Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU > Mokymas apie Vienybę >

Mokymas apie Vienybę

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. AŠ ESU… Aš ateinu tam, kad sutikrinčiau mūsų vibracijas. Mes turime būti Vieningi…
Mes turime būti Vieningi.
Mes turime būti Vieningi.
Su kuo?
Kodėl?
Mes prisimename Dieviškąjį Pasaulį ir mes siekiame Dieviškojo Pasaulio. Ir šioje siekio į Vieningąjį harmonijoje mes jaučiame Gyvenimą, Vienybę, Ramybę, Harmoniją… Mes jaučiame visišką pasitenkinimą, visišką jausmų ir norų pasotinimą.
Bet kuris kitas vienybės siekimas, kuri yra tik tariama vienybė su kažkuo žemesniame plane nei Dieviškasis lygis, yra iliuzinė vienybė arba laikina vienybė. Vienybė, kurią žmonės susigalvoja patys savo protu.
Kiekvieną kartą, kai jūs patys kažką pašaukiate vienytis, ir kiekvieną kartą, kai girdite pašaukimą vienytis, pagalvokite kokiam šios Visatos lygiui priklauso šis pašaukimas. Visa, kas gyva planetoje, galų gale turi būti suvienyta tame taške, iš kur prasidėjo Kūrinija. Todėl tuomet, kai žmonės kalba apie vienybę, jie greičiausiai turi mintyje kažkokį savo vienybės etaloną. Tą etaloną, kuris priklauso daug žemesniam planui nei Dieviškasis. Tai nereiškia, kad negalima siekti Vienybės. Tai tik reiškia, kad vienas ir tas pats žodis skirtingai atsispindi įvairiose sąmonėse, ir tai Vienybei, apie kurią kalbu Aš, jūsų pasaulyje nėra atitikmens.
Todėl jūs esate priversti naudoti tuos etalonus ir įsivaizdavimus, kurie egzistuoja ribotoje žmogiškoje sąmonėje.
Todėl Aš nekalbu apie tai, kad nereikia siekti Vienybės. Aš kalbu apie tai, kad skirtingame sąmonės lygyje egzistuoja skirtingas šios sąvokos supratimo lygis.
Jums reikia palaipsniui pereiti prie vis didesnės ir didesnės Vienybės ir Vienijimosi. Bet šį procesą, deja, neįmanoma įvykdyti nei per vieną įsikūnijimą, nei per daugelį įsikūnijimų. Bet jei nesaugojama sąmonėje orientyrų, teisingų pavyzdžių, elgesio ir siekių etalonų, tai visuomenė tampa ligota ir pasmerkta išmirimui.
Todėl labai svarbu yra nuolatos visuomenėje atnaujinti dorovės ir moralės orientyrus. Praradusi idealus visuomenė pasmerkta mirčiai.
Sveika visuomenė visada turi aukštus dorovės ir moralės orientyrus.
Todėl atėjo laikas atnaujinti tą Priesaką, kurį AŠ ESU Esantis davė Mozei ir pranašams. Atėjo momentas, kai kiekvienas, kas nuoširdus ir teisingas, privalo priimti savo širdyje sprendimą: kieno jis?
Ar sugeba jis perduoti į šį pasaulį Dieviškąjį Įstatymą, ar siekia antiįstatymo pasireiškimo, įstatymo, kuris apribotas vieno žmogiškojo egzistavimo rėmais?
Bet kuri sistema, kuri orientuota tik į asmeninių poreikių patenkinimą ir nesugeba išeiti iš supančios iliuzijos ribų, pasmerkta.
Tik jūs patys galite padaryti pasirinkimą, kurį reikia padaryti.
Mažai liko laiko. Ir kad ir kaip jūs stengtumėtės atidėti sprendimo priėmimo momentą, kiekvienas iš jūsų padarys savo pasirinkimą.
Kiekvienas pasirinks tą pasaulį, kurio jis siekia. Ir jei jūs siekiate trūnijančio pasaulio ir jo niekučių, tai jūs pasmerkiate save sunaikinimui kartu su šiuo pasauliu. Tam, kad pratęstumėte savo egzistavimą, jūs turite pereiti į naują sąmonės lygį, į tą lygį, kuris leis jums pajusti jūsų Vienybę su kiekviena Gyvybės dalelyte.
Ir kai tik nors vieną kartą pajėgsite savo sąmone pajusti tą Vienybę, jūs tapsite nemirtingi. Jūs nemirštate, jūs gyvenate amžinai todėl, kad jūs prisikėlėte iš mirusiųjų ir perėjote į Amžiną Gyvenimą.
Šis Mokymas buvo duotas daugelį kartų. Ir Numylėtinis Jėzus, ir Numylėtinis Gautama Buda, ir daugelis daugelis pranašų, skelbėjų ir pasiuntinių mokė šios didžiosios Tiesos.
Tačiau ligi šiol vienetai tesugeba suvokti šią Tiesą. Suvokti ją ne savo protu, o suvokti visa savo esybe taip, kad ši Tiesa įeitų į kiekvieną jūsų kūno ląstelę ir kad kiekvienos jūsų kūno ląstelės DNR pasikeistų. Ir šis pasikeitimas taps jums Išsigelbėjimo ženklu.
Yra labai daug žmonių, kurie kalba panašius dalykus, apie kuriuos kalbu jums Aš. Tačiau yra viena labai svarbi ypatybė, kuri skiria mano duodamą Mokymą nuo daugybės kitų.
Ir ši ypatybė yra ta, kad jūs esate pasiruošęs paaukoti save pasaulio išgelbėjimui. Tuomet, kai jūs pasiekiate aukščiausią Vienybės su kiekviena Gyvybės dalelyte suvokimo tašką, suprantate, kad nesate kažkas atskiro nuo visos Kūrinijos, jūs esate visa ši Kūrinija, ir jei miršta kažkuri jūsų dalis, tai jūs vis tiek toliau Gyvenate.
Kai tik savo sąmonėje pasiekiate šį suvokimo tašką, jūs iš tikrųjų tampate nemirtingi. Jūs tampate vieningi su Vieninguoju.
Ir kad ir kaip pasisuktų jūsų tolesnis gyvenimas, jūs visąlaik prisiminsite šį Tikrosios Tiesos momentą, nušvitimą, kurį gavote iš Manęs.
Aš linkiu jums visiems naujais metais gauti šį nušvitimą.
Tegul Žemė gyvens.
Tegul pasauliui bus gerai.
Tegul bus laimingos visos gyvos būtybės.

AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU. Om. Om. Om.