Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Rekomendacijos metų pabaigoje >

Rekomendacijos metų pabaigoje

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi tam, kad duočiau šį savo laišką.
Aš atėjau vieną iš paskutinių metų dienų tam, kad suvestume kai kuriuos rezultatus ir numatytume būsimus orientyrus jūsų sąmonėje.
Aš atėjau, kad pasikalbėčiau su jumis. Neskubėdama... Nuoširdžiai... Atsargiai ir švelniai...
Aš atėjau kaip mylinti ir rūpestinga motina. Ir iš tikrųjų aš esu jūsų motina, nes aš rūpinuosi jumis, gydau jūsų sielas. Ir tada, kai jums ypač sunku, visi jūs ateinate pas mane.
Aš žinau, kad jums sunku. Aš žinau, kad jūs visi esate naujų energijų, ateinančių į jūsų pasaulį, ir senų energijų, kurios dar vyrauja jūsų pasaulyje, susikirtime. Ir visuomet yra labai sunku: gyventi pereinamuoju laiku.
Jūsų fiziniai kūnai ir subtilesni laidininkai kartais nesugeba susidoroti su padidinta apkrova. Tačiau jums reikės pakentėti. Kitaip nepavyks. Daugelis angelų gydytojų ir daugelis Valdovų pasiruošę, kaip ir aš, suteikti jums visą įmanomą ir galimą pagalbą. Todėl neatstumkite šios pagalbos, kurią jums duoda Dangus. Kreipkitės pagalbos į Valdovus, angelus, elementalus ir asmeniškai į mane.
Aš nešu ant savęs daugelio įsikūnijusių Dievo sūnų ir dukterų naštą. Aš stengiuosi palengvinti jums jūsų dalią. Bet ir jūs padėkite man. Man reikia jūsų energijos – jūsų maldų ir jūsų Meilės energijos.
Mes galime ir privalome padėti vieni kitiems. Aš palengvinsiu jums jūsų naštą šiuo pereinamuoju laiku, o jūs, prašau, duokite man papildomą energijos rezervą.
Aš klausau jūsų prašymų, ir kartais vos vienos maldos, nuoširdžiai ištartos širdyje, pakanka, kad pagalba būtų suteikta. Visgi jūs nesiteikiate pasiųsti man savo maldų energijos. Aš negaliu suteikti jums pagalbos tada, kai jūs reikalaujate pagalbos iš manęs. Aš galiu padėti tik sugrudusioms širdims, širdims, kurios atgailauja ir yra pasiruošusios paklusti bet kuriam mūsų reikalavimui. Kaip visada, mes kviečiame jus į tinkamą sąmonės būseną. Kai kuriems tam, kad įgytų tinkamą sąmonės būseną, yra būtinas pasninkas, malda, atgaila, išpažintis ir komunija.
Kitiems pakanka nuoširdžių atgailos ašarų. Ir, nusiplovę šiomis ašaromis, paryčiui po bemiegės nakties mano brangieji vaikai sugeba nuoširdžiai melstis ir atgailos laipsnis, esantis jūsų širdyse, duoda man galimybę suteikti pagalbą.
Aš matau jūsų kančias. Aš jus atjaučiu. Tačiau supraskite ir mane. Yra kai kurių jūsų praeities veiksmų karmos rūšių, kurias galima atpirkti tik kančiomis. Daug sielvarto jūsų pasaulyje ir daug kančių.
Aš matau. Ir aš taip pat matau kitką. Aš matau, kaip jaunimas visiškai neatsakingai naudoja neįkainojamą Meilės energiją. Aš matau... Ir mano širdis drebėdama apmiršta, nes aš žinau, kokias kančias patirs ateityje šios sielos. Jūs patys pasmerkiate save daugybei kančių.
Aš atėjau priminti apie jūsų atsakomybę už jūsų poelgius, kad prašytumėte manęs išgelbėjimo nuo kančių ir išgydymo ne tada, kai visas jūsų gyvenimas jau praėjęs ir esate apsisunkinę didžiule ligų ir psichologinių problemų našta. Aš norėčiau, kad jaunimas kreiptųsi į mane pagalbos, patarimo ir palaikymo jau dabar. Kad savo brandos metais galėtų tarnauti Viešpaties Šlovei ir vykdyti Dieviškuosius darbus fiziniame plane.
Jūs visi dabar savo žvilgsnius turite nukreipti į jaunimą, ir tie iš jūsų, kurie į gyvenimo pabaigą daugiau ar mažiau suvokėte Dieviškąją Tiesą, – jūs sugebate perduoti naujajai kartai savo patirtį.
Pagalvokite, kokia forma galite tą padaryti, bet tą padaryti būtina, – aš sakau jums.
Aš rūpinuosi būsimąja karta, nes numatau artimiausiu metu didžiulius pasikeitimus, ypač mano mylimoje Rusijoje. Ir ant to jaunimo, kuris dabar slankioja gatvėmis ir nežino kuo užsiimti, pečių guls didžiulis darbas ir didžiulė atsakomybė. Tegu jaunimas gaus žinojimą apie Dieviškąjį Įstatymą, egzistuojantį šioje Visatoje. Tegu šis žinojimas bus suteiktas jaunoms širdims. Nebūtina panaudoti bažnyčios institucijos, kad priverstum jaunimą vykdyti vienos ar kitos religijos priesakus. Visiškai nebūtina. Svarbu, kad Dievas apsigyventų kiekvieno pasaulyje gyvenančio žmogaus širdyje. Svarbu, kad kiekvienas žmogus gyventų pagal Įstatymą.
Ir jei jūs manote, kad bažnyčios ceremonijos paseno ir atstumia jaunimą, duokite jam moralės normų ir taisyklių sąvadą per paskaitas, filmus, seminarus. Duokite jaunimui teisingus orientyrus gyvenime. Tai jūsų pareiga – kiekvieno, kuris dabar skaito šį mano laišką, pareiga.
Aš atėjau pas jus šią dieną metų pabaigoje todėl, kad šis metų pabaigos ir naujųjų metų pradžios nuojautos laikas traukia prie apmąstymų. Pasistenkite įsiklausyti į savo vidinį poreikį mąstyti savo širdyje. Pasistenkite atsiskirti. Jūsų draugai ir pažįstami ir visos egzistuojančios tradicijos jums sakys priešingai ir kvies prie triukšmingų užstalių ir tradicinių naujametinių ir kalėdinių stalų.
Nesiekite triukšmingų kompanijų. Nesukurkite naujos karmos, kad visus ateinančius metus nereikėtų jos narplioti. Ir kitų metų pabaigoje nesiskųskite man, kad jums sunku ir trūksta sveikatos bei energijos.
Metai iš metų naudokitės tais patarimais, kuriuos aš jums duodu, ir kiekvieni ateinantys metai bus vis laimingesni už praėjusius.
Dievo pagalbos jums naujais metais!

AŠ ESU Motina Marija, buvau su jumis šią dieną.