Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Igoris > Atėjo laikas, kai jūs turite p... >

Atėjo laikas, kai jūs turite pradėti veikti

AŠ ESU Igoris, atėjęs per šį pasiuntinį.
AŠ ESU Igoris, kuris būdamas paprastu valstiečiu balansavau visos Rusijos karmą baisiu revoliucijos laikotarpiu ir per pilietinį karą XX amžiaus pradžioje.
Dvi jėgos susiėjo kovoje dėl Rusijos ateities. Tai iš tiesų buvo kova tarp Šviesos ir tamsos.
Bet Šviesa neatsilaikė. Šviesus Rusijos kelias buvo atidėtas, nepaisant visų mano ir kitų, kas balansavo šią situaciją, pastangų. Mes, būdami įsikūnijime, stengėmės daryti viską, kas įmanoma, kad aukas sumažintume iki minimumo.
Rusijos karma neleido pereiti per bedugnę ir pakilti į naują jos valstybingumo lygį. Rusija nugrimzdo į netikėjimo prarają ilgiems 100 metų.
Ir dar nepraėjo šis sunkus belaikis periodas. Rusija pakibo tarp praeities ir ateities. Ji nejuda link jai lemtos šviesios ateities ir negali nusiristi į praeitį, kuri jai atrodo baisi.
Milijoninės karų, revoliucijų, išbuožinimo, represijų aukos.
Aš jums sakau, nei viena pasaulio šalis negalėtų ištverti visų šių siaubingų eksperimentų.
Ši tauta turėjo parodyti begalinį pakantumą ir susitaikymą, kad praeitų šį kelio ruožą ir nepalūžtų.
Norėjosi atsikvėpti, kai prasidėjo perestrojka (persitvarkymas), bet nepavyko.
Nesnaudžia žvėris, užgulęs Rusiją, neleidžia jai, parklupdytai, atsistoti, ištiesinti pečius ir numesti nuo savęs neišmanymo žvėrį, netikėjimo žvėrį, kraugerišką žvėrį, mirtinai įsikibusį į Rusiją.
Motina Rusija. Daug iškentėjusi Rusijos Žemė. Tamsa kaip tirštas rūkas užgulė ją taip, kad nesimato pragiedrulių. Nesimato, ko siekti. Sugriautas tikėjimas, sugriauti moraliniai visuomenės idealai. Visiškas netikėjimas ir netvarka atsirado žmonių protuose ir širdyse.
Bet kurios tautos jėga slypi jos žmonių širdyse. Nėra nieko neįmanomo, ko negalima būtų pakeisti išoriniame fiziniame pasireiškime, jeigu yra trokštančios širdys. Mylinčios širdys, tikinčios širdys.
Širdys, pasiruošusios paaukoti pačią gyvybę dėl to, kad mylimoje šalyje karaliautų laimė.
Aš dariau viską, kas nuo manęs priklausė, kai buvau įsikūnijime. Paromis nepalikdavau savo maldų posto, tik kartais leisdavau sau padaryti nedidelę pertrauką trumpam miegui.
Aš meldžiausi ir meldžiausi ir meldžiausi. Aš norėjau tik vieno, kad Rusija būtų pernešta per bedugnę. Aš meldžiau Dievo Gimdytoją ir Dangaus Karalių stebuklo Rusijai.
Bet stebuklas neįvyko, nors našta buvo palengvinta ir Rusija išsaugojo savo vientisumą.
Ir štai po 100 metų situacija kartojasi. Tas pats skurdas karaliauja Rusijoje, vis ta pati valdininkų savivalė. Nėra jėgų į tai žiūrėti ir tai kęsti. Matant šios šalies kančias širdis apsipila ašaromis.
Kokia išeitis? Laukiate iš manęs patarimo ir rekomendacijų, kaip jums elgtis?
Pasakysiu jums sąžiningai, jeigu aš dabar įsikūnyčiau Rusijoje, tai aš negalėčiau subalansuoti karmos vien maldomis.
Jeigu degančiame name matote kūdikį, o namas turi tuoj tuoj sugriūti. Ką darysite? Ar melsitės, kad įvyktų stebuklas, ar šoksite į ugnį ir ištrauksite kūdikį?
Šį klausimą kiekvienas sprendžia pats. Visa esmė yra besimeldžiančio širdies tyrumas. Ir jeigu esate įsitikinę savo šventumu, tuo, kad malda galite sustabdyti bet kokią nelaimę, – nusilenkiu prieš jūsų tikėjimą. Ir esu su jumis jūsų maldoje. Ir aš sustiprinsiu jūsų maldą savo buvimu tarp jūsų.
Tačiau dabar Rusijoje reikalingi konkretūs veiksmai fiziniame plane. Ypač tai liečia vaikų ir jaunimo švietimą. Netekę bet kokios ideologijos, netekę elementarių dorovingumo pagrindų, jauni žmonės, kurie yra Rusijos ateitis, subrendę nesugebės prisiimti atsakomybės už šalį.
Dėl momentinės naudos sau ir savo šeimai šiuo metu jie pasiruošę už 30 sidabrinių užstatyti visą Motiną Rusiją, kad gautų sau Dievo karalystę užjūrio žemėse.
Negali būti jokios Dievo Karalystės Žemėje. Ir jūsų pasiekimų lygis matuojamas ne dolerių kiekiu jūsų užsienio banko sąskaitoje. Jūsų pasiekimų lygį lemia tai, kiek paaukosite savo artimiesiems, bedaliams, nepasiturintiems.
Bet kuri valstybė sukurta tam, kad gintųsi tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių priešų. Ir vidiniai priešai - tai skurdas ir neturtas.
Todėl valstybė, kuri nesirūpina globos reikalingais žmonėmis: vaikais, seneliais, bedaliais, nėra Aukščiausio Įstatymo palaikoma valstybė. Ir tokia valstybė pasmerkta arba išmirimui, arba pertvarkymui.
Aš siūlau jums Dangaus pagalbą pertvarkant jūsų valstybę. Buvo Rusijos istorijoje laikai, kada ji buvo svetimšalių beveik užkariauta.
Jūs prisimenate totorių invaziją, 1812 metų tėvynės karą.
Prisiminkite Mininą ir Požarskį, Aleksandrą Nevskį.
Prisiminkite Didįjį Tėvynės karą praėjusiame amžiuje.
Visada atsirasdavo žmonių, kurie pakildavo ir neįtikėtinais poelgiais, paaukodami net gyvybę, išlaisvindavo šalį nuo svetimšalių užpuolikų.
Aš sakau jums, dabar šalis užgrobta svetimšalių. Ir sunkumas tas, kad jie atėjo iš šalies vidaus, iš pačios šalies, bet iš esmės jie yra svetimšaliai. Jie plėšia Rusiją ir tai, ką prisigrobia, išveža į Europą ir Ameriką.
Rusijos tauta, turite vėl visuotinai pakilti ir turite pasiekti galutinę pergalę šiame Gėrio ir blogio mūšyje.
Rusijos laukia šviesi ateitis. Bet iki to reikia atsikratyti svetimšalių užkariautojų, kurie užėmė valdžią šalyje gudrumu ir apgaule, valdo jus, trina rankas užgrobdami milijonus ir padėdami juos Šveicarijos arba Amerikos bankuose.
Aš pažadu jums Pakylėtųjų Pulkų pagalbą, visą Dangaus pagalbą išlaisvinant Rusiją nuo užpuolikų, bet jūs turite pakilti visa liaudimi ir turite numesti nuo savęs užkariautojų jungą.
Atėjo laikas pasiraitoti rankoves! Negalite daugiau neveikti! Jūs privalote veikti! Kūdikis ugnyje!
Motina Rusija ugnyje!
Tik aklas ir kurčias gali apsimesti, kad nieko nevyksta.
Dabar aš jums duodu patį stipriausią ginklą, prieš kurį negalima apsiginti, prieš kurį negali atsilaikyti nei vienas priešas.
Aš apdalinu jūsų širdis Tikėjimu, Viltimi ir Kryptingumu. Aš apdalinu jūsų širdis Meile savo Tėvynei, Motinai Rusijai.
Aš uždegu jūsų širdyse ugnį. Turėdami šią ugnį, jūs negalėsite daugiau neveikti.
Ši ugnis neduos jums ramybės nei dieną, nei naktį. Ir jūs darysite tai, ką jaučiate, kad turite daryti. Jūs darysite tai, dėl ko atėjote į įsikūnijimą. Jūs nešite Tikėjimo ir Žinojimo ugnį kiekvienam, ką sutiksite savo kelyje. Darysite viską, kas nuo jūsų priklauso, kaip kad buvo per jūsų mylimų miestų apsiaustį. Jūs dirbsite nepavargdami, tik trumpą laiką skirdami miegui.
Jūs turite veikti!
Kelkis, Rusija!
Pasikelk, Dievo tauta!
Priešas kieme!
O priekyje pergalė! Ir išlaisvinimas, ir džiaugsmas!
Aš duodu jums šį savo širdies impulsą, aš apdalinu jus pergalės siekiu!
Mylimieji, Dangus stebi jus. Atėjo laikas, kai turite pradėti veikti!

AŠ ESU Igoris ir aš su jumis dabar.