Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas apie gyvenimo pra... >

Tėvo mokymas apie gyvenimo prasmę, karinių konfliktų sprendimą, ir didesnės dvasinės šviesos baimę, 2009 01 05

Mylimas Tėve, aš prašau Tavęs, suteik mums, visiems, mokymą, kokia vis tik yra mūsų, kiekvieno, gyvenimo prasmė, kaip mes turėtume nugyventi savo asmeninį gyvenimą Urantijoje, kur liejasi tiek daug kraujo. Ir dabar vadinamuosiuose Artimuosiuose Rytuose, Gazos sektoriuje, Izraelio kareiviai žudo be gailesčio palestiniečius, o juk ir vieni, ir kiti yra Tavo vaikai, Ir dar su tokia nuostabia praeitimi, kuri susijusi net su Jėzaus gyvenimu. Ar dabar yra žmonių baimės ir godumo tarp žmonių aukščiausias taškas, kad taip daug mūsų sielos brolių bijo šviesos, TAVO GYVOSIOS ŠVIESOS, BIJO MEILĖS IŠ KITŲ SIELOS BROLIŲ IR SESIŲ PADEMONSTRAVIMO, KAD TUOJ PAT IŠ JOS IŠSITYČIOJA?
-------------------------------------------
TĖVAS:

Mano mylimas sūnau, kaip ir visi kiti Mano mylimi, ir vienodai, vaikai, baimės ir bet kokios jūsų charakterio savybės pasireiškimas savojo aš labui yra tik dėl jūsų atsivėrimo MAN milžiniško trūkumo.

Jūs turite visi, IKI VIENO, suprasti, kad Aš nesu toks BAUBAS, kad Manęs reikėtų bijoti. Kol jūs šitaip auklėjate vaikus įvairiose religijose, kurios šiandien egzistuoja ant jūsų Urantijos paviršiaus, tol jūs negalėsite išvengti karų ir sukrėtimų.

Jūs klaidingai manote, kad diplomatiniai susitarimai turi prasmės. Jie visi yra beverčiai, nes juose NĖRA MANO PARAŠO IR ANTSPAUDO, KURĮ UŽDEDA IR KURIUO PASIRAŠO KIEKVIENO IŠ TOKĮ DIPLOMATINĮ DOKUMENTĄ SUDARIUSIŲJŲ IR PASIRAŠIUSIŲJŲ ATSIVĖRUSI SIELA MAN.

Šito Mano GYVOJO parašo ir GYVOJO antspaudo niekada jūs neuždedate ant savo diplomatinių susitarimų, dėl to jie neturi jokios vertės, nes labai greitai jūs patys juos sulaužote; ir tada ima vėl lietis kraujas, kurį dar taip žemai pavadinate kilnus kraujas, pralietas už idėją ar idealus.
Tai jūsų saviapgaulė, kuri jus dar labiau skandina jūsų pačių kasdieniuose veiksmuose; ir ateina akimirka, kada jūs pasimetate, nes nebežinote, kas jums gali suteikti daugiau išminties, kad pamatytumėte išeitį iš susidariusios padėties. Tačiau nė vienas valstybės politikas jos nemato MANYJE.

O Išeitis yra TIK MANYJE, NE JŪSŲ DIPLOMATIJOJE.

Todėl ir dabartinis konfliktas Artimuosiuose Rytuose, tai tik maža dalelė tos neapykantos, kuri prasiveržia iš jūsų nerangaus ir tingaus proto, kurį taip nepelnytai išaukštinote, visiškai palikdami nuošalyje IŠMINTĮ.

Išmintis neegzistuoja be MEILĖS. O meilė pasiekia jus iš Manęs. Todėl be Manosios Meilės, jūs niekada negalėsite išspręsti nė vieno konflikto, kad ir kiek tam sudėtumėte savo protų draugėn, kad ir kiek jūs mėgintumėte vieni kitus įtikinėti, kad priėmėte patį geriausią sprendimą, kuris, bent iš dalies, patenkino visas puses; tačiau tai irgi saviapgaulė. Tai tik laikinas atokvėpis, kada silpnesnioji pusė nusileido vien tik dėl to, kad gautų laiko atgauti prarastas jėgas ir priemones, kurių dėka vėl atsikirstų, ir dar aršiau negu anksčiau.

Todėl nustokite apgaudinėti patys save. Jūs vieni kitus išnaikinsite be jokio pasigailėjimo vien tik dėl to, kad jūsų nuostatos yra jūsų pačių proto suprantamos kitaip negu jūsų sielos brolių ir sesių.
Ir visos religijos dabar veda į dar didesnį susvetimėjimą, nes jūs tikrą ir gyvą atsivėrimą Man visu savo nuoširdumu pakeičiate vis įmantresniais ritualais ir tokiomis dogmomis, kurios neturi nieko bendro su jūsų sielos troškimu – patirti PALAIMĄ VISOJE URANTIJOS ŠEIMOJE, KADA BROLYSTĖ TARP VISŲ ĮSIVIEŠPATAUJA PER MANO MEILĖS GYVĄ PULSAVIMĄ JŪSŲ VISŲ ATSIVĖRUSIŲJŲ MAN SIELOSE.

