Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Krišna > Aš duodu jums savo mantrą >

Aš duodu jums savo mantrą

AŠ ESU Krišna, atėjęs pas jus per šį Pasiuntinį.
AŠ ESU Krišna, Viešpats Krišna. Mane žino ir gerbia Indijoje. Mane taipogi žino daugelyje pasaulio šalių Viešpačiui Krišnai pasišventusiųjų dėka.
Iš tikrųjų aš esu visur. Aš – formoje ir aš – beformėje, aš – sąmonėje ir aš – Dvasioje.
Mano pasiekimų lygis leidžia man būti tuo pačiu metu daugelyje formų. Aš Visur Esantis.
Labiausiai paplitęs mano paveikslas kaip berniuko piemenėlio su dūdele. Iš tikrųjų aš labiausiai mėgstu šį paveikslą ir būtent šiuo pavidalu aš pasirodžiau paskutinį kartą savo žemiškajame įsikūnijime Vrindavane.
Aš daviau man pasišventusiems mantrą, šlovinančią Dievo vardus. Aš daviau šią mantrą, nes kai po mano perėjimo prasidėjo Kali jugos ciklas, žmonių protas nesugebėjo priimti pakylėto mokymo. Protas neramus ir nepaklusnus. Todėl jį būtina užimti nuolatiniu mantrų, šlovinančių Dievo vardus, kartojimu.
Kai protas užimtas Dievo vardų kartojimu, tai jam mažai lieka laiko žemoms mintims ir žemiems troškimams.
Šios mantros, mantrų kartojimo praktika, leidžia laikyti protą pažabotą ir nuolankų žmogaus Aukščiausiajam AŠ.
Aš noriu, kad visoje planetoje žmonės sugrįžtų prie Dievo vardų garbinimo praktikos, kaip trumpiausio atgal pas Dievą vedančio Kelio.
Jūs tampate tais, į ką nukreiptas jūsų protas. Ir jeigu jūsų protas nuolat užimtas vaizdiniais, propaguojamais iš televizorių ekranų ir iš reklaminių stendų, tai toks protas yra pririštas prie šio pasaulio ir nesugeba nuo jo atitrūkti.
Dievo vardo garbinimo praktikai nereikia ypatingų sąlygų. Jums nereikia lankytis bažnyčioje ir dalyvauti jos ceremonijose, nereikia priklausyti kokiai nors religinei grupei ir religinei organizacijai. Jums tik būtina išmokti taisyklingai tarti Dievo vardus ir juos tarti esant tinkamos proto būsenos. Kartodami mantras turite visiškai susikoncentruoti į Dieviškumą. Jūsų protas turi nustoti klaidžioti tarp daiktų ir vaizdų, kurie jus supa fiziniame pasaulyje.
Turite galvoti apie Dievą ir tik apie Dievą.
Netgi nesvarbu, ką darote kartodami mantras. Galite plauti indus, važiuoti visuomeniniu transportu, dirbti savo žemės sklype, vaikščioti su vaikais, būti savo darbo vietoje.
Būtų gerai, jei mantrą kartotumėte garsiai arba pusbalsiu, kad netrukdytumėte aplinkiniams žmonėms, bet galite mantras kartoti ir tyliai, kad nepritrauktumėte nereikalingo dėmesio.
Visada prisiminkite, kad šias mantras kartojate Dievui, o ne tam, kad aplinkiniams padarytumėte įspūdį.
Kai kurie atsidavusieji labai ilgai kartoja Dievo vardus. Jie ištisas dienas praleidžia kartodami mantras. Ypač mėgsta tas mantras kartoti dideliuose žmonių susibūrimuose, kad visi matytų, kaip jie uoliai tarnauja Dievui.
Efektas nuo tokio mantrų kartojimo bus tiesiog priešingas todėl, kad energija, Dieviškoji energija, šiuo atveju bus panaudojama stiprinti ego, o ne ryšiui su Dievu.
Aš duosiu jums savo mantrą.
Prašau, susiraskite žmonių, kurie moka teisingai ištarti šią mantrą, nusipirkite kasečių su šios mantros įrašais. Labai svarbu, kad kasetės su įrašu turėtų Dieviškas vibracijas. Pajuskite tikrąsias Dieviškąsias vibracijas savo širdimi.
Jeigu jus ar jūsų artimuosius trikdo, kai kartojate ir šlovinate Dievo vardus svetima kalba, neprievartaukite savęs.
Šiuo atveju turite pasinaudoti kita praktika, kuri atves jus atgal pas Dievą.
Daug kelių ir daug takelių veda pas Dievą. Beveik kiekvienas turi savo kelią.
Tačiau niekada nereikia pamiršti, kad taipogi yra daug kelių ir takelių, kurie niekur neveda.
Bet jeigu sėdėsite sudėję rankas ir niekur nejudėsite laukdami stebuklo, tai greičiausiai stebuklas neįvyks.
Dievui būtina, kad jūs patys dėtumėte pastangas. Ir kuo daugiau dėsite pastangų, tuo didesnę pagalbą gausite iš viršaus.
Aš duodu jums savo mantrą. Pažadėkite kartoti mano mantrą tol, kol tos mantros kartojimas jums teiks malonumą.
Kartokite mano mantrą atlikdami savo namų pareigas. Bet kurią laisvą minutę išnaudokite mano mantros kartojimui.
Aš žinau, kad daugelis žmonių praėjusiuose savo įsikūnijimuose gimdavo Indijos žemėje. Ir mantrų kartojimas jiems yra natūralus dalykas. Būtent šie žmonės turi atsiliepti į mano kvietimą greičiau už kitus.
Yra senas istorinis ryšys, kuris jungia Indiją ir Rusiją.
Kažkada seniai į Indiją atėjo labiau išsivysčiusi civilizacija, palyginti su tais žmonėmis, kurie tuo metu gyveno Indijoje. Ši civilizacija, ši tauta, atėjo iš šiaurės. Ir daugelis nustebs, jei pasakysiu, kad tie žmonės atėjo iš tos teritorijos, kurioje dabar yra Rusija.
Todėl egzistuoja labai glaudus ryšys tarp Motinos Indijos Žemės ir Motinos Rusijos Žemės.
Šios dvi šalys labai artimos viena kitai, visų pirma savo dvasinėmis tradicijomis.
Ir aš tikiuosi, kad Rusija prisimins savo labai senas istorines šaknis ir savo protėvių tikėjimą, kurio šaknys buvo tautos, gyvenusios šioje šalyje tais senais istoriniais laikais, tikėjimas.
Rusijos teritorijoje buvo įkurdinta daugybė šventovių ir daugybė kristalų. Šios šventovės miega iki tam tikro laiko. Ateis laikas ir kartu su šios tautos sąmonės prabudimu atgis istorinės šventovės, visa jėga pradės veikti Šviesos fokusai, išdėlioti šios šalies teritorijoje, kurie paslėpti iki tam tikro laiko nuo neišmanėlių akių.
Aš duodu jums savo mantrą ir aš žinau, kad ši mantra sugeba pažadinti jūsų istorinę atmintį ir bendras šaknis, kurios įdėtos netgi į patį rusų kalbos pagrindą.

