Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Džvalas Kulas > Mokymas apie Tarnavimą >

Mokymas apie Tarnavimą

AŠ ESU Džvalas Kulas. AŠ ESU ypač retai ateinu per šį pasiuntinį.
Tačiau šiandien aš atėjau dėl to, kad jums būtina duoti tam tikrą Mokymą. Ir aš pasisiūliau duoti šį Mokymą jūsų dėmesiui. Praktikoje labai maža žmonių, kurie paskyrė savo gyvenimą tikrajam Tarnavimui. Ne tam tarnavimui, kurį jūs laikote teisingu, o tam Tarnavimui, kuris iš tikrųjų yra teisingas.
Pasakykite, ar jūs kada nors susimąstėte, ką reiškia pati Tarnavimo sąvoka: kas tai yra?
Aš manau, jog daugiau jūs susimastote apie jūsų pasaulio dalykus. Deja, Tarnavimas nėra ta savybė, kuri jūsų pasaulyje būtų labai paplitusi. Ir žinote kodėl? Todėl, kad jūsų civilizacija prarado patį šį supratimą.
Aš atėjau atnaujinti Tarnavimo. Nes kai tik jūs rimtai šia tema susimąstote, galite gauti įsivaizdavimą apie Tarnavimą iš subtilesnių pasaulių. Jūsų pasaulio suvokimas verčia jus visąlaik pasitraukti nuo pakylėtesnių ir amžinų klausimų sprendimo.
Tačiau jei norite tęsti žengimą evoliucijos keliu, tai atėjo laikas, kai turite pradėti susimąstyti ne apie dalykus, gulinčius paviršiuje, bet jums būtinus dalykus.
Taigi, Tarnavimas. Žinau, jog labai daugelis tarnavimą supranta kaip vykdymą kažkokių įsipareigojimų, kuriuos turite savo artimiesiems, tiems, kam reikalinga jūsų pagalba. Tačiau Tarnavimo supratimas, kaip jį suvokia Pakylėtieji Valdovai, yra platesnis. Galima sakyti, be tarnavimo neįmanomas tolesnis žmonijos evoliucinis vystymasis. Ir šalia tarnavimo savybės yra nesavanaudiškumas. Nes tada, kai prisiimate kokių nors pareigų vykdymą, tačiau norite kažką gauti mainais, nesvarbu gerovę fiziniame pasaulyje, ar pelnyti vietą Dieviškajame pasaulyje, tai nebus tikrasis Tarnavimas.
Galima sakyti Tarnavimas – tai jūsų sąmonės būsena. Tai – laikymasis tam tikros tvarkos, egzistuojančios šioje visatoje, kur kiekviena gyva būtybė tarnauja kitoms gyvoms būtybėms, ir šiame bendrame Tarnavime vyksta bendradarbiavimas ir vystymasis. Tarnavimas be bendradarbiavimo neįmanomas, o tikrasis bendradarbiavimas neįmanomas be Meilės. Ir mes priėjome patį svarbiausią dalyką. Tikrasis tarnavimas gali būti tik tada, kai jis pagrįstas Meilės jausmu. Meilės ne tuo supratimu, kaip esate pripratę tai suvokti. Žinote apie tokius Meilės pasireiškimus kaip meilė vyrui ar moteriai, vaikams, tėvams. Tačiau yra dar didesnė Meilė. Meilė, nepagrįsta giminystės ar lyties požymiais. Meilė, kuri jumyse egzistuoja kaip būsena, kurios neįmanoma išreikšti žodžiais, kad ir kiek stengtumėtės, bet kuri persmelkia visą kūriniją. Ir kai savo sąmonėje pasiekiate Meilės, Dieviškosios Meilės, būseną, tai sugebate iš tikrųjų Tarnauti taip, kaip jums kalba Pakylėtųjų Pulkai.
Tarnavimas Gyvybei panašus į nuolatinį buvimą sargyboje. Jūs nuolat esate pasiruošę įvykdyti savo pareigą. Tarnavimas taipogi numano tokias savybes kaip atsakomybė ir pastovumas. Visos tikrosios Dieviškosios savybės Tarnavime pasireiškia koncentruotai.
Atskirai turėčiau paminėti tokią savybę kaip nuolankumas, kuris Tarnavime yra nepakeičiamas. Todėl, kad jūs kartais tarnaujate individams, kurie yra labai sunkių sąmonės būsenų, ir jums reikalingas visas jūsų nuolankumas bei kantrybė, kad, nepaisydami ne pačių geriausių individo savybių pasireiškimo, visgi suteiktumėte jam visą būtiną pagalbą. Jūsų neturi jaudinti tai, ką kartais matome fiziniame plane. Pirmoje eilėje jus turi jaudinti rūpestis siela, netrūnia individo dalimi.
Kartais susiduriate su būtinybe suteikti pagalbą žmogui, tačiau, deja, šis žmogus visą savo gyvenimą daužėsi į stiklą kaip drugelis, prarado visas savo jėgas ir karma taip jam aptraukė akis, kad jis nematė šalia esančios ir plačiai atvertos Dieviškosios galimybės orlaidės.
Daugumos kenčiančių žmogiškųjų individų gyvenimai primena šį į stiklą besidaužančio drugelio, kuris negali rasti išėjimo, vaizdą. Ir jei jūs prieinate prie individo tuo momentu, kai jis imasi didelių pastangų, jas nuolat nukreipia, tačiau ne ta kryptimi, tai vargu ar jis jus išgirs. Tačiau tada, kai gyvybinės jėgos jį jau palieka, kartais ateina nušvitimo momentas ir viską, ką jūs sakėte anksčiau, jis gali išgirsti netgi be žodžių. Todėl, kad jo siela prisikentėjo, ir šiose kančiose įgijo ypatingą jautrumą. Šiuo momentu kenčiančiai sielai jūs galite suteikti neįkainojamą pagalbą, tačiau, deja, šios pagalbos rezultatas pasireikš jau kitame įsikūnijime. Todėl tikrasis Tarnavimas kartais atsiranda ne kasdieniuose pamoksluose ir pamokymuose, o laukiant to momento, kai siela išsiskleidžia kaip rožės pumpuras ir yra pasirengusi priimti gyvybinę energiją, kuri iš jūsų širdies siunčiama į šio individo širdį.
Tai labai subtilūs momentai, numylėtiniai, ir kartais pakanka vos keleto sekundžių nuoširdžios palaikymo maldos, kurią jūs siunčiate iš savo širdies į širdį žmogaus, kuriam reikalinga pagalba tam, kad siela atgimtų amžinajam gyvenimui.
Jūs jaučiate skirtumą tarp to tarnavimo, kai žmonės jus kamuoja pamokslais apie Dievo žodį, ir to Tarnavimo, kai ištiesiate pagalbos ranką būtent tuo momentu, kai ši pagalba gali būti priimta ir kada ji vertingesnė už milijonus žodžių, pasakytų ne laiku?
Toks tarnavimas kartais laukia visą gyvenimą, kad sulauktų to momento, kai siela to, kuriam reikalinga pagalba, gali šią pagalbą priimti.
Šiandien su jumis kalbėjausi apie Dieviškąjį Tarnavimą. Ir man bus malonu, jei mūsų pokalbio metu gavote dalelę mano Meilės, kurią rūpestingai jums atnešiau per pasaulius.

AŠ ESU Džvalas Kulas