Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Didysis Dieviškasis Nukreipėja... > Mes džiaugiamės, kad mūsų kvie... >

Mes džiaugiamės, kad mūsų kvietimai rado atgarsį jūsų širdyse

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, atėjęs pas jus šią dieną per mūsų pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs. Mane jūs žinote kaip vieną iš Karminės Valdybos narių. Ir aš skubu jums duoti naują informaciją iš mūsų posėdžio, kuris, galima sakyti, užbaigtas.
Jūs žinote, kad posėdis prasidėjo gruodžio 22 dieną ir visą šį laiką tęsėsi.
Mes dar kurį laiką posėdžiausime, kad peržiūrėtume jūsų laiškus, kuriuos jūs parašėte Karminei Valdybai ir toliau rašote. Bet svarbiausia, dėl ko mes buvome susirinkę, jau užbaigta.
Mes peržiūrėjome subalansuoto planetos egzistavimo galimybę ateinantiems pusei metų.
Turiu jums pasakyti, kad mūsų posėdis buvo labai įtemptas, ir jūs, jautriausieji iš jūsų, turėjo pajusti tą įtampą, kuri tvyrojo planetoje dar vos tik prieš keletą dienų. Mes laukėme jūsų reakcijos į mūsų kreipimusis per mūsų pasiuntinį. Mes laukėme, kokia bus jūsų reakcija. Todėl, kad tai, kaip jūs reaguojate į mūsų prašymus ir atsiliepiate į mūsų pasiūlymus, mums pasako daug ką. Būtent šitai pasako mums, kiek jūs pasirengę bendradarbiauti ir kiek jūsų pagalba mes galime pasikliauti.
Ir mūsų didžiausiam džiaugsmui atsirado Žemėje tiek šviesių sielų, kurios, suvokę, koks didžiulis yra mūsų susirūpinimas, ir mūsų prašymų svarbą, nepagailėjo visų savo pastangų ir atidavė visą savo laisvą laiką ir visus savo sugebėjimus, kad pasitarnautų planetai ir pačiam gyvybės Žemės planetoje egzistavimui.
Ir mes jums dėkingi už suteiktą pagalbą. Patikėkite, mes džiaugiamės ne tiek jūsų indėliu Žemės padėties proceso stabilizavimui, kiek mes džiaugiamės jūsų ryžtingumu, nesavanaudiškumu ir atsidavimu, su kuriais jūs atsiliepėte į mūsų prašymus.
Ir mes negalėjome neatsiliepti į jūsų sielų polėkį. Iš savo pusės mes padarėme viską, kas įmanoma, ir ėmėmės visų priemonių, kurios mums leido išsaugoti planetą nuo dar vieno pražūtingo ir griaunančio kataklizmo, kurio pavojus, atrodytų, neišvengiamai buvo pakibęs virš planetos. Mums pavyko neskausmingai ištirpinti tuos neigiamos energijos sutankėjimus, taip kietai suveržusius Žemę, kad neleido prasiskverbti mūsų spinduliams ir mūsų vibracijoms, kurie vieni galėjo padaryti teigiamą įtaką planetai ir tiems individams, kurie buvo kritinės būsenos ir laukė mūsų pagalbos.
Todėl mes džiaugiamės, kad mūsų kvietimai rado atgarsį jūsų širdyse. Aišku, atsiliepusių į mūsų kvietimus žmonių kiekis nedidelis, palyginti su bendru žmonių, gyvenančių planetoje, kiekiu. Tačiau pagal tai, kokį poveikį padarė nedaugelio pastangos, jūs galite spręsti, kaip greitai galėtų pasikeisti situacija planetoje, jeigu mūsų nurodymais sektų milijonai.
Todėl ateityje jūsų laukia plati sritis veiklai, susijusiai su mūsų Mokymų Šviesos nešimu kaip galima didesniam būriui tų, kuriems šie Mokymai reikalingi ir kuriems vibracijos, esančios mūsų laiškuose, panašios į stiklinę vėsaus vandens karštą vasaros vidurdienį.
Aš negaliu jums pasakyti, kad įvairių kataklizmų ir stichinių nelaimių pavojus visiškai pašalintas ir artimiausioje ateityje planetai niekas negresia. Bet galiu pasakyti, kad to kataklizmo pavojus, apie kurį mes jus perspėjome, praėjo.
Mums pavyko sugriauti šio kataklizmo priežastį subtiliajame plane ir todėl fiziniame plane kataklizmo priežasčių nusodinimas įvyks daug mažesniais, vietiniais, masteliais.
Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas – jūsų, mūsų bendradarbių, esančių įsikūnijime, ir mūsų, Pakylėtųjų Pulkų, – kuris taip sėkmingai prasidėjo šių metų pabaigoje, bus pratęstas ir ateinančiais metais. Neslėpsiu, kad daugelis Karminės Valdybos narių nebuvo tikri, kad mums pavyks surasti pakankamą kiekį šviesnešių, esančių įsikūnijime, kurie atsilieps į mūsų šauksmą ir praleis šias paskutines praeinančių metų dienas didžiai pagarbioje maldoje ir nuolankume.
Mes laukėme ir pasiruošėme daug blogesniam, ir tai, kad jums pavyko mobilizuoti visas savo jėgas ir prisiimti įsipareigojimus, davė mums galimybę panaudoti tuos rezervus, kuriuos mes galėjome pritraukti pagalbai Žemės planetoje.
Jūs žinote, kad Kosmose yra pakankamas Šviesos Būtybių kiekis, kurios pasiruošusios paaukoti savo pasiekimų momentumą tam, kad suteiktų pagalbą Žemės žmonijai. Bet Kosminis Įstatymas neleidžia suteikti tokios pagalbos tol, kol neatsiras pakankamas kiekis individų, esančių įsikūnijime, kurie pareikš apie savo pasiruošimą bendradarbiauti su Pakylėtųjų Pulkais ir prisiims atitinkamus įsipareigojimus. Šitai panašu į tai, kaip jūs prieš gaudami iš banko paskolą duodate atitinkamą užstatą. Ir tik tada, kai duotas užstatas, jūs galite tikėtis gauti savo dispozicijon finansinių lėšų.
Todėl dabar aš jums galiu pasakyti, kad jūsų įsipareigojimai ir jūsų nesavanaudiškas tarnavimas leido mums pasinaudoti jūsų energija, kurią jūs jau davėte mums savo maldų pavidalu ir savo maldiniais įsipareigojimais, kuriuos prisiėmėte ateinantiems pusei metų, kad gautumėte būtiną pagalbą energijos iš kosminio rezervo pavidalu.
Todėl dabar aš esu įgaliotas jums Karminės Valdybos vardu pareikšti, kad mes džiaugiamės tų iš jūsų pasiekimais, kurie prisiėmė įsipareigojimus, remdamiesi nuoširdžiu polėkiu, kylančiu iš jūsų širdžių gelmių.
Aš žemai jums lenkiuosi. Ir leiskite man paspausti jums rankas. Iš tikrųjų, tokiais momentais, kai suvoki savo vienybę su tais ištikimais bendradarbiais, kurie dabar yra įsikūnijime, iš akių ištrykšta džiaugsmo ašaros. Ir šitai leidžia mums tikėtis, kad situacija planetoje pasikeis ir mūsų planai bus įvykdyti!
Ačiū jums, ir leiskite man jus pasveikinti su pradžia naujos ribos, kuri, tikiuosi, atvers jums tolesnio, vaisingesnio, bendradarbiavimo galimybes!

AŠ ESU Didysis Dieviškasis Nukreipėjas