Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo du mokymai - Mes ir dabar... >

Tėvo du mokymai - Mes ir dabartinė padėtis, ir atsakymas į Violetos klausimą 2008 12 13

Tėvo mokymai perteikti per mūsų Gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2008 12 13.

Algimantas:

Mes meldžiame sustiprinimo, kad vis daugiau ir daugiau pajaustume tvirtumą, tikrumą per Gyvą ryšį su tavimi.
Mes meldžiame didesnio atsivėrimo tau, kad mes galėtume šituo atsivėrimu patirti didesnį atsidavimą tau ir pasitikėjimą tavimi, kuris taip reikalingas mūsų kasdienybėje bendraujant su žmonėmis ir dirbant kasdienius darbus, kada tiek daug aplinkui yra iškreipta šviesos ir tiesos; kad mes nepasiduotume šitam iškraipymui; kad išliktume tiesūs ir šviesūs, gaudami iš tavęs meilės virpesius ir išsaugodami juos tarnaudami.
Mes meldžiame mums sustiprinimo ir pasitikėjimo, kad galėtume šitame kelyje iš tikrųjų būti verti tavo sūnūs ir dukros, kad kiti, matydami mūsų žingsnius, patys tiestųsi ir stiprėtų.
Mes meldžiame šito nuostabaus dvasinio kelio, naujų patyrimų, naujos tarnystės, kuri mūsų charakteriui būtų kaip nuostabi druska, suteikianti maistui skonį, kad mes pajaustume, kad iš tikrųjų mūsų charakteris sustiprėja vis labiau užsigrūdindamas, net ir toje tamsioje aplinkoje, kuri atrodo slegia, bet iš tikrųjų suteikia plienui grūdinimą, kada jis tampa tvirtas, o palaikydami su tavimi Gyvą ryšį, jis tuo pačiu tampa elastingas, o ne trapus.
Mes meldžiame iš tavęs to, ką tu jau suteikei, bet mes nežinom, kaip tavęs prašyti, kad mes patys atsivertume daugiau.
Mylimas Tėve, dabar žmonija yra pasimetusi, smeigianti durklą vienas kitam tiek savo veiksmais versle, politikoj, mene, televizijoj, spaudoje. Visur knibždėte knibžda neigiamų emocijų. Kaip šitoj aplinkoj mes galime siūlyti savo sielos sesėms ir broliams išeitį, kad jie patikėtų, jog tiktai šita išeitis gali išgelbėti juos?
Ką žmogus bepriimtų, nuspręstų, niekas nepadeda.
Mylimas Tėve, aš meldžiu Tavo atsakymo į šitą klausimą savo sielos sesėms ir broliams, kad jie patys išgirstų iš Tavęs šitą pamokymą, nes jis jiems yra labai svarbus.

Tėvas:
--------
Mano mylimi vaikai, šita aplinka, kurioje dabar jūs esate atsidūrę, yra nuostabaus jūsų patyrimo aplinka.
Ir Aš žaviuosi jumis, kada jūs, atsiverdami Man, patiriate, kokia yra nuostabi Mano meilės banga, užliejusi jūsų atsiveriančias Man sielas.
Šita banga yra Gyva, ir ji pasiekia kiekvieną Mano vaiką.
Tačiau jūs matote, kokia aplinka, užsivėrusi nuo Mano meilės bangų, kurios be perstojo liejasi iš Manosios, jums atvertos, visos kūrinijos Širdies. Iš Manęs ir Rojaus pasklinda po visą kūriniją tos pačios meilės bangos. Visa kūrinija gyvena šviesoje.
Tačiau yra Mano vaikų, kurie nusigręžia nuo šitos Meilės šviesos, ir priima sprendimus neišmintingus, nes tik meilė diktuoja išmintį. Tik meilė suteikia išmintingus sprendimus. Be meilės žmogus apkarsta, ir tie sprendimai nustoja šviesos. Tie sprendimai nebėra tokie, kad suteiktų gyvybingumą kitiems sielos broliams ir sesėms.
Dėl to ir dabar jūs matote aplinkui tiek daug skausmo, kančios, kadangi Mano meilės virpesių nepatenka į jų užvertas sielas.
Tačiau kokia yra nuostabi jūsų ištikimybės Man demonstravimo arena.
Aš žaviuosi jūsų nuostabiu atsidavimu eiti šituo keliu, kai aplinkui tokia yra tamsa, palyginus su Mano meile, kada vienas kitą jūs įžeidinėjate, siekiate sau postų, turtų, kada jūs skriaudžiate kitus, norėdami patenkinti savo egoistinius interesus. Ir šitie interesai auga. Auga vien dėl to, kad jūs nematote kito brolio kaip Mano vaiko.

Jūs nematote tame brolyje ar sesėje Manęs.

Dėl to šitoje aplinkoje jūs turite nuostabų ištikimybės demonstravimo lauką; ir šitame lauke jūs stiprėjate daug daugiau negu gali stiprėti Mano vaikai, kuriuos Aš myliu vienodai kaip ir jus, tokiose planetose, kurios nėra patyrusios tokios tamsos išbandymų, ir pasiekusios jau aukštą materialią civilizaciją, kokią esate pasiekę šiuo metu jūs.
Tačiau jūsų civilizacija materialiu atžvilgiu kontrastuoja su jūsų išsivystymu dvasiniu atžvilgiu. Jūs turėtumėte siekti balanso. Tačiau jūsų niekas nemoko, kaip jūs turite išlyginti materialios civilizacijos lėkštelės nusvėrimą. Kada jūsų dvasinis išsivystymas yra minimalus, tada šitoji lėkštė yra tiek iškelta į viršų, kad materijos svoris yra milžiniškai nusvėręs lėkštelę į apačią. Šitą svėrimą svarstyklėmis jūs turite išlyginti taip, kaip Aš balansuoju jūs viduje, kad jūs galėtumėte patirti Mano vedimą iš vidaus. Aš jus turiu pasiekti iš vidaus, prisibelsti į jūsų sielą.
Aš neturiu jokio kitokio poveikio, kaip tiktai Savo meilės virpesius.
Dėl to ir jūs, Mano mylimieji vaikai, negalite paveikti savo sielos brolių jokiais kitais išoriniais įtikinėjimais, nes jų užvertos sielos šitų įtikinėjimų nesupranta.
Tačiau, žinokite, dabartinė padėtis, suteikianti jums naujų galimybių išbandymui, yra jums kaip nuostabiausia dovana dėl to, kad šitame savo kovos lauke, tarp savo abejonių ir gilesnio atsidavimo Man, jūs augate patys, jūs stiprėjate, ir šitoje kovoje sveiksta jūsų kūnas.
Jeigu jūs turite bet kokių materialių ligų, kada jūs kovojate su savimi ir priimate sprendimą Mano meilės ir šviesos labui, jūs įveikiate ligą, nesvarbu, kad civilizacija, kuri taip pat susideda iš Mano nuostabių ir pačių mylimiausių vaikų, taip pat turi daugiausia fizinių sutrikimų ir ligų. Jūs negalite jų išgydyti. Jūs galite išgydyti tik patys save, paties savo kūną, asmeniškai savo, kada jūs kiekvieną sprendimą priimate Mano labui; bet tas sprendimas turi būti priimamas iš meilės, ne vardan jūsų fizinio pasveikimo, bet iš meilės. Tik tada šitoji lėkštelė yra nusveriama Mano labui.
Ir kada jūs, net ir dabar negaluojantys, turėdami daugybę fizinių sutrikimų, vis daugiau atsiversite Man, jūsų kūnas sveiks, ir tą pastebės kiti jūsų sielos broliai ir sesės, kurie nėra Man atsivėrę. Jie pradės klausti jūsų, kaip atsitiko, kad jūs tapote visiškai sveikas? Štai tada jūs pradėsite jiems aiškinti savo istoriją, dalinsitės savo patyrimu; ir tai turės poveikio jiems, nes jie taip pat patirs didžiulę fizinę kančią savo fiziniu pavidalu, ir jie taip pat turės pereiti savo viduje tas pačias kančias, savęs įveikimo ribas, kurias jūs jau būsite įveikę ir dalinsitės savo patyrimu.
Todėl ir dabartinė jūsų civilizacija, jeigu ją įvardinti vienu palyginimu su jumis asmeniškai, ji taip pat yra ligos išraiška, pasireiškianti planetoje.
Planeta serga. Ji serga, ir ją susargdino ne Mano meilės virpesiai, bet kiekvieno iš jūsų, asmeniškai, atsidavimas vien tiktai savųjų interesų tenkinimui.
Tačiau šituose interesuose nebuvo Mano meilės virpesių, ir dėl to jūs negalite sustabdyti to, kas turi įvykti. Jūs esate per daug mažytė Mano pačių mylimiausių vaikų, kaip ir tie, kurie yra nuo Manęs nusigręžę, taip pat yra patys mylimiausi vaikai, jų priimamų sprendimų, ir iki tol priimtų sprendimų, pasekmių. Šitie, karčių pasekmių, ateinantys periodai turės didžiulio poveikio ir jums, nes jūs galėsite pademonstruoti dar didesnį atsidavimą Man, ir ištikimybę Man. Ir šitas demonstravimas lygiai taip pat jus grūdins.
Nebijokite nieko. Nebijokite, kas vyks aplinkui jus.
Jūs este Mano vaikai, kuriuos Aš panaudosiu tam, kad šviestumėte Mano meilės virpesiais ne tiktai iš vidaus, ką jūs jaučiate atsiverdami Man, bet ir iš išorės, kada jūs raminsite savo sielos brolius ir seses, kurie yra dabar pasimetę, o tada bus visiškai pakrikę.
Jūs veiksite kaip Mano druska, suteikianti skonį tam maistui, kuris iš tikrųjų yra visa žmonija, ir šitas maistas turi būti sveikas. Jis negali būti sugedęs. Tačiau be druskos jis genda. Ir jūs esate toji druska. Ir suteiksite tam maistui ne tiktai skonį, bet ir padėsite jam įgauti sveiką atspalvį ir kvapą. Tačiau jūs negalite padaryti to, ko negali padaryti niekas.
Negaliu to padaryti ir Aš.
Evoliucija vystosi turėdama nukrypimų, bet ji negali būti veikiama per jėgą. Aš negaliu naudoti jėgos, kad per akimirką pakeisčiau Mano nusigręžusius nuo Manęs vaikus į šviesos vaikus.
Tai jiems nesuteiktų jokio pojūčio, jokio patyrimo, o juk evoliucija yra patyrimo kaupimas per klaidų darymą ir jų taisymą.
Dėl to jūs turite suvokti, kad dabartinė padėtis, tai yra tos klaidos, kurias darė nuo Manęs nusigręžę vaikai, per kartų kartas, pradedant jūsų Planetos Princo nuklydimu, ir Mano Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo kaip Jėzus Kristus, evangelijos iškraipymu.
Ir šitie tūkstantmečiai sukėlė milijardų milijardus klaidingų sprendimų, atvedė iki jūsų tokio aukšto materialios civilizacios išsivystymo lygio, kada jūs patys juntate iš vidaus, kad elgiatės ne taip, kaip turėtumėte elgtis, kada jūs viduje pripažįstate, kad ne toks turi būti jūsų sielos brolių, kurie užima atitinkamas pareigas tiek politinėse struktūrose, tiek teisminėse institucijose, tiek gamybinėje sferoje, kurie vadovauja šitoms sritims, pasirinkimas. Jūs jaučiate, kad jų sprendimai turi būti kiti, bet jūs nežinote, kaip tuos sprendimus priimti; ir kaip šituos sprendimus pritaikyti kasdieniame gyvenime, kad jie turėtų įtakos valstybei, ir net visai planetai. Todėl Aš jus ir panaudosiu kaip savo Šviesos vaikus su meile, kaip su meile Aš lygiai taip pat beldžiu iš vidaus ir į tų, nuo Manęs nusigręžusių, vaikų sielą.
Tačiau Mano jums suteikta dovana, šitas nuostabus patyrimas, iš jūsų atsivėrusių sielų pasklis kitiems, nes jūs Mano dovaną priėmėte. Kiti Mano vaikai tą pačią dovaną atstūmė ir kadangi jų buvo daugiau, ir yra daugiau, dėl to šitie veiksmai įtakojo tokias pasekmes, kurios jūsų neturėtų gąsdinti, nes visada, kokia bebūtų aplinka, žinokite, Aš esu jūsų viduje.
Niekada, nė per akimirką Aš nepalieku jūsų net ir tada, kada jūs išsigąstate, puolate į paniką. Aš esu lygiai tiek pat jūsų viduje, ir lygiai tiek pat raminu jus.
Tą pačią akimirką, kada jus tik ištiko bet koks išgąstis, skausmas, netektis, kada tik jums stinga jėgų, tą pačią akimirką kreipkitės į Mane, atsiverdami nuoširdžiai, ir tą pačią akimirką jūs prisipildysite iš Manęs ramybės ir jėgų.
Tik kreipkitės į Mane. Nes šitas kreipinys yra jau patenkintas, ir jis yra jau jūsų viduje.
Aš tiktai jūsų prašau, imkite tą, ką Aš jums suteikiau iki šiol, ką suteikiu kas akimirką, ką suteiksiu ateityje per visą amžinybę.
Jūs niekada nebūnate apleisti. Jūs tik patys pajuntate vienišumo ir apleidimo jausmą, kada nors kiek užsiveriate ir atsitveriate nuo Manęs. Tik tada jums iškyla liūdesio ir skausmo pojūtis iš vidaus.
Žinokite, ne Aš jus apleidau, bet šitą akimirką jūs nuo Manęs nusigręžiate.
Iškart atsigręžkite. Iškart atsiverkite Man.
Ir tai, ką jūs patyrėte prieš akimirką, pradės sklaidytis, kaip lengva rūko skraistė, ir palaipsniui išnyks, ir vėl bus Gyvas ryšys tarp kiekvieno iš jūsų ir Manęs.
Aš esu jūsų viduje. Aš jums suteikiau laisvą valią, bet Aš jums taip pat įteikiau ir šeimininko raktus nuo laisvos valios. Kiekvienas iš jūsų esate savo laisvos valios šeimininkas.
Aš negaliu jūsų priversti atsigręžti į Mane niekaip kitaip, tik belsdamas iš vidaus.
Todėl jūs turite tapti išmintingais šeimininkais, kad panaudotumėte šitą, jums suteiktą, amžiną raktą, kad jūsų laisva valia visą laiką būtų panaudota GYVAM NUOLATINIAM ryšiui su Manimi.
Štai tada jūs ir tapsite, kaip ir dabar vis labiau tampate, gyvais Mano instrumentais tomis sukrėtimo akimirkomis, kurias patirs milžiniškas kiekis Man skausmą sukeliančių vaikų, kurie šitą jiems įteiktą laisvos valios raktą yra paslėpę giliai ir nepanaudoja gyvam, ir labai jiems patiems reikalingam, ryšiui su Manimi.
Bet Aš jums dar kartą kartoju – NIEKADA, JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, NEBIJOKITE NIEKO, KAS VYKS.
--------------------------------------------
Ačiū Tau, mylimas Tėve. Ačiū už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Violeta:
Mano mylimas Tėve, aš kreipiuosi į Tave, prašydama dar vieno mokymo.
Vienas mano sielos brolis, priėjęs prie manęs tarė:
- Tu tikrai taip galvoji, kad Algimantas kalba su Tėvu?
- Taip.- atsakiau jam.
- Bet gal jis kalba ne su Tėvu, bet su Maitrėja?
- Kad aš nežinau, kas ta Maitrėja. Aš žinau, kad su Tėvu.
- O iš kur tu žinai, kad tikrai su Tėvu?
- Kadangi aš pati girdžiu Tėvo perteikiamus mokymus, ir ne tik girdžiu, bet ir patiriu tuo metu skleidžiamus galingus Tėvo virpesius, tai pagal tuos virpesius ir sprendžiu.
- Tu galvoji, kad jis toks yra vienintelis? Juk tokių nušvitusių, kaip Algimantas yra daugybė. Tai kodėl tu jį aukštini?
- Aš nežinau, kiek yra tokių nušvitusių žmonių. Aš tokių nepažįstu, bet tokių, kaip Algimantas, kuris remiasi vien tik Tėvu, manau, kad tikrai nėra.
- Na, ką gi, reikės man šį klausimą dar palukštenti.
Mylimas Tėve, Tu padėk išlukštenti šį klausimą.
---------------------------------------------------------

Tėvas:

Mano mylima dukra, taip, Aš kalbu per Algimantą lygiai taip, kaip kalba Mano kiti du lygiaverčiai Rojaus Trejybės Partneriai.
Taip, jis yra vienintelis šitoje planetoje, kuris užmezgęs ryšį su Mumis kaip Dvasiomis – Trimis Pirmaisiais Šaltiniais visoje kūrinioje.
Bet tai nėra joks jo išaukštinimas.
Tiesiog tu turi suprasti, kad mes panaudojame visus esamus resursus žmonijoje. Tačiau žmonija yra dabar tokioje apverktinoje padėtyje, kad Mes turim rinktis iš to, kas yra dabar.
Lygiai taip pat, kaip jūs negalite pasirinkti savo aplinkos geresnės negu jinai yra tarp jūsų. Dėl to ir Mes renkamės tai, kas yra.
Ir šiuo metu Algimantas yra būtent tas, kuris atsiveria Mums, atsiveria ne pirmus metus, ir šitas atsivėrimas leido pasiekti Mums jį, kadangi atsivėrimui reikalingi kasdieniai ir sunkūs darbai.
Kiekvienas iš jūsų galite šituos darbus nuveikti.
Nė vienam nėra užkirstas kelias kreiptis į Mus, ir atsiverti Mums.
Jūs negalite atsiverti per akimirką, kad išgirstumėte Mūsų virpesius. Tie virpesiai yra prieinami tiktai didelių, milžiniškų nuolatinių pastangų dėka. Jie neprieinami šiaip priepuoliais prišokant; jie neprieinami jaučiant nepasitikėjimą, jaučiant savęs išaukštinimą. Jie yra prieinami vieninteliu būdu – kada yra sutinkama paaukoti gyvybę už Mus, fizinę gyvybę. Šitokį sprendimą priėmė Algimantas, ir tai buvo to atsivėrimo, giluminio atsivėrimo, impulsas į jo paties vidų.
Žinokite, Mano kūrinijoje nėra postų, dėl kurių reikėtų rungtis ir kažkam įrodinėti, kad vienas gauna mokymą iš Maitrėjos, kitas gauna iš Sen- Žermeno, trečias iš Sai Babos, ketvirtas iš Kristaus. Visi mokymai, kupini meilės ir atsivėrimo, yra skirtingi, kadangi jie skirti kiekvienam iš jūsų, turinčiam skirtingą atsivėrimo lygį.
Jūs turite suvokti, kad dabartinė jūsų civilizacija ir padėtis yra labai nevienalytė – jūs turite net daug religijų, gausybę kalbų, daugybę tautų, kur kiekviena tauta iškelia save virš kitos. Nėra nė vienos tautos, kuri pasakytų: “Ne, kita tauta mums mielesnė.” Kiekviena iškelia vis savąją kaip geresnę. Valstybė siekia savojo pranašumo. Dėl to tokioje įvairovėje kiekvienas iš Mūsų vaikų gauna ir skirtingus mokymus, pagal savo atsivėrimo laipsnį ir pagal savo pasitikėjimo Mumis, bendraujant su Mumis, laipsnį.

Algimantas Mumis pasitikėjo tiek, kiek šiandien gali pasitikėti ir atsiverti mirtingas žmogus, kad neišsigąstų Mūsų. Neišsigąstų, kad Esame per daug aukštai; neišsigąstų to, kad jis gauna mokymus, ir išdrįsta juos pagarsinti savo sielos broliams, nesvarbu, ar tarp jūsų, ar net ir svetima kalba juos pateikdamas, su klaidomis, savo sielos broliams Amerikoje. Ir jie išsityčioja iš jo, ir jis vis tiek jiems pateikia, nes tai yra atsivėrimas ir troškimas dalinti šviesą, dalinti šviesą, kurią jis gauna.

Tačiau visi tie mokymai, būdami tokie skirtingi, jie turi bendrą šerdį – tai yra Mūsų dvasinis spindėjimas, mūsų meilė, Mūsų suvienijimas jūsų visų gėrio ir meilės virpesiais, nesvarbu, kad juose yra daug skirtingų požiūrių, tačiau juose yra viena šerdis, Manieji meilės virpesiai.
Todėl jūs nespręskite pagal tai, kas tuose mokymuose jums nepriimtina, kada skaitote pačius žodžius, bet atverkite savo sielą Man, ir tada skaitykite tuos mokymus tiek, kiek jūs galite iš jų pasisemti savo sielai, kad ji dar daugiau paaugtų, nes vienus mokymus skaitydami jūs pajausite, kad šitie mokymai jums nebėra tokie svarbūs, jūs norite kažko daugiau, ir kada skaitote kitus mokymus, jūs juntate, kad šitie mokymai jus dar daugiau sujaudina ir leidžia patirti didesnį troškimą jais sekti.
Todėl, žinokite, visi mokymai nėra nei blogesni, nei geresni. Tiktai jūsų sielos atsivėrimas jums pasako, kurie mokymai yra, asmeniškai jums, ugdantys sielą. Ar jau jūs esate palypėję dar aukščiau negu šitas mokymas gali jums pasiūlyti vieną ar kitą laiptą.
Šitie mokymai, kokie dabar yra pateikiami jūsų planetoje, siekia vieno tikslo – prisibelsti prie kiekvieno iš Mūsų vaikų sielos, kad širdis pajaustų, ir siela atsivertų.
Atsivertų ir vis daugiau trokštų dalinti meilę ir gėrį savo sielos broliams ir sesėms.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ačiū tau, Tėve. Manoji valia, kad būtų tvoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas