Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Babadži > Ruoškitės Žinių Saulės, Tikėji... >

Ruoškitės Žinių Saulės, Tikėjimo Saulės, Dieviškosios Sąmonės Saulės patekėjimui virš Rusijos žemės

AŠ ESU Babadži, vėl atėjęs.
Aš atėjau duoti pamokymus ir tai, ką aš noriu pasakyti, bus svarbu jūsų dvasiniam vystymuisi. Šiandieną aš turiu pakalbėti apie tas pranašystes ir prognozes, kurios daugeliui žinomos, bet nebuvo pakankamai išplatintos jūsų pasaulyje.
Kai aš buvau įsikūnijime, vieta, kur aš daviau savo Mokymą, vadinosi Haidakhanas.
Iš viso pasaulio suvažiuodavo žmonės tam, kad dalyvautų mano daršanuose. Aš daviau jiems palaimą iš savo širdies. Aš pamaitindavau jų būtybes Šviesa. Ir netgi tie, kas niekada neturėjo suvokimo apie tai, kaip reikėtų su Mokytoju elgtis, mano esant ir bendraudami su manimi jausdavo didžią pagarbą.
Dievas turi daug paslapčių, kurių jūsų sąmonei atskleisti neįmanoma todėl, kad jūsų sąmonė nėra pakankamai švari, neturi pakankamai tyro suvokimo. Kai kurias iš paslapčių aš atskleidžiau patiems artimiausiems savo mokiniams.
O atskleisti šias paslaptis platesnei auditorijai dar neatėjo laikas. Bet jūs visada turite žinoti, kad Dievas jums turi dar daug neatskleistų paslapčių.
Pamokymas, kurį aš jums norėčiau duoti, liečia jūsų Dieviškąjį pojūtį, jūsų Dieviškąjį jausmą. Niekada negalvokite, kad jūs suvokėte jau visas Dieviškąsias paslaptis. Niekada negalvokite, kad tos pažiūros ir įsitikinimai, kurie dabar yra jūsų galvoje, jūsų išorinėje sąmonėje, yra neklystantys ir vieninteliai teisingi. Aš suprantu, kad jums svarbu turėti savo galvoje atitinkamas dogmas, kad apribotumėte savo suvokimą ir geriau įžiūrėtumėte jus supančius daiktus. Šitai panašu į tai, kai jūs prožektoriumi apšviečiate tam tikrą erdvę ir galite įžiūrėti tuos daiktus, kuriuos apšviečiate, ir susidaryti apie juos mažiau ar daugiau aiškų supratimą.
Tačiau niekada nereikia spręsti apie visą Kūriniją pagal tą erdvę, kurią sugeba apšviesti jūsų sąmonė.
Išmintingas žmogus visada prisimena, kad už tos srities, kuri apšviesta jo išorine sąmone, ribų yra plati sritis to, ko jis kol kas nesugeba suvokti.
Jūsų pagrindinė klaida, dėl kurios iškyla dauguma nemalonumų jūsų pasaulyje, yra ta, kad jūs tarpusavyje ginčijatės, jog jūsų žibintuvėlis apšviečia visus daiktus žymiai teisingiau. Ir tik jūsų žibintuvėlio šviesa vertėtų vadovautis visiems Žemės žmonėms savo gyvenimuose.
Galite tarpusavyje ginčytis iki užkimimo ir įtikinėti vienas kitą, kas reikalinga, kad visas pasaulis naudotųsi jūsų žibintuvėliais ir tada jis bus laimingas.
Visada turite prisiminti, kad nušvis aušra ir visus daiktus saulė apšvies ryškia dienos Šviesa. Ir jūsų žibintuvėlių šviesa, ryškiai šviečiant saulei, bus vos pastebima. Ir tie daiktai, kuriuos jūs apšvietėte savo žibintuvėliu tamsoje, įgyja visiškai kitus kontūrus aiškiai šviečiant saulei. Ar verta jums eikvoti jėgas vienas kitam įrodinėjant savo įsitikinimų teisingumą, kai ateis diena ir jūsų Dieviškojo buvimo saulė aiškiai apšvies visus daiktus ir galėsite pažinti Dieviškąją Tiesą ne savo ribotu žmogiškuoju protu, o Pakylėtos Šviesos Būtybės protu.
Išmintingas žmogus niekada nesiginčys su ta pasaulėžiūros sistema, kurią turi kiti žmonės. Labai kenksminga sveikatai atvažiavus į svetimą šalį su savo tradicijomis pradėti šios šalies žmones įtikinėti, kad jie visi iki vieno neteisingai gyvena ir neteisingai supranta Dievą.
Visi misionieriai visais laikais šituo nusidėdavo. Jie atvažiuodavo į svetimą šalį ir bandydavo įskiepyti šioje šalyje savo tikėjimo tradicijas.
Yra tik viena Dieviškoji Tiesa, kuri stovi už visų pasaulio religijų. Ir išmintingi žmonės visada bando pažinti šią didingiausią Tiesą, o ne primesti pasauliui savo Dieviškosios Tiesos supratimą. Jeigu kiekvienas iš jūsų ginsite savo įsitikinimus ir įrodinėsite, kad tik jie tikri ir nėra pasaulyje nieko tikresnio ir teisingesnio, tai jūs kartu apribosite savo žengimą į priekį ir pradėsite savyje kultivuoti nedieviškas savybes, tokias kaip dvasinė puikybė ir stabmeldystė.
Todėl aš jus kviečiu stengtis visąlaik saugoti savo sąmonę aukštų Dieviškų vibracijų lygyje. Tokioje būsenoje jūs tampate geresni, kantresni. Visa jūsų būtybė skleidžia meilę, nuoširdumą, džiaugsmą, susitaikymą.
Mokėkite savyje atskirti šias savo sąmonės būsenas. Ir siekite šių savo sąmonės būsenų. Tik tada, kai esate šios sąmonės būsenos, galite suvokti Dieviškąją Tiesą.
Dabar aš norėčiau jums truputį papasakoti apie Rusijos žemę.
Yra pranašystės ir šios pranašystės gana plačiai žinomos Indijoje, kad Rusija turi atgimti, Rusija turi tapti šalimi, kuri bus pagrįsta naujais principais, naujais tikrojo Tikėjimo principais. Rusijos istorija ir ypač nesena istorija šios šalies liaudžiai davė neprisirišimo prie jokios pasaulėžiūros sistemos pamokas. Atrodo, specialiai šios šalies žmonių sąmonė patirdavo visiškai skirtingų ideologijų ir požiūrių poveikį.
Įsikūnijime esančio žmogaus sąmonei greitas išorinių ideologinių nuostatų pasikeitimas panašus į uraganą arba viesulą. Bet kuris tikrovės suvokimo stereotipų sugriovimas žmogiškosios būtybės priimamas kaip katastrofa. Ir žmogui, ypač jo žemiesiems kūnams, įskaitant fizinį, toks ideologijos pasikeitimas kelia didelę grėsmę ir yra streso priežastis.
Tačiau žmogaus sielos vystymuisi tokie sukrėtimai vaidina svarbų vaidmenį. Žmogus, kuris išgyvena tokius stresus, susijusius su jo ankstesnės pasaulėžiūros griuvimu, įgyja platesnę sąmonę ir plačiau sugeba pažvelgti į pasaulį.
Šiuo atžvilgiu Rusija labai skiriasi nuo bet kurios kitos pasaulio šalies. Aišku, Indija ir Tibetas – šalys, turinčios turtingas dvasines tradicijas. Tačiau būtent dėl to, kad šios tradicijos yra daugelio tūkstančių metų senumo, jos stabdo žmonių sąmonės vystymąsi.
Ne visada tai, kas gera fiziniame plane, yra tiek pat naudinga sielos vystymuisi.
Žmonės, kurie visą šį laiką gyveno Rusijos teritorijoje ir dabar ten gyvena, nepaisydami visų sunkumų, gavo pačius aukščiausius įšventinimus – juos galima palyginti su įšventinimais, kuriuos davė savo mokiniams didingiausi praeities adeptai.
Pagal Kristaus sąmonę pasiekusių žmonių skaičių Rusija užimą svarbiausią vietą pasaulyje.
Todėl Rusija bus ta šalis, kur atvažiuos žmonės iš viso Žemės rutulio ir praeis savo mokymus. Tie turtai, kuriuos turi Rusija, nėra žemėje. Tai ne auksas, tai ne nafta. Rusijos turtai turi žymiai didesnę vertę ir jie sutelkti geriausių šioje šalyje gyvenančių tautų atstovų sąmonėje.
Ir kaip kad yra daug neturtingų uolienų, kuriose galima rasti aukso grynuolių, lygiai taip daug žmonių, kurie dėl kažkokių priežasčių nesugebėjo įveikti savo sąmonės ir praeiti įšventinimų. Bet tie žmonės, kurie sugebėjo tai padaryti, iš tikrųjų užsitarnavo pačių geriausių dvasinių apdovanojimų ir gavo Pakylėtųjų Pulkų pripažinimą.
Visus šiuos pastaruosius šimtą metų vyko lydymas Dieviškojoje krosnyje. Ir dabar mes turime galimybę matyti gryną Dieviškosios sąmonės auksą, aureole spindintį virš Rusijos šviesnešių galvų.
Visa tai, kas įvyko Rusijoje ir kas susiję su daugelio šios šalies sūnų ir dukrų įšventinimų perėjimu, buvo išpranašauta. Ir ši pranašystė užkoduota netgi pačiuose geografiniuose pavadinimuose, egzistuojančiuose šios šalies teritorijoje.
Upės Om ir Tara, simbolizuojančios vyriškojo ir moteriškojo Dievybės prado vienovę, teka toje vietoje, iš kur prasideda Rusijos atgimimas. Iš pradžių atsiranda žmonių, turinčių Kristaus ir Budos sąmonės lygį. Jie užsitarnauja šią savo sąmonę pereidami per sunkius išbandymus ir įšventinimus. Vėliau per šių žmonių sąmonę pasikeičia supantis pasaulis, įgyja savybių, artimesnių Dieviškajam pasauliui.
Dabar šie žmonės, šie grynuoliai, paslėpti po storu neturtingos uolienos sluoksniu. Ir nepatyrusiu žvilgsniu vargu ar įžiūrėsi šiuos Dvasios grynuolius. Tačiau jeigu jūs negalite įžiūrėti aukso paprastoje uolienoje, tai nereiškia, kad aukso joje nėra. Paprasčiausiai jūs dar nepasiekėte to atpažinimo lygio, kuris leistų jums įžvelgti šiuos Dvasios grynuolius.
Todėl pranašystė ištarta. Ir pranašystė turi būti įvykdyta.
Ir jeigu jūs netgi dėsite visas savo pastangas tam, kad saulė nepatekėtų ir neapšviestų savo Šviesa niūrių jūsų sąmonės pakampių, saulė vis tiek patekės.
Todėl ruoškitės Žinių Saulės, Tikėjimo Saulės, Dieviškosios Sąmonės Saulės patekėjimui virš Rusijos žemės.

AŠ ESU Babadži