Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Apie dvasinę Rusijos misiją >

Apie dvasinę Rusijos misiją

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus šią dieną. Aš taip džiaugiuosi, kad Dieviškoji mūsų bendravimo galimybė ir toliau tęsiasi, aš taip džiaugiuosi vėl pas jus ateidama pokalbio.
O, jeigu jūs žinotumėte, kaip daug ką aš norėčiau jums perduoti ir, jei neprieštarausite, tai pradėsime nuo paties svarbiausio. Mes pradėsime nuo naujos Dieviškosios malonės, kuri suteikta tiesiog šiomis dienomis Karminės Valdybos posėdyje, kuris dabar vyksta.
Aš skubu jums pateikti džiaugsmingą žinią! Jūs žinote, kad aš esu Rusijos globėja, ir jūs žinote, kad šios šalies liaudis nuo seno skiria man savo dėmesį maldose. Aš padedu išgyti, mano ikonos turi stebuklingą poveikį, jos gina ir išgydo tuos, kuriems reikalinga apsauga ir pagalba.
Aš uždedu savo buvimą ant daugelio ikonų, kuriose aš pavaizduota, ir pagal mano veido, akių išraišką jūs galite visada sužinoti atsakymus į jus jaudinančius klausimus. Aš siekiu bendrauti su jumis ir aš suteikiu visą pagalbą, kuri yra mano jėgoms, mylimieji mano vaikai.
Aš ką tik grįžau iš Karminės Valdybos posėdžio. Ir ta džiaugsminga žinia, kurią aš noriu jums pranešti, susijusi su mano mylima Rusija. Jūs žinote, kad šiai šaliai paruošta didi Misija – vesti paskui save tautas dvasiniu Keliu. Ir štai dabar pagaliau atvertas kelias ir Rusija išėjo į tą savo kelio tašką, iš kur jau matoma būsima Misija, tą savo kelio tašką, kuris leidžia atskleisti jos Misiją.
Jūs žinote, kad daugelis praeities pranašų kalbėjo apie didingą šios šalies vaidmenį ir Misiją. Tačiau praktikoje viskas susidėliodavo visiškai priešingai ir tas Rusijos paveikslas, kuris susiklostė per pastaruosius dešimtmečius Vakaruose, nėra labai patrauklus.
Mes dėmesingai sekėme vystymąsi tų individų, kurių likimai susieti su Rusija ir kas įsikūnija Rusijoje jau daugelį šimtmečių. Ir žinote, mes priėjome prie išvados, kad geriausių savo atstovų dėka Rusija užsitarnavo teisę stoti į pasaulio dvasinio vedlio Kelią. Aš prašau jūsų nepainioti šio vaidmens ir šios Misijos su tuo vaidmeniu, kurį visas pasaulis dar visai neseniai prikišdavo Rusijai, arba kaip ji tada vadinosi – Tarybų Sąjungai.
Dabartinis vaidmuo kai kuo yra tiesiog priešingas anksčiau šalies prisiimtai misijai. Ir šis skirtingumas susijęs su tuo, kad Rusija pašaukta tapti labai dvasinga šalimi. Būtent dabar, kai išoriškai atrodo, kad nėra jokio dvasingumo, dedami būsimos dvasingos šalies pagrindai. Būtent dabar Rusijos tauta, pavargusi nuo beviltiškumo ir netikėjimo, pasiruošusi veržtis į Dieviškosios malonės šaltinį, klauptis ant kelių ir ištarti savo širdyje:

„Viešpatie, atleisk man, Viešpatie, atleisk mums, Dangiškasis Tėve. Mes nežinojome, ką darome. Mes pasitikėjome savo kūniškais raumenimis, ir mes dėl savo neišmintingumo sukūrėme daug nelaimių. Prašau, Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Atleisk mums, Viešpatie, už viską, ką mes pridarėme, už visas bėdas ir nelaimes, kurias mes atnešėme pasauliui. Viešpatie, jeigu tam bus Tavo Valia, ateik į mūsų šalį, suteik mums išminties ir padėk eiti Tavo Keliu.“

