Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Jūsų sąmonės lygį nulemia tos ... >

Jūsų sąmonės lygį nulemia tos Dieviškosios savybės, kurias įgyjate savo Kelyje

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų Pasiuntinį. AŠ ESU atėjau tam, kad pasiūlyčiau jūsų dėmesiui naujausią informaciją, susijusią su Karminės Valdybos posėdžiu, kuris ką tik pasibaigė. Šį kartą mes dalyvavome šiame posėdyje būdami pakilios nuotaikos, nes tie pokyčiai, kurių mes laukėme, pradėjo vykti. Ir šių pokyčių tempai netgi viršijo mūsų lūkesčius. Ne visi, toli gražu ne visi priėmė mūsų pasiuntinį ir laiškus, kuriuos mes per ją duodame, bet tam, kad pokyčiai pradėtų vykti žmonių sąmonėje, jau pakankamas kiekis individų įsitraukė į mūsų laiškų skaitymą ir pradėjo dirbti su savimi, su savo mintimis ir jausmais. Jūs gi žinote, kad viską šiame pasaulyje lemia jūsų sąmonė, tas jūsų sąmonės lygis, kurį jūs sugebate pasiekti ir palaikyti kasdieniu atkakliu darbu.
Mūsų, kaip Pakylėtųjų Pulkų, užduotis yra nukreipti jūsų vystymąsi ir padėti neišeiti iš numatyto jums evoliucinio koridoriaus ribų. Dabar mes džiaugsmingai konstatuojame, kad jūs atsitraukėte nuo tos evoliucijos koridoriaus ribos, už kurios galėjo, dar truputį nukrypus nuo duotos evoliucijos krypties, įvykti katastrofa. Mes pasiekėme stabilią pusiausvyros būseną. Ir šioje būsenoje žmonija pasiruošusi tęsti savo evoliuciją, ir mes sugebėsime nukreipti žmoniją ir koordinuoti kuriamąsias labiausiai pažengusių individų pastangas. Laimei, tokių individų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Labai daugelis iš jūsų, kas vėl atrado Kelią ir Mokymą, sugebate daryti didingus darbus. Jūs patys nesuvokiate to darbo ir atsakomybės, kuri guli ant jūsų pečių. Bet ne tiek jau daug iš jūsų reikalaujama. Paprasčiausiai kas dieną turite prisiminti tai, kad jūs nesate tik fizinis kūnas, kurį matote atsispindintį veidrodyje. Ir jūsų gyvenimas nesibaigia su fizinio kūno mirtimi, o tęsiasi. Ir kai nuolatos tapatinsite save ne su savo fiziniu kūnu, o su savo nemirtinga dalimi ir nuolatos mąstysite apie tai, kaip dabartiniai jūsų veiksmai daro įtaką jūsų ateičiai ir lemia būsimo jūsų gyvenimo aplinkybės, tada jūs galėsite evoliucionuoti vis sėkmingiau ir sėkmingiau. Deja, žmonijos dauguma vis dar netiki reinkarnacija ir gyvena taip, tarsi priekyje būtų tik mirtis. Kiekvieną kartą, kai taip mąstote, jūs ribojate savo galimybes ir atmetate savo ryšio su Aukščiausiomis oktavomis ir mumis, Pakylėtųjų Pulkais, galimybę. Jūsų pasaulis tik klusniai seka paskui jūsų sąmonę. Štai kodėl kalbėta ir dabar kalbama apie sąmonės išplėtimą, apie galimybę sutalpinti daugiau ir išeiti už įprastų tam tikros religijos, tam tikros šalies ribų.
Štai kodėl mes siekiame, kad mūsų pasiuntinys turėtų galimybę bendrauti su įvairių religinių įsitikinimų ir įvairių šalių atstovais. Todėl, kad nuo to, kiek yra platus jos sąmonės diapazonas, priklauso ta informacija, kurią mes galėsime per ją duoti. Labai retai galima rasti laidininką, tokį visapusiškai išprususį ir drauge besąlygiškai ištikimą mums, kad mes galėtume per jį duoti tokios apimties informaciją, kokia reikalinga žmonijai šiame etape. Bet dažniausiai mums tenka panaudoti tokį laidininką, kokį sugebame gauti. Todėl aš kreipiuosi į jus su prašymu: prašau, suteikite visą pagalbą, kokią tik galite suteikti, mūsų pasiuntiniui todėl, kad kito tokio laidininko, kurį išugdytume ir parengtume sąmoningam darbui su Brolija, artimiausiu laiku mes galime negauti. Todėl su dėkingumu priimkite mūsų laiškus. Jūsų sąmonės lygį lemia ne mentalinės informacijos kiekis, kurį sugebate įsileisti į savo protą. Jūsų sąmonės lygį nulemia tos Dieviškosios savybės, kurias įgyjate savo Kelyje. Ir tarp jų svarbiausios yra ištikimybė, nuoširdumas, nesavanaudiškumas ir nuolankumas.
