Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Alfa > Kovos jausmas nėra Dieviškas j... >

Kovos jausmas nėra Dieviškas jausmas

AŠ ESU Alfa. Aš atėjau. Pagal Įstatymą į pasiuntinio šventovę aš galiu ateiti tik jam pakvietus.
Tatjana pakvietė mane. Ir štai aš vėl turiu galimybę su jumis kalbėtis.
Dangus nori pratęsti pokalbius per šį pasiuntinį tol, kol nepasikeis išorinės ar vidinės aplinkybės.
Jūsų pasaulis panašus į pelkę ir kai tiktai kokio nors žmogaus viduje vibracijos pradeda skirtis nuo vidutinių jūsų pasaulio vibracijų, tai Įstatymo opozicija pradeda stengtis, kad bet kokiomis priemonėmis nuslopintų jų pavojaus šaltinį.
Beveik kiekvienos būtybės, vienaip ar kitaip susijusios su jūsų pasauliu, aukštos vibracijos priimamos kaip pavojaus šaltinis. Šios Šviesos vibracijos iš tikrųjų neša savyje pavojų.
Jos griauna visa tai, kas neatitinka Dievo sumanymo būsimam kosminės evoliucijos etapui.
Pasikeitė laikas. Ankstesnį mūsų veikimą per savo pasiuntinius galima būtų sutapatinti su Šviesos upeliu, o dabar ta veikla primena Šviesos krioklį.
Mes stengiamės jūsų pasaulį užlieti kuo didesne Šviesos tėkme. Ir ši tėkmė turi tiesiog nušluoti viską, kas neatitinka Dievo sumanymo būsimam Žemės evoliucijos etapui.
Todėl pasipriešinimas didelis. Ir fronto linija eina per mūsų pasiuntinių širdis.
Tai iš tikrųjų didingas mūšis, reikalaujantis didelės jėgų įtampos.
Naujas etapas, nauja Kosminė galimybė. Ir pasipriešinimas šiai galimybei.
Dvi jėgos, formuojančios šią visatą, kurios išoriškai atrodo kaip priešingybės viena kitai, iš tikrųjų paprasčiausiai dalyvauja vykdant Kūrėjo Sumanymą šiai visatai.
Viena jėga, kuri prisideda prie iliuzijos išryškinimo ir išreikštų pasaulių sukūrimo. Ir kita jėga, kuri prisideda prie šio išreikšto pasaulio sugrįžimo į pradinę Neišryškintos Visažinystės būseną.
Pradiniame visatos išvyniojimo procese ta jėga, kuri prisideda prie iliuzijos sukūrimo, susiduria su tos jėgos, kuri siekia išlaikyti pirmapradę ramybę,
pasipriešinimu. Perėjus šiai visatai kritinį tašką, jėgos apsikeičia vaidmenimis ir pasipriešinimas juntamas iš tos jėgos, kuri stengiasi išlaikyti iliuziją, pusės.
Tai jėgos, kurios skirtingose pasaulėžiūros sistemose vadinosi Jan ir In, vyrišku ir moterišku pradu, gėrio ir blogio jėgomis.
Taigi matote, kad abi šios jėgos yra būtina Kūrėjo sumanymo dalis. Jos papildo viena kitą ir kuo didesnio tankio yra pasaulis, tuo labiau pasireiškia šių dviejų jėgų priešingybė.
Ir kuo subtilesnis pasaulis, tuo dviejų pagrindinių šios visatos jėgų bendradarbiavimas yra harmoningesnis.
Pagrindinis šio Mokymo tikslas yra jūsų sąmonėje įveikti tariamą tų dviejų jėgų kovą. Kovos jausmas nėra Dieviškas jausmas. Jis būdingas tik tankiems pasauliams. Ir tas kovos Danguje reikšmės traktavimas, kuris buvo duotas daugelyje mokymų, turi visiškai kitą prasmę. Ir ta prasmė skirtinga priklausomai nuo evoliucionuojančių būtybių sąmonės lygio.
Buvo etapas, kuriame buvo leidžiama traktuoti šią kovą kaip kovą tarp angelų Danguje. Tai atitiko to etapo žmonijos sąmonės lygį.
Dabar atėjo toks etapas, kai jūsų sąmonėje būtina pakeisti besikaunančių angelų paveikslą į dviejų priešingų visatos jėgų sąveikos vaizdinį.
Kuo gilindamiesi į šių dviejų jėgų sąveiką būsite arčiau Tiesos, tuo neskausmingiau jūsų planeta pereis į naują Dieviškosios Tiesos supratimo lygį.
Jei teisingai suvoksite tą pasaulyje vykstančią kovą, dvasiniame kelyje išvengsite daugelio klaidų, susijusių su noru jėga ginti savo tiesos supratimą.
Galite įtvirtinti Tiesą, bet neturite kovoti su kiekvienu, kuris, jūsų nuomone, supranta šią Tiesą neteisingai ir tik dėl jūsų įvertinimo turi būti nubaustas bei pasmerktas.
Leiskite teisti tiems, kam tai priklauso. Nemėginkite savo žmogiškąja sąmone smerkti to, ko kol kas nesuprantate.
Būkite Taikoje, saugokite Meilės ir Harmonijos jausmą ir viskas jums bus pridėta.
Aš atėjau tam, kad duočiau šį svarbų Mokymą. Tikiuosi, kad mane supratote.

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje.