Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Rubininio spindulio Buda > Pagrindinė užduotis, kurią jūs... >

Pagrindinė užduotis, kurią jūs vykdote Žemėje, tai žemiečių sąmonės pakėlimas

AŠ ESU Rubininio Spindulio Buda, atėjęs per šį pasiuntinį. AŠ ESU Budos poste ir atlieku pareigas Rubininiame Spindulyje.
Aš atėjau duoti jums žinių, susijusių su Rubininio Spindulio Hierarchija.
Jūs žinote, kad prieš daugelį metų, žemiškais matais prieš milijonus metų, Valdovai, priklausantys Rubininio Spindulio Hierarchijai, nužengė į Žemės planetos fizinį planą. Mes įsikūnijome žmonių kūnuose. Kiekvienas iš mūsų gavo galimybę būti daugelio kūnuose kaip dalis, įeinanti į Aukščiausius žmonių kūnus.
Buvo individų, kurie pagal savo išsivystymą ir pagal savo vibracijas negalėjo mūsų priimti. Buvo individų kurie gavo žymią Šviesos Būtybių dalį, kaip pagrindinę jų pačių dalį. Ir buvo tų, kurie gavo labai mažą kibirkštį.
Taip sutvarkyta ši visata ir toks evoliucijos kelias visko, kas yra gyva šioje visatoje, kad ateina terminai ir Aukščiausios Būtybės atiduoda savo pasiekimų momentumą, kaip tarnavimą gyvybei ir susilieja su žemiausia gyvybės forma, kad duotų jai būtiną vystymuisi Dieviškąjį impulsą.
Jūs žinote, kad Rubininio Spindulio Hierarchijos vadovas yra Sanat Kumara ir jis atėjo pas jus iš Veneros planetos šiuo sunkiu Žemės planetai momentu.
Iš čia ir ryšys tarp Veneros ir Žemės planetų. Mūsų evoliucijos labai glaudžiai susipynę. Praktiškai kiekvienas senbuvis žemietis turi savo Aukščiausio kūno sudėtyje dalelę veneriečių.
Tos naujos žinios ir supratimas, kuriuos aš jums dabar duodu, paprasčiausiai paaiškina žinomą jums faktą apie 144 000 veneriečių nužengimą į žmonių kūnus.
Jūs žinote ir girdėjote apie tai anksčiau. Aš truputį išplėsiu ir konkretizuosiu jūsų žinojimą.
Valdovų įsikūnijimas į žmonių kūnus vyko skirtingai. Labai retai ir labai tolimais laikais Aukštas Valdovas galėjo būti žmogaus kūne visa savo Šviesos jėga. Paprastai vienas Valdovas iš Veneros duodavo savo Šviesą ir savo pasiekimus labai daugeliui žemiečių. Šis procesas panašus į tai, kaip jūs imate gabalą sviesto ir supjaustote jį į gabalėlius, kad padėtumėte į skirtingas košės porcijas.
Todėl tų Valdovų, kuriuos jūs žinote kaip Pakylėtuosius Valdovus, žymi savęs pačių dalis yra įsikūnijime skirtinguose žmonėse.
Kol žmogus, turintis savo sudėtyje dalelę Valdovo, paklusęs karmos Įstatymui ir priverstas ateiti į įsikūnijimą Žemėje, Valdovas negali palikti Žemės planetos ir tapti Kosmine Būtybe. Jis pririštas prie jūsų planetos ir jūsų kūnų.
Jūs žinote, kad kiekvienas iš jūsų priklauso kokiam nors spinduliui ir kiekvienas jaučiate ryšį su kuriuo nors Valdovu. Dabar žinote, kodėl turite šį ryšį.
Kol paskutinis žmogus, esantis įsikūnijime, neįveiks savo ego, savo karmos ir nepasieks Pakylėtos Būtybės sąmonės lygio, tol Pakylėti Valdovai bus Žemėje ir tarnaus žmonijai.
Tai labai slaptos žinios ir labai specifinės žinios.
Jūs žinote, kad iš tikrųjų viskas šioje visatoje yra Dievas. Ir kiekvienas iš jūsų savimi išreiškia tik dalelę, ląstelę, atomą šio Dieviškojo kūno. Kai pakeliate savo sąmonę, jūs suprantate, kad nėra skirtumo tarp jūsų ir visų gyvų būtybių ir jūs pasirengę paaukoti save visų gyvų būtybių gerovei. Kuo aukštesnis jūsų pasiekimų lygis, ant kuo aukštesnio laiptelio kosminėje hierarchijoje stovite, tuo paprasčiau jums paaukoti save dėl gyvybės visatoje.
Toks šios visatos Įstatymas. Aukščiausias aukojasi savimi dėl žemiausiojo, kad duotų galimybę žemiems gyvybės pasireiškimams vystytis ir pasiekti aukštesnį sąmonės lygį.
Todėl, kai Didieji Mokytojai ateina į įsikūnijimą Žemėje, jie moko to, kad tas, kurio pasiekimai didesni, turi daugiau visiems tarnauti.
Aukštesnį sąmonės lygį turintį žmogų širdies savybė priverčia paaukoti save dėl sąmonės vystymosi tų, kurie stovi ant žemesnių evoliucijos vystymosi laiptelių.
Ir kada jūs pasiekiate Budos laiptelį, galite dovanoti save, dovanoti savo buvimą milijonams gyvų būtybių.
Ir yra Pakylėtųjų Valdovų, kurie pririšti prie Žemės planetos, o yra Kosminių Būtybių, kurių namai yra visas kosmosas, visa visata ir jie gali pagal savo norą ir Kosminį Įstatymą projektuoti save į daugelį gyvų būtybių, kad apšviestų papildomu Šviesos impulse ir išmintimi būtybes, esančias žemiausiuose evoliucinio vystymosi etapuose.
Ir aš, Rubininio Spindulio Buda, turiu galimybę būti daugelio žemiečių kūnuose. Mano sąmonė pasižymi dalumu, tuo pačiu metu aš galiu būti įsikūnijime tūkstančiuose ir milijonuose kūnų ir būti pakylėtame sąmonės lygyje.
Tai yra ta savybė, kurią jūs turėsite įgyti. Turite visąlaik suvokti, kad jūsų buvimas Žemėje yra laikinas, ir pagrindinė užduotis, kurią vykdote Žemėje, - tai žemiečių sąmonės pakėlimas.
Pakelti Žemės gyventojų sąmonę iki Pakylėtos sąmonės būsenos.
O tada, kai jau nebūsite sukaustyti žemiškų dogmų ir apribojimų, jūsų sąmonei atsivers užburiančios perspektyvos.
Evoliucija beribė.
Šiandien pabandžiau vos vos praplėsti jūsų pasaulio suvokimo horizontus. Ir galbūt kažkas iš jūsų su malonumu, kaip jau seniai pasąmonėje žinomą faktą, priims žinojimą apie Pakylėtojo Valdovo buvimą jumyse, o kažkam šitai pasirodys per daug fantastiška. Visi jūs esate skirtinguose savo sąmonės vystymosi etapuose.
Ir kadangi šie diktavimai duodami labai plačiai auditorijai, tai aš daviau jums šitą kruopelytę žinių taip, kad būtų daugeliui suprantamos.
Jūs vidiniais ryšiais esate susieti su daugeliu ir kai pažengiate savo Keliu į priekį, jūsų pasiekimai perduodami subtiliame plane iš karto tūkstančiams ir milijonams. O kai savo sąmonėje nusiritate iki urvinio žmogaus lygio, tai šitai taipogi daro įtaką tūkstančiams ir milijonams gyvų būtybių.
Niekada nereikia bijoti, kad nueisite ne ten. Nebijokite eksperimentuoti. Nebijokite suklysti.
Visada savo kelyje gausite pagalbą ir visada galite prašyti šios pagalbos.
Jūs nevieniši. Jumis patikimai rūpinamasi ir esate apsaugoti. Bet tiktai tol, kol norite eiti Keliu ir paklūstate Įstatymui, kuris egzistuoja šioje visatoje.
Jeigu savo laisva valia norite atskirti save nuo šios visatos ir gyventi pagal savo asmeninius įstatymus, tai ir šito jums niekas nedraudžia.
Tačiau šituo atveju jūsų laisvė plėtosis iki tam tikros ribos, už kurios jums gresia nebūtis. Supraskite mane teisingai, aš nenoriu jūsų gąsdinti ir įvaryti jums baimės. Iš tikrųjų, netgi tada, kai jūs tampate tokie pavojingi Dievo planams šiai visatai, kad jums gresia nebūtis, tai niekur nedingstate. Jūs, kaip energija, tęsiate egzistavimą, išnyksta tiktai jūsų sąmonės įrašai, kurie neatitinka Dieviškojo plano. Ir pradedate savo evoliuciją nuo paties žemiausio lygio, vėl kildami evoliucijos laipteliais, kurie eina į begalybę.

AŠ ESU Rubininio Spindulio Buda ir aš siunčiu savo Rubininį Spindulį tiems iš jūsų, kas pasiruošę jį priimti.
Rubininis Spindulys, kaip koncentruota Meilės išraiška, sugeba pažadinti jūsų sąmonę ir atverti jums jūsų tolesnio Kelio perspektyvas.

AŠ ESU Rubininio Spindulio BudaAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.