori vystytis ir praleidžia vieną kosminę galimybę po kitos.
Dabar atėjo laikas, kai žmonės, turintys labiau išplėstą sąmonę, turėtų susivienyti naujų moralės ir dorovės pavyzdžių ugdymui. Ar prisimenate apie tai, kas sakoma Biblijoje apie Sodomą ir Gomorą? Visada buvo žmonių, kurie turėjo aukštesnę sąmonę, ir visada buvo žmonių, kurie nenorėjo sekti Dieviškaisiais elgesio pavyzdžiais. Ir jūs puikiai žinote iš Biblijos, kuo viskas pasibaigia.* Todėl tai, ko mokome, liečia visus ir kiekvieną dabar gyvenantį Žemėje. Ir laimingi tie, kas supranta mūsų Mokymą ir juo seka. Jūs pastebėjote, kad mes specialiai vengiame bet kokio religiškumo, bet kurių religinių dogmų ir taisyklių. Mūsų užduotis duoti jums naują dorovės, moralės įstatymo pavyzdį, kuriuo sekdami jūs sugebėsite išeiti į naują realybę.
Aš ir mano angelai visada jūsų paslaugoms, ypač sunkiais jūsų gyvenimo momentais, kai prarandate savikontrolę ir tampate pažeidžiami tamsos jėgoms, jūs visada galite kreiptis į mus pagalbos. Ištisi mano apsaugos angelų legionai pasiruošę jums suteikti pagalbą ir apsaugą 24 valandas per parą. Nesivaržykite kreiptis į mus pagalbos, mūsų pareiga ir mūsų priedermė padėti žmonėms. Mes negalime pradėti vykdyti savo pareigų, kol mūsų nepašauksite, tačiau jūsų šauksmas priverčia mus atsakyti ir ateiti jums į pagalbą sunkioje situacijoje.
O dabar aš norėčiau duoti jums trumpą šaukinį, kuriuo galite naudotis bet kurioje kritiškoje situacijoje:

„Vardan Visagalio Viešpaties Dievo, Arkangele Mykolai, ateik man dabar į pagalbą!!!“

Ištarę šitą šaukinį, galite nupasakoti situaciją, kuriai reikalingas įsikišimas ir pagalba. Nebijokite mūsų apsunkinti savo prašymais ir šaukiniais todėl, kad tai mūsų darbas – padėti žmonijai.
O dabar, prieš atsisveikindamas su jumis, aš turiu dar kartą priminti, kad pati geriausia apsauga jums bus aukšto vibracijų lygio palaikymas. Laikykitės tų patarimų, kurie jums Valdovų duodami tam, kad visąlaik išsaugotumėte aukštą savo sąmonės lygį.

AŠ ESU Šventasis Arkangelas Mykolas!

*Sodoma ir Gomora – du miestai, kurių paminėjimas Biblijoje susijęs su išskirtiniu jų gyventojų ištvirkimu. Viešpats sugriovė Sodomą ir Gomorą tada, kai Abraomui nepavyko sutikti Sodomoje netgi dešimties teisuolių. Pagal Pradžios knygą (19:24-28), Viešpats išliejo lietumi „sierą ir ugnį“ ant „lygumos miestų“.