Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Nikolajus Rerichas > Aš tikiu didinga Rusijos ateit... >

Aš tikiu didinga Rusijos ateitimi ir kiekvieną iš jūsų norėčiau apdalinti savo Tikėjimo dalimi

AŠ ESU Nikolajus Rerichas, Pakylėtasis Valdovas, atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Taip daug norisi pasakyti Žemės žmonėms, dabar esantiems įsikūnijime. Ir reikia pasakyti tai, kas būtiniausia. Duoti būtent tuos patarimus ir rekomendacijas, kuriais reikia pasinaudoti dabartiniu metu.
Prie to, kas anksčiau pasakyta, būtina pridėti tiesiog keletą supratimų ir paaiškinimų, taip reikalingų jums. Jeigu aš dabar būčiau įsikūnijime, tai visas savo jėgas, visą savo energiją ir visas pinigines lėšas aš nukreipčiau tiktai vienam dalykui - nemokamos švietimo sistemos sukūrimui vaikams tokio amžiaus, kai jie labiausiai imlūs naujos informacijos priėmimui ir kai jų protas dar neužblokuotas melagingos informacijos tėkmės, besiliejančios iš pasaulinių masinės informacijos priemonių.
Maksimalias savo pastangas dėčiau tam, kad susitikčiau su žmonėmis, kieno rankose yra valdžia, o taipogi su tais žmonėmis, kas turi savo dispozicijoje finansinių lėšų.
Reikia surasti reikalingus žodžius, reikia pasistengti įtikinti sukurti platų išsimokslinimo įstaigų vaikams tinklą, tiems vaikams, kurie sugeba mokytis ir yra smalsaus proto. Tai turi būti globalinis humanitarinis išsimokslinimas su būtinu meno istorijos, visuotinės istorijos, religijos istorijos, šiuolaikinių komunikacijos priemonių mokymusi. Būtent platus požiūris ir studijavimas pačių geriausių mokslo ir meno pavyzdžių, kuriuos turi žmonija dabartiniame etape ir kurie žmonijos gauti kaip paveldas iš buvusių žmonių kartų.
Mokymasis turėtų būti paties įvairiapusiškiausio bendrojo humanitarinio pobūdžio. Smalsus vaikiškas protas, laisvas nuo dogmų, religinių dogmų ir beviltiškumo apnašų, būdingų jau susiformavusiai kartai, sugeba kaip kempinė sugerti žmonijos turimas žinias ir supratimą.
Žmogus, gavęs visavertį išsilavinimą ir svarbiausia gavęs supratimą apie Dieviškąjį Įstatymą, bus pagrindas, pamatai, ant kurių mes galėsime pastatyti ateities pastatą, Naujos Epochos, ateinančios pakeisti seną, pastatą.
Ypatingą dėmesį reikia skirti švietimui religijos srityje. Niekada nereikia įtvirtinti vaiko sąmonėje bet kurios religijos, kuri jau egzistuoja Žemėje, pagrindų. Bet reikia duoti žinias ir supratimą apie Tikėjimo pagrindus. Dieviškasis jausmas iš pat pradžių būdingas bet kuriam vaikui, ateinančiam į šį pasaulį. Ypatingai toms sieloms, kurios priklauso naujai, Šeštajai Pagrindinei Rasei, ir kurios jau pradėjo įsikūnyti Žemėje.
Ir šis Dieviškasis jausmas, Tikėjimas Dieviškuoju Įstatymu ir Dieviškuoju teisingumu, turi turėti laisvo vystymosi sąlygas vaiko sąmonėje, kuri neturi pakliūti į jokių bažnytinių dogmų poveikį. Atvira vaiko sąmonė labai greitai sugeba iš visų egzistuojančių religijų ir tikėjimų surasti bendrą esmę, bendrą Šaltinį. Ir būtent tai būtina Rusijai šiame etape.
Rusija istoriškai buvo paruošta tapti pirmąja priėmėja Naujojo Tikėjimo, nepriklausančio nei vienam egzistuojančiam tikėjimui, bet juos visus talpinančio.
Bet koks prieštaravimas religinėje srityje yra žmonių sąmonės ribotumo pasireiškimas. Nesąžiningi žmonės panaudoja žmogiškosios sąmonės ribotumą savo valdžios įtvirtinimui, įvesdami religines dogmas ir taisykles. Šių nesąžiningų žmonių ir jėgų, kurios per juos veikia, užduotis yra supančioti žmogaus protą ir įvyti jį į dogmų ir taisyklių, būdingų bet kuriai iš dabar Žemėje egzistuojančių religijų, dėžę.
Ir žmogus priverstas ant savo kailio pajusti priešingų jėgų poveikį. Iš vienos pusės, oficialios religijos apribojimų ir dogmų spaudimo, iš kitos pusės, visiškai beribės ir nepakenčiančios jokių apribojimų Dieviškosios sąmonės, kurios dalis jis yra. Ir tai yra jo Aukščiausiasis, Dieviškasis AŠ.
Draskomi šių prieštaravimų žmonės iš tikrųjų priversti visą savo gyvenimą būti tarp kūjo ir priekalo.
Nujaučiu stiprų pasipriešinimą iš oficialios religijos pusės dėl ateities švietimo įstaigų sukūrimo.
Nujaučiu, kaip nelengva bus padaryti tai, kas sugalvota, ir įvykdyti planą. Tačiau kiekvienas vaikas, gavęs visavertį išsilavinimą, sugebės daryti įtaką ir dalyvauti formuojant gyvenimo orientyrus tūkstančiams ir milijonams šalies piliečių nepriklausomai nuo veiklos sferos, į kurią jis pasirinks įdėti savo jėgas.
Rūpinimasis vaikų švietimu yra ta užduotis, kuri pagal savo reikšmingumą ir svarbą negali susilyginti su jokia kita. Šalis, kuri nesirūpina savo ateitimi, negali būti gyvybinga šalimi.
Laikas sugrąžinti į kasdienį vartojimą tokius supratimus kaip orumas ir garbė. Visuomenė reikalauja skubaus moralinių orientyrų sugrąžinimo. Aš visiškai suprantu, kad tai, ko aš jūsų prašau, ir tai, apie ką aš šiandien kalbu, bus labai sunkiai įvykdoma. Visa šalis ir kiekvienas šalies pilietis neša savyje bedieviškumo karmą, kurią Rusija prisiėmė po 1917 metų revoliucijos ir caro šeimos sušaudymo. Ir ši karma neleidžia daugeliui iš jūsų matyti perspektyvų ir uždengia nuo jūsų Dieviškąjį šios šalies ateities matymą.
Ir jeigu jūs jaučiate visišką bejėgiškumą ir neturėjimą galimybės dėti savo pastangas sukuriant pozityvaus vystymosi šiai šaliai sąlygas, tai jokiu būdu nepulkite į neviltį ir liūdesį.
Tikėkite stebuklu, kuris išgelbės Rusiją. Jūsų tikėjimas Dieviškuoju stebuklu, kuris neišvengiamai įvyks ir išgelbės Rusiją, suteikia galimybę Pakylėtųjų Pulkams įsikišti į dabartinę situaciją šalyje.
Kartais užtenka vieno pranešimo, padaryto laiku, reikiamu momentu, ir reikiamu būdu nukreipto, kad pakeistų visos šalies istorijos eigą.
Bet tam, kad šis pranešimas įvyktų ir būtų užduotas teisingas impulsas, būtina, kad jūs, numylėtiniai, savo sąmonėje priimtumėte stebuklo galimybės Rusijai buvimą.
Melskitės ir savo kasdienėse maldose prašykite Dievo išgelbėti Rusiją, kad Dievas pasigailėtų ir leistų Rusijai stebuklą.
Per daug sunki karma, kurią sukūrė Rusija bedieviškumo laikais. Tačiau būtina priimti šią karmą nuolankiai. Atgailauti. Būtent atgailavimas ir praeityje sukurtų nuodėmių pripažinimas bus tas momentas, kuris leis Pakylėtųjų Pulkams įsikišti į situaciją jūsų šalyje ir įvykdyti stebuklą.
Nepasikliaukite Amerika ir Europa. Nepasikliaukite niekuo, kas ateis ir išgelbės Rusiją. Rusija pakils kaip paukštis Feniksas iš pelenų ir būtent jos misija - nurodyti kelią visam pasauliui, taigi Amerikai ir Europai.
Visa pranašystė apie Rusiją užrašyta Rusų liaudies pasakose. Prisiminkite Ivaną, kuris gulėjo sau ant krosnies, paskui pati krosnis važiuoti pradėjo ir Ivanas persimainė, ir pradėjo daryti stebuklus.
Rusų liaudies pasakose užrašyti pranašavimai apie Rusiją.
Aš sakau jums apie tai, kas nulemta, ir tai, kas ruošiama, ir apie tai, kas įvyks Rusijai.
Aš kalbu ne apie tolimą šviesią ateitį ir nekviečiu jūsų ruošti anūkus tam, kad jie gyvens komunizme. Aš kalbu apie stebuklą, kuris įvyks dabar gyvenančios kartos atmintyje.
Ivanai, kelkis nuo krosnies! Tavo laikas atėjo! Nėra ko čia daugiau šonus nugulėti! Didingas darbas laukia pertvarkant žmonijos sąmonę!
Jūs nesuvokiate jėgos, energijos, būdingos Rusijos liaudžiai. Jeigu neturėtų Rusija didingos paskirties, ar tamsos jėgos eikvotų tiek jėgų, kad numalšintų bet kokius Naujojo Pasaulio ūglius Rusijos teritorijoje per pastaruosius 150 metų?
Aš tikiu didinga Rusijos ateitimi ir kiekvieną iš jūsų norėčiau apdalinti savo Tikėjimo dalimi.

AŠ ESU Nikolajus Rerichas