Neturint šių savybių, jokie mentaliniai įdirbiai neleis jums pakilti į naują sąmonės lygį.
Todėl kiekvieną kartą mes nenustojame kartoti, kad ugdytumėtės Dieviškąsias savybes. Savo kryptingumo dėka jūs gaunate tai, kas būtina jūsų vystymuisi. Todėl kryptingumas ir pastovumas yra kitos jums būtinos savybės.
Įdėmiai pagalvokite apie tai, ką aš pasakiau. Apie tuos reikalavimus, kuriuos mes keliame savo mokiniams. Ar daug iš jūsų yra pasiruošę kiekvieną dieną laikyti savo sąmonėje teisingus orientyrus? Ar neatitraukia kasdienė sumaištis ir tikslai, kuriuos jūs keliate sau jūsų pasaulyje, nuo tarnavimo? Kiekvienas iš jūsų pats pasirenka dydį aukos, kurią jis galės paaukoti. Bet galiu jus užtikrinti, kad aukščiausia auka, kurią galite paaukoti, – tai visiškai išsižadėti visko, kas pririša jus prie fizinio pasaulio, ir pasiekti tą atsilaisvinimo nuo materijos pančių būseną, kuri leis jums jau niekada nepriimti įsikūnijimo fiziniame kūne.
Šitaip vyksta evoliucinis vystymosi kelias, kurio mes mokome per mūsų pasiuntinį, kaip kad mokėme šito Kelio per daugelį kitų senųjų laikų ir ne tokių senų laikų pasiuntinių ir pranašų. Visada galite rasti bendrumą daugelyje Mokymų, kuriuos mes davėme. Ir nepaisant iškraipymų, kurie buvo padaryti sekėjų, ne iki galo pagavusių Mokymo esmę arba tyčia iškreipusių Mokymą, visgi tie, kurie yra atviros širdies ir smalsaus proto, gali įžvelgti esmę daugelyje religijų, tikėjimų ir mokymų. Nėra prieštaravimų tarp tų Mokymų, kuriuos mes duodame per mūsų pasiuntinį dabar, ir tarp tų pagrindų, kuriuos davė visi visų pasaulio religijų pradininkai. Stenkitės savo sąmonėje pagauti tai, kas bendra, ir jūs suprasite, kad už daugelio dogmų ir taisyklių slypi lygiai tas pats Mokymas, kurį mes duodame dabar. Nėra pasaulyje kito Mokymo, kurį mes duotume. Bet yra daug žmonių, kurie bando užvaldyti masių dėmesį ir sugalvoja ganėtinai keistas praktikas ir mokymus ir, kas visų skaudžiausia, suranda savo sekėjų. Todėl jums yra labai svarbu pakylėti savo sąmonę iki to lygio, kai nuo jūsų akių nukrinta akidangčiai, ir jūs matote kiekvieno melagingo guru esmę ir galite atskirti, kur jo mokyme esama tiesos, o kur – įžūlus melas.
Todėl mes nesiliaujame vėl ir vėl kartoti jums, kad pagrindinis instrumentas, kuriuo turite vadovautis, kai veikiate savo pasaulyje, tai jūsų širdis ir jūsų motyvų nuoširdumas.
Jeigu esate sąžiningi, nesavanaudiški ir smalsaus proto, tai gausite priėjimą prie tikrųjų šaltinių ir sugebėsite numalšinti žinių alkį, pripuolę lūpomis prie taurės vėsaus, gaivinančio mūsų Mokymo gėrimo, kurį mes visada duodame jums, Žemės žmonės.
Jūsų laiku jums sudėtinga dėl to, kad informaciniai srautai taip prisotinti ir prišiukšlinti įvairiausių surogatų, kad reikalingas visas jūsų dėmesys ir intuicija, kad išsiaiškintumėte šiuose srautuose. Niekada nesiekite viską išbandyti. Nes to gali nesuvirškinti jūsų skrandis. Vartokite tik patikrintą, kokybišką maistą, kurį mes duodame per savo pranašus ir pasiuntinius.
Dabar, kai esate perspėti, visa atsakomybė už literatūros pasirinkimą, kurią skaitote, ir šaltinį, kuriuo naudojatės, krinta ant jūsų. Tai jūsų pasirinkimas ir jūsų neteisingo pasirinkimo karma, kurią patys ir nešite.
Vienas iš Karminės Valdybos vykdomų uždavinių yra palengvinti neteisingo mokymo, kuriuo jūs pasirinkote sekti, pasirinkimo karmos naštą. Tam, kad palengvintumėte sekimo neteisingu keliu karmą, jūs galite kreiptis į Karminę Valdybą ir į mane asmeniškai bei paprašyti, kad jums būtų sudėliotos tokios jūsų gyvenimo aplinkybės, kad suprastumėte ir įsisavintumėte visus savo paklydimus ir galėtumėte sąmoningai įveikti neteisingo pasirinkimo savo gyvenime karmą.
Mes šiandien kalbėjome apie daug ką ir aš tikiuosi, kad pokalbis jums bus naudingas.

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, visada su jumis!