HARĖ KRIŠNA HARĖ KRIŠNA
KRIŠNA KRIŠNA HARĖ HARĖ
HARĖ RAMA HARĖ RAMA
RAMA RAMA HARĖ HARĖ

Kartokite šią mantrą sanskrito kalba.
Šios mantros garsai suteiks jums jėgų, džiaugsmo, žvalumo, pasitikėjimo savimi, savo ateitimi ir Rusijos ateitimi.
AŠ ESU Krišna. Aš jaučiu, kad jums reikalinga mano pagalba. Ir aš suteiksiu šią pagalbą, jeigu į mane kreipsitės.
Tegu jūsų nejaudina mano išorė ir mano skirtingumas nuo tų bažnytinių paveikslų, kuriuos esate įpratę garbinti.
Nėra jokio skirtumo tarp manęs ir Jėzaus. Mes esame viena visuma ir neišardoma Vienybė Dvasios lygyje.
Ir mano vardas Krišna reiškia tą patį, ką reiškia ir Jėzaus vardas.
Visi skirtumai ir visi suskirstymai egzistuoja tiktai jūsų ribotoje sąmonėje ir tiktai šiuo istoriniu momentu, labai svarbiu jūsų sąmonės prabudimo iš miego, kuriame buvote milijonus metų, momentu.
Ir aš džiaugsiuosi, jeigu kažkas iš jūsų pasinaudos mano patarimu ir kartos mano mantrą.

AŠ ESU Krišna ir aš atėjau dėl to, kad atneščiau iki jūsų savo meilės dalelę.