Ir būtent tada, kai Rusijos tauta – jos geriausi sūnūs ir geriausios dukterys – padarys atgailą savo širdyje, atsivers šiai šaliai iki šiol neregėta Dieviškoji galimybė.
Jūs labai greitai susidursite su dideliu dvasingumo sprogimu Rusijoje. Ir jums neturės reikšmės, į kokią šventyklą eiti ir kokioje šventykloje nusilenkti ir atsiklaupti. Todėl, kad savo sąmonėje jūs pakilsite į tą Dieviškąją Viršūnę, iš kurios nesimato praeities prieštaravimų tarp skirtingų tikėjimų ir religijų. Jūsų širdys prisipildys tokios Dievo palaimos, kad nustosite jausti bet kuriuos neigiamus jausmus savo artimiems, kurie skiriasi nuo jūsų. Reikia susivienyti vieningame širdžių polėkyje. Reikia susivienyti po tautos dvasinės vienybės šūkiu. Tik po atgailos įmanomas dvasinis susivienijimas ir tik po dvasinio susivienijimo Rusija sugebės nusodinti į fizinį planą tuos geriausių žmonijos atstovų dvasinių darbų pavyzdžius, kurie dabar sukurti subtiliajame plane ir pasiruošę nusodinimui.
Aš turiu jums pasakyti, kad Rusijos ateitis susijusi ne su atsidavimu tam tikram tikėjimui, o su religine tolerancija bet kuriai tikrajai nuolankumo Dievui apraiškai. Aš nekalbu apie tas religinės tolerancijos nebuvimo apraiškas, kurios buvo praeityje. Aš kalbu apie naują, kokybiškai naują sąmonės lygį, kuris patalpins Dieviškumą ir suderins visus prieštaravimus, kuriuos klastingas žmogiškasis protas tyčia aštrindavo per pastaruosius tūkstantmečius.
Aš atėjau pas jus šią dieną, kad pateikčiau jūsų sąmonei būtinybę suvokti Rusijos tautos Misiją. Aš atėjau ne tam, kad jūs didžiuotumėtės, o tam, kad pakiltumėte dvasia ir galėtumėte užkopti į naują vystymosi spiralės viją.
Naktis, tamsi naktis Rusijai pasibaigė. Išeikite auštant ir pažiūrėkite, kaip kyla saulė. Štai lygiai taip ir Dieviškosios Sąmonės saulė pradėjo švisti Rusijos žmonėse.
Nustokite žvilgčioti į Vakarus. Nustokite imti tuos pavyzdžius, kurie ne tik nenaudingi, bet ir kenksmingi. Jūsų Misija – nešti naujus pavyzdžius. Labai greitai viso Žemės rutulio tautos nustebę įsiklausys ir įsižiūrės į tuos pokyčius, kurie vyksta Rusijoje. Pokyčiai šioje šalyje ateis ne iš valdžios, ne iš politikų ir ekonomistų, pokyčiai šioje šalyje ateis iš žmonių širdžių, ir šių pokyčių neįmanoma bus nepastebėti.
Kiekvieną kartą, kai jūs žvelgiate į akis vėl į įsikūnijimą atėjusiems mažiems žmonėms, stenkitės suprasti žinią, kurią neša šios akys.
Į jūsų pareigas įeina padėti naujai kartai ne tik gauti visa, kas būtina materialiame plane, į jūsų užduotį įeina duoti kiekvienam vėl į įsikūnijimą ateinančiam pagalbą įvykdant jo Dieviškąją paskirtį.
Būtent dabar pradėjo ateiti į įsikūnijimą individai, kurie padarys Rusiją dvasine pasaulio sostine. Nepraleiskite savo galimybės pasitarnauti pasauliui. Suteikite pagalbą šiems Žemės vaikams, naujos rasės atstovams.
Dabar aš pasiruošusi pradėti Palaiminimą. Aš atėjau šią dieną, kad duočiau dalelę savo širdies, Dangiškąją palaimą tiems, kas skaito mano laišką. Aš atėjau tam, kad perduočiau jums visą savo Meilės, Tikėjimo ir Vilties momentumą.
Aš prašau jūsų vieno: niekada nepamirškite per kasdienius reikalus savo Dieviškosios prigimties ir savo Dieviškosios paskirties.
Aš jus myliu visa savo širdimi ir esu pasiruošusi pagal pirmą jūsų šauksmą suteikti pagalbą tiems, kam ji reikalinga.

AŠ ESU Motina Marija, buvau su jumis šią dieną.