Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Vairočana > Didis tarp jūsų yra tas, kuris... >

Didis tarp jūsų yra tas, kuris daugiau tarnauja kitiems

AŠ ESU Vairočana, atėjęs per šį pasiuntinį.
AŠ ESU vieno iš slaptųjų spindulių Buda ir aš priklausau penkių Dhyani Budų mandalai.
AŠ ESU taipogi Karminės Valdybos narys.
Aš turiu jums šiandieną duoti kai kurių žinių apie slaptuosius spindulius.
Galbūt žinote, kad be pagrindinių septynių spindulių, kuriems atitinka septynios pagrindinės čakros, išdėstytos išilgai stuburo, egzistuoja slaptieji spinduliai.
Iš anksčiau duotų mokymų jūs žinote, kad slaptųjų spindulių čakros išdėstytos rankų delnuose, kojų pėdose ir tos vietos srityje, kuri buvo pradurta ietimi, kada Jėzus buvo ant kryžiaus.
Galbūt ne visi žino, kad be pagrindinių septynių čakrų išilgai stuburo, išdėstytos taipogi kitos čakros, kurios eina pakaitom su pagrindinėmis čakromis. Ir šios čakros taip pat yra slaptųjų spindulių čakros.
Mano čakra yra tarp saulės rezginio ir širdies čakros. Aš rodau į šią čakrą rankų gestu mano pavaizduotoje statuloje.
Šiandieną aš norėčiau duoti kai kurį mokymą, susijusį su šia čakra, esančia krūtinės centre.
Tai centrinė čakra ir ši čakra atsiveria tik tiems žmonėms, kurie turi labai aukštus pasiekimus iš praeities, patvirtintus šiame gyvenime. Ši čakra tiesiogiai susieja jus su jūsų AŠ ESU Buvimu. Tai Budų ir Bodhisatvų čakra.
Žmogus, gavęs priėjimą prie mano čakros energijų, gali pagal savo norą šios čakros pagalba transmutuoti ne tik savo karmą, bet ir pasaulinę karmą.
Štai kodėl sako apie tai, kad Budos ir Bodhisatvos tarnauja pasauliui ir transmutuoja pasaulinę karmą.
Budų malda - tai čakrų pulsacija. Budų malda tampa pasiekiama tik tiems individams, kurie subalansavo savo karmą iki 100 procentų ir priėmė įžadą tarnauti žmonijai.
Kiekvienas esantis įsikūnijime Buda, ant savo pečių neša didelį gabalą planetos karmos. Štai kodėl daugelis individų, pasiekę Budos sąmonės lygį, stengiasi gauti įsikūnijimą fiziniame plane, pereiti įšventinimus, būtinus čakrų atsivėrimui ir tarnauti pasauliui Budų maldos pagalba.
Daugelis Budų dabar yra įsikūnijime Žemėje. Ir kiekvienas toks Buda, nesavanaudiškai tarnaudamas, pašalina aplink save erdvėje karmą daugeliu šimtų ir netgi tūkstančių kilometrų spinduliu. Vienas toks Buda pakeičia savo tarnavimu dešimtis tūkstančių švarių vienuolių ir šventųjų. Jūs negalite savo žmogiškąja sąmone nustatyti Budos pasiekimų lygį. Bet kiekvienas toks Buda, sutikdamas savo kolegą, esantį įsikūnijime, jau po kelių minučių bendravimo sugeba atpažinti pažįstamas vibracijas, pasireiškiančias visur: balso tembre, gestuose, netgi manieroje rengtis ir elgtis.
Pagrindinė problema, su kuria susiduria Budos, esantys įsikūnijime, tai tankios ir žemos supančio pasaulio vibracijos. Jie beveik negali būti dideliuose miestuose, dideliuose žmonių susibūrimuose. Todėl gyvenimui jie pasirenka izoliuotas vietas, kur nors užkampyje, kalnuose. Tačiau pagrindinė šių Budų tarnavimo dalis - tai žmonijos švietimas ir todėl, kiek leidžia išorinės aplinkybės, jie susitikinėja su žmonėmis ir duoda jiems savo mokymą. Bet daugelis iki gyvenimo pabaigos taip ir nesusitinka su paprastais žmonėmis, nes būna vietose, kur jų čakros sugeba dirbti visu pajėgumu ir praleidžia Šviesą į tankų fizinį pasaulį.
Šiandien aš jums atvėriau dalį uždangos, susijusios su Pakylėtųjų Pulkų tarnavimu, kurio nemato paprasti žmonės. Ir būtų keista, kad taip sunkiu Žemei metu Pakylėtųjų Pulkai pasikliautų tik maldomis naujokų, darančių pirmus, vos pastebimus žingsnius savo Kelyje, vedančiame juos atgal pas Dievą.
Jų žingsniai tokie neužtikrinti ir nedrąsūs, o kartais jie taip susižavi supančia iliuzija, kad pamiršta ir apie Dievą, ir apie savo Kelią.
Bet neteiskime šių žmonių taip griežtai. Kiekvienas iš jų yra savo Kelio ruože ir kiekvienas iš jų daro, kas yra būtina pagal savo pasiekimų lygį.
Ir iš tikrųjų ant šių naujokų negula didelė karminė atsakomybė už savo veiksmus, kartais visiškai neteisingus veiksmus, nukreiptus į iliuzijos didinimą, susijusius su perdėtu išorinių ritualų, atitraukiančių dėmesį nuo Mokymo apie Dievą esmės, vykdymu.
Tačiau yra ir žmonių, pasiekusių didelį pasiekimų Kelyje lygį ir sąmoningai panaudojančių savo pasiekimus išorinei valdžiai ir įtakai gauti. Jie manipuliuoja nieko neįtariančiais naujokais ir netgi panaudoja maldos energiją savo savanaudiškiems tikslams.
Šie žmonės kuria sunkią karmą ir gaus teisingą karminį atpildą.
Kuo aukštesnis jūsų pasiekimų lygis, tuo didesnė karminė atsakomybė gulasi ant jūsų pečių, jei nuklystate nuo Kelio ir nuvedate nuo jo kitus.
Todėl vienintelis būdas nuoširdžiai link Dievo besiveržiantiems žmonėms atpažinti pavojų, kylantį iš šių melagingų pastorių, yra išvalyti savo kūnus, savo mintis ir jausmus tam, kad įgytų švarų matymą ir atpažinimo dovaną, leidžiančius išsiaiškinti, kas yra kas.
Ir aš visiškai suvokiu, kad labai sunku tai įvertinti išorine sąmone. Tačiau užtikrinu jus, kad sielos lygyje jūs visada žinote, kas yra tikras Dieviškosios Energijos laidininkas, o kas tik surenka svetimą šviesą ir šios šviesos dėka gyvena.
Kai jie gauna šių žinių iš jūsų sielos, jūs tuo pačiu metu gaunate karminę atsakomybę už melagingų pastorių palaikymą savo šviesa.
Jūs supratote mano mintį. Tik tas, kas atpažinęs melagingus pastorius dėl savo ego priežasčių ir toliau nukreipia šviesą jų palaikymui, turi karminę atsakomybę už neteisingą savo šviesos panaudojimą.
Bet jeigu melagingas mokytojas nuveda nuo tikro Kelio nekaltus, tai aš nenorėčiau panaudojęs savo galimybes pamatyti tos karmos, kurią jis kuria, pasekmių.
Aš daviau jums šiandien žinių apie tikruosius tarnautojus ir taip pat melagingo tarnavimo supratimą.
Ir gavę šias žinias jūs jau negalėsite neatsakingai pasirinkti savo mokytojus. Žiūrėkite, stebėkite. Ginčytinais atvejais jūs visada galite pašaukti Pakylėtųjų Pulkus, Valdovą, kuris jums artimas, su kuriuo jūs jaučiate gilų vidinį ryšį ir giminystę, ir jūs gausite pagalbą. Vieną gražią dieną jums bus duotas matymas, praregėsite ir pamatysite vidinę mokytojo, kuriuo jūs sekate, esmę.
Jums reikia tik daugiau pasitikėti jūsų pačių Aukščiausia Dalimi. Ak, jūs daug didesni, negu tas atspindys, kurį jūs matote priešais save veidrodyje kiekvieną dieną. Jūs iš tikrųjų galingos dvasinės būtybės, atėjusios į šį pasaulį pasisemti žmogiškosios patirties. Ir jūsų siela prieš įsikūnijimą pati pasirinko jūsų dabartinio įsikūnijimo aplinkybes.
Ir jūs žinojote, kad ir koks sunkus būtų jūsų Kelias, jūs įvykdysite prisiimtą misiją, susijusią su žmonių sąmonės pakėlimu.
Aš atėjau šiandieną pažadinti jūsų sielos atmintį apie prisiimtus įsipareigojimus prieš dabartinį įsikūnijimą.
Todėl meskite į šoną savo žaidimus, kuriuos jūs ir toliau žaidžiate, netgi sulaukę brandaus amžiaus. Atėjo laikas suaugti, pakylėti savo sąmonę iki subrendusio žmogaus lygio ir prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už tuos, kurie pagal savo sąmonės lygį yra žemiau už jus.
Prisiminkite, kad didis tarp jūsų tas, kuris daugiau tarnauja kitiems. Pats didžiausias žmonijos tarnas yra Buda, nuolankiai sėdintis kalnuose meditacijos poza ir savo čakrų pagalba transmutuojantis pasaulinę karmą.
Aš neprašau, kad jūs visi susėstumėte meditacijos poza ir bandytumėte transmutuoti pasaulio karmą.
Kiekvienas iš jūsų gimė būtent toje vietoje, toje šalyje ir tomis išorinėmis aplinkybėmis, kurias jūs turite panaudoti savo pasiekimams, ir aplink jus yra būtent tie žmonės ir tos aplinkybės, kuriems reikalinga jūsų pagalba.
Aš paliksiu jus vienus su savo mintimis apie šiandieną gautą pamokymą.

AŠ ESU Vairočana, buvau su jumis šiandieną.