Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nikolajus Rerichas > Dievo sumanymas Rusijai - tai ... >

Dievo sumanymas Rusijai - tai Šventosios Dvasios Bendruomenė

AŠ ESU Nikolajus Rerichas, atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Aš atėjau šią reikšmingą dieną, kai ne tik Rusija, bet ir visas pasaulis švenčia pergalę Antrajame Pasauliniame Kare.
Šiandieną aš noriu duoti jums savo matymą tų įvykių, kurių liudytojais buvote praėjusiame amžiuje.
Aš noriu duoti jums savo požiūrį į tuos įvykius, kurį aš įgijau po mano pakylėjimo. Ir galbūt kai kurios mano šiandien pasakytos mintys jums pasirodys prieštaraujančios mintims, pasakytoms mano įsikūnijimo metu, arba prieštaraujančios toms mintims, kurias jūs pasisėmėte iš Valdovų diktavimų, duotų per kitus pasiuntinius.
Aš stengsiuosi duoti jums savo pamąstymų apie Rusiją vaisių. Ir jums spręsti, imti mano mintis kaip savo veiklos pagrindą ar ignoruoti jas.
Žinote, kad aš labai mylėjau Rusiją ir labai išgyvenau, kad negalėjau fiziškai gyventi didesnę savo gyvenimo dalį šios šalies teritorijoje.
Jeigu mūsų misija, kurios mes ėmėmės Valdovų pavedimu antrajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, būtų pasisekusi, tai visa Rusijos istorijos eiga ir visa pasaulinės istorijos eiga būtų galėjusios būti kitokios. Aš kalbu apie šventosios skrynelės ir Mahatmų laiškų įteikimo tuometinei Tarybų Rusijos vyriausybei misiją.
Mūsų misija nepavyko ir Šviesos jėgų bandymas paveikti situaciją Rusijoje buvo atidėtas neapibrėžtam laikui. O naujam bandymui sutrukdė mano mirtis. Jūs žinote, kad aš visa savo širdimi veržiausi į Rusiją po pergalės, pasiektos šiame baisiame kare.
Aš norėčiau duoti jums pamąstymų apie situaciją Rusijoje, remdamasis ne išoriniais įvykiais, o vidiniais įvykiais, kurie buvo už viso to, kas įvyko Rusijoje praėjusiame amžiuje. Revoliucija, caro šeimos sušaudymas, pilietinis karas, Didysis Tėvynės karas, nauja revoliucija ir elito valdžia, kuri paskirta dabar.
Tik dvi jėgos stovi už visų šių įvykių. Dvi jėgos, kurių sąveika, kai negali būti harmonizuota, atveda prie baisių sukrėtimų ir milijonų žmogiškųjų gyvybių praradimų.
Viena jėga, didinanti iliuziją, ir kita jėga, nukreipta į iliuzijos suvyniojimą.
Galite vadinti šias jėgas Gėrio ir blogio jėgomis, bet tai nebus visiškai teisinga. Todėl, kad Gėrio, Bendros Gerovės, idėjos, jeigu jos patenka į valdžią jėgų, kuriančių iliuziją, pavirsta visiška savo priešingybe. Ir blogio idėjos, jeigu jos patenka į Šviesos jėgų įtaką irgi pavirsta visiška savo priešingybe.
Jūs žinote, kad pasaulį judina idėjos, o idėjos pasaulyje realizuojamos per žmones.
Todėl, kad kokia ir būtų idėja, jeigu nėra šios idėjos detalių, tai ji nebus įgyvendinta. Ir jeigu pati idėja gera, bet idėjos detalės iš vidaus supuvusios, supuvusios savo sąmonėje, tai ir idėja neatpažįstamai pasikeis ir pavirs į visišką savo priešingybę.
O energija į šį pasaulį patenka tik per žmones. Energija, Dieviškoji Energija, patenka į šį pasaulį per žmonių širdis. Todėl jūs patys valdote tai, kur jūs nukreipiate savo energiją.
Jūs žinote, kad mes palaikėme tuos pertvarkymus, kurie prasidėjo Rusijoje po revoliucijos. Ir daugelis čia mato prieštaravimą. Leiskite man kai ką paaiškinti.
Bendruomenės, Šventosios Dvasios Bendruomenės, idėją, kaip tikriausią ir teisingiausią bendruomenės valdymo būdą, aš palaikiau visada. Apie tai jūs galite paskaityti Agni Jogos knygose.
Tačiau jeigu bendruomenės idėją realizuoja žmonės, kurie pateko tamsos jėgų įtakon, tai iš šios idėjos įgyvendinimo nieko gero neišeis. Todėl mes dėjome viltis į inteligentiją, į tuos žmones, kurie pakeitę savo sąmonę, sugebėtų daryti įtaką istorijos eigai, tiesiogiai nedalyvaudami valdyme, bet netiesiogiai - per meną, mokslą, švietimą, sveikatos sistemą.
Mes matėme, kad tai buvo galima padaryti. Bet tie žmonės, kurie pasinaudojo bendruomenės idėja, kad ateitų į valdžią ir pasinaudotų šios valdžios vaisiais, padarė viską, kad visos visuomeninio gyvenimo sritys būtų persmelktos teisingais, bet visiškai negyvybingais šūkiais todėl, kad buvo atmesta tai, kas svarbiausia, kas turėtų būti bet kurios bendruomenės pagrindas – ryšys su Hierarchija ir Dieviškasis tarnavimas.
Todėl baisus monstras egzistavo Rusijoje visą XX amžių. Gyvatė liūto snukiu. Ir dabar mes matome šio monstro žvėrišką išsišiepimą.
Ir rankos svyra, ir labiausiai prašviesėjusios visuomenės dalies sąmonėje nėra supratimo apie tolesnį kelią.
Sustingo Rusija. Tarsi sustojo laikas. Niekas nesikeičia. Keistųsi, bet nežino, į kurią pusę judėti.
Ir tai, kas vyksta dabar, yra padedančių iliuzijai jėgų siautėjimas. O jūs žinote, kad pagal Dieviškąjį sumanymą šioms jėgoms jau nedaug beliko laiko turėti valdžią. Štai jos ir įtūžo pabaigoje. Štai jos ir niršta, ir prarado bet kokią gėdą, ir atmetė bet kokią moralę ir dorovingumą.
Rusija pereina didžiulį išbandymą. Jūs žinote, kad Dievas myli Rusiją ir savo mylimiesiems Dievas siunčia pačius sunkiausius išbandymus todėl, kad išbandymuose mes augame ir išbandymuose stiprėja mūsų Dvasia. Ir tie, kas verkia ir zyzia, ir sako, kad pražuvo Rusija, paprasčiausiai pateko iliuzijos jėgų įtakon.
Jūsų Dvasia, jūsų Dieviškumas, Dievas jūsų viduje, yra tai, į ką jūs turite atkreipti dėmesį.
Iš tikrųjų, jūs esate Dvasios galiūnai ir tie milžinai ant molinių kojų, kurie supa jus ir šiuo metu valdo Rusiją, sugrius ir subyrės į gabalus, vos tik dvasios galiūnai pasipurtys.
Dievo sumanymas Rusijai – tai Šventosios Dvasios Bendruomenė, pagrįsta Dieviškumo, Dieviškosios laisvės, demokratijos ir rūpinimosi kiekvienu bendruomenės nariu principais.
Ir ši bendruomenė nebus paskelbta iš viršaus ir nebus įtvirtinta eilinio perversmo ar revoliucijos būdu. Dieviškasis Kelias - tai nuolatinių pasikeitimų žmonių sąmonėje kelias. Ir pasikeitimai žmonių sąmonėje, kai jie apima didelį šalies gyventojų procentą, sugeba privesti prie paties tikriausio Dieviškojo stebuklo.
Pati tobuliausia valdymo forma neišsilaikys, jeigu ji neras atsako žmonių sąmonėje ir širdyse.
Todėl pirmaeilė jūsų užduotis yra Šventosios Dvasios Bendruomenių sukūrimas visur - kiekviename mieste ir kiekviename kaime.
Susirinkite. Skaitykite knygą "Bendruomenė". Skaitykite Agni Jogos knygas. Jos duotos jums.
Apmąstykite tuos principus, kurie turi būti Bendruomenės pagrindas.
Neškite šį paveikslą pasauliui per Internetą, per vaikų švietimą.
Jūs turite pamaitinti visą šalį naujo valdymo idėja, Bendros Gerovės ir Gėrio idėja.
Aš sakau jums, kad visi Pakylėtųjų Pulkai laukia jūsų veiksmų, kad suteiktų jums visą pagalbą.
Bendrijos idėja nėra nauja. Reikia paprasčiausiai paimti ir suorganizuoti Bendriją tiesiog ten, kur jūs dabar esate. Pradėkite šį darbą, numylėtiniai.
Pagalvokite, kodėl Bendrijos idėja visame pasaulyje visada sukeldavo tokį pasipriešinimą? Kodėl bendrijos idėja niekaip negali įleisti savo šaknų nei vienoje pasaulio šalyje? Todėl, kad tai - naujas valdymo būdas, kuris turi pakeisti egzistuojantį valdymo būdą. Ir tie, kas yra valdžioje, labai gerai supranta, kad kartu su Bendruomene ateis galas jų manipuliavimui, finansinei kontrolei, jų valdymui. Todėl, kad jie gali valdyti, pagrįsdami savo valdžią tik žemais, gyvuliškais, žmonių instinktais. Ir jie nieko nesugeba supriešinti Dieviškajam žmogui, kurį palaiko visas Dangus.
Pagalvokite apie tai, kaip duoti žinias naujajai kartai, pagalvokite apie tai, kaip sukurti Šventosios Dvasios Bendruomenes. Ir pati svarbiausia jūsų užduotis artimiausiu metu tai - susivienijimas. Visų šviesuolių susivienijimas ne kovos su blogiu principais, o meilės, pagalbos, gailestingumo ir atjautos principais.
Ir netgi tada, kai esate vieniši ir aplink jus nėra nieko, su kuo jūs galėtumėte susivienyti į Bendruomenę, žinokite, kad jūs jau atstovaujate savo Šventosios Dvasios Bendrijai, jeigu kuriate savo gyvenimą ir visus tarpusavio santykius su jus supančiais žmonėmis bendros Gerovės, Gėrio ir Meilės principais. Ir ten, kur jūs esate, ateina visi Pakylėtųjų Pulkai, kad saugotų jūsų kelią.
Bendruomenė, Gerovė, Gėris ateis iš jūsų širdžių. Jūsų užduotis - paprasčiausiai atverti savo širdis ir įsileisti į jas Dieviškumą.
Akys bijo, rankos daro. Kelią įveiks einantysis.

AŠ ESU Nikolajus Rerichas