Tik tokia yra VIENINTELĖ IŠEITIS JŪSŲ VISŲ fiziniam išlikimui šitoje planetoje.

Priešingu atveju jūs kertate šaką, ant kurios sėdite patys.

Aš apkabinęs savo glėbyje, nuaustame iš Meilės virpesių, laikau VISĄ KŪRINIJOS ŠEIMĄ. Ir Mano visa šeima, kiekvienas jos narys, atsivėręs Man, jaučia gyvą Manosios Meilės virpėjimą savo viduje; ir tik šitas Mano meilės gyvas tekėjimas visus ir suvienija į bendrą Mano dvasinę šeimą, kiekvienam jos nariui palikdamas savojo proto individualumą ir išminties gilinimą per tarnavimą ir gėrio darymą kitiems.
Ir tokioje sieloje nebėra vietos nė menkiausiai kibirkštėlei prievartos panaudojimo prieš savo sielos brolį ar sesę, nes ir juose atsivėrusi siela Man mato tokį patį Mano vaiką, kaip ir jis pats. Ir Manoji meilės juos suartina.
Tik Manoji Meilė išsprendžia visus konfliktus, kurių sprendimui jūsų diplomatija žmogiškuoju lygiu yra bejėgė, kol siela yra patalpinta narve ir negali laisvai skristi Mano jai pažymėtu kursu – atsivėrimo Man ir meilės skleidimo visiems kursu.

Todėl nešvaistykite savo brangių ekonominių ir finansinių resursų, negaiškite laiko, kuris taip reikalingas TOLIMESNIAM URANTIJOS CIVILIZACIJOS VYSTYMUI, KURĮ DABAR ESATE IŠKREIPĘ; DĖL TO IR NESULAUKIATE TAIP GEIDŽIAMO PASITENKINIMO IŠ DABARTINĖS URANTIJOS IŠSIVYSTYMO PAKOPOS, KAD GALĖTUMĖTE JAUSTIS RAMŪS IR UŽTIKRINTI, NESVARBU, KUR NUKELIAUTUMĖTE, KAD TEN PASIJAUSTUMĖTE TARP SAVO MYLIMŲ IR MYLINČIŲ SIELOS BROLIŲ IR SESIŲ, TIK PUOSELĖJANČIŲ SAVO KITOKIĄ KULTŪRĄ, BET MANE ATRADUSIŲ IR PER MANE JUS PAMILUSIŲ.

Visas ginklų rūšis Aš sunaikinsiu visame jūsų pasaulyje jūsų pačių mylinčių sielų meilės darbais, nes Manoji kūrinija neturi tokio supratimo, kaip galima naikinti kitus Mano vaikus, kai Aš juos MYLIU, IR NET TAIP, KAIP MYLIU IR JUS.

Kol jūs šitos Mano Meilės nejaučiate, kol vadovaujatės ne Mano jums nurodyta nuostata – BŪKITE TOBULI, NET IR TOKIE TOBULI, KOKS TOBULAS ESU AŠ – tol jūsų viduje baimė jus paralyžiuoja ir jūs nepajėgiate žengti GYVO ASMENINIO IR REALAUS ŽINGSNIO LINK MANĘS ATSIVERDAMI MAN. Todėl jūs ir NEVYKDOTA MANO VALIOS, KURI VISIEMS NUMATYTA VIENODA IR VIENA VISOJE KŪRINIJOS DVASINĖJE ŠEIMOJE – MYLĖKITE VIENI KITUS IR SUSIVIENYKITE PER MANO MEILĖS VIRPESIUS.

Būtent dėl to, kad jūsų tik lūpos sako “Tegu bus ne mano valia, bet TAVO,” o siela tokiai nuostatai nepritaria, tai jūsų protas ir toliau griebiasi tokių veiksmų ir naujų sprendimų, kad tik savo labui ir gyvenate, ir džiaugiatės, jeigu savo labui dar padidinote turtus ar pomėgius.

Toks jūsų džiugesys Manęs tikrai nedžiugina.

Aš kantriai laukiu jūsų atsivėrimo Man, kad vietoje SAVĘS pamatytumėte APLINK SAVE, kiek daug kur reikalinga jūsų pagalba, kad galėtumėte realiai įgyvendinti savo ištartą sutikimą – Ne mano, bet TAVO tebūnie valia.
Jeigu jau šitą teiginį ištaria jūsų lūpos, tai tegu joms pritaria ir jūsų siela, tegu ji sustiprina šito teiginio meilės virpesius meilės ir gėrio darbais ne SAVO LABUI, BET VISŲ LABUI BE JOKIO ATLYGINIMO.
Pasidalinkite su savo sielos broliais ir sesėmis ir meile, ir gėriu, ir materialiais ištekliais, kad pati jūsų siela pajaustų, kaip vis tik yra daug maloniau ir palaimingiau DUOTI, o ne IMTI.
Tai yra jūsų GYVENIMO PRASMĖ – DALINTIS, O NE KAUPTI.

Dalindamiesi savo meile, savo gėrio darbais, savo materialais resursais, jūs AUGATE SAVO SIELA, jūsų CHARAKTERIS PANAŠĖJA Į MANO, NES VISA TAI, KĄ JŪS JAU ESATE SUKAUPĘ, JŪS TĄ SUKAUPĖTE VIEN TIK DĖL TO, KAD TOKIA BUVO MANO VALIA JŪSŲ TUOMETINIAM AŠ.
O dabar atėjo NAUJA AKIMIRKA, KADA TUO, KĄ MANO VALIA IR DĖKA SUKAUPĖTE, PASIDALINKITE SU KITAIS SAVO SIELOS BROLIAIS IR SESĖMIS VISŲ LABUI IR SAVOJO SIELOS CHARAKTERIO AUGIMO LABUI.

Šitaip jūs kaupiate savo asmeninį indėlį Mano banke, kuriame yra vien tik jūsų meilės ir gėrio darbų ir minčių indėlis, kuris gauna nuostabius procentus, milžiniškas Mano jums, kiekvienam, mokamas palūkanas – PALAIMĄ IŠ MANĘS KIEKVIENAM IR KIEKVIENO CHARAKTERIO AUGIMĄ PANAŠĖJANT Į MANO CHARAKTERĮ.

Ir tik tada jūs patirsite, kad nustojote bijoti naujos ir vis augančios ir stiprėjančios GYVOS MANO ŠVIESOS, bet jos norite dar DAUGIAU IR DAUGIAU, kad galėtumėte šviesti ir kitiems. Tai Mano GYVOJI ŠVIESA, kuri apšviečia kelią kiekvienam iš VIDAUS, NE IŠ IŠORĖS, NORS TOKS MANO VAIKAS MATO KELIO KRYPTĮ IR IŠORINIAME SAVO GYVENIME.

Todėl jūs, kiekvienas, turite suprasti, kad tik per Mano jums suteiktą Meilę ir Gėrį, galėsite patys šitomis dovanomis dalintis su kitais. Kol šitų dovanų nesate atradę savo viduje, tol jų negalite parodyti ir kitiems savo sielos broliams ir sesėms. Tada jums ir lieka tik vakarykštė baimė ir tamsa, jus pasivejanti ir šį rytą, nors jau yra išaušusi kita – GYVA AUŠRA SU MANO GYVA MEILE, ATRASTA SAVYJE ATRADUS MANE PATĮ.
Štai ir visi jūsų labirintai tada išnyks, kaip iki tol jus persekiojusi ir gąsdinusi migla, kuri užklodavo visus išėjimus iš visų padėčių ir vėl sugrąžindavo į pradinę padėtį be jokios pažangos ir tvirto judėjimo pirmyn su garantija, kad labirintas įveiktas, durys į jį ir iš jo užrakintos, kad niekas nebegalėtų jame klaidžioti per kartų kartas.

Aš jus, visus, akinu atsiverti MAN ir ATRASTI MANE SAVYJE. Tik šitaip išvengsite asmeninių kančių ir pritrenkiančių sukrėtimų, kurie laukia vadovaujantis jūsų gyvuliniu, ne dievišku protu. Ir jūs į šituos sukrėtimus labai dideliu greičiu skriejate net nesusimąstydami, kokios katastrofinės pasekmės bus jums VISIEMS.
Tačiau jos bus tik dėl to, kad MANO valios jūs NEVYKDOTE, ir esate įsitikinę, kad patys žinote geriau, ką jūs turite daryti, kaip gyventi.

Praradę gyvenimo PRASMĘ, jūs prarandate ne tik save, bet AMŽINYBĘ SAU, KURI JOKIAIS MATERIALIAIS JŪSŲ TURTAIS NEPERKAMA.
---------------------------------------------------------------------------
Ačiū Tau, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Šis Tėvo mokymas tik dar kartą patvirtina, kito kelio į taiką ir ramybę nėra niekur – tarp valstybių, religijų, šeimoje, visuomenėje – tik atsivėrimas Tėvui, JO atradimas ir Meilės pajautimas ir per ją visų susivienijimas į DVASINĘ BROLIŠKĄ ŠEIMĄ.TIEK LIETUVOJE, TIEK URANTIJOJE, TIEK VISOJE KŪRINIJOJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009 01 05
Vilnius, 14.15