Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Motina Marija > Kartu mes galime įvykdyti tą s... >

Kartu mes galime įvykdyti tą stebuklą, kuris laukia Rusijos

AŠ ESU Motina Marija.
Atėjau šią dieną, kad dar kartą pakalbėčiau su jumis, mano numylėtiniai. Atėjau su viena mintimi: sustiprinti jus jūsų Tarnavime. Būtent dabar atėjo tas laikas, kai tie nedaugelis, kurie išsaugo ištikimybę Dievui ir man, kaip jo ištikimai tarnautojai, gali išreikšti savo tikėjimą ir ištikimybę.
Nauja Dieviškoji malonė pratęsia galimybę Rusijai. Ir jūs žinote, kad tai man ypatinga šalis. Šalis, kurią aš globoju daugelį šimtmečių. Ir todėl dabar atėjo laikas, kai jūs savo Tarnavimu Pakylėtųjų Pulkams galite suteikti neįkainojamą pagalbą.
Numylėtiniai, prašau jūsų rimtai atsižvelgti į mano žodžius. Aš noriu, kad mano žodžiai įkristų į jūsų širdis ir pasiliktų ten visada, tol, kol esate įsikūnijime.
Taigi, numylėtiniai, atėjau su prašymu. Ir šis prašymas susijęs su jūsų maldomis. Jūsų maldos yra ta pagalba, kurią galite dabar suteikti. Labai mažai ištikimų ir nuoširdžių širdžių yra įsikūnijime. Per didelis jiems tenkantis krūvis. Tačiau sukaupkite jėgas. Neilgai liko laukti, numylėtiniai.
Mes laukiame Naujos Dienos aušros virš Rusijos ir jai iš paskos virš viso likusio pasaulio.
Ne taip senais istoriniais laikais aš pasirodydavau daugeliui Rusijos žemės Šventųjų. Ir tais momentais, kai virš Rusijos žemės sutirštėdavo debesys, prašydavau jų pagalbos. Prieš kitataučių antplūdžius ir prieš grėsmingus laikotarpius.
Žinote Sergijų Radonežietį ir Serafimą Sarovskį. Tačiau nežinote tų daugelio šimtų kitų Šventųjų, kurie mano prašymu meldėsi ir duodavo man savo maldos energiją tam, kad sunkiais laikais užtarčiau.
Nėra daugiau virš Rusijos tos apsaugos, kuri buvo išmelsta tais garbingais laikais, kai dvasios pasišventėliai išeidavo į dykynes ir miškus tam, kad atsilygintų man savo maldų energija.
Į maldomis neapsaugotą erdvę prasiskverbia visokia menkystės bjaurastis. Ir tai matote aplink save. Ir nežinote, kaip šito išvengti. Ieškote užtarimo ir jo prašote. Tačiau, numylėtiniai, Dangus gali jums suteikti pagalbą, jeigu pamatys, kad jūs taipogi dedate visas savo pastangas ir visą savo laisvalaikį skiriate maldoms ir maldiniams budėjimams.
Erdvei virš Rusijos reikalinga apsauga. Ir visos Dangiškosios kariaunos negali suteikti jums pagalbos, jeigu iš jūsų pusės nėra laisvos valios ir siekio. Jeigu iš jūsų pusės nededamos pastangos.
Mes ateiname jums pašaukus, mes atsakome į jūsų maldas. Tačiau dabar atėjo metas, kai jūs turite atsakyti į mūsų šauksmą. Turite išreikšti savo laisvą valią ir uolumą.
Negali būti begalinės atjautos tėkmės iš Dangaus, jei Dangus nemato jūsų pastangų. Daugelis žmonių nežino, kaip šioje planetoje susiklosčiusioje sunkioje situacijoje padėti ir kuo užsiimti. Sakau jums, kad pati paprasčiausia pagalba yra jūsų malda. Negali būti jokių apribojimų maldai. Neturi reikšmės religinė konfesija, kuriai priklausote. Neturi reikšmės jūsų tautybė.
Kai žmogus nuoširdžiai meldžiasi, nėra svarbūs net pačios maldos žodžiai. Todėl, kad savo sąmone jūs pakylate iki Pakylėtųjų Pulkų lygio ir vyksta tiesioginis energijų tarp mūsų Būties planų apsikeitimas. Ir tada gali atsitikti labiausiai neįmanomi dalykai. Gali įvykti tas stebuklas, į kurį visada dėjo viltis Rusios liaudis.
Jūsų žemei reikalinga apsauga. Planetai reikalinga apsauga. Kiekvienam iš jūsų reikalinga apsauga nuo tų jėgų, kurios siautėja, nes jų laikas baigiasi. Ir neilgai jau liko laukti džiaugsmingesnių laikų.
Kaip tais senais laikais Šventieji įmelsdavo mano žemę ir saugojo ją nuo daugybės pulkų, taip ir jūsų laikotarpiu reikalinga malda. Nedaugelis iš jūsų sugeba skirti laiko maldai netgi valandą per dieną. Ir vienos rankos pirštais galiu suskaičiuoti tuos, kurie visą savo laisvalaikį skiria maldai arba meditacijai į mano atvaizdą.
Numylėtiniai, Dievas jums duoda galimybę. Ir reikia visai nedaug – atsakyti į mano prašymą savo kasdienėmis pastangomis.
Maldos jėga yra tas ginklas, kurį galite priešpriešinti bet kuriai prievartai, bet kuriam kraujo praliejimui, bet kuriam jūsų pasaulyje egzistuojančiam neteisingumui.
Negali būti stebuklų, kurie nebūtų sustiprinti Dangaus pagalbos. Ir jūsų metu yra galimybė, kad įvyktų stebuklas. Ir šį stebuklą galite paruošti savo širdžių pastangomis.
Būkite ramybėje ir palaimoje. Visas savo pastangas sutelkite maldai už tuos, kurie neprotingi ir skendi neišmanyme. Melskitės, kad praregėtų jūsų valdytojai.
Net pats paskutinis nusidėjėlis gali atgailauti ir visus tuos sugebėjimus ir talentus, kuriuos eikvojo nuodėmingiems darbams, jis gali nukreipti tarnauti Viešpačiui.
Melskitės, kad praregėtų tie žmonės, nuo kurių priklauso švietimo, sveikatos apsaugos sričių sprendimų priėmimas. Melskitės, kad būtų išgelbėtos tų žmonių sielos, kurie prarado gėdą grobdami neįkainojamas mano žemės vertybes.
Nuodėmė ir neišmanymas vienu akimirksniu gali būti pakeisti šventumu ir praregėjimu. Ir Dievo balsas juos sustabdys, kaip savo laiku sustabdė Paulių šūksniu: „Sunku tau pūsti prieš vėją?“
Neįmanoma kovoti su Dievu. Kiekvienas jūsų žingsnis prieš Dievą ir jo tarnautojus sukuria labai sunkią karmą, kuri turi būti atidirbta kančiomis. Taip pat krauju.
Užtektinai kančių pakėlė Rusijos žemė ir jos žmonės.
Priekyje yra šviesi galimybė, kuri gali būti išreikšta.
Aš prašau nusiminimą pakeisti tikėjimu ir siekiu.
Prašau savo širdyse rasti tą besąlyginės Meilės jausmą, kuris šiais sunkiais laikais gali suteikti išsigelbėjimą daugeliui paklydusių sielų.
Kviečiu jus į labiausiai pakylėtas jūsų sąmonės būsenas.
Melskitės ta kalba, kuria galite, tais žodžiais, kuriuos žinote.
Siekite manęs ir aš būsiu ten, kur jūs meldžiatės.
Kartu mes galime įvykdyti tą stebuklą, kuris laukia Rusijos.

AŠ ESU jūsų Motina Marija, buvau su jumis šią dieną